Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 1-133 от 12.08.2010 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 58 от ЗДДС

По повод ваше запитване, постъпило вх. № 1-133 от 12.08.2010 г., Дирекция „ОУИ” – Бургас, изразява следното принципно становище: Поставен е следният въпрос: Като физическо лице сте оформили режим внос на употребявана шевна машина, която преди време ...

№ 20-12-77 от 09.09.2010 г. - ОТНОСНО: Доставки на услуги и прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Доставки на услуги и прилагане на ЗДДС Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”- Пловдив с вх. № 20-12-77 от 09.09.2010 г., е изложена следната фактическа обстановка: Фирмата извършва следните услуги – педагогически услуги в детск...

№ 20-15-37 от 26.01.2010 г. - ОТНОСНО: Деклариране на данни с Декларация образец № 1 ”Данни за осигуреното лице”

ОТНОСНО: Деклариране на данни с Декларация образец № 1 ”Данни за осигуреното лице” Във връзка с ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното: По първия въпрос, който поставяте, относно нач...

№ 20-21-76 от 12.07.2010 г. - ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск

ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, ви уведомяваме за следното: Излагате следната фактическа обстановка: Учител в ЦДГ, работещ по тру...

№ 3-1920 от 01.07.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на автомобили съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на автомобили съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружеството осъществява продажби на фабрично нови автомобили на чужди фирми на територията ...

№ 3-445 от 11.02.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ при получаване на приходи от дейността на дружество по банков път

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ при получаване на приходи от дейността на дружество по банков път Според изложеното в запитването през 2010 г. е регистрирано дружеството „X” ЕООД. Посочва се, че приходите от...

№ 3-751 от 08.03.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС Според изложеното в запитването физическо лице е регистрирано като свободна професия - машинен инженер, а от 02.02.2010 г. има регистрация и по ЗДДС. Извършва услуги по мо...

№ 91-00-907 от 11.10.2010 г. - ОТНОСНО: Невъзстановяване на фактически разходваните средства за присъдена издръжка, изплатени по реда на Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка (НРИДПИ)

ОТНОСНО: Невъзстановяване на фактически разходваните средства за присъдена издръжка, изплатени по реда на Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка (НРИДПИ) Въз основа на представените от общините справки за фактически изплате...

№ 92-284 от 10.05.2010 г. - ОТНОСНО: Когато освободено от работа лице се възползва от възможността за „закупуване" на недостигащ осигурителен стаж, за да му бъде отпусната пенсия, правото на пенсия възниква от датата на утвърждаване на плана за разсроченото плащане на осигурителните вноски

ОТНОСНО: Когато освободено от работа лице се възползва от възможността за „закупуване" на недостигащ осигурителен стаж, за да му бъде отпусната пенсия, правото на пенсия възниква от датата на утвърждаване на плана за разсроченото плащане на осигурите...

№ УК-5 от 26.10.2010 г. – УКАЗАНИЕ - ОТНОСНО: Данъчното третиране по реда на ЗДДС на доставка на услуга, свързана с образование, предоставяна от български детски градини и училища с чуждестранно участие и чуждестранни детски градини и училища

ОТНОСНО: Данъчното третиране по реда на ЗДДС на доставка на услуга, свързана с образование, предоставяна от български детски градини и училища с чуждестранно участие и чуждестранни детски градини и училища С цел създаване на единна практика относно д...

Анотации

Данъчно третиране на доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество

В сп. „Финанси и право”, бр. 10/2010 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса какво е данъчното третиране на доходите от продажба или замяна на недвижимо имущество, придобити през 2010 г.. На основание чл. 13, ал. 1, т. 1, букви „а"...

Дейности, които не са задължени да регистрират продажбите с ФУ

В сп. „Експерт”, бр. 9/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса кои ДЗЛ и при какви дейности не са задължени да регистрират продажбите си с ФУ. Обхватът на ДЗЛ и видовете дейности и доставки, които не са задължени да регистрира...

Дължими осигуровки за пенсионер, собственик на ЕТ и ЕООД

Във в. „Седмичен законник”, бр. 42/2010 г. Гошо Мушкаров - д-р по икономика, отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ и ЕООД си подава документите за пенсиониране. След пенсионирането му продължават да действат и двете фирми. Какви осигуровки дължи кат...

Изисквания на чл. 222, ал. 1 от КТ за съкратени пенсионери

В сп. „Експерт”, бр. 9/2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса важат ли изискванията на чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда за съкратени пенсионери. Съгласно чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда при уволнение поради закриване...

Намаляване на капитала

В сп. „Български законник”, бр. 11/2010 г. Иван Симов – регистриран одитор, разглежда следния казус: Съдружниците в ООД решават да си намалят капитала през август 2010 г. от 1 млн. лв. на 5 хил. лв. Преди две години капиталът е бил увеличен от 5 хил....

Осигуровки за земеделски производител, регистрирал ЕТ

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 10/2010 г. Вержиния Заркова – н-к отдел в НОИ, Физическо лице, регистрирано като земеделски производител, регистрира еднолично търговско дружество. Дейността на дружеството също ще бъде земеделска и лицето ще работ...

Прилагане на разпоредбите на чл. 3, ал. 6 от ЗДДС

В сп. „Счетоводство +”, бр. 8/2010 г. Мая Жотева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Данъчно задължено лице (ДЗЛ) в България получава фактури за услуги (посредничество при доставка на стоки - за комуникация с производителя на стоките и догова...

Прилагане на чл. 222, ал. 3 от КТ

В сп. „Счетоводство +”, бр. 10/2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса: Има ли право работещо лице с намалена работоспособност (ТЕЛК) при навършване на възраст и осигурителен стаж за пенсиониране, при условие че последните...

Промяната в данъчната основа при облагане с данък върху недвижимите имоти не нежилищни имоти на предприятия

В сп. „Счетоводство+”, бр. 9/2010 г. Красимира Узунова – гл. юрисконсулт в НАП, отговаря на въпроса каква е промяната в данъчната основа при облагане с данък върху недвижимите имоти на нежилищните имоти на предприятия, в сила от 01.01.2011 г. Според ...

Съставяне на вътрешни документи в строително дружество

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 10/2010 г. Емил Евлогиев – регистриран одитор, разглежда следния случай: Предприятие работи без обособено складово стопанство, т.е закупените материали се използват директно на съответния обект. Какъв е видът на до...