Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 04-02-460 от 11.01.2010 г. - ОТНОСНО: В момента съм безработен и имам навършена възраст 60 години. Мога ли да се възползвам от Националната програма „Помощ за пенсиониране"?

ОТНОСНО: В момента съм безработен и имам навършена възраст 60 години. Мога ли да се възползвам от Националната програма „Помощ за пенсиониране"? Основна цел на Националната програма „Помощ за пенсиониране" е осигуряване на. заетост и помощ за пенсиониране на безработни лица, на к...

№ 20-19-61 от 04.08.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на внесени гаранции по сключени договори за отдаване под наем на недвижим имот

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на внесени гаранции по сключени договори за отдаване под наем на недвижим имот В Дирекция „ОУИ” постъпи писмено запитване с вх. № 20-19-61/04.08.2010 г., препратено по компетентност от ТД на НАП, относно данъчно третиране по ЗДДС на внесени гара...

№ 24-01-2 от 06.04.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга

ОТНОСНО: Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга Предвид неясната фактическа обстановка, изразявам следното принципно становище: Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от З...

№ 24-32-27 от 14.06.2010 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на услуга по транспорт на пътници

От писмото става ясно, че ЕООД извършва транспорт на пътници в страната и чужбина, като притежава лиценз за международен транспорт на пътници. Като доставчик на такива услуги дружеството ще извършва транспорт на пътници от България до Норвегия, която не е държава - членка на ЕС, ...

№ 3-218 от 21.01.2010 г. - ОТНОСНО: Авансово облагане по реда на ЗДДФЛ на самоосигуряващо се лице в качеството му на едноличен търговец

ОТНОСНО: Авансово облагане по реда на ЗДДФЛ на самоосигуряващо се лице в качеството му на едноличен търговец В запитването е поставен въпрос за авансовото облагане на физическо лице в качеството му на едноличен търговец съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите л...

№ 3-2773 от 14.10.2010 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на командировани работници в чужбина

ОТНОСНО: Осигуряване на командировани работници в чужбина Изложена е следната фактическа обстановка: фирма „ХХХ” ООД има командировани работници във Франция за извършване на строителна услуга. В документ А1 е посочен размерът на трудовото възнаграждение, каквото е действително по...

№ 3-359 от 03.02.2010 г. - ОТНОСНО: Облагане на доходи от продажба на акции

ОТНОСНО: Облагане на доходи от продажба на акции Според изложеното в запитването до 15.06.2009 г. физическо лице е било акционер в холдинг. Съгласно предварителен договор от 08.07.2008 г. за прехвърляне на акции, допълнително споразумение от 15.06.2009 г. и джиро за прехвърляне н...

№ 3-655 от 26.02.2010 г. - ОТНОСНО: Корекция на Декларация обр. № 6

ОТНОСНО: Корекция на Декларация обр. № 6 Според изложеното в запитването на 07.03.2008 г. „Х” ЕООД е подало Декларация обр. № 6, в която са отразени задълженията за м. 02.2008 г. Поради промени в числения състав, на 13.03.2008 г. е подадена втора Декларация обр. № 6 с цел частичн...

№ 53-02-5 от 22.04.2010 г. - ОТНОСНО: Как се внасят осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ на лица, командировании в държава от ЕИО с издадено удостоверение Е101?

ОТНОСНО: Как се внасят осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ на лица, командировании в държава от ЕИО с издадено удостоверение Е101? І. По КСО Удостоверение Е101 служи за определяне на приложимото осигурително законодателство в случаите, когато едно лице пребивава постоянно в една...

№ 94АА-129 от 14.07.2010 г. - ОТНОСНО: Когато детето е родено мъртво, почине или е дадено в детско заведение на пълна държавна издръжка или за осиновяване, майката има право на парично обезщетение до изтичане на 42 дни от раждането

ОТНОСНО: Когато детето е родено мъртво, почине или е дадено в детско заведение на пълна държавна издръжка или за осиновяване, майката има право на парично обезщетение до изтичане на 42 дни от раждането Разпоредбата на чл. 163, ал. 4 от Кодекса на труда предвижда, че когато детето...

