Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 18, 16 - 30 септември 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-19-184 от 14.12.2009 г. - ОТНОСНО: Ползване на правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от ЗКПО за 2009 г.

ОТНОСНО: Ползване на правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от ЗКПО за 2009 г. Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-19-184 от 14.12.2009 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, ви уведом...

№ 20-21-56 от 01.06.2010 г. - ОТНОСНО: Коригиране на данни по „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице”

ОТНОСНО: Коригиране на данни по „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице” Фактическа обстановка: Физическо лице подава „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице” в ТД на НАП, чрез която заявява, че започва да упражнява трудов...

№ 20-25-34 от 01.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки по чл. 41 от ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки по чл. 41 от ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Професионална гимназия по дървообработване и строителство провежда курсове – задочна форма на обучение, за I и III степен професионална ...

№ 3-1286 от 27.04.2010 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на съдружниците в събирателно дружество при сключен трудов договор с дружеството

ОТНОСНО: Осигуряване на съдружниците в събирателно дружество при сключен трудов договор с дружеството Събирателно дружество е образувано от две физически лица и е регистрирано по Търговския закон. Съгласно решението на съда управлението на дружествот...

№ 3-1394 от 10.05.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС Според изложеното в запитването с решение на Общински съвет – Х, е определена цена за добив на дървесина от общински горски фонд „по такси на корен” за населението на общината в размер на ... лв...

№ 3-1773 от 15.06.2010 г. - ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) В запитването са поставени следните въпроси: 1. Ако лицето има контрагент от Европейския съюз и той идва на място да закупува стока: - каква фактура следва да се...

№ 3-5478 от 10.12.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи и приходи от произведена селскостопанска продукция от земеделски земи, за които не са сключени договори за аренда или наем

ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи и приходи от произведена селскостопанска продукция от земеделски земи, за които не са сключени договори за аренда или наем Според изложеното в запитването през стопанската 2009/2010 година дружество „Х” ООД ще об...

№ 67-97 от 17.12.2009 г. - ОТНОСНО: На работници или служители, които към датата на изплащане на допълнителното материално стимулиране не се намират в трудово правоотношение, допълнително материално стимулиране не следва да се изплати, ако това е уговорено във вътрешните правила за работната заплата

ОТНОСНО: На работници или служители, които към датата на изплащане на допълнителното материално стимулиране не се намират в трудово правоотношение, допълнително материално стимулиране не следва да се изплати, ако това е уговорено във вътрешните прави...

№ 9104-1075 от 21.12.2009 г. - ОТНОСНО: Когато платеният годишен отпуск е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се полага, и ако работодателят не е осигурил ползването му до края на месец юни през следващата календарна година, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително

ОТНОСНО: Когато платеният годишен отпуск е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се полага, и ако работодателят не е осигурил ползването му до края на месец юни през следващата календарна година, работникът или служителят ...

№ 94КК-250 от 07.01.2010 г. - ОТНОСНО: Правото да установи сумирано отчитане на работното време принадлежи на работодателя. В практиката е прието работодателите да издават заповед, с която се въвежда сумираното отчитане на работното време и се определя периодът на отчитане. Начинът на отчитане на работното време - подневно или сумирано, не е задължителен елемент от трудовия договор. В трудовия договор задължително се посочва продължителността на работния ден или седмица

ОТНОСНО: Правото да установи сумирано отчитане на работното време принадлежи на работодателя. В практиката е прието работодателите да издават заповед, с която се въвежда сумираното отчитане на работното време и се определя периодът на отчитане. Начин...

№ 94НН-183 от 07.01.2010 г. - ОТНОСНО: Когато лицето работи по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост" и към момента на прекратяване на трудовия му договор е имало придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, би следвало да се приеме, че има право на обезщетение от 2 брутни заплати

ОТНОСНО: Когато лицето работи по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост" и към момента на прекратяване на трудовия му договор е имало придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, би следвало да се приеме, че...

Анотации

Анулиране на протокол

В сп. „Български законник”, бр. 8/2010 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: При ревизия по ЗДДС не е признат на фирма данъчен кредит по три фактури, като е счетено, че няма достатъчно доказателства, че доставчикът е извър...

Анулиране на фактура с протокол по чл. 116 от ЗДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 8/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Охранителна фирма е издала фактура с начислен ДДС за извършена от нея услуга за охрана на фирмен обект, фирмата - собственик на обекта, обаче отка...

Вътрешни правила за работната заплата

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 7/2010 г. Смела Нинева – началник-отдел „Трудово право и обществено осигуряване " в МТСП, разглежда следния казус: Във Вътрешните правила за работната заплата (ВПРЗ), които се прилагат в предприятието, е пр...

Данък по ЗМДТ при придобиване на имущество за прехвърлено право на строеж върху УПИ

В сп. „Експерт”, бр. 6/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса дължи ли се данък по ЗМДТ при придобиване на имущество за прехвърлено право на строеж върху УПИ, собственост на физическо лице. По правило при прехвърлянето на пра...

Отчитане на разходи за ел. енергия, топлоенергия и вода

В сп. „Счетоводство +”, бр. 8/2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния казус: На 15.06.2009 г. е придобит нематериален актив - подобрение на нает магазин за 10 години в размер на 13 905,18 лв. На 9.02.2010 г. е сключено спораз...

Признаване на разходи за лихви

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 7/2010 г. Цветана Янкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса: Две дружества ще бъдат учредители на дружество, което ще извършва дейност, подлежаща на лицензиране. Издаването на лиценз е условие за регистриране н...

Регистрация по ЗДДС на лице, упражняващо свободна професия

В сп. „Финанси и право”, бр. 7/2010 г. Доц. д-р Людмила Мермерска – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Ако лице, упражняващо свободна професия (адвокат, нотариус, медицински специалист и т.н.), се регистрира по ЗДДС и всеки месец изготвя...

Регистриране на „Европейските дружества” по Закона за търговския регистър

В сп. „Актив”, бр. 6/2010 г. Иван Минчев – данъчен консултант, отговаря на въпроса как се регистрират „Европейските дружества" по Закона за търговския регистър с краен срок 01.01.2011 г. Съгласно чл. 1 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на територията на...

Сумирано изчисляване на работно време

В сп. „Експерт”, бр. 6/2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса: Служител, работещ при сумирано изчисляване на работното време с изравняване на три месеца, по график е планирано да работи на 3 март (официален празник). Този...