Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 16, 16 - 31 август 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 08-83 от 26.02.2010 г. - ОТНОСНО: В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск се включва съответната пропорционална част от допълнителните периодични или годишни възнаграждения, изплатени след ползването на платения отпуск, като за целта се преизчисляват изплатените възнаграждения за платен отпуск

ОТНОСНО: В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск се включва съответната пропорционална част от допълнителните периодични или годишни възнаграждения, изплатени след ползването на платения отпуск, ка...

№ 1-48 от 06.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени през 2009 г. суми, изплатени за трудова злополука от Швеция

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени през 2009 г. суми, изплатени за трудова злополука от Швеция По повод ваше писмено запитване с вх. № 1-48 от 06.04.2010 г. Дирекция „ОУИ” - гр. Бургас, изразява следното становище: Видно от описаната в запитванет...

№ 24-00-9 от 05.03.2010 г. ОТНОСНО: Определяне на приложимото осигурително законодателство по Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите давам следните задължителни указания: Осигурителните системи на отделните държави функционират на териториален принцип, като регулират събития в сферата на социалната си...

№ 3-1049 от 06.04.2010 г. ОТНОСНО: Данъчното третиране на безвъзмездно предоставяне на стоки като мостри по смисъла на ЗКПО и ЗДДС

Според изложеното в запитването дружество извършва възмездно вътреобщностно придобиване на стоки – органични екстракти, използвани като добавка към храните на животни и като почистващи препарати – дезинфектанти, за които ползва данъчен кредит. Част о...

№ 3-1114 от 13.04.2010 г. ОТНОСНО: Корекции на грешки във VIES декларацията

Според изложеното в запитването във VIES декларация за отчетен период м. 02.2010 г. дружеството е допуснало неволна техническа грешка като в единствения запис сумата е записана в EUR, без да бъде определена в левове. Поставя се въпросът дали същото ...

№ 3-1364 от 04.05.2010 г. ОТНОСНО: Разсрочване на публични задължения към община

Според изложеното в запитването дружеството е поискало разсрочване на задълженията си към община Г. за такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, както и дължимите лихви по тях. Във връзка с това се поставят следните въпроси: 1. При п...

№ 3-1623 от 04.06.2010 г. ОТНОСНО: Дължимост на данък при придобиване на имущество по Раздел ІІІ на Глава ІІ от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

В запитването е изразено желание за предоставяне на становище относно дължимостта на данък при придобиване на имущество по Раздел ІІІ на Глава ІІ от ЗМДТ при сключване на брачен договор по реда на Семейния кодекс, с който съпружеската имуществена общ...

№ 3-1716 от 14.06.2010 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 204, т. 1 от ЗКПО и чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗДДС във връзка с чл. 62, ал. 1 и 2 от ППЗДДС

Според изложеното в запитването дружество организира конференции и семинари с участието на клиенти, на които презентира (представя и популяризира) стоките - строителни материали на немска фирма. Във връзка с това е издадена фактура от организатора на...

№ 52-2 от 30.09.2009 г. ОТНОСНО: Ако в периода от уволнението до възстановяването на работа служителят междувременно е постъпил на друга работа, за трудов стаж по реда на чл. 354, т. 1 КТ ще се зачете само времето, през което той фактически е бил без работа, т.е. от целия период ще се извади времето на работа по другото трудово правоотношение, което се зачита за трудов стаж на общо основание по чл. 351 като време на работа по трудово правоотношение

Влязлото в сила съдебно решение, с което уволнението на работник или служител е признато за незаконосъобразно и той е възстановен на заеманата преди уволнението работа, е задължително за изпълнение от работодателя. Съгласно чл. 225, ал. 3 КТ, когато...

№ 61-107 от 30.09.2009 г. ОТНОСНО: В случай че служителят работи на длъжност съобразно предписанието на здравните органи и няма промяна в здравословното му състояние, както и в предписанията на здравните органи, не би следвало трудовият му договор да бъде прекратен на основание чл. 325, т. 9 КТ

Съгласно чл. 73 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността в своите решения ТЕЛК (НЕЛК) определят условията на труд, противопоказни за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намален...

