Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 1-184 от 03.02.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на получени от местно юридическо лице консултантски услуги от чуждестранно юридическо лице и прилаганото на ДОПК

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на получени от местно юридическо лице консултантски услуги от чуждестранно юридическо лице и прилаганото на ДОПК По повод ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 1-184...

№ 20-21-10 от 19.01.2010 г. - ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ В отговор на направеното от вас запитване до органите по приходи при ТД на НАП …, препратено ни по компетентност с писмо вх. № 20-21-10/19.01.2010 г. при Дирекция „ОУИ” – Пловдив, изразяваме...

№ 24-33-37 от 08.06.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа при доставка на земя (УПИ), "стари" сгради и прилежащи терени към тях по ЗДДС

ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа при доставка на земя (УПИ), "стари" сгради и прилежащи терени към тях по ЗДДС Фактическа обстановка: С нотариален акт е извършена продажба от ЕТ на недвижими имоти - поземлен имот (УПИ) и две промишлени сгради....

№ 3-1407 от 10.05.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването Община Н. е възложител по договор за извършване на консултантски услуги. Стойността на договора е в размер над 50 000 ...

№ 91-01-240 от 28.09.2010 г. - ОТНОСНО: Възникнали въпроси по промените в Кодекса за социално осигуряване, обн., ДВ, бр. 49, 58, и 59

ОТНОСНО: Възникнали въпроси по промените в Кодекса за социално осигуряване, обн., ДВ, бр. 49, 58, и 59 І. В „Държавен вестник”, бр. 49 от 29 юни 2010 г., е публикуван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Промените влиза...

№ 94ГГ-6 от 17.01.2010 г. - ОТНОСНО: В случай че към момента на последващото прекратяване на трудовия договор работникът или служителят има придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и последните 10 години от трудовия си стаж е работил при „същия работодател", считаме, че ще има право на обезщетение от 6 брутни заплати

ОТНОСНО: В случай че към момента на последващото прекратяване на трудовия договор работникът или служителят има придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и последните 10 години от трудовия си стаж е работил при „същия работодател", счи...

№ 94СС-147 от 12.04.2010 г. - ОТНОСНО: Обезщетението при пенсиониране се дължи от работодателя, когато прекратяването на трудовия договор е настъпило, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

ОТНОСНО: Обезщетението при пенсиониране се дължи от работодателя, когато прекратяването на трудовия договор е настъпило, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст Разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от К...

№ 96-00-266 от 12.07.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи за командировки и разходи за консумативи и части за личен автомобил

ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи за командировки и разходи за консумативи и части за личен автомобил Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-266 от 12.07.2010 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, ви уведомявам...

Анотации

Данък за наети недвижими имоти, които не се използват

В сп. „Експерт”, бр. 7-8/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дължи ли се данък от концесионера за наети от него недвижими имоти, публична държавна или публична общинска собственост, които не се използват? Нормативната мат...

Изисквания към годишните доклади за дейността на дружествата през 2010 г.

В сп. „Актив”, бр. 9/2010 г. д-р Иван Златков, отговаря на въпроса: Какви са изискванията към годишните доклади за дейността на дружествата през 2010 г. Годишният доклад за дейността на предприятието през отчетния период е определен от Закона за счет...

Изменения в КТ от 30.07.2010 г. във връзка с антикризисните мерки относно въвеждане на непълно работно време

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 9/2010 г. Стефанка Симеонова – консултант по трудово право, отговаря на въпроса: Кои са новите изменения и допълнения в КТ, в сила от 30.07.2010 г., свързани с антикризисните мерки и по специално с въвеждането на н...

Изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2010 г. Аспасия Петкова – експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: При изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ дължат ли се вноски за държавното обществено осигуряване, за здравно осигуряване и ДО...

Корекция на грешка в дневника за покупки

В сп. „Данъчна практика”, бр. 9/2010 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: В дневника за покупки за април 2010 г. е отразена фактура с грешен БУЛСТАТ и име на контрагента. Грешката е открита в месец юли. Как да се направи корекция? От запитване...

Нерегистриране по ЗДДС при условията по чл. 96 от закона

В сп. „Счетоводство +”, бр. 9/2010 г. Моника Петрова – гл. инспектор по приходите в НАП, разглежда следния казус: Намира ли приложение разпоредбата на чл. 39, т. 1 от ЗДДС по отношение на ЕТ, регистриран като лечебно заведение съгласно чл. 40, ал. 3...

Определяне на облагаем доход на самоосигуряващи се лица

В сп. „Финанси и право”, бр. 8/2010 г. Доц. д-р Людмила Мермерска – данъчен консултант, Държавно горско стопанство изплаща възнаграждения по граждански договори на физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон и не са регистрира...

Размер на имуществена отговорност на работодател по чл. 200 от КТ

В „Труд и работна заплата”, месечен бюлетин на сп. „Актив”, бр. 68/септември 2010 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, разглежда следния казус: Има ли възможност размерът на имуществената отговорност на работодателя по чл. 200 от КТ при настъпила тру...