Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 10, 16 - 31 май 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-21-13 от 26.01.2010 г. - ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО

ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Във връзка с ваше писмено запитване, препратено по ком...

№ 24-33-121 от 04.11.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на учредяване на право на строеж от община на Жилищностроителна кооперация (ЖСК) срещу получаването на имоти в новопостроената сграда. Данъчно третиране на встъпителните и дяловите вноски на член-кооператорите

ОТНОСНО: Данъчно третиране на учредяване на право на строеж от община на Жилищностроителна кооперация (ЖСК) срещу получаването на имоти в новопостроената сграда. Данъчно третиране на встъпителните и дяловите вноски на член-кооператорите От ЖСК „...” ...

№ 26-00-329 от 22.04.2010 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 31 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г., за стоки и услуги, предназначени за въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 31 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2010 г., за стоки и услуги, предназначени за въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове I. У...

№ 26/268 от 13.08.2009 г. ОТНОСНО: Неплатеният отпуск от 6 месеца, право на който има всеки от родителите (осиновителите) на дете, се ползва наведнъж или на части (с продължителност не по-малка от 5 работни дни) до навършване на 8-годишна възраст на детето

Съгласно разпоредбата на чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на тру¬да (КТ) след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пъл...

№ 3-5015 от 11.11.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано по ЗДДС лице и извършва стопанска дейност на територията на страната. За в бъдеще ще извършва услуга на дружеств...

№ 94ББ/23 от 22.08.2009 г. - ОТНОСНО: Отпускът след навършване на 6-месечна възраст на детето (по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда) се ползва от бащата (осиновителя) въз основа на писмено заявление, към което се прилагат акт за раждане на детето и декларация съгласно приложение № 8 към Наредбата за работното време, почивките и отпуските

ОТНОСНО: Отпускът след навършване на 6-месечна възраст на детето (по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда) се ползва от бащата (осиновителя) въз основа на писмено заявление, към което се прилагат акт за раждане на детето и декларация съгласно приложени...

№ 94Д-2038-1 от 31.08.2009 г. ОТНОСНО: Работила съм 17 години по условията на втора категория труд и с останалия ми стаж от трета категория имам общ осигурителен стаж, превърнат към трета категория - 35 години. При навършена възраст 56 години не ми достигат 3 години, за да достигна изискващите се 94 точки и да придобия право на по-ранно пенсиониране по условията на втора категория труд. Мога ли да си закупя недостигащия ми стаж?

Съгласно разпоредбата на § 9, ал. 3 от преходните и зак¬лючителни разпоредби на Кодекса за социално осигурява¬не (ПЗР на КСО) за осигури¬телен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възраст¬та по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО...

№ 94ЦЦ/46 от 30.06.2009 г. ОТНОСНО: Удостоверяването на трудов стаж, придобит от работници или служители, които са български граждани, в друга държава - членка на ЕС, за същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия като тази по сключения трудов договор в Република България, се извършва пред работодателя, страна по трудовия договор, и се зачита от него

Съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в процент върху основната работна заплата, определена с ин...

Анотации

Връщане и прихващане на двойно удържан данък върху доходи от лихви

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 1 от 2010 г. Десислава Калудова – данъчен експерт, разглежда следния случай: Дъщерен клон на италианска фирма получава през 2007 г. заем от фирмата майка. Върху лихвите, които са доход от България, са били удържани...

Издаване на протокол за ВОП с инвойс

В сп. „Данъчна практика”, бр. 2 от 2010 г. Иван Минчев – данъчен консултант, разглежда следния казус: С каква дата следва да е протокол за ВОП с инвойс от 27.11.2009 г., ако самата стока е получена на 1.12.2009 г., и съответно за кой месец следва да ...

Начисляване на ДДС за дължима неустойка за неизпълнение на клаузи по договор

Във в. „Актив”, бр. 7 от 2010 г. Иван Минчев – данъчен консултант, отговаря на въпроса следва ли да се начислява ДДС за дължима неустойка за неизпълнение на клаузи по договор. На основание чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа на доставките е равна ...

Освобождаване от длъжността „изпълнител”, трансформирана в „старши специалист”

В сп. „Труд и право”, бр. 3 от 2010 г. Смела Нинева – началник на отдел „ Трудово право и обществено осигуряване" в МТСП, разглежда следния казус: При утвърдена промяна в длъжностното разписание длъжността „изпълнител" се трансформира в „старши специ...

Осчетоводяване на разходи без право на ДДС

В сп. „Счетоводство XXI”, бр. 4/2010 г. Георги Иванов – данъчен консултант, разглежда следния казус: ЕООД ползва помещение на своя собственик, но без договор за наем и направените по него разходи са осчетоводявани без право на ДДС и за сметка на собс...

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие след временна нетрудоспособност

Работодател предлага на работник прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. Работникът отказва, след което му се налага да ползва отпуск поради временна нера¬ботоспособност. След този отпуск пуска молба за прекратяване на трудовия договор ...

Промени в счетоводните сметки за отчитане на собствения капитал

В сп. „Счетоводство +”, бр. 3 от 2010 г., Ст. н. с. д-р Живко Бонев – регистриран одитор, отговаря на въпроса какви са промените в счетоводните сметки за отчитане на собствения капитал. В индивидуалния сметкоплан трябва да се предвидят сметки за отчи...

Промените в Закона за счетоводството

В сп. „Експерт”, бр. 2 от 2010 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса какви промени настъпиха в Закона за счетоводството от началото на 2010 година и как трябва да се прилагат. С § 44 от ПЗР на ЗКПО са направени промени в Закон...

Разяснение на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС

Бихте ли разяснили какво е имал пред¬вид законодателят с текста на второто изречение на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, според което при определяне местоизпълнението на услуги, получатели на които са ДЗЛ, мястото на стопанската им дейност се заменя с текста: ...

Удържане и внасяне на данък от чуждестранни специалисти като получатели на дохода по ЗДДФЛ

Във в. „Актив”, бр. 7 от 2010 г. Илия Николов – данъчен експерт, се спира на следния случай: Фирма ползва услугите на чуждестранни специалисти. В кои случаи данъкът по ЗДДФЛ се удържа и внася от тях като получатели на дохода? Получателите на доходи в...