Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 16, 16 - 31 август 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 08-83 от 26.02.2010 г. - ОТНОСНО: В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск се включва съответната пропорционална част от допълнителните периодични или годишни възнаграждения, изплатени след ползването на платения отпуск, като за целта се преизчисляват изплатените възнаграждения за платен отпуск

ОТНОСНО: В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск се включва съответната пропорционална част от допълнителните периодични или годишни възнаграждения, изплатени след ползването на платения отпуск, като за целта се преизчисляват и...

№ 1-48 от 06.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени през 2009 г. суми, изплатени за трудова злополука от Швеция

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени през 2009 г. суми, изплатени за трудова злополука от Швеция По повод ваше писмено запитване с вх. № 1-48 от 06.04.2010 г. Дирекция „ОУИ” - гр. Бургас, изразява следното становище: Видно от описаната в запитването фактическа обстановка, във в...

№ 24-00-9 от 05.03.2010 г. ОТНОСНО: Определяне на приложимото осигурително законодателство по Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите давам следните задължителни указания: Осигурителните системи на отделните държави функционират на териториален принцип, като регулират събития в сферата на социалната сигурност, които възникват единс...

№ 3-1049 от 06.04.2010 г. ОТНОСНО: Данъчното третиране на безвъзмездно предоставяне на стоки като мостри по смисъла на ЗКПО и ЗДДС

Според изложеното в запитването дружество извършва възмездно вътреобщностно придобиване на стоки – органични екстракти, използвани като добавка към храните на животни и като почистващи препарати – дезинфектанти, за които ползва данъчен кредит. Част от тези стоки ще бъдат предоста...

№ 3-1114 от 13.04.2010 г. ОТНОСНО: Корекции на грешки във VIES декларацията

Според изложеното в запитването във VIES декларация за отчетен период м. 02.2010 г. дружеството е допуснало неволна техническа грешка като в единствения запис сумата е записана в EUR, без да бъде определена в левове. Поставя се въпросът дали същото има право във VIES декларацият...

№ 3-1364 от 04.05.2010 г. ОТНОСНО: Разсрочване на публични задължения към община

Според изложеното в запитването дружеството е поискало разсрочване на задълженията си към община Г. за такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, както и дължимите лихви по тях. Във връзка с това се поставят следните въпроси: 1. При положение че дружеството има от...

№ 3-1623 от 04.06.2010 г. ОТНОСНО: Дължимост на данък при придобиване на имущество по Раздел ІІІ на Глава ІІ от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

В запитването е изразено желание за предоставяне на становище относно дължимостта на данък при придобиване на имущество по Раздел ІІІ на Глава ІІ от ЗМДТ при сключване на брачен договор по реда на Семейния кодекс, с който съпружеската имуществена общност, придобита до сключване н...

№ 3-1716 от 14.06.2010 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 204, т. 1 от ЗКПО и чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗДДС във връзка с чл. 62, ал. 1 и 2 от ППЗДДС

Според изложеното в запитването дружество организира конференции и семинари с участието на клиенти, на които презентира (представя и популяризира) стоките - строителни материали на немска фирма. Във връзка с това е издадена фактура от организатора на конференцията, в която е запи...

№ 52-2 от 30.09.2009 г. ОТНОСНО: Ако в периода от уволнението до възстановяването на работа служителят междувременно е постъпил на друга работа, за трудов стаж по реда на чл. 354, т. 1 КТ ще се зачете само времето, през което той фактически е бил без работа, т.е. от целия период ще се извади времето на работа по другото трудово правоотношение, което се зачита за трудов стаж на общо основание по чл. 351 като време на работа по трудово правоотношение

Влязлото в сила съдебно решение, с което уволнението на работник или служител е признато за незаконосъобразно и той е възстановен на заеманата преди уволнението работа, е задължително за изпълнение от работодателя. Съгласно чл. 225, ал. 3 КТ, когато незаконно уволнен работник ил...

№ 61-107 от 30.09.2009 г. ОТНОСНО: В случай че служителят работи на длъжност съобразно предписанието на здравните органи и няма промяна в здравословното му състояние, както и в предписанията на здравните органи, не би следвало трудовият му договор да бъде прекратен на основание чл. 325, т. 9 КТ

Съгласно чл. 73 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността в своите решения ТЕЛК (НЕЛК) определят условията на труд, противопоказни за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност ТЕЛК (НЕЛК)...

