Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 23, 1 - 15 декември 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-15-404 от 08.09.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 17, ал. 2 и чл. 21 на ЗМДТ и параграф 21 от ПЗР на ЗИДЗМДТ, в сила от 01.01.2010 г.

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 17, ал. 2 и чл. 21 на ЗМДТ и параграф 21 от ПЗР на ЗИДЗМДТ, в сила от 01.01.2010 г. Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-15-404/08.09.2010 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, препратено по компетентност от ТД на НАП...

№ 20-21-95 от 27.08.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи за пътуване и престои по реда на ЗКПО и право на данъчен кредит по реда ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи за пътуване и престои по реда на ЗКПО и право на данъчен кредит по реда ЗДДС Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-21-95 от 27.08.2010 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, ви уведомяваме: В запитването е...

№ 24-00-5 от 14.04.2009 г. - ОТНОСНО: Въведените със Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси изменения в чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител и в чл. 107а от Кодекса на труда по отношение участието на лица като представители на държавата или общината в органите за управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, за което не получават възнаграждение

ОТНОСНО: Въведените със Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси изменения в чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител и в чл. 107а от Кодекса на труда по отношение участието на лица като представители на държав...

№ 26-3169-1 от 17.09.2010 г. - ОТНОСНО: За времето от 01.03.1992 до 15.05.1997 г. съм работила на трудов договор в акционерно дружество, което в момента е в ликвидация. При прекратяване на трудовото ми правоотношение за този период имам заверена трудова книжка. Сега ми предстои пенсиониране. Какви документи следва да представя за работата ми в акционерното дружество, за да ми бъде зачетен осигурителен стаж и осигурителен доход за времето от 01.03.1992 до 15.05.1997 г.?

ОТНОСНО: За времето от 01.03.1992 до 15.05.1997 г. съм работила на трудов договор в акционерно дружество, което в момента е в ликвидация. При прекратяване на трудовото ми правоотношение за този период имам заверена трудова книжка. Сега ми предстои пенсиониране. Какви документи сл...

№ 3-1094 от 09.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано ката земеделски производител

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано ката земеделски производител Според изложеното в запитването физическо лице е регистрирано като земеделски производител и през 2010 г. получава субсидии за непреработена селскостопанска продукция. В т...

№ 3-835 от 12.03.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнаграждения по извънтрудови правоотношения на съдружници в търговско дружество за положен личен труд

ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнаграждения по извънтрудови правоотношения на съдружници в търговско дружество за положен личен труд Според изложеното в запитването в „Х” ООД работят седем лекари, които са сдружени в групова практика за първична извънболнична медицинска помощ. С...

№ 94ГГ-247 от 07.01.2010 г. - ОТНОСНО: Предвиденото в § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване право на учителите да се пенсионират 3 години по-рано е една възможност, от която те могат, но не са длъжни да се възползват. Към настоящия момент възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО и съответно възрастта, предвидена за ранното пенсиониране на учителите, не е увеличена

ОТНОСНО: Предвиденото в § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване право на учителите да се пенсионират 3 години по-рано е една възможност, от която те могат, но не са длъжни да се възползват. Към настоящия момент възрастта за придобиване пра...

№ 94Е-1133-1 от 17.09.2010 г. - ОТНОСНО: Имам положен осигурителен стаж над 18 години от първа категория труд и се възползвах от възможността за по-ранно пенсиониране по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Мога ли да си получа набраните суми по индивидуалната ми партида в професионалния пенсионен фонд?

ОТНОСНО: Имам положен осигурителен стаж над 18 години от първа категория труд и се възползвах от възможността за по-ранно пенсиониране по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Мога ли да си получа набраните суми по индивидуалната...

№ 94С-2981-1 от 17.09.2010 г. - ОТНОСНО: При какви условия се пенсионират работещите към „Гражданска защита”, като се има предвид, че тази структура през годините е преминавала на подчинение на различни ведомства?

ОТНОСНО: При какви условия се пенсионират работещите към „Гражданска защита”, като се има предвид, че тази структура през годините е преминавала на подчинение на различни ведомства? Съгласно чл. 69, ал. 5 КСО служителите в Главна дирекция „Гражданска защита" на Министерството на ...

Анотации

Амортизация на програмни продукти

В сп. „Счетоводство +”, бр. 10/2010 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант и Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглеждат следния казус: Фирма закупува строителен софтуер от българска фирма „X", представител па американската фирма „У", производител на софтуера, например за ...

Изчисляване на обезщетението за неизползван платен отпуск при прекратяване на трудов договор с предизвестие

Включват ли се изплащаните допълнителни месечни възнаграждения към лекарската заплата за медицинска дейност и пътеки към брутната сума на заплатата при изчисляване на обезщетението за неизползван платен отпуск при прекратяване на трудовия договор с предизвестие от страна на служи...

Отписване на задължение

В сп. „Данъчна практика”, бр. 10/2010 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: В баланса на ЕООД фигурира задължение към едноличния собственик, формирано от предоставен от него заем. Досега погасителни вноски по заема не са правени поради липса на свободен финансов ресурс, а ...

Отчитане на придобиването и амортизирането на активи от дарение

В сп. „Експерт”, бр. 9/2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса как следва да се отчете придобиването и амортизирането на активи, за които като източник на придобиването частично са използвани средства от дарение. Какво изисква ЗКПО в тези случаи? Действ...

Персонален и материален обхват на Регламент 883/2004

В сп. „Данъчна практика”, бр. 10/2010 г. Аспасия Петкова – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса какъв е персоналният и материалният обхват на Регламент 883/2004. Персоналният обхват на Регламент № 883/2004 включва всички лица, които са или са били подчинени на зак...

Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ от ЕТ

В сп. „Български законник”, бр. 11/2010 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпроса ЕТ, който няма работници, а работи само собственикът, длъжен ли е да подава декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ. А ЕООД? Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи...

Посочване на продължителност на осигурителния стаж в трудовата книжка

В сп. „Експерт”, бр. 9/2010 г. Мария Кирова – главен експерт в ГД "Пенсии", отговаря на въпроса: следва ли да се включи в документа за осигурителен доход обр. УП-2 изплатеното ми обезщетение по чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда? Извънредният труд счита ли се за осигурителен стаж...

Регистрация в търговския регистър на юридически лица с нестопанска цел, които извършват и стопанска дейност

В сп. „Счетоводство +”, бр. 10/2010 г. Галина Николова – юрист, отговаря на въпроса трябва ли да се регистрират в търговския регистър юридически лица с нестопанска цел, които извършват и стопанска дейност. Юридическите лица с нестопанска цел се делят на две основни групи - сдруже...

Съпътстващи доставки по ЗДДС

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 10/2010 г. Иван Минчев – данъчен консултант, отговаря на въпроса каква е същността на съпътстващите доставки по ЗДДС. Съпътстващите доставки са уредени в нормата на чл. 128 от ЗДДС. Съгласно разпоредбата на този член, когато основната доставка ...

Фактуриране на вложени материали и услуги от страна на съдружници към консорциум

Във в. „Седмичен законник”, бр. 45/2010 г. Деян Константинов - регистриран одитор, разглежда следния казус: Две български юридически лица са съдружници в консорциум (ДЗЗД) с дялово участие 50:50, който е създаден с цел участие в търг по ЗОП и изпълнение на поръчката при нейното...