Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 15, 1 - 15 август 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-213 от 07.04.2010 г. - ОТНОСНО: Дерегистрация по ЗДДС на основание чл. 176 и образуване на ревизионно производство по реда на ДОПК

ОТНОСНО: Дерегистрация по ЗДДС на основание чл. 176 и образуване на ревизионно производство по реда на ДОПК Във връзка с постъпила молба-становище вх. № 07-00-213/07.04.2010 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, препратено ни по компетентност от Ц...

№ 07-00-240 от 03.05.2010 г. - ОТНОСНО: Възможност за подаване на коригираща годишна данъчна декларация

ОТНОСНО: Възможност за подаване на коригираща годишна данъчна декларация В отговор на направеното от вас запитване до органите при ЦУ на НАП, препратено ни по компетентност с писмо вх. № 07-00-240 от 03.05.2010 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив...

№ 11-54-22 от 24.07.2009 г. - ОТНОСНО: През 2005 г. бе уволнен наш служител, който бе възстановен на работа от съда през 2008 г. Моля, във връзка с предстоящото му пенсиониране да ни поясните как следва да се изготви удостоверението за осигурителния доход (обр. УП-2) за времето на незаконното уволнение

ОТНОСНО: През 2005 г. бе уволнен наш служител, който бе възстановен на работа от съда през 2008 г. Моля, във връзка с предстоящото му пенсиониране да ни поясните как следва да се изготви удостоверението за осигурителния доход (обр. УП-2) за времето на незаконното уволнение Времет...

№ 20-03-1 от 12.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на наемните вноски изплащани на наемодател - чуждестранно физическо лице (ЧФЛ) по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на наемните вноски изплащани на наемодател - чуждестранно физическо лице (ЧФЛ) по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) По повод на ваше писмено запитване с вх. № 20-03-1 от 12.04.2010 г., Дирекция „ОУИ” - гр. Бургас, изр...

№ 20-25-33 от 01.04.2010 г. - ОТНОСНО: Представителство на ЕООД в производствата по ДОПК при освободен управител и невписан ликвидатор

ОТНОСНО: Представителство на ЕООД в производствата по ДОПК при освободен управител и невписан ликвидатор В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 20-25-33/01.04.2010 г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, препратено ни по компетентност от офис ..., изразяваме следното ст...

№ 24-34-49 от 24.06.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на услуга, имаща за предмет ескорт на извънгабаритен товар

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на услуга, имаща за предмет ескорт на извънгабаритен товар По повод ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-49/08.03.2010 г., изразявам следното становище: I. В писмото е изложена следната фактическа обс...

№ 26-403-1 от 04.06.2009 г. - ОТНОСНО: От коя категория е трудът на лице, работило като електроженист, оксиженист и заварчик от 1981 г. до настоящия момент към отдел „Енергиен" - „Парова централа"?

ОТНОСНО: От коя категория е трудът на лице, работило като електроженист, оксиженист и заварчик от 1981 г. до настоящия момент към отдел „Енергиен" - „Парова централа"? Лицето е извършвало ръчно операциите по заваряване и рязане на метали Съгласно точка 20 от отменения Правилник з...

№ 3-1176 от 15.04.2010 г. - ОТНОСНО: Деклариране на предоставените или получените парични заеми по реда на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Деклариране на предоставените или получените парични заеми по реда на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ Във връзка с разпоредбата на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ са поставени въпросите относно деклариране на получен паричен заем от лице, което живее и работи в чужбина, и пред...

№ 3-1368 от 04.05.2010 г. - ОТНОСНО: Доставка на стока на фирма от трета страна и прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Доставка на стока на фирма от трета страна и прилагане на ЗДДС Според изложеното в запитването дружеството произвежда кръгли нивелири (либели) за Русия. Продукцията се изпраща до логистична фирма на територията на Германия (посредник по сделката), която я транспортира до...

№ 9104/705 от 04.09.2009 г. - ОТНОСНО: От 01.07.2009 г. е в сила изменение на Кодекса за социално осигуряване.

ОТНОСНО: От 01.07.2009 г. е в сила изменение на Кодекса за социално осигуряване. Съгласно промените в нормативната уредба на лицата с увреждания се изплаща пенсия за инвалидност в размер на социалната пенсия за старост, когато решенията на органите на медицинската експертиза са о...

№ 94А-2010-1 от 22.01.2010 г. - ОТНОСНО: След всяко осъвременяване на пенсиите получавахме разпореждания от НОИ, които съдържаха данни за размера на пенсията. Такива разпореждания за осъвременяването на пенсиите от 01.07.2009 г. обаче не са ни изпращани. Каква е причината за това и как можем да ги получим?

ОТНОСНО: След всяко осъвременяване на пенсиите получавахме разпореждания от НОИ, които съдържаха данни за размера на пенсията. Такива разпореждания за осъвременяването на пенсиите от 01.07.2009 г. обаче не са ни изпращани. Каква е причината за това и как можем да ги получим? За н...

