начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 13, 1 - 15 юли 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2010 г.
Закони и правителствени актове

Счетоводните и данъчните аспекти на брака и липсите на ДМА при годишната инвентаризация

В сп. „Експерт”, бр. 3 от 2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса какви са счетоводните и данъчните аспекти на брака и липсите на ДМА при годишната инвентаризация. Брак и липси на ДМА могат да се отчетат в предприятието по ...

Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-200 от 23.06.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета

ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета От 01.05.2010 г. се прилагат нови регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите – членки на...

№ 20-21-9 от 19.01.2010 г. - ОТНОСНО: Документиране на получено обезщетение по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Документиране на получено обезщетение по реда на ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка със сключен договор с клиент е получено авансово плащане, за което е издадена фактура. По искане на клиента договорът е...

№ 26-184 от 19.04.2010 г. - ОТНОСНО: Едноличният собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), ако е и управител на същото дружество, не може да сключи трудов договор за извършваната от него дейност като управител. Няма пречка обаче да бъде сключен трудов договор с лице, което е съдружник в дружество с ограничена отговорност (ООД) за извършваната от него дейност като управител

ОТНОСНО: Едноличният собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), ако е и управител на същото дружество, не може да сключи трудов договор за извършваната от него дейност като управител. Няма пречка обаче да бъде склю...

№ 92-953 от 18.01.2010 г. - ОТНОСНО: При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят е длъжен да отчита и трудов стаж, когато той е придобит в друга държава – членка на ЕС, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия

ОТНОСНО: При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят е длъжен да отчита и трудов стаж, когато той е придобит в друга държава – членка на ЕС, на същата, сходна или със същи...

№ 94-00-114 от 03.05.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на възнагражденията, получени от съдружник за положен личен труд в дружеството

ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на възнагражденията, получени от съдружник за положен личен труд в дружеството Представена е следната фактическа обстановка: Съдружник в търговско дружество с ограничена отговорност (ООД) получава възнагражд...

Анотации

Данък при придобиване на имущества

В „Наръчник на икономиста”, бр. 6 от 2010 г. Красимира Узунова – данъчен експерт, отговаря на въпроса: дължи ли се данък при придобиване на имущества и за каква част при учредяване на право на строеж от съсобствениците на УПИ в полза на строителна фи...

Доходи, които се включват в справката на чл. 73 от ЗДДФЛ

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5 от 2010 г. Лорета Цветкова – главен експерт в НАП, отговаря на въпроса кои доходи се включват в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Изброените доходи включват ли се в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ и ако се включват, с кой код з...

Отписване на фактури

В сп. „Счетоводство +”, бр. 6 от 2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния случай: Основната дейност на фирма е хотелиерство. Тази година прави ремонт и модернизация на 1/3 от хотела. За месеците февруари, март и април са се съ...

Право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от Кодекса на труда лице, което работи по договор за управление

В сп. „Експерт”, бр. 1 от 2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса има ли право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от Кодекса на труда лице, което работи по договор за управление, и ако има - на ...

Признаване за данъчни цели на основание чл. 33 от ЗКПО изплатени средства за командировъчни пари

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 4 от 2010 г. Цветана Янкова – данъчен експерт, разглежда следния случай: Фирма "XXX" ООД извършва търговия с ел. компоненти. Във фирмата няма наети лица, дейността се извършва от единия от управителите, който е и с...

Разрешаване за ползване на платен отпуск

В „Труд и работна заплата”, месечен бюлетин на сп. „Актив”, бр. 65 от май 2010 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, разглежда следния случай: Има ли работодателят срок да отговори на молбата на работника или служителя и да му разреши ползването на пл...