Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 23, 1 - 15 декември 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-15-404 от 08.09.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 17, ал. 2 и чл. 21 на ЗМДТ и параграф 21 от ПЗР на ЗИДЗМДТ, в сила от 01.01.2010 г.

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 17, ал. 2 и чл. 21 на ЗМДТ и параграф 21 от ПЗР на ЗИДЗМДТ, в сила от 01.01.2010 г. Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-15-404/08.09.2010 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, препратено...

№ 20-21-95 от 27.08.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи за пътуване и престои по реда на ЗКПО и право на данъчен кредит по реда ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи за пътуване и престои по реда на ЗКПО и право на данъчен кредит по реда ЗДДС Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-21-95 от 27.08.2010 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, в...

№ 24-00-5 от 14.04.2009 г. - ОТНОСНО: Въведените със Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси изменения в чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител и в чл. 107а от Кодекса на труда по отношение участието на лица като представители на държавата или общината в органите за управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, за което не получават възнаграждение

ОТНОСНО: Въведените със Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси изменения в чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител и в чл. 107а от Кодекса на труда по отношение участието на лиц...

№ 26-3169-1 от 17.09.2010 г. - ОТНОСНО: За времето от 01.03.1992 до 15.05.1997 г. съм работила на трудов договор в акционерно дружество, което в момента е в ликвидация. При прекратяване на трудовото ми правоотношение за този период имам заверена трудова книжка. Сега ми предстои пенсиониране. Какви документи следва да представя за работата ми в акционерното дружество, за да ми бъде зачетен осигурителен стаж и осигурителен доход за времето от 01.03.1992 до 15.05.1997 г.?

ОТНОСНО: За времето от 01.03.1992 до 15.05.1997 г. съм работила на трудов договор в акционерно дружество, което в момента е в ликвидация. При прекратяване на трудовото ми правоотношение за този период имам заверена трудова книжка. Сега ми предстои пе...

№ 3-1094 от 09.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано ката земеделски производител

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано ката земеделски производител Според изложеното в запитването физическо лице е регистрирано като земеделски производител и през 2010 г. получава субсидии за непреработена ...

№ 3-835 от 12.03.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнаграждения по извънтрудови правоотношения на съдружници в търговско дружество за положен личен труд

ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнаграждения по извънтрудови правоотношения на съдружници в търговско дружество за положен личен труд Според изложеното в запитването в „Х” ООД работят седем лекари, които са сдружени в групова практика за първична изв...

№ 94ГГ-247 от 07.01.2010 г. - ОТНОСНО: Предвиденото в § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване право на учителите да се пенсионират 3 години по-рано е една възможност, от която те могат, но не са длъжни да се възползват. Към настоящия момент възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО и съответно възрастта, предвидена за ранното пенсиониране на учителите, не е увеличена

ОТНОСНО: Предвиденото в § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване право на учителите да се пенсионират 3 години по-рано е една възможност, от която те могат, но не са длъжни да се възползват. Към настоящия момен...

№ 94Е-1133-1 от 17.09.2010 г. - ОТНОСНО: Имам положен осигурителен стаж над 18 години от първа категория труд и се възползвах от възможността за по-ранно пенсиониране по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Мога ли да си получа набраните суми по индивидуалната ми партида в професионалния пенсионен фонд?

ОТНОСНО: Имам положен осигурителен стаж над 18 години от първа категория труд и се възползвах от възможността за по-ранно пенсиониране по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Мога ли да си получа на...

№ 94С-2981-1 от 17.09.2010 г. - ОТНОСНО: При какви условия се пенсионират работещите към „Гражданска защита”, като се има предвид, че тази структура през годините е преминавала на подчинение на различни ведомства?

ОТНОСНО: При какви условия се пенсионират работещите към „Гражданска защита”, като се има предвид, че тази структура през годините е преминавала на подчинение на различни ведомства? Съгласно чл. 69, ал. 5 КСО служителите в Главна дирекция „Гражданска...

Анотации

Амортизация на програмни продукти

В сп. „Счетоводство +”, бр. 10/2010 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант и Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглеждат следния казус: Фирма закупува строителен софтуер от българска фирма „X", представител па американската фирма „У", производ...

Изчисляване на обезщетението за неизползван платен отпуск при прекратяване на трудов договор с предизвестие

Включват ли се изплащаните допълнителни месечни възнаграждения към лекарската заплата за медицинска дейност и пътеки към брутната сума на заплатата при изчисляване на обезщетението за неизползван платен отпуск при прекратяване на трудовия договор с п...

Отписване на задължение

В сп. „Данъчна практика”, бр. 10/2010 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: В баланса на ЕООД фигурира задължение към едноличния собственик, формирано от предоставен от него заем. Досега погасителни вноски по заема не са правени поради липса н...

Отчитане на придобиването и амортизирането на активи от дарение

В сп. „Експерт”, бр. 9/2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса как следва да се отчете придобиването и амортизирането на активи, за които като източник на придобиването частично са използвани средства от дарение. Какво изис...

Персонален и материален обхват на Регламент 883/2004

В сп. „Данъчна практика”, бр. 10/2010 г. Аспасия Петкова – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса какъв е персоналният и материалният обхват на Регламент 883/2004. Персоналният обхват на Регламент № 883/2004 включва всички лица, които с...

Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ от ЕТ

В сп. „Български законник”, бр. 11/2010 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпроса ЕТ, който няма работници, а работи само собственикът, длъжен ли е да подава декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ. А ЕООД? Юридическите и физическите лица, които...

Посочване на продължителност на осигурителния стаж в трудовата книжка

В сп. „Експерт”, бр. 9/2010 г. Мария Кирова – главен експерт в ГД "Пенсии", отговаря на въпроса: следва ли да се включи в документа за осигурителен доход обр. УП-2 изплатеното ми обезщетение по чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда? Извънредният труд сч...

Регистрация в търговския регистър на юридически лица с нестопанска цел, които извършват и стопанска дейност

В сп. „Счетоводство +”, бр. 10/2010 г. Галина Николова – юрист, отговаря на въпроса трябва ли да се регистрират в търговския регистър юридически лица с нестопанска цел, които извършват и стопанска дейност. Юридическите лица с нестопанска цел се делят...

Съпътстващи доставки по ЗДДС

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 10/2010 г. Иван Минчев – данъчен консултант, отговаря на въпроса каква е същността на съпътстващите доставки по ЗДДС. Съпътстващите доставки са уредени в нормата на чл. 128 от ЗДДС. Съгласно разпоредбата на този чл...

Фактуриране на вложени материали и услуги от страна на съдружници към консорциум

Във в. „Седмичен законник”, бр. 45/2010 г. Деян Константинов - регистриран одитор, разглежда следния казус: Две български юридически лица са съдружници в консорциум (ДЗЗД) с дялово участие 50:50, който е създаден с цел участие в търг по ЗОП и изпъл...