№ 70/29 от 10.09.2009 г. ОТНОСНО: Търговските дружества, едноличните търговци или неперсонифицираните дружества, които са страна по договор за прокура, независимо дали е сключен като трудов или граждански, действат като осигурители на прокуристите, поради което те имат задълженията на осигурители, установени в Кодекса за социално осигуряване

Договорите за прокура са договори за управление и контрол на търговски дружества, на едноличните търговци или на неперсонифицираните дружества. Отношенията между прокуриста и търговеца се уреждат с договор (чл. 23 от Търговския закон). Тъй като закон...

№ 94ББ/77 от 15.07.2009 г. ОТНОСНО: Отпускът поради временна неработоспособност се дава и се ползва в календарни дни. Поради това в дните, в които следва да се отработват дните, обявени от Министерския съвет за почивни, работникът или служителят следва да се яви на работа

Съгласно чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда правомощието да размества почивните дни през годината принадлежи на Министерския съвет. От запитването е видно, че в дните, обявени от Министерския съвет за почивни, служителят е бил в отпуск поради времен...

№ 94ДД/189 от 10.09.2009 г. ОТНОСНО: Съгласно Кодекса за социално осигуряване осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход в срок до 30 дни от прекратяване на трудовото правоотношение

Съгласно чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция по...

№ 94ЛЛ/80 от 02.09.2009 г. ОТНОСНО: Съгласно Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността постановените до 31.12.2004 г. експертни решения на ТЕЛК (НЕЛК), в които определеният срок на инвалидност не е изтекъл до тази дата, след 01.01.2005 г. се считат с определен пожизнен срок на инвалидност при навършена 65-годишна възраст на лицата

Съгласно 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността постановените до 31.12.2004 г. експертни решения на ТЕЛК (НЕЛК), в които определеният срок на инвалидност не е изтекъл до тази дата, сл...

Анотации

Включване на сумите, изплатени на нотариуси за направени нотариални заверки, в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2010 г. Лорета Цветкова – гл. експерт в НАП, разглежда следния проблем: Включват ли се в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ сумите, изплатени на нотариуси за направени нотариални заверки? За тези суми нотариусите са издали сме...

Данъчни задължения при ликвидация

Във в. „Актив”, бр. 14/2010 г. Илия Николов – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са данъчните задължения при ликвидация. При прекратяване с ликвидация до заличаването на фирмата тя изпълнява данъчните си задължения по общия ред на ЗКПО и п...

Облагане на доставка по ЗДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 6/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирана по ДДС българска фирма - ЕООД, преотдава на румънска фирма помещение под наем, което се намира в България. Как следва да се обложи доставкат...

Осчетоводяване на данъчен ревизионен акт

В сп. „Експерт”, бр. 6/2010 г. Иван Дочев – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса как се извършва осчетоводяване на данъчен ревизионен акт. Данъчните ревизии обикновено завършват с данъчен ревизионен акт. Процедурно най-напред се изгот...

Признаване за данъчни цели на разходи за несъбираеми вземания при изтичане на давностния срок на съответното вземане

В сп. „Експерт”, бр. 6/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как следва да се разбира изразът „но не повече от 5 години", включен в разпоредбата на чл. 37, т. 1 от ЗКПО относно признаването за данъчни цели на разходи...

Причисляване на пари за работно облекло към заплатата

В сп. „Счетоводство XXI”, бр. 5 – 6/2010 г. Стефанка Симеонова – юрист - специалист по трудово право, отговаря на въпроса редно ли е парите за работно облекло да се причисляват към заплатата и така да се облагат с данък. Съгласно разпоредбите на Наре...

Солидарна отговорност на лицата за задължения на трети лица във връзка с ДДС

В сп. „Финанси и право”, бр. 6/2010 г. Димитър Балкански – данъчен адвокат, отговаря на въпроса къде е регламентирана солидарната отговорност на лицата за задълженията на трети лица във връзка с данъка върху добавената стойност и каква е целта на нор...

Счетоводно отчитане на положителна търговска репутация

Във в. „Актив”, бр. 14/2010 г. д-р Иван Златков – регистриран одитор, отговаря на въпроса как се отчита счетоводно положителната търговска репутация. За отразяване на проведена бизнес комбинация „придобиване" в придобиващото предприятие се съставя сл...

Съобщаване на такса битови отпадъци за конкретен имот

В сп. „Финанси и право”, бр. 6/2010 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в ЦУ на НАП, разглежда следния казус: В каква форма трябва да бъде направено съобщаването на данъчните задължения на задължените лица, предвидено в чл. 107 ДОПК? Как следва...