Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 10, 16 - 31 май 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-21-13 от 26.01.2010 г. - ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО

ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Във връзка с ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” - ...

№ 24-33-121 от 04.11.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на учредяване на право на строеж от община на Жилищностроителна кооперация (ЖСК) срещу получаването на имоти в новопостроената сграда. Данъчно третиране на встъпителните и дяловите вноски на член-кооператорите

ОТНОСНО: Данъчно третиране на учредяване на право на строеж от община на Жилищностроителна кооперация (ЖСК) срещу получаването на имоти в новопостроената сграда. Данъчно третиране на встъпителните и дяловите вноски на член-кооператорите От ЖСК „...” ни е изпратено запитване, каса...

№ 26-00-329 от 22.04.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 31 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г., за стоки и услуги, предназначени за въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 31 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2010 г., за стоки и услуги, предназначени за въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове I. Условия за прилагане на чл. 31,...

№ 26/268 от 13.08.2009 г. ОТНОСНО: Неплатеният отпуск от 6 месеца, право на който има всеки от родителите (осиновителите) на дете, се ползва наведнъж или на части (с продължителност не по-малка от 5 работни дни) до навършване на 8-годишна възраст на детето

Съгласно разпоредбата на чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на тру¬да (КТ) след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поис...

№ 3-5015 от 11.11.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано по ЗДДС лице и извършва стопанска дейност на територията на страната. За в бъдеще ще извършва услуга на дружество, регистрирано за целите на Д...

№ 94ББ/23 от 22.08.2009 г. - ОТНОСНО: Отпускът след навършване на 6-месечна възраст на детето (по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда) се ползва от бащата (осиновителя) въз основа на писмено заявление, към което се прилагат акт за раждане на детето и декларация съгласно приложение № 8 към Наредбата за работното време, почивките и отпуските

ОТНОСНО: Отпускът след навършване на 6-месечна възраст на детето (по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда) се ползва от бащата (осиновителя) въз основа на писмено заявление, към което се прилагат акт за раждане на детето и декларация съгласно приложение № 8 към Наредбата за работно...

№ 94Д-2038-1 от 31.08.2009 г. ОТНОСНО: Работила съм 17 години по условията на втора категория труд и с останалия ми стаж от трета категория имам общ осигурителен стаж, превърнат към трета категория - 35 години. При навършена възраст 56 години не ми достигат 3 години, за да достигна изискващите се 94 точки и да придобия право на по-ранно пенсиониране по условията на втора категория труд. Мога ли да си закупя недостигащия ми стаж?

Съгласно разпоредбата на § 9, ал. 3 от преходните и зак¬лючителни разпоредби на Кодекса за социално осигурява¬не (ПЗР на КСО) за осигури¬телен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възраст¬та по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, но на които не им достигат д...

№ 94ЦЦ/46 от 30.06.2009 г. ОТНОСНО: Удостоверяването на трудов стаж, придобит от работници или служители, които са български граждани, в друга държава - членка на ЕС, за същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия като тази по сключения трудов договор в Република България, се извършва пред работодателя, страна по трудовия договор, и се зачита от него

Съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Пр...

Анотации

Връщане и прихващане на двойно удържан данък върху доходи от лихви

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 1 от 2010 г. Десислава Калудова – данъчен експерт, разглежда следния случай: Дъщерен клон на италианска фирма получава през 2007 г. заем от фирмата майка. Върху лихвите, които са доход от България, са били удържани и внесени 10% данък, тъй като...

Издаване на протокол за ВОП с инвойс

В сп. „Данъчна практика”, бр. 2 от 2010 г. Иван Минчев – данъчен консултант, разглежда следния казус: С каква дата следва да е протокол за ВОП с инвойс от 27.11.2009 г., ако самата стока е получена на 1.12.2009 г., и съответно за кой месец следва да се включи в дневниците за поку...

Начисляване на ДДС за дължима неустойка за неизпълнение на клаузи по договор

Във в. „Актив”, бр. 7 от 2010 г. Иван Минчев – данъчен консултант, отговаря на въпроса следва ли да се начислява ДДС за дължима неустойка за неизпълнение на клаузи по договор. На основание чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа на доставките е равна на възнаграждението, дължимо н...

Освобождаване от длъжността „изпълнител”, трансформирана в „старши специалист”

В сп. „Труд и право”, бр. 3 от 2010 г. Смела Нинева – началник на отдел „ Трудово право и обществено осигуряване" в МТСП, разглежда следния казус: При утвърдена промяна в длъжностното разписание длъжността „изпълнител" се трансформира в „старши специалист". На какво основание мож...

Осчетоводяване на разходи без право на ДДС

В сп. „Счетоводство XXI”, бр. 4/2010 г. Георги Иванов – данъчен консултант, разглежда следния казус: ЕООД ползва помещение на своя собственик, но без договор за наем и направените по него разходи са осчетоводявани без право на ДДС и за сметка на собственика. За ел. енергията и во...

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие след временна нетрудоспособност

Работодател предлага на работник прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. Работникът отказва, след което му се налага да ползва отпуск поради временна нера¬ботоспособност. След този отпуск пуска молба за прекратяване на трудовия договор „по негово съгласие' и престав...

Промени в счетоводните сметки за отчитане на собствения капитал

В сп. „Счетоводство +”, бр. 3 от 2010 г., Ст. н. с. д-р Живко Бонев – регистриран одитор, отговаря на въпроса какви са промените в счетоводните сметки за отчитане на собствения капитал. В индивидуалния сметкоплан трябва да се предвидят сметки за отчитане на отделните елементи на ...

Промените в Закона за счетоводството

В сп. „Експерт”, бр. 2 от 2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса какви промени настъпиха в Закона за счетоводството от началото на 2010 година и как трябва да се прилагат. С § 44 от ПЗР на ЗКПО са направени промени в Закона за счетоводството (ДВ, бр. 9...

Разяснение на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС

Бихте ли разяснили какво е имал пред¬вид законодателят с текста на второто изречение на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, според което при определяне местоизпълнението на услуги, получатели на които са ДЗЛ, мястото на стопанската им дейност се заменя с текста: „... когато тези услуги се пре...

Удържане и внасяне на данък от чуждестранни специалисти като получатели на дохода по ЗДДФЛ

Във в. „Актив”, бр. 7 от 2010 г. Илия Николов – данъчен експерт, се спира на следния случай: Фирма ползва услугите на чуждестранни специалисти. В кои случаи данъкът по ЗДДФЛ се удържа и внася от тях като получатели на дохода? Получателите на доходи в България - чуждестранни специ...