№ 94ББ/100 от 11.09.2009 г. - ОТНОСНО: Няма пречка с работник или служител, който работи на половин щат, да се сключи трудов договор по реда на чл. 110 КТ, като се спазят разпоредбите на чл. 113 КТ

ОТНОСНО: Няма пречка с работник или служител, който работи на половин щат, да се сключи трудов договор по реда на чл. 110 КТ, като се спазят разпоредбите на чл. 113 КТ Съгласно чл. 110 КТ работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, з...

№ 94ЖЖ/27 от 11.09.2009 г. - ОТНОСНО: Основна характеристика на пенсиите за инвалидност е, че те са вид пенсии за трудова дейност, поради което законодателството изисква лицата да имат минимален общ осигурителен стаж, който е условие за придобиване правото на пенсия

ОТНОСНО: Основна характеристика на пенсиите за инвалидност е, че те са вид пенсии за трудова дейност, поради което законодателството изисква лицата да имат минимален общ осигурителен стаж, който е условие за придобиване правото на пенсия. Осигурителен стаж не се изисква само за л...

№ 94П-1579-1 от 15.01.2010 г. - ОТНОСНО: Моля да ми бъде дадена информация относно закупуването на осигурителен стаж на лице с висше образование и на лице, завършило докторантура.

ОТНОСНО: Моля да ми бъде дадена информация относно закупуването на осигурителен стаж на лице с висше образование и на лице, завършило докторантура. През 1997 г. завърших висшето си образование (със степен „магистър"), а през 2003 г. започнах докторантура, която завърших през 2007...

Анотации

Данъчна основа за облагане на нежилищни имоти на предприятия

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 6 от 2010 г. Красимира Узунова – данъчен експерт, отговаря на въпроса в какво се изразява промяната на данъчната основа за облагане на нежилищните имоти на предприятия. С § 5 от ЗИДЗМДТ, обн., ДВ, бр. 95 от 2009 г., основата за облагане с данък...

Замяна на земя срещу застроени площи от сграда

В сп. „Данъчна практика”, бр. 5 от 2010 г. Мария Босолова, отговаря на въпроса: При замяна на земя (УПИ) срещу застроени площи от сграда кога ще настъпи данъчното събитие за страните по сделката и начисляването на данъка при регистрирани по реда на ЗДДС лица? В случая са налице д...

Изплащане на обезщетения на служителите при фалит на компания

В сп. „Експерт”, бр. 4 – 5 от 2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса при фалит на компания или при съкращение длъжен ли е работодателят да изплати някакво обезщетение на служителите. В зависимост от основанието за прекратяване на трудовото правоотн...

Изчисляване на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ при прекратяване на трудов договор

В сп. „Счетоводство XXI”, бр. 5 – 6 от 2010 г. Смела Нинева – началник на отдел „Трудово право и обществено осигуряване" в МТСП, отговаря на въпроса как се изчислява обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ при прекратяване на трудовия договор. Прилага...

Командировъчни пари за управители

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 6 от 2010 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, разглежда следния казус: Чуждестранни физически лица, собственици на местно дружество (АД и ООД), имат сключени договори за управление и контрол на същите дружества. През по-голяма част от времето...

Облагаеми доставки по смисъла на ЗДДС

Във в. „Актив”, бр. 12 от 2010 г. Иван Минчев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Дружество извършва дей¬ност по реда на Наредбата за дейността на заложни те къщи, издадена от МС. Предвид ограничителната разпоредба на чл. 3, ал. 2 от наредбата същото реализира обороти ...

Отчитане на машина като дарение

В сп. „Данъчна практика”, бр. 4 – 5 от 2010 г. Д-р Теодора Рупска – главен асистент в УНСС, отговаря на въпроса как следва да се представи в счетоводния баланс на предприятието машина, за закупуването на която е получена сума от министерството като дарение. Предприятието прилага ...

Прекратяване на трудов договор със заместник

В „Труд и работна заплата”, месечен бюлетин на сп. „Актив”, бр. 66/юни 2010 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, разглежда следния казус: След изтичане на отпуска за отглеждане на малко дете майката, който е титуляр на длъжността, подава молба за ползване на натрупания платен го...

Процедура за въвеждане на непълно работно време от работодател при намаляване обема на работа

Каква е процедурата за въвеждане на непълно работно време от работодателя при намаляване обема на работа или нейното спиране? Действащото трудово право познава две хипотези на работа при непълно работно време: по взаимното желание на страните по трудовото правоотношение, обектив...

Търговци, които не се пререгистрират до 01.01.2011 г.

В сп. „Актив”, бр. 6 от 2010 г. Иван Минчев – данъчен консултант, отговаря на въпроса какво се случва с търговците, които не се пререгистрират до 01.01.2011 г. С изтичането на 3-годишния срок, в който търговците следва да извършат своята пререгистрация пред търговския регистър, с...