Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 8, 16 - 30 април 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ОТНОСНО: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и измененията в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2010 г., свързани с размерите на осигурителните вноски за фондовете на ДОО Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. и изм...

№ 08-М-2 от 02.06.2009 г. ОТНОСНО: Прилагането на новата ал. 3 на чл. 44 ЗМДТ, в сила от 01.01.2009 г.

В отговор на поставените въпроси относно прилагането на новата ал. 3 на чл. 44 ЗМДТ, в сила от 01.01.2009 г., ви уведомяваме: По силата на чл. 44, ал. 3 ЗМДТ с данък при придобиване на имущества не се облагат моторните превозни средства, които не са регистрирани за движение в ст...

№ 20-21-15 от 27.01.2010 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на земеделските производители през 2010 г.

ОТНОСНО: Осигуряване на земеделските производители през 2010 г. Във връзка с ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив, в което ни питате за по-важните моменти, свързани с осигуряването на земеделските производители ...

№ 3-4727 от 22.10.2009 г. - ОТНОСНО: Регистрация за целите на данък върху добавената стойност и правото на данъчен кредит съгласно Закона за данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Регистрация за целите на данък върху добавената стойност и правото на данъчен кредит съгласно Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването организация е регистрирана като сдружение с нестопанска цел и осъществява следните дейности: организир...

№ 3-4930 от 04.11.2009 г. - ОТНОСНО: Социално и данъчно третиране на възнаграждения на вещи лица

ОТНОСНО: Социално и данъчно третиране на възнаграждения на вещи лица Постъпило е писмено запитване относно приложението на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО). Според изложеното в него лицето Х е ре...

№ 3-5563 от 16.12.2009 г. ОТНОСНО: Тълкуване на раздел „Приходи” от ОПР за 2008 г.

В запитването е поставен въпрос, свързан с тълкуване на раздел „Приходи” от ОПР за 2008 г. Съгласно чл. 25, т. 15 от Устройствения правилник на Министерството на финансите Дирекция „Данъчна политика” изготвя становища по въпросите за практическото прилагане на счетоводното законо...

№ 91-01-15 от 11.01.2010 г. - ОТНОСНО: Измененията в Кодекса за социално осигуряване относно правото и размера на паричните обезщетения, направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.), в сила от 01.01.2010 г.

ОТНОСНО: Измененията в Кодекса за социално осигуряване относно правото и размера на паричните обезщетения, направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.), в сила от 01.01.2010 г. Във връзка с измененията в Кодекса за ...

№ 94ИИ/196 от 23.07.2009 г. ОТНОСНО: При раждане на близнаци бащата има право да ползва 15-дневния отпуск при раждане на дете по чл. 163, ал. 7 от Кодекса на труда само веднъж. Ако децата са изписани от лечебното заведение по различно време, той може да избере при изписването на кое от децата ще ползва отпуска

Съгласно разпоредбата на чл. 163, ал. 7 от Кодекса на труда (КТ), когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение. През времето на ползване н...

№ 96-00-328 от 21.10.2009 г. - ОТНОСНО: Прекратяване на дейност на търговско представителство

ОТНОСНО: Прекратяване на дейност на търговско представителство Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-328 от 21.10.2009 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, ви уведомяваме следното: В запитването е посочена следната фактическа обстановка и с...

№ 96-00-50 от 01.02.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране при прекратяване с ликвидация на дружество през 2010 г.

ОТНОСНО: Данъчно третиране при прекратяване с ликвидация на дружество през 2010 г. Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-50/01.02.2010 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, ви уведомяваме: От представената в запитването фактическа обстанов...

Анотации

Деклариране на доход от лице, упражняващо свободна професия

В сп. „Финанси и право”, бр. 2 от 2010 г. Доц. д-р Людмила Мермерска – данъчен консултант, отговаря на въпроса как следва да се облага и декларира придобитият през 2009 г. доход на лице, упражняващо свободна професия, регистрирано по реда на ЗДДС - в Приложение № 3 (като доходи о...

Зачитане на осигурителен стаж за време, в което лице получава обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ

В сп. „Експерт”, бр. 1 от 2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП,отговаря на въпроса: Времето, през което лицето е получило обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, зачита ли се за осигурителен стаж и как се оформя в трудовата книжка? Съгласно разпоредбата на чл...

Отписване на анулирани фактури в дневника за продажби

В сп. „Данъчна практика”, бр. 2 от 2010 г., Иван Минчев – данъчен консултант, отговаря на въпроса: следва ли да се описват анулирани фактури в дневника за продажбите и каква е санкцията, ако не са посочени? Анулираните фактури трябва да бъдат описвани в дневника за продажбите на ...

Отчитане на прