Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 11, 1 - 15 юни 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2010 г.
Закони и правителствени актове

№ СО1/144 от 30.06.2009 г. ОТНОСНО: Работниците и служителите имат право на допълнително трудово възнаграждение за всеки отработен нощен час или част от него между 22.00 и 6.00 часа, чийто минимален размер е 0,25 лв. на час. Това възнаграждение е допълнително към основното, т.е. то се заплаща за положения нощен труд не като единствено, а като допълнително възнаграждение

Нощен е трудът, положен в границите от 22.00 до 06.00 часа. Съгласно чл. 261 от Кодекса на труда положеният нощен труд се заплаща с увеличение. Увеличеното заплащане на нощния труд е регламентирано и се изчислява по реда на чл. 9 от Наредбата за стру...

Писма на министерства и ведомства

№ 1-27 от 15.03.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнаграждения на съдружници по договор за управление и контрол (ДУК) и за положен личен труд в дружеството по ЗДДФЛ и задължително обществено осигуряване на съдружници в търговско дружество

ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнаграждения на съдружници по договор за управление и контрол (ДУК) и за положен личен труд в дружеството по ЗДДФЛ и задължително обществено осигуряване на съдружници в търговско дружество По повод ваше писмено запитв...

№ 20-00-98 от 11.03.2010 г. - ОТНОСНО: Отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки, в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС в случаите по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС

ОТНОСНО: Отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки, в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС в случаите по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС Във връзка с промяната на ЗДДС...

№ 24-34-48 от 07.04.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнаграждения за реализиран оборот - „бонус' от чуждестранни доставчици

I. Фактическа обстановка: Дружеството ви, което извършва търговия на дребно, получава стоки от доставчик - българско дружество, регистрирано за целите на ДДС в България, за която доставка съответно се издава фактура от дос¬тавчика съгласно изисквани...

№ 3-5510 от 11.12.2009 г. - ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лице, навършило пенсионна възраст, но не е пенсионер по българското законодателство

ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лице, навършило пенсионна възраст, но не е пенсионер по българското законодателство Представена е следната фактическа обстановка. Лице, което е навършило пенсионна възраст, но не е пенсионер по българското законодателс...

№ 3-5721 от 23.12.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на заплатена неустойка поради неспазен срок на изпълнение по договор

ОТНОСНО: Данъчно третиране на заплатена неустойка поради неспазен срок на изпълнение по договор Според изложеното в запитването дружество „Х” е изпълнител по договор за СМР с възложител ОД на МВР - гр. ... Съгласно договора в полза на възложителя е...

№ 3-703 от 02.03.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите от земеделска дейност и от извършване на услуги със селскостопанска техника. Дължими осигурителни вноски върху доходите от тези дейности

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите от земеделска дейност и от извършване на услуги със селскостопанска техника. Дължими осигурителни вноски върху доходите от тези дейности Според изложеното в запитването физическо лице е земеделски производител и...

№ 94ТТ/62 от 30.06.2009 г. ОТНОСНО: За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето в съотношение 4 години за 5 години от трета категория, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа

Съгласно разпоредбата на чл. 110 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за нег...

№ 96-00-401 от 03.12.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на услуги, свързани със застраховане по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на услуги, свързани със застраховане по реда на ЗДДС. В постъпилото в Дирекция „ОУИ” запитване с вх. № 96-00-401/03.12.2009 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Същото е сключил...

Анотации

Внасяне на осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения на членовете на управителни и контролни съвети на кооперациите

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 4 от 2010 г. Йосиф Милошев – директор на дирекция „Правна” в НОИ, отговаря на въпроса следва ли да се внасят осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения на членовете на управителни и контролни съвети на ко...

Деклариране на заеми

В сп. „Експерт”, бр. 2 от 2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса в какво по-точно се състои задължението на физическите лица да декларират в годишните си данъчни декларации за 2009 г. предоставените или получените от тях пари...

Дисциплинарно уволнение

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2010 г. Анели Цонева – юрист - специалист по трудово право, разглежда следния проблем: Лице, което е уволнено дисциплинарно от предишен управител, кандидатства отново в същата фирма за същата длъжност. В момента лицето о...

Документиране и отчитане на доходи по ЗДДФЛ

Във в. „Актив”, бр. 7 от 2010 г. Илия Николов – данъчен експерт, отговаря на въпроса как трябва да се документират и отчитат доходите по ЗДДФЛ. Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез из...

Дължим данък при източника

В сп. „Данъчна практика”, бр. 4 от 2010 г. Мария Босолова отговаря на въпроса: Получен е едногодишен лиценз от швейцарска фирма за правото да се ползва разработен от тях софтуер. Дължи ли се данък при източника? По принцип авторските и лицензионните ...

Нови разпоредби при отпускането и изплащането на паричното обезщетение за временна неработоспособност

Във в. „Актив”, бр. 7 от 2010 г. Мария Стамболиева – началник на отдел в МТСП, отговаря на въпроса: В какво се изразяват новите разпоредби при отпускането и изплащането на паричното обезщетение за временна неработоспособност? Временната неработоспосо...

Отчитане на инвестициите на контролиращия съдружник в съвместно контролирано предприятие по МСС 31 Дялове в съвместни предприятия

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 4 от 2010 г. Иван Дочев – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса как се отчитат инвестициите на контролиращия съдружник в съвместно контролирано предприятие по МСС 31 Дялове в съвместни предприятия. И...

Признаване на придобит в чужбина стаж

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 4 от 2010 г. Петя Малакова – главен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в МТСП, разглежда следния казус: При назначаването на нов служител и определянето на размера ...

Признаване на разходи за престой и пътуване на собственик на дружество

В сп. „Експерт”, бр. 3 от 2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Физическо лице е регистрирало ЕООД с предмет консултантска дейност, която лицето извършва самостоятелно. Поради това в дружеството няма назначени или изпол...

Промените при издаването на протокола по чл. 117 от ЗДДС

В сп. „Финанси и право”, бр. 4 от 2010 г., Милена Кирилова – юрист, отговаря на въпроса в какво се изразява промяната при издаването на протокола по чл. 117 от ЗДДС. С промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2010...

Социални разходи за операция

Служител на фирма постъпва в болница за операция. Ако операцията бъде платена от работодателя, тази сума ще се признае ли за целите на ЗКПО? При положение че сумата, отпусната на работника за неговото лечение, е за сметка на социалните разходи, данъ...