Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 8, 16 - 30 април 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ОТНОСНО: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и измененията в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2010 г., свързани с размерите на осигурителните вноски за фондовете на ДОО Законът за бюджета на държавното обществен...

№ 08-М-2 от 02.06.2009 г. ОТНОСНО: Прилагането на новата ал. 3 на чл. 44 ЗМДТ, в сила от 01.01.2009 г.

В отговор на поставените въпроси относно прилагането на новата ал. 3 на чл. 44 ЗМДТ, в сила от 01.01.2009 г., ви уведомяваме: По силата на чл. 44, ал. 3 ЗМДТ с данък при придобиване на имущества не се облагат моторните превозни средства, които не са...

№ 20-21-15 от 27.01.2010 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на земеделските производители през 2010 г.

ОТНОСНО: Осигуряване на земеделските производители през 2010 г. Във връзка с ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив, в което ни питате за по-важните моменти, свързани с осигуряването ...

№ 3-4727 от 22.10.2009 г. - ОТНОСНО: Регистрация за целите на данък върху добавената стойност и правото на данъчен кредит съгласно Закона за данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Регистрация за целите на данък върху добавената стойност и правото на данъчен кредит съгласно Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването организация е регистрирана като сдружение с нестопанска цел и осъществяв...

№ 3-4930 от 04.11.2009 г. - ОТНОСНО: Социално и данъчно третиране на възнаграждения на вещи лица

ОТНОСНО: Социално и данъчно третиране на възнаграждения на вещи лица Постъпило е писмено запитване относно приложението на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО). Според и...

№ 3-5563 от 16.12.2009 г. ОТНОСНО: Тълкуване на раздел „Приходи” от ОПР за 2008 г.

В запитването е поставен въпрос, свързан с тълкуване на раздел „Приходи” от ОПР за 2008 г. Съгласно чл. 25, т. 15 от Устройствения правилник на Министерството на финансите Дирекция „Данъчна политика” изготвя становища по въпросите за практическото пр...

№ 91-01-15 от 11.01.2010 г. - ОТНОСНО: Измененията в Кодекса за социално осигуряване относно правото и размера на паричните обезщетения, направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.), в сила от 01.01.2010 г.

ОТНОСНО: Измененията в Кодекса за социално осигуряване относно правото и размера на паричните обезщетения, направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.), в сила от 01.01.2010 г. Във връз...

№ 94ИИ/196 от 23.07.2009 г. ОТНОСНО: При раждане на близнаци бащата има право да ползва 15-дневния отпуск при раждане на дете по чл. 163, ал. 7 от Кодекса на труда само веднъж. Ако децата са изписани от лечебното заведение по различно време, той може да избере при изписването на кое от децата ще ползва отпуска

Съгласно разпоредбата на чл. 163, ал. 7 от Кодекса на труда (КТ), когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведени...

№ 96-00-328 от 21.10.2009 г. - ОТНОСНО: Прекратяване на дейност на търговско представителство

ОТНОСНО: Прекратяване на дейност на търговско представителство Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-328 от 21.10.2009 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, ви уведомяваме следното: В запитването е посочена след...

№ 96-00-50 от 01.02.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране при прекратяване с ликвидация на дружество през 2010 г.

ОТНОСНО: Данъчно третиране при прекратяване с ликвидация на дружество през 2010 г. Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-50/01.02.2010 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, ви уведомяваме: От представената в з...

Анотации

Деклариране на доход от лице, упражняващо свободна професия

В сп. „Финанси и право”, бр. 2 от 2010 г. Доц. д-р Людмила Мермерска – данъчен консултант, отговаря на въпроса как следва да се облага и декларира придобитият през 2009 г. доход на лице, упражняващо свободна професия, регистрирано по реда на ЗДДС - в...

Зачитане на осигурителен стаж за време, в което лице получава обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ

В сп. „Експерт”, бр. 1 от 2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП,отговаря на въпроса: Времето, през което лицето е получило обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, зачита ли се за осигурителен стаж и как се оформя в трудовата книжк...

Отписване на анулирани фактури в дневника за продажби

В сп. „Данъчна практика”, бр. 2 от 2010 г., Иван Минчев – данъчен консултант, отговаря на въпроса: следва ли да се описват анулирани фактури в дневника за продажбите и каква е санкцията, ако не са посочени? Анулираните фактури трябва да бъдат описван...

Отчитане на прехвърляне на кредит

В сп. „Счетоводство +”, бр. 3 от 2010 г. Емил Евлогиев – дипломиран експерт-счетоводител, разглежда следния казус: Фирмите ЕТ и ЕООД са на един собственик. През 2006 г. ЕТ усвоява кредит (кредитна линия) за оборотни средства, осчетоводен в кредита на...

Право на ползване на данъчен кредит за ползвани хотелски услуги

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 8/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма има ли право да ползва данъчен кредит за фактура, издадена от хотел за нощувка на командировано лице с начислено ДДС в размер на 9% съгла...

Промените в ППЗДДС при издаване на фактури

В сп. „Финанси и право”, бр. 2 от 2010 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са промените в ППЗДДС във връзка с издаването на фактури. Издаване на фактура за настъпило данъчно събитие при документирани преди това авансови...

Счетоводни разходи за пътувания

В сп. „Счетоводство +”, бр. 1 от 2010 г. Проф. Костадин Иванов – данъчен експерт,разглежда следния казус: Управител на фирма отива в командировка. Изплащат му пътни, дневни и квартирни пари. Как се регламентират по ЗКПО дневните, изплатени на лицата ...