Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 11, 1 - 15 юни 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2010 г.
Закони и правителствени актове

№ СО1/144 от 30.06.2009 г. ОТНОСНО: Работниците и служителите имат право на допълнително трудово възнаграждение за всеки отработен нощен час или част от него между 22.00 и 6.00 часа, чийто минимален размер е 0,25 лв. на час. Това възнаграждение е допълнително към основното, т.е. то се заплаща за положения нощен труд не като единствено, а като допълнително възнаграждение

Нощен е трудът, положен в границите от 22.00 до 06.00 часа. Съгласно чл. 261 от Кодекса на труда положеният нощен труд се заплаща с увеличение. Увеличеното заплащане на нощния труд е регламентирано и се изчислява по реда на чл. 9 от Наредбата за структурата и организацията на раб...

Писма на министерства и ведомства

№ 1-27 от 15.03.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнаграждения на съдружници по договор за управление и контрол (ДУК) и за положен личен труд в дружеството по ЗДДФЛ и задължително обществено осигуряване на съдружници в търговско дружество

ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнаграждения на съдружници по договор за управление и контрол (ДУК) и за положен личен труд в дружеството по ЗДДФЛ и задължително обществено осигуряване на съдружници в търговско дружество По повод ваше писмено запитване с вх. № 1-27 от 15.03 2010...

№ 20-00-98 от 11.03.2010 г. - ОТНОСНО: Отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки, в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС в случаите по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС

ОТНОСНО: Отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки, в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС в случаите по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС Във връзка с промяната на ЗДДС (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г....

№ 24-34-48 от 07.04.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнаграждения за реализиран оборот - „бонус' от чуждестранни доставчици

I. Фактическа обстановка: Дружеството ви, което извършва търговия на дребно, получава стоки от доставчик - българско дружество, регистрирано за целите на ДДС в България, за която доставка съответно се издава фактура от дос¬тавчика съгласно изискванията на българското законодател...

№ 3-5510 от 11.12.2009 г. - ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лице, навършило пенсионна възраст, но не е пенсионер по българското законодателство

ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лице, навършило пенсионна възраст, но не е пенсионер по българското законодателство Представена е следната фактическа обстановка. Лице, което е навършило пенсионна възраст, но не е пенсионер по българското законодателство, пребивава извън страната ...

№ 3-5721 от 23.12.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на заплатена неустойка поради неспазен срок на изпълнение по договор

ОТНОСНО: Данъчно третиране на заплатена неустойка поради неспазен срок на изпълнение по договор Според изложеното в запитването дружество „Х” е изпълнител по договор за СМР с възложител ОД на МВР - гр. ... Съгласно договора в полза на възложителя е открита банкова гаранция. Същ...

№ 3-703 от 02.03.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите от земеделска дейност и от извършване на услуги със селскостопанска техника. Дължими осигурителни вноски върху доходите от тези дейности

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите от земеделска дейност и от извършване на услуги със селскостопанска техника. Дължими осигурителни вноски върху доходите от тези дейности Според изложеното в запитването физическо лице е земеделски производител и като такъв на 26.04.2006 г. е...

№ 94ТТ/62 от 30.06.2009 г. ОТНОСНО: За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето в съотношение 4 години за 5 години от трета категория, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа

Съгласно разпоредбата на чл. 110 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. Трудов догово...

№ 96-00-401 от 03.12.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на услуги, свързани със застраховане по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на услуги, свързани със застраховане по реда на ЗДДС. В постъпилото в Дирекция „ОУИ” запитване с вх. № 96-00-401/03.12.2009 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Същото е сключило договор със ЗАД да извършва...

Анотации

Внасяне на осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения на членовете на управителни и контролни съвети на кооперациите

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 4 от 2010 г. Йосиф Милошев – директор на дирекция „Правна” в НОИ, отговаря на въпроса следва ли да се внасят осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения на членовете на управителни и контролни съвети на кооперациите. Съгласно чл. 4, ал...

Деклариране на заеми

В сп. „Експерт”, бр. 2 от 2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса в какво по-точно се състои задължението на физическите лица да декларират в годишните си данъчни декларации за 2009 г. предоставените или получените от тях парични заеми. Какво и как следва ...

Дисциплинарно уволнение

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2010 г. Анели Цонева – юрист - специалист по трудово право, разглежда следния проблем: Лице, което е уволнено дисциплинарно от предишен управител, кандидатства отново в същата фирма за същата длъжност. В момента лицето обжалва уволнението си и затова...

Документиране и отчитане на доходи по ЗДДФЛ

Във в. „Актив”, бр. 7 от 2010 г. Илия Николов – данъчен експерт, отговаря на въпроса как трябва да се документират и отчитат доходите по ЗДДФЛ. Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова беле...

Дължим данък при източника

В сп. „Данъчна практика”, бр. 4 от 2010 г. Мария Босолова отговаря на въпроса: Получен е едногодишен лиценз от швейцарска фирма за правото да се ползва разработен от тях софтуер. Дължи ли се данък при източника? По принцип авторските и лицензионните възнаграждения за предоставено...

Нови разпоредби при отпускането и изплащането на паричното обезщетение за временна неработоспособност

Във в. „Актив”, бр. 7 от 2010 г. Мария Стамболиева – началник на отдел в МТСП, отговаря на въпроса: В какво се изразяват новите разпоредби при отпускането и изплащането на паричното обезщетение за временна неработоспособност? Временната неработоспособност включва изплащането на о...

Отчитане на инвестициите на контролиращия съдружник в съвместно контролирано предприятие по МСС 31 Дялове в съвместни предприятия

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 4 от 2010 г. Иван Дочев – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса как се отчитат инвестициите на контролиращия съдружник в съвместно контролирано предприятие по МСС 31 Дялове в съвместни предприятия. Известно е, че по МСС 31 Дялове...

Признаване на придобит в чужбина стаж

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 4 от 2010 г. Петя Малакова – главен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в МТСП, разглежда следния казус: При назначаването на нов служител и определянето на размера на допълнителното трудово възн...

Признаване на разходи за престой и пътуване на собственик на дружество

В сп. „Експерт”, бр. 3 от 2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Физическо лице е регистрирало ЕООД с предмет консултантска дейност, която лицето извършва самостоятелно. Поради това в дружеството няма назначени или използвани за целта други лица. Соб...

Промените при издаването на протокола по чл. 117 от ЗДДС

В сп. „Финанси и право”, бр. 4 от 2010 г., Милена Кирилова – юрист, отговаря на въпроса в какво се изразява промяната при издаването на протокола по чл. 117 от ЗДДС. С промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2010 г., беше регламентиран нов ви...

Социални разходи за операция

Служител на фирма постъпва в болница за операция. Ако операцията бъде платена от работодателя, тази сума ще се признае ли за целите на ЗКПО? При положение че сумата, отпусната на работника за неговото лечение, е за сметка на социалните разходи, данъчното й третиране съгласно чл....