Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 9, 1 - 15 май 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

Изх. № 3-23 от 06.01.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на доходи по граждански договор

ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на доходи по граждански договор Според изложеното в запитването „Х” ООД възнамерява да започне дългосрочно сътрудничество с чуждестранно юридическо лице. Сътрудничеството ще се изразява в изпращането на преподаватели от чуждестранните пар...

№ 03/149 от 19.06.2009 г. - ОТНОСНО: При определяне размера на паричното обезщетение за бременност и раждане, което имат право да получават самоосигуряващите се лица, избрали да се осигуряват за общо заболяване и майчинство, се взема предвид предварително избранията от лицата месечен осигурителен доход, върху който се внасят осигурителни вноски

ОТНОСНО: При определяне размера на паричното обезщетение за бременност и раждане, което имат право да получават самоосигуряващите се лица, избрали да се осигуряват за общо заболяване и майчинство, се взема предвид предварително избранията от лицата месечен осигурителен доход, вър...

№ 20-00-25 от 18.01.2010 г. - ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина Във връзка с изменения и допълнения в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в...

№ 3-5848 от 30.12.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчната ставка на корпоративния данък и данъчни облекчения за 2008 и 2009 г. на земеделските кооперации по реда на ЗКПО

ОТНОСНО: Данъчната ставка на корпоративния данък и данъчни облекчения за 2008 и 2009 г. на земеделските кооперации по реда на ЗКПО В запитването са поставени следните въпроси: 1. Какъв процент корпоративен данък трябва да внасят земеделските кооперации за 2008 г. и 2009 г. – 10 н...

№ 91-01-117 от 08.04.2010 г. - ОТНОСНО: Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ОТНОСНО: Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Изменения и допълнения на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начи...

№ 94АА/145 от 29.05.2009 г. ОТНОСНО: В случаите, когато работникът или служителят работи по основен трудов договор и трудов договор за допълнителен труд, при прекратяване на трудовия договор, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той има право на обезщетение по ал. 3 на чл. 222 КТ само по основното трудово правоотношение

В чл. 222, ал. 3 КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или слу¬жителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на...

№ 94РР/58 от 01.06.2009 г. - ОТНОСНО: Условие при сключване на трудов договор по чл. 259 КТ е работникът или служителят, който е титуляр на длъжността, да отсъства от работа

ОТНОСНО: Условие при сключване на трудов договор по чл. 259 КТ е работникът или служителят, който е титуляр на длъжността, да отсъства от работа. В случай че длъжността е вакантна, с лицето не може да се сключи договор по чл. 259, ал. 1 КТ Съгласно разпоредбата на чл. 259, ал. 1 ...

Анотации

Данъчно облагане за транспорт на стоки

В сп. „Данъчна практика”, бр. 2 от 2010 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ДДС, доставя стоки за фирми от Общността и извън нея. Транспортът се осъществява от македонска фирма. Предвид промяната в ЗДДС от 1.01.2010 г. следва ли българскат...

ДДС при внос на стоки

В п. „Счетоводство +”, бр. 3 от 2010 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма е вносител на стоки както от Европейския съюз, така и на стоки от страни извън ЕС и е регистрирана по ДДС. През месец януари 2010 г. получава стока от американски доставчи...

Деклариране на предоставени парични средства от съдружници за покриване на временен недостиг

Следва ли да се декларират: 1. предоставени парични средства от съдружници в търговско дружество за покриване на временен недостиг на парични средства в дружеството? 2. предоставени парични средства от едноличен търго¬вец за финансиране на дейността на предприятието му? Със За...

Дължими осигурителни вноски

В сп. „Труд и право”, бр. 3 от 2010 г. Йосиф Милошев - главен методолог на НОИ, отговаря на въпроса какви са дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване върху неначислените възнаграждения на управителите на малки фирми с оглед писмата на НАП № 24-00-7 от 25...

Назначаване на заместник на работник, който ползва наведнъж платен отпуск за 3 години

Във в. „Седмичен законник”, бр. 15/2010 г. Нина Манолова – адвокат, отговаря на следния въпрос: Работник желае да ползва наведнъж платения си отпуск за последните 3 години. Ако бъде разрешено ползването на отпуска, ще може ли да му се назначи заместник за това време? В Кодекса на...

Начисляване на ДДС по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС

В сп. „Български законник”, бр. 4 от 2010 г., Ивайло Кондарев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва гаранционен ремонт на стоки, придобити от страна - членка на ЕС. Българската фирма получава сума за извършената услуга и из...

Облагане по ЗДДФЛ на доходите от наем

Във в. „Актив”, бр. 7 от 2010 г. Илия Николов – данъчен експерт, отговаря на въпроса как се облагат доходите от наем след промените в ЗДДФЛ. Наемните договори намират все по-широко приложение в нашата действителност. Наемните договори са договори за ползване на чужда собственост ...

Отчитане на получени мостри с нулева стойност от страна от ЕС

Във в. „Актив”, бр. 7 от 2010 г. Иван Минчев – данъчен консултант, отговаря на въпроса как следва да се процедира при получаване на фактура за мостри от страна от ЕС с нулева стойност. Безвъзмездното предоставяне на стоки и услуги е данъчно събитие, което по правило е извън предм...

Право на болничен за гледане на дете от баща

В сп. „Счетоводство +”, бр. 3 от 2010 г. Емилия Иванова – експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда следния казус: Баща има ли право на болнични за гледане на дете, когато боледува, при положение че с майката няма сключен граждански брак? Ако има това право, кой личен ...

Представяне на финансов резултат от ЮЛНС

В сп. „Актив”, бр. 4 от 2010 г. д-р Иван Златков – регистриран одитор, отговаря на въпроса как да се представи финансовият резултат от стопанската и от нестопанската дейност на юридически лица с нестопанска цел в счетоводния им баланс за 2009 година. И в двете редакции на Счетово...

Процедура при съкращаване

В сп. „Експерт”, бр. 1 от 2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса каква е процедурата при съкращение и дължи ли се обезщетение. Съкращението е прекратяване на трудовото правоотношение (трудовия договор) по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на тру...

Счетоводни записвания за бартерна сделка

В сп. „Експерт”, бр. 2 от 2010 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, разглежда следния казус: Строително предприятие често извършва сделки за замяна на право на строеж (земя) срещу жилища или друга застроена площ (бартер). Промяната на чл. 26, ал. 7 от ЗДДС внася нов момент з...