Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 13, 1 - 15 юли 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2010 г.
Закони и правителствени актове

Счетоводните и данъчните аспекти на брака и липсите на ДМА при годишната инвентаризация

В сп. „Експерт”, бр. 3 от 2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса какви са счетоводните и данъчните аспекти на брака и липсите на ДМА при годишната инвентаризация. Брак и липси на ДМА могат да се отчетат в предприятието по ...

Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-200 от 23.06.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета

ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета От 01.05.2010 г. се прилагат нови регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите – членки на...

№ 20-21-9 от 19.01.2010 г. - ОТНОСНО: Документиране на получено обезщетение по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Документиране на получено обезщетение по реда на ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка със сключен договор с клиент е получено авансово плащане, за което е издадена фактура. По искане на клиента договорът е...

№ 26-184 от 19.04.2010 г. - ОТНОСНО: Едноличният собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), ако е и управител на същото дружество, не може да сключи трудов договор за извършваната от него дейност като управител. Няма пречка обаче да бъде сключен трудов договор с лице, което е съдружник в дружество с ограничена отговорност (ООД) за извършваната от него дейност като управител

ОТНОСНО: Едноличният собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), ако е и управител на същото дружество, не може да сключи трудов договор за извършваната от него дейност като управител. Няма пречка обаче да бъде склю...

№ 92-953 от 18.01.2010 г. - ОТНОСНО: При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят е длъжен да отчита и трудов стаж, когато той е придобит в друга държава – членка на ЕС, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия

ОТНОСНО: При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят е длъжен да отчита и трудов стаж, когато той е придобит в друга държава – членка на ЕС, на същата, сходна или със същи...

№ 94-00-114 от 03.05.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на възнагражденията, получени от съдружник за положен личен труд в дружеството

ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на възнагражденията, получени от съдружник за положен личен труд в дружеството Представена е следната фактическа обстановка: Съдружник в търговско дружество с ограничена отговорност (ООД) получава възнагражд...

Анотации

Данък при придобиване на имущества

В „Наръчник на икономиста”, бр. 6 от 2010 г. Красимира Узунова – данъчен експерт, отговаря на въпроса: дължи ли се данък при придобиване на имущества и за каква част при учредяване на право на строеж от съсобствениците на УПИ в полза на строителна фи...

Доходи, които се включват в справката на чл. 73 от ЗДДФЛ

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5 от 2010 г. Лорета Цветкова – главен експерт в НАП, отговаря на въпроса кои доходи се включват в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Изброените доходи включват ли се в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ и ако се включват, с кой код з...

Отписване на фактури

В сп. „Счетоводство +”, бр. 6 от 2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния случай: Основната дейност на фирма е хотелиерство. Тази година прави ремонт и модернизация на 1/3 от хотела. За месеците февруари, март и април са се съ...

Право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от Кодекса на труда лице, което работи по договор за управление

В сп. „Експерт”, бр. 1 от 2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса има ли право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от Кодекса на труда лице, което работи по договор за управление, и ако има - на ...

Признаване за данъчни цели на основание чл. 33 от ЗКПО изплатени средства за командировъчни пари

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 4 от 2010 г. Цветана Янкова – данъчен експерт, разглежда следния случай: Фирма "XXX" ООД извършва търговия с ел. компоненти. Във фирмата няма наети лица, дейността се извършва от единия от управителите, който е и с...

Разрешаване за ползване на платен отпуск

В „Труд и работна заплата”, месечен бюлетин на сп. „Актив”, бр. 65 от май 2010 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, разглежда следния случай: Има ли работодателят срок да отговори на молбата на работника или служителя и да му разреши ползването на пл...