Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 18, 16 - 30 септември 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-19-184 от 14.12.2009 г. - ОТНОСНО: Ползване на правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от ЗКПО за 2009 г.

ОТНОСНО: Ползване на правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от ЗКПО за 2009 г. Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-19-184 от 14.12.2009 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, ви уведомяваме следното: В запитването ...

№ 20-21-56 от 01.06.2010 г. - ОТНОСНО: Коригиране на данни по „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице”

ОТНОСНО: Коригиране на данни по „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице” Фактическа обстановка: Физическо лице подава „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице” в ТД на НАП, чрез която заявява, че започва да упражнява трудова дейност като регистриран зем...

№ 20-25-34 от 01.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки по чл. 41 от ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки по чл. 41 от ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Професионална гимназия по дървообработване и строителство провежда курсове – задочна форма на обучение, за I и III степен професионална квалификация. Курсовете се зап...

№ 3-1286 от 27.04.2010 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на съдружниците в събирателно дружество при сключен трудов договор с дружеството

ОТНОСНО: Осигуряване на съдружниците в събирателно дружество при сключен трудов договор с дружеството Събирателно дружество е образувано от две физически лица и е регистрирано по Търговския закон. Съгласно решението на съда управлението на дружеството се извършва заедно и поотдел...

№ 3-1394 от 10.05.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС Според изложеното в запитването с решение на Общински съвет – Х, е определена цена за добив на дървесина от общински горски фонд „по такси на корен” за населението на общината в размер на ... лв. без ДДС. Съгласно чл. 53, ал...

№ 3-1773 от 15.06.2010 г. - ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) В запитването са поставени следните въпроси: 1. Ако лицето има контрагент от Европейския съюз и той идва на място да закупува стока: - каква фактура следва да се издаде – със или без данък? -...

№ 3-5478 от 10.12.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи и приходи от произведена селскостопанска продукция от земеделски земи, за които не са сключени договори за аренда или наем

ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи и приходи от произведена селскостопанска продукция от земеделски земи, за които не са сключени договори за аренда или наем Според изложеното в запитването през стопанската 2009/2010 година дружество „Х” ООД ще обработва повече земеделска земя...

№ 67-97 от 17.12.2009 г. - ОТНОСНО: На работници или служители, които към датата на изплащане на допълнителното материално стимулиране не се намират в трудово правоотношение, допълнително материално стимулиране не следва да се изплати, ако това е уговорено във вътрешните правила за работната заплата

ОТНОСНО: На работници или служители, които към датата на изплащане на допълнителното материално стимулиране не се намират в трудово правоотношение, допълнително материално стимулиране не следва да се изплати, ако това е уговорено във вътрешните правила за работната заплата От зап...

№ 9104-1075 от 21.12.2009 г. - ОТНОСНО: Когато платеният годишен отпуск е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се полага, и ако работодателят не е осигурил ползването му до края на месец юни през следващата календарна година, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително

ОТНОСНО: Когато платеният годишен отпуск е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се полага, и ако работодателят не е осигурил ползването му до края на месец юни през следващата календарна година, работникът или служителят има право сам да определи врем...

№ 94КК-250 от 07.01.2010 г. - ОТНОСНО: Правото да установи сумирано отчитане на работното време принадлежи на работодателя. В практиката е прието работодателите да издават заповед, с която се въвежда сумираното отчитане на работното време и се определя периодът на отчитане. Начинът на отчитане на работното време - подневно или сумирано, не е задължителен елемент от трудовия договор. В трудовия договор задължително се посочва продължителността на работния ден или седмица

ОТНОСНО: Правото да установи сумирано отчитане на работното време принадлежи на работодателя. В практиката е прието работодателите да издават заповед, с която се въвежда сумираното отчитане на работното време и се определя периодът на отчитане. Начинът на отчитане на работното вр...

№ 94НН-183 от 07.01.2010 г. - ОТНОСНО: Когато лицето работи по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост" и към момента на прекратяване на трудовия му договор е имало придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, би следвало да се приеме, че има право на обезщетение от 2 брутни заплати

ОТНОСНО: Когато лицето работи по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост" и към момента на прекратяване на трудовия му договор е имало придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, би следвало да се приеме, че има право на обезщетение от 2...

Анотации

Анулиране на протокол

В сп. „Български законник”, бр. 8/2010 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: При ревизия по ЗДДС не е признат на фирма данъчен кредит по три фактури, като е счетено, че няма достатъчно доказателства, че доставчикът е извършил действително тази услуга. ...

Анулиране на фактура с протокол по чл. 116 от ЗДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 8/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Охранителна фирма е издала фактура с начислен ДДС за извършена от нея услуга за охрана на фирмен обект, фирмата - собственик на обекта, обаче отказва да приеме фактурата и пет ...

Вътрешни правила за работната заплата

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 7/2010 г. Смела Нинева – началник-отдел „Трудово право и обществено осигуряване " в МТСП, разглежда следния казус: Във Вътрешните правила за работната заплата (ВПРЗ), които се прилагат в предприятието, е предвидено изрично, че правото н...

Данък по ЗМДТ при придобиване на имущество за прехвърлено право на строеж върху УПИ

В сп. „Експерт”, бр. 6/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса дължи ли се данък по ЗМДТ при придобиване на имущество за прехвърлено право на строеж върху УПИ, собственост на физическо лице. По правило при прехвърлянето на право на строеж върху УПИ, собств...

Отчитане на разходи за ел. енергия, топлоенергия и вода

В сп. „Счетоводство +”, бр. 8/2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния казус: На 15.06.2009 г. е придобит нематериален актив - подобрение на нает магазин за 10 години в размер на 13 905,18 лв. На 9.02.2010 г. е сключено споразумение, с което тази сума се о...

Признаване на разходи за лихви

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 7/2010 г. Цветана Янкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса: Две дружества ще бъдат учредители на дружество, което ще извършва дейност, подлежаща на лицензиране. Издаването на лиценз е условие за регистриране на дружеството по реда на Търго...

Регистрация по ЗДДС на лице, упражняващо свободна професия

В сп. „Финанси и право”, бр. 7/2010 г. Доц. д-р Людмила Мермерска – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Ако лице, упражняващо свободна професия (адвокат, нотариус, медицински специалист и т.н.), се регистрира по ЗДДС и всеки месец изготвя дневник за покупките и продаж...

Регистриране на „Европейските дружества” по Закона за търговския регистър

В сп. „Актив”, бр. 6/2010 г. Иван Минчев – данъчен консултант, отговаря на въпроса как се регистрират „Европейските дружества" по Закона за търговския регистър с краен срок 01.01.2011 г. Съгласно чл. 1 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на територията на Общността може да бъде създад...

Сумирано изчисляване на работно време

В сп. „Експерт”, бр. 6/2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса: Служител, работещ при сумирано изчисляване на работното време с изравняване на три месеца, по график е планирано да работи на 3 март (официален празник). Този ден обаче се явява с един в п...