Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 13, 1 - 15 юли 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2010 г.
Закони и правителствени актове

Счетоводните и данъчните аспекти на брака и липсите на ДМА при годишната инвентаризация

В сп. „Експерт”, бр. 3 от 2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса какви са счетоводните и данъчните аспекти на брака и липсите на ДМА при годишната инвентаризация. Брак и липси на ДМА могат да се отчетат в предприятието по всяко време на годината, но то...

Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-200 от 23.06.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета

ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета От 01.05.2010 г. се прилагат нови регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите – членки на Европейския съюз (ЕС) - Регла...

№ 20-21-9 от 19.01.2010 г. - ОТНОСНО: Документиране на получено обезщетение по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Документиране на получено обезщетение по реда на ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка със сключен договор с клиент е получено авансово плащане, за което е издадена фактура. По искане на клиента договорът е прекратен с двустранно подпис...

№ 26-184 от 19.04.2010 г. - ОТНОСНО: Едноличният собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), ако е и управител на същото дружество, не може да сключи трудов договор за извършваната от него дейност като управител. Няма пречка обаче да бъде сключен трудов договор с лице, което е съдружник в дружество с ограничена отговорност (ООД) за извършваната от него дейност като управител

ОТНОСНО: Едноличният собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), ако е и управител на същото дружество, не може да сключи трудов договор за извършваната от него дейност като управител. Няма пречка обаче да бъде сключен трудов договор с лице, кое...

№ 92-953 от 18.01.2010 г. - ОТНОСНО: При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят е длъжен да отчита и трудов стаж, когато той е придобит в друга държава – членка на ЕС, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия

ОТНОСНО: При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят е длъжен да отчита и трудов стаж, когато той е придобит в друга държава – членка на ЕС, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност ил...

№ 94-00-114 от 03.05.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на възнагражденията, получени от съдружник за положен личен труд в дружеството

ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на възнагражденията, получени от съдружник за положен личен труд в дружеството Представена е следната фактическа обстановка: Съдружник в търговско дружество с ограничена отговорност (ООД) получава възнаграждение за положен личен труд в д...

Анотации

Данък при придобиване на имущества

В „Наръчник на икономиста”, бр. 6 от 2010 г. Красимира Узунова – данъчен експерт, отговаря на въпроса: дължи ли се данък при придобиване на имущества и за каква част при учредяване на право на строеж от съсобствениците на УПИ в полза на строителна фирма. При учредяване на право н...

Доходи, които се включват в справката на чл. 73 от ЗДДФЛ

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5 от 2010 г. Лорета Цветкова – главен експерт в НАП, отговаря на въпроса кои доходи се включват в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Изброените доходи включват ли се в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ и ако се включват, с кой код за вид доход трябва да се посоч...

Отписване на фактури

В сп. „Счетоводство +”, бр. 6 от 2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния случай: Основната дейност на фирма е хотелиерство. Тази година прави ремонт и модернизация на 1/3 от хотела. За месеците февруари, март и април са се събрали фактури за разходи за ок...

Право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от Кодекса на труда лице, което работи по договор за управление

В сп. „Експерт”, бр. 1 от 2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса има ли право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от Кодекса на труда лице, което работи по договор за управление, и ако има - на какво основание трябва да се и...

Признаване за данъчни цели на основание чл. 33 от ЗКПО изплатени средства за командировъчни пари

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 4 от 2010 г. Цветана Янкова – данъчен експерт, разглежда следния случай: Фирма "XXX" ООД извършва търговия с ел. компоненти. Във фирмата няма наети лица, дейността се извършва от единия от управителите, който е и съдружник. Този управител има с...

Разрешаване за ползване на платен отпуск

В „Труд и работна заплата”, месечен бюлетин на сп. „Актив”, бр. 65 от май 2010 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, разглежда следния случай: Има ли работодателят срок да отговори на молбата на работника или служителя и да му разреши ползването на платен годишен отпуск и кога се ...