Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 11, 1 - 15 юни 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2010 г.
Закони и правителствени актове

№ СО1/144 от 30.06.2009 г. ОТНОСНО: Работниците и служителите имат право на допълнително трудово възнаграждение за всеки отработен нощен час или част от него между 22.00 и 6.00 часа, чийто минимален размер е 0,25 лв. на час. Това възнаграждение е допълнително към основното, т.е. то се заплаща за положения нощен труд не като единствено, а като допълнително възнаграждение

Нощен е трудът, положен в границите от 22.00 до 06.00 часа. Съгласно чл. 261 от Кодекса на труда положеният нощен труд се заплаща с увеличение. Увеличеното заплащане на нощния труд е регламентирано и се изчислява по реда на чл. 9 от Наредбата за стру...

Писма на министерства и ведомства

№ 1-27 от 15.03.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнаграждения на съдружници по договор за управление и контрол (ДУК) и за положен личен труд в дружеството по ЗДДФЛ и задължително обществено осигуряване на съдружници в търговско дружество

ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнаграждения на съдружници по договор за управление и контрол (ДУК) и за положен личен труд в дружеството по ЗДДФЛ и задължително обществено осигуряване на съдружници в търговско дружество По повод ваше писмено запитв...

№ 20-00-98 от 11.03.2010 г. - ОТНОСНО: Отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки, в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС в случаите по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС

ОТНОСНО: Отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки, в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС в случаите по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС Във връзка с промяната на ЗДДС...

№ 24-34-48 от 07.04.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнаграждения за реализиран оборот - „бонус' от чуждестранни доставчици

I. Фактическа обстановка: Дружеството ви, което извършва търговия на дребно, получава стоки от доставчик - българско дружество, регистрирано за целите на ДДС в България, за която доставка съответно се издава фактура от дос¬тавчика съгласно изисквани...

№ 3-5510 от 11.12.2009 г. - ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лице, навършило пенсионна възраст, но не е пенсионер по българското законодателство

ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лице, навършило пенсионна възраст, но не е пенсионер по българското законодателство Представена е следната фактическа обстановка. Лице, което е навършило пенсионна възраст, но не е пенсионер по българското законодателс...

№ 3-5721 от 23.12.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на заплатена неустойка поради неспазен срок на изпълнение по договор

ОТНОСНО: Данъчно третиране на заплатена неустойка поради неспазен срок на изпълнение по договор Според изложеното в запитването дружество „Х” е изпълнител по договор за СМР с възложител ОД на МВР - гр. ... Съгласно договора в полза на възложителя е...

№ 3-703 от 02.03.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите от земеделска дейност и от извършване на услуги със селскостопанска техника. Дължими осигурителни вноски върху доходите от тези дейности

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите от земеделска дейност и от извършване на услуги със селскостопанска техника. Дължими осигурителни вноски върху доходите от тези дейности Според изложеното в запитването физическо лице е земеделски производител и...

№ 94ТТ/62 от 30.06.2009 г. ОТНОСНО: За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето в съотношение 4 години за 5 години от трета категория, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа

Съгласно разпоредбата на чл. 110 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за нег...

№ 96-00-401 от 03.12.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на услуги, свързани със застраховане по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на услуги, свързани със застраховане по реда на ЗДДС. В постъпилото в Дирекция „ОУИ” запитване с вх. № 96-00-401/03.12.2009 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Същото е сключил...

Анотации

Внасяне на осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения на членовете на управителни и контролни съвети на кооперациите

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 4 от 2010 г. Йосиф Милошев – директор на дирекция „Правна” в НОИ, отговаря на въпроса следва ли да се внасят осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения на членовете на управителни и контролни съвети на ко...

Деклариране на заеми

В сп. „Експерт”, бр. 2 от 2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса в какво по-точно се състои задължението на физическите лица да декларират в годишните си данъчни декларации за 2009 г. предоставените или получените от тях пари...

Дисциплинарно уволнение

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2010 г. Анели Цонева – юрист - специалист по трудово право, разглежда следния проблем: Лице, което е уволнено дисциплинарно от предишен управител, кандидатства отново в същата фирма за същата длъжност. В момента лицето о...

Документиране и отчитане на доходи по ЗДДФЛ

Във в. „Актив”, бр. 7 от 2010 г. Илия Николов – данъчен експерт, отговаря на въпроса как трябва да се документират и отчитат доходите по ЗДДФЛ. Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез из...

Дължим данък при източника

В сп. „Данъчна практика”, бр. 4 от 2010 г. Мария Босолова отговаря на въпроса: Получен е едногодишен лиценз от швейцарска фирма за правото да се ползва разработен от тях софтуер. Дължи ли се данък при източника? По принцип авторските и лицензионните ...

Нови разпоредби при отпускането и изплащането на паричното обезщетение за временна неработоспособност

Във в. „Актив”, бр. 7 от 2010 г. Мария Стамболиева – началник на отдел в МТСП, отговаря на въпроса: В какво се изразяват новите разпоредби при отпускането и изплащането на паричното обезщетение за временна неработоспособност? Временната неработоспосо...

Отчитане на инвестициите на контролиращия съдружник в съвместно контролирано предприятие по МСС 31 Дялове в съвместни предприятия

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 4 от 2010 г. Иван Дочев – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса как се отчитат инвестициите на контролиращия съдружник в съвместно контролирано предприятие по МСС 31 Дялове в съвместни предприятия. И...

Признаване на придобит в чужбина стаж

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 4 от 2010 г. Петя Малакова – главен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в МТСП, разглежда следния казус: При назначаването на нов служител и определянето на размера ...

Признаване на разходи за престой и пътуване на собственик на дружество

В сп. „Експерт”, бр. 3 от 2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Физическо лице е регистрирало ЕООД с предмет консултантска дейност, която лицето извършва самостоятелно. Поради това в дружеството няма назначени или изпол...

Промените при издаването на протокола по чл. 117 от ЗДДС

В сп. „Финанси и право”, бр. 4 от 2010 г., Милена Кирилова – юрист, отговаря на въпроса в какво се изразява промяната при издаването на протокола по чл. 117 от ЗДДС. С промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2010...

Социални разходи за операция

Служител на фирма постъпва в болница за операция. Ако операцията бъде платена от работодателя, тази сума ще се признае ли за целите на ЗКПО? При положение че сумата, отпусната на работника за неговото лечение, е за сметка на социалните разходи, данъ...