Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 14, 16 - 31 юли 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 1-52 от 07.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчното третиране на сделките на юридическо лице с нестопанска цел по реда на ЗКПО

ОТНОСНО: Данъчното третиране на сделките на юридическо лице с нестопанска цел по реда на ЗКПО По повод вашето писмено запитване, заведено с вх. № 1-52 от 07.04.2010 г., Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Бургас, ви уведомява за с...

№ 12-00-388 от 18.06.2010 г. - ОТНОСНО: Търговци, за които не е подадено заявление за обявяване на актовете по чл. 40 от Закона за счетоводството (ЗСч), включително ГФО, пред Агенцията но вписванията (търговски регистър)

ОТНОСНО: Търговци, за които не е подадено заявление за обявяване на актовете по чл. 40 от Закона за счетоводството (ЗСч), включително ГФО, пред Агенцията но вписванията (търговски регистър) Във връзка в писмо изх. № 12-00-388/02.06.2010 г. на ЦУ на Н...

№ 3-1270 от 26.04.2010 г. - ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на „стока втора употреба” – товарен автомобил, придобит чрез внос

ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на „стока втора употреба” – товарен автомобил, придобит чрез внос Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС и е дилъ...

№ 94-00-16 от 22.01.2010 г. - ОТНОСНО: Облагане на доходи от продажба на акции чрез инвестиционен посредник

ОТНОСНО: Облагане на доходи от продажба на акции чрез инвестиционен посредник В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 94-00-16 от 22.01.2010 г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното: Описана фактическа обстановка: П...

Анотации

Издаване на писмена заповед за прекратяване на трудов договор за определен срок

В сп. „Счетоводство XXI”, бр. 5 – 6 от 2010 г. Венета Георгиева – консултант, отговаря на въпроса длъжен ли е работодателят да издаде писмена заповед за прекратяване на трудов договор за определен срок, след като страните са се договорили за този сро...

Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС при начислена фериботна такса

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 6 от 2010 г. Калина Златанова – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска транспортна фирма осъществява транспорт в рамките на Европейския съюз. Регистрирана е по ЗДДС в България. Курсовете, които извъ...

Изчисляване на трудов стаж, когато безсрочен трудов договор на 8-часов работен ден преминава в двучасов

В сп. „Експерт”, бр. 2 от 2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса как се изчислява трудовият стаж, когато безсрочен трудов договор на 8-часов работен ден преминава в двучасов? Как се отразява в трудовата книжка. Съгласно ч...

Намаляване размера на авансови вноски

В сп. „Експерт”, бр. 4 – 5 от 2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния случай: Фирма има задължение да внася месечни авансови вноски по ЗКПО. Ако през юни 2010 г. подаде декларация за намаляване размера на вноските си поради това...

Начисляване на ДДС на при извършване на услуга на българско юридическо лице

В сп. „Данъчна практика”, бр. 5/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: При извършване на услуга от българско юридическо лице на европейска правителствена институция, която няма ДДС номер, трябва ли да се начислява ДДС? А...

Отчитане на апорт

В сп. „Финанси и право”, бр. 5/2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса как счетоводно се отчита апортът. В точка 11.2, буква „г" от СС 16 Дълготрайни материални активи е записано правило за отчитане на апорта, респективно з...

Признаване на подаръци-рекламни материали като разходи по ЗКПО

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 6/2010 г. Цветана Янкова – данъчен експерт, разглежда следния случай: С цел популяризиране на предлаганите от дружество стоки и продукти, стимулиране и увеличаване на продажбите се провеждат определени рекламни кам...

Промени в Закона и Правилника за семейните помощи за деца

В сп. „Счетоводство +”, бр. 6 от 2010 г. Люба Гайдарова – юрист, отговаря на въпроса в какво се изразяват новите промени в Закона и Правилника за семейните помощи за деца. Промените в Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 15/2010 г.) и в Пр...

Счетоводно отчитане на средствата за социални разходи

В сп. „Счетоводство +”, бр. 6 от 2010 г. Анастасия Матова-Головина – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса как се отчитат счетоводно средствата за социални разходи. Извършването на социално-битово и културно обслужване на персонала е с...

Уведомяване на работодател за ползване на неплатен отпуск

В сп. „Счетоводство +”, бр. 6 от 2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, разглежда следния казус: Трябва ли, и колко дни предварително, да се уведомява работодателят, когато работникът или служителят иска да ползва неплатен отпуск, който се з...