№ 70/29 от 10.09.2009 г. ОТНОСНО: Търговските дружества, едноличните търговци или неперсонифицираните дружества, които са страна по договор за прокура, независимо дали е сключен като трудов или граждански, действат като осигурители на прокуристите, поради което те имат задълженията на осигурители, установени в Кодекса за социално осигуряване

Договорите за прокура са договори за управление и контрол на търговски дружества, на едноличните търговци или на неперсонифицираните дружества. Отношенията между прокуриста и търговеца се уреждат с договор (чл. 23 от Търговския закон). Тъй като законът не поставя изрично изискван...

№ 94ББ/77 от 15.07.2009 г. ОТНОСНО: Отпускът поради временна неработоспособност се дава и се ползва в календарни дни. Поради това в дните, в които следва да се отработват дните, обявени от Министерския съвет за почивни, работникът или служителят следва да се яви на работа

Съгласно чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда правомощието да размества почивните дни през годината принадлежи на Министерския съвет. От запитването е видно, че в дните, обявени от Министерския съвет за почивни, служителят е бил в отпуск поради временна неработоспособност. Видно е...

№ 94ДД/189 от 10.09.2009 г. ОТНОСНО: Съгласно Кодекса за социално осигуряване осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход в срок до 30 дни от прекратяване на трудовото правоотношение

Съгласно чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите. Неизпълнението на ...

№ 94ЛЛ/80 от 02.09.2009 г. ОТНОСНО: Съгласно Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността постановените до 31.12.2004 г. експертни решения на ТЕЛК (НЕЛК), в които определеният срок на инвалидност не е изтекъл до тази дата, след 01.01.2005 г. се считат с определен пожизнен срок на инвалидност при навършена 65-годишна възраст на лицата

Съгласно 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността постановените до 31.12.2004 г. експертни решения на ТЕЛК (НЕЛК), в които определеният срок на инвалидност не е изтекъл до тази дата, след 01.01.2005 г. се считат с о...

Анотации

Включване на сумите, изплатени на нотариуси за направени нотариални заверки, в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2010 г. Лорета Цветкова – гл. експерт в НАП, разглежда следния проблем: Включват ли се в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ сумите, изплатени на нотариуси за направени нотариални заверки? За тези суми нотариусите са издали сметка-фактура. Сметката-фактура ...

Данъчни задължения при ликвидация

Във в. „Актив”, бр. 14/2010 г. Илия Николов – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са данъчните задължения при ликвидация. При прекратяване с ликвидация до заличаването на фирмата тя изпълнява данъчните си задължения по общия ред на ЗКПО и подава финансовите отчети съгла...

Облагане на доставка по ЗДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 6/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирана по ДДС българска фирма - ЕООД, преотдава на румънска фирма помещение под наем, което се намира в България. Как следва да се обложи доставката на дружеството? За целите на...

Осчетоводяване на данъчен ревизионен акт

В сп. „Експерт”, бр. 6/2010 г. Иван Дочев – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса как се извършва осчетоводяване на данъчен ревизионен акт. Данъчните ревизии обикновено завършват с данъчен ревизионен акт. Процедурно най-напред се изготвя ревизионен доклад, по който...

Признаване за данъчни цели на разходи за несъбираеми вземания при изтичане на давностния срок на съответното вземане

В сп. „Експерт”, бр. 6/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как следва да се разбира изразът „но не повече от 5 години", включен в разпоредбата на чл. 37, т. 1 от ЗКПО относно признаването за данъчни цели на разходите за отписване на несъбираеми...

Причисляване на пари за работно облекло към заплатата

В сп. „Счетоводство XXI”, бр. 5 – 6/2010 г. Стефанка Симеонова – юрист - специалист по трудово право, отговаря на въпроса редно ли е парите за работно облекло да се причисляват към заплатата и така да се облагат с данък. Съгласно разпоредбите на Наредбата за безплатното работно и...

Солидарна отговорност на лицата за задължения на трети лица във връзка с ДДС

В сп. „Финанси и право”, бр. 6/2010 г. Димитър Балкански – данъчен адвокат, отговаря на въпроса къде е регламентирана солидарната отговорност на лицата за задълженията на трети лица във връзка с данъка върху добавената стойност и каква е целта на нормативната уредба? Правната уре...

Счетоводно отчитане на положителна търговска репутация

Във в. „Актив”, бр. 14/2010 г. д-р Иван Златков – регистриран одитор, отговаря на въпроса как се отчита счетоводно положителната търговска репутация. За отразяване на проведена бизнес комбинация „придобиване" в придобиващото предприятие се съставя следната счетоводна статия: За о...

Съобщаване на такса битови отпадъци за конкретен имот

В сп. „Финанси и право”, бр. 6/2010 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в ЦУ на НАП, разглежда следния казус: В каква форма трябва да бъде направено съобщаването на данъчните задължения на задължените лица, предвидено в чл. 107 ДОПК? Как следва да бъде съобщено и задължение...