Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 9, 1 - 15 май 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

Изх. № 3-23 от 06.01.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на доходи по граждански договор

ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на доходи по граждански договор Според изложеното в запитването „Х” ООД възнамерява да започне дългосрочно сътрудничество с чуждестранно юридическо лице. Сътрудничеството ще се изразява в изпращането на препо...

№ 03/149 от 19.06.2009 г. - ОТНОСНО: При определяне размера на паричното обезщетение за бременност и раждане, което имат право да получават самоосигуряващите се лица, избрали да се осигуряват за общо заболяване и майчинство, се взема предвид предварително избранията от лицата месечен осигурителен доход, върху който се внасят осигурителни вноски

ОТНОСНО: При определяне размера на паричното обезщетение за бременност и раждане, което имат право да получават самоосигуряващите се лица, избрали да се осигуряват за общо заболяване и майчинство, се взема предвид предварително избранията от лицата м...

№ 20-00-25 от 18.01.2010 г. - ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина Във връзка с изменения и допълнения в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и бъ...

№ 3-5848 от 30.12.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчната ставка на корпоративния данък и данъчни облекчения за 2008 и 2009 г. на земеделските кооперации по реда на ЗКПО

ОТНОСНО: Данъчната ставка на корпоративния данък и данъчни облекчения за 2008 и 2009 г. на земеделските кооперации по реда на ЗКПО В запитването са поставени следните въпроси: 1. Какъв процент корпоративен данък трябва да внасят земеделските кооперац...

№ 91-01-117 от 08.04.2010 г. - ОТНОСНО: Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ОТНОСНО: Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Изменения и допълнения на Наредба № Н-8 за...

№ 94АА/145 от 29.05.2009 г. ОТНОСНО: В случаите, когато работникът или служителят работи по основен трудов договор и трудов договор за допълнителен труд, при прекратяване на трудовия договор, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той има право на обезщетение по ал. 3 на чл. 222 КТ само по основното трудово правоотношение

В чл. 222, ал. 3 КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или слу¬жителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетен...

№ 94РР/58 от 01.06.2009 г. - ОТНОСНО: Условие при сключване на трудов договор по чл. 259 КТ е работникът или служителят, който е титуляр на длъжността, да отсъства от работа

ОТНОСНО: Условие при сключване на трудов договор по чл. 259 КТ е работникът или служителят, който е титуляр на длъжността, да отсъства от работа. В случай че длъжността е вакантна, с лицето не може да се сключи договор по чл. 259, ал. 1 КТ Съгласно р...

Анотации

Данъчно облагане за транспорт на стоки

В сп. „Данъчна практика”, бр. 2 от 2010 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ДДС, доставя стоки за фирми от Общността и извън нея. Транспортът се осъществява от македонска фирма. Предвид промяната в ЗДДС от 1.0...

ДДС при внос на стоки

В п. „Счетоводство +”, бр. 3 от 2010 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма е вносител на стоки както от Европейския съюз, така и на стоки от страни извън ЕС и е регистрирана по ДДС. През месец януари 2010 г. получава...

Деклариране на предоставени парични средства от съдружници за покриване на временен недостиг

Следва ли да се декларират: 1. предоставени парични средства от съдружници в търговско дружество за покриване на временен недостиг на парични средства в дружеството? 2. предоставени парични средства от едноличен търго¬вец за финансиране на дейностт...

Дължими осигурителни вноски

В сп. „Труд и право”, бр. 3 от 2010 г. Йосиф Милошев - главен методолог на НОИ, отговаря на въпроса какви са дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване върху неначислените възнаграждения на управителите на малки фирми с оглед ...

Назначаване на заместник на работник, който ползва наведнъж платен отпуск за 3 години

Във в. „Седмичен законник”, бр. 15/2010 г. Нина Манолова – адвокат, отговаря на следния въпрос: Работник желае да ползва наведнъж платения си отпуск за последните 3 години. Ако бъде разрешено ползването на отпуска, ще може ли да му се назначи заместн...

Начисляване на ДДС по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС

В сп. „Български законник”, бр. 4 от 2010 г., Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва гаранционен ремонт на стоки, придобити от страна - членка на ЕС. Българската фирма получава с...

Облагане по ЗДДФЛ на доходите от наем

Във в. „Актив”, бр. 7 от 2010 г. Илия Николов – данъчен експерт, отговаря на въпроса как се облагат доходите от наем след промените в ЗДДФЛ. Наемните договори намират все по-широко приложение в нашата действителност. Наемните договори са договори за ...

Отчитане на получени мостри с нулева стойност от страна от ЕС

Във в. „Актив”, бр. 7 от 2010 г. Иван Минчев – данъчен консултант, отговаря на въпроса как следва да се процедира при получаване на фактура за мостри от страна от ЕС с нулева стойност. Безвъзмездното предоставяне на стоки и услуги е данъчно събитие, ...

Право на болничен за гледане на дете от баща

В сп. „Счетоводство +”, бр. 3 от 2010 г. Емилия Иванова – експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда следния казус: Баща има ли право на болнични за гледане на дете, когато боледува, при положение че с майката няма сключен граждански брак? ...

Представяне на финансов резултат от ЮЛНС

В сп. „Актив”, бр. 4 от 2010 г. д-р Иван Златков – регистриран одитор, отговаря на въпроса как да се представи финансовият резултат от стопанската и от нестопанската дейност на юридически лица с нестопанска цел в счетоводния им баланс за 2009 година....

Процедура при съкращаване

В сп. „Експерт”, бр. 1 от 2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса каква е процедурата при съкращение и дължи ли се обезщетение. Съкращението е прекратяване на трудовото правоотношение (трудовия договор) по реда на чл. 328,...

Счетоводни записвания за бартерна сделка

В сп. „Експерт”, бр. 2 от 2010 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, разглежда следния казус: Строително предприятие често извършва сделки за замяна на право на строеж (земя) срещу жилища или друга застроена площ (бартер). Промяната на чл. 26, ал...