№ 94Г-1723-1 от 09.07.2010 г. - ОТНОСНО: Предстои ми пенсиониране за навършена възраст и достигнат осигурителен стаж. Интересува ме как мога да прекратя осигуряването си, тъй като работя по трудово правоотношение, но едновременно с това съм член на управителния и контролния съвет на кооперация и общински съветник

ОТНОСНО: Предстои ми пенсиониране за навършена възраст и достигнат осигурителен стаж. Интересува ме как мога да прекратя осигуряването си, тъй като работя по трудово правоотношение, но едновременно с това съм член на управителния и контролния съвет на кооперация и общински съветн...

№ 94ДД/316 от 06.01.2010 г. - ОТНОСНО: При осигуряване на различни основания за осигурителен стаж се зачита не повече от един месец. Допуснатото изключение в чл. 9, ал. 8 може да се прилага единствено при преценяване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО.

ОТНОСНО: При осигуряване на различни основания за осигурителен стаж се зачита не повече от един месец. Допуснатото изключение в чл. 9, ал. 8 може да се прилага единствено при преценяване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО. При определяне размера на пен...

№ 94С-2945-1 от 09.07.2010 г. - ОТНОСНО: Необходимо ли е да се коригира информацията в Регистъра на осигурените лица, ако едно лице е осигурявано през един и същ месец по различни правоотношения върху доход, който е по-голям от максималния осигурителен доход?

ОТНОСНО: Необходимо ли е да се коригира информацията в Регистъра на осигурените лица, ако едно лице е осигурявано през един и същ месец по различни правоотношения върху доход, който е по-голям от максималния осигурителен доход? За целите на пенсионното осигуряване не се налага ко...

№ 96-00-64 от 12.02.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагането на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г., и параграф 51, ал. 1 на ПЗР на ЗИД на ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г., и параграф 51, ал. 1 на ПЗР на ЗИД на ЗДДС Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”- Пловдив, с вх. № 96-00-64 от 12.02.2010 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството се ...

Анотации

Данъчно облагане на услуги по извършване на клинично проучване

Във в. „Актив”, бр. 18/2010 г. Валентина Василева - данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма X има сключен договор с биофармацевтична компания от Русия за възлагане на клинично проучване. В договора са описани възнаграждението на изпълнителя и възстановяеми разход...

Данъчното облагане по ЗДДС на доставка на стоки с монтаж и инсталация

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2010 г. Соня Дочева, отговаря на въпроса какво е данъчното облагане по ЗДДС на доставка на стоки с монтаж и инсталация. Често при закупуване на специфични или сложни машини, съоръжения и оборудване се договаря доставка, включваща инсталация, монтаж...

Данъчното третиране по ЗКПО при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон

Във в. „Актив”, бр. 17/2010 г. Илия Николов – данъчен експерт, отговаря на въпроса какво е данъчното третиране по ЗКПО при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон. Разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Търговския закон определя предприятието като съвкупност от права, ...

Допълнително трудово споразумение

В сп. „Труд и право”, бр. 9/2010 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, разглежда следния казус: От 01.07.2010 г. с допълнителни споразумения между работодател и работник са увеличени основните възнаграждения на целия персонал. През същия месец юли повечето служители са по...

Задържане на трудова книжка

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса колко дни след приключване на договора може да се задържи трудовата книжка. Разпоредбата на чл. 350, ал. 1 от КТ предвижда, че при прекратяване на трудовото правоотношение работодате...

Изменение и допълване на договори, с които се възлагат обществени поръчки

В сп. „Търговско и конкурентно право”, 8/2010 г. Десислава Емилова – юрисконсулт, разглежда следния казус: Възможно ли е изменение и допълване на договори, с които се възлагат обществени поръчки, когато сключването им не е било предшествано от провеждане на процедура по Наредбат...

Ползване на платен отпуск

В сп. „Експерт”, бр. 7-8/2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса: При новите разпоредби относно ползването на платените отпуски задължително ли трябва да се ползват първо отпуските за 2010 г. и след това натрупаните стари отпуски, или може да се ползва...

Прекъсване на дейност на фирма при пенсиониране на собственика

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 9/2010 г. Вержиния Заркова – н-к отдел в НОИ, отговаря на въпроса: Едноличен търговец придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. След като подава документи за пенсиониране, от НОИ искат да подаде декларация в НАП, че прекъсва де...