Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 23-22-289 от 20.04.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне на минималния осигурителен доход при работа на непълно работно време

ОТНОСНО: Определяне на минималния осигурителен доход при работа на непълно работно време Съгласно чл. 1, ал. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по о...

№ 3-1227 от 21.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на извършена продажба на акции от физическо лице

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на извършена продажба на акции от физическо лице Според изложеното в запитването физическо лице през 1996 г. е закупило от ТБ „Х” АД общо 160 броя преференциални акции след приватизацията на банката. Дружеството не е разпределяло дивиде...

№ 3-226 от 22.01.2010 г. - ОТНОСНО: Извършени промени, в сила от 01.02.2010 г., по отношение реда за възстановяване на здравноосигурителните права на основание чл. 109 от Закона за здравното осигуряване на лицата, които дължат здравноосигурителни вноски за собствена сметка

ОТНОСНО: Извършени промени, в сила от 01.02.2010 г., по отношение реда за възстановяване на здравноосигурителните права на основание чл. 109 от Закона за здравното осигуряване на лицата, които дължат здравноосигурителни вноски за собствена сметка По повод на публикации във вестни...

№ 3-5653 от 21.12.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходите, свързани с експлоатация на лек автомобил, по реда на ЗКПО и право на приспадане на данъчен кредит за този автомобил по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходите, свързани с експлоатация на лек автомобил, по реда на ЗКПО и право на приспадане на данъчен кредит за този автомобил по реда на ЗДДС Според изложеното в запитването дружество „Х” е закупило лек автомобил (4+1) места. Автомобилът ще бъде изп...

№ 70-65 от 03.12.2009 г. - ОТНОСНО: По време на отправено предизвестие, което се отработва, трудовото правоотношение съществува с всички права и задължения на страните, което означава, че ако работодателят нарушава трудовото законодателство - ако е налице хипотезата на чл. 327, т. 2 КТ, лицето може да се възползва от тази възможност

ОТНОСНО: По време на отправено предизвестие, което се отработва, трудовото правоотношение съществува с всички права и задължения на страните, което означава, че ако работодателят нарушава трудовото законодателство - ако е налице хипотезата на чл. 327, т. 2 КТ, лицето може да се в...

№ 94КК-172 от 14.01.2010 г. - ОТНОСНО: Времето, през което лицето работи по Програмата „Старт в кариерата", се признава за трудов стаж

ОТНОСНО: Времето, през което лицето работи по Програмата „Старт в кариерата", се признава за трудов стаж В раздел V, т. 4 от Програмата „Старт в кариерата" е предвидено, че една от задачите на програмата е наемане по трудово правоотношение на всички безработни, включени в програм...

№ 94ХХ-94 от 17.12.2009 г. - ОТНОСНО: Платеният годишен отпуск може да се ползва по реда, предвиден в Кодекса на труда, независимо че на работника или служителя е връчено предизвестие за прекратяване на трудовия договор. С изтичане на срока на предизвестието трудовият договор ще се прекрати

ОТНОСНО: Платеният годишен отпуск може да се ползва по реда, предвиден в Кодекса на труда, независимо че на работника или служителя е връчено предизвестие за прекратяване на трудовия договор. С изтичане на срока на предизвестието трудовият договор ще се прекрати Според чл. 173, а...

№ 96-00-86 от 04.08.2010 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на собственици и съдружници в ЕООД/ООД

ОТНОСНО: Осигуряване на собственици и съдружници в ЕООД/ООД Поставени въпроси: Следва ли собствениците и съдружниците в ЕООД/ООД да имат сключен договор за полагане на личен труд с дружеството, за да се осигуряват като самоосигуряващи се лица? Ако нямат сключени такива договори, ...

№ ИТ-00-65 от 01.07.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 21, ал. 1, 2 и 4 от ЗДДС; чл. 29 от ЗДДС, считано от 01.01.2010 г.

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 21, ал. 1, 2 и 4 от ЗДДС; чл. 29 от ЗДДС, считано от 01.01.2010 г. По повод ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, № ИТ-00-65/26.04.2010 г., тъй като не сте представили никакви документи, изразяваме следното принципно становище: Изложена...

№ СО1-337 от 04.12.2009 г. - ОТНОСНО: Когато по време на ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползва допълнително по съгласие между него и работодателя

ОТНОСНО: Когато по време на ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползва допълнително по съгласие между него и работодат...

№ СО1/166 от 09.09.2009 г. - ОТНОСНО: Съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 01.01.2007 г. на длъжността „възпитател" в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 01.01.2008 г. на длъжността „възпитател" в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността

ОТНОСНО: Съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 01.01.2007 г. на длъжността „възпитател" в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 01.01.2008 г. на длъжността „в...

Анотации

Данъчно третиране на командировъчни пари на персонал, извършващ автомобилен транспорт в чужбина

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 8/2010 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на командировъчните пари на персонала, извършващ автомобилен транспорт в чужбина? Данъчното третиране на командировъчните пари за лицата, получаващи д...

Намаляване на работното време на служител с над 50% намалена работоспособност

В сп. „Експерт”, бр. 6/2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса: Може ли да се намали работното време на служител с над 50% намалена работоспособност като част от облекчените условия на труд, които е длъжен да осигури работодателят. Съгласно чл. 61, ал....

Начисляване на данък при източника

В сп. „Експерт”, бр. 8/2010 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Получена е фактура от контрагент в Италия за извършена техническа услуга във връзка с монтаж и инсталиране на закупена от него машина, фактурата е авансово платена от наша страна. Следва ли да се начисли данъ...

Облагане на транспортна услуга по превоз на пътници

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 8/2010 г. Емилия Бакалска – данъчен експерт, разглежда следния казус: Дружеството извършва превоз на пътници по различни дестинации. Предвид променените правила за облагане на тези услуги от началото на 2010 г. с каква данъчна ставка трябва да ...

Обявяване на ГФО в Агенция по вписванията

В сп. „Актив”, бр. 6/2010 г. Иван Минчев – данъчен консултант, отговаря на въпроса задължително ли е да се обяви ГФО в Агенцията по вписванията. Търговците, които са пререгистрирани в TP за периода от 1 януари до 31 май на съответната година, заявяват и представят за обявяване в ...

Определяне на възнаграждение за платен отпуск

В сп. „Труд и право”, бр. 7/2010 г. Недка Колева – експерт по заплащане на труда, разглежда следния казус: В КТД на предприятието е записано, че при наличие на икономии по фонд „Работна заплата” на персонала се изплаща допълнително възнаграждение съобразно постигнатите резултати....

Оспорване на уволнение въз основа на грешка в КТД

В сп. „Счетоводство +”, бр. 8/2010 г. Анели Цонева – юрист - специалист по трудово право, се спира на следния случай: Клауза в колективен трудов договор гласи, че срокът за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда (КТ) не може да бъде договорен в размер повече от 4 месеца. При скл...

Регистрация по чл. 97а от ЗДДС

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2010 г. Мая Жотева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано като консултант физическо лице - свободна професия, е сключило договор за представителство с германска фирма - данъчно задължено лице. Следва ли да се регистрира по чл. 97а от...