Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 14, 16 - 31 юли 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 1-52 от 07.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчното третиране на сделките на юридическо лице с нестопанска цел по реда на ЗКПО

ОТНОСНО: Данъчното третиране на сделките на юридическо лице с нестопанска цел по реда на ЗКПО По повод вашето писмено запитване, заведено с вх. № 1-52 от 07.04.2010 г., Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Бургас, ви уведомява за следното: Фактическа обстановка...

№ 12-00-388 от 18.06.2010 г. - ОТНОСНО: Търговци, за които не е подадено заявление за обявяване на актовете по чл. 40 от Закона за счетоводството (ЗСч), включително ГФО, пред Агенцията но вписванията (търговски регистър)

ОТНОСНО: Търговци, за които не е подадено заявление за обявяване на актовете по чл. 40 от Закона за счетоводството (ЗСч), включително ГФО, пред Агенцията но вписванията (търговски регистър) Във връзка в писмо изх. № 12-00-388/02.06.2010 г. на ЦУ на НАП правя следните разяснения: ...

№ 3-1270 от 26.04.2010 г. - ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на „стока втора употреба” – товарен автомобил, придобит чрез внос

ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на „стока втора употреба” – товарен автомобил, придобит чрез внос Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС и е дилър по смисъла на същия закон. С...

№ 94-00-16 от 22.01.2010 г. - ОТНОСНО: Облагане на доходи от продажба на акции чрез инвестиционен посредник

ОТНОСНО: Облагане на доходи от продажба на акции чрез инвестиционен посредник В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 94-00-16 от 22.01.2010 г. при Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното: Описана фактическа обстановка: През 2009 г. като акционер на 7...

Анотации

Издаване на писмена заповед за прекратяване на трудов договор за определен срок

В сп. „Счетоводство XXI”, бр. 5 – 6 от 2010 г. Венета Георгиева – консултант, отговаря на въпроса длъжен ли е работодателят да издаде писмена заповед за прекратяване на трудов договор за определен срок, след като страните са се договорили за този срок и няма основание за продължа...

Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС при начислена фериботна такса

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 6 от 2010 г. Калина Златанова – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска транспортна фирма осъществява транспорт в рамките на Европейския съюз. Регистрирана е по ЗДДС в България. Курсовете, които извършва, основно са в ЕС, но се с...

Изчисляване на трудов стаж, когато безсрочен трудов договор на 8-часов работен ден преминава в двучасов

В сп. „Експерт”, бр. 2 от 2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса как се изчислява трудовият стаж, когато безсрочен трудов договор на 8-часов работен ден преминава в двучасов? Как се отразява в трудовата книжка. Съгласно чл. 355, ал. 2 от Кодекса на тр...

Намаляване размера на авансови вноски

В сп. „Експерт”, бр. 4 – 5 от 2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния случай: Фирма има задължение да внася месечни авансови вноски по ЗКПО. Ако през юни 2010 г. подаде декларация за намаляване размера на вноските си поради това, че очаква по-ниски финансови...

Начисляване на ДДС на при извършване на услуга на българско юридическо лице

В сп. „Данъчна практика”, бр. 5/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: При извършване на услуга от българско юридическо лице на европейска правителствена институция, която няма ДДС номер, трябва ли да се начислява ДДС? Ако не, на какво основание дост...

Отчитане на апорт

В сп. „Финанси и право”, бр. 5/2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса как счетоводно се отчита апортът. В точка 11.2, буква „г" от СС 16 Дълготрайни материални активи е записано правило за отчитане на апорта, респективно за отписване на актив при внася...

Признаване на подаръци-рекламни материали като разходи по ЗКПО

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 6/2010 г. Цветана Янкова – данъчен експерт, разглежда следния случай: С цел популяризиране на предлаганите от дружество стоки и продукти, стимулиране и увеличаване на продажбите се провеждат определени рекламни кампании, които са свързани с изв...

Промени в Закона и Правилника за семейните помощи за деца

В сп. „Счетоводство +”, бр. 6 от 2010 г. Люба Гайдарова – юрист, отговаря на въпроса в какво се изразяват новите промени в Закона и Правилника за семейните помощи за деца. Промените в Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 15/2010 г.) и в Правилника за прилагане на Закон...

Счетоводно отчитане на средствата за социални разходи

В сп. „Счетоводство +”, бр. 6 от 2010 г. Анастасия Матова-Головина – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса как се отчитат счетоводно средствата за социални разходи. Извършването на социално-битово и културно обслужване на персонала е специфична дейност, която се ср...

Уведомяване на работодател за ползване на неплатен отпуск

В сп. „Счетоводство +”, бр. 6 от 2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, разглежда следния казус: Трябва ли, и колко дни предварително, да се уведомява работодателят, когато работникът или служителят иска да ползва неплатен отпуск, който се зачита за трудов стаж. Може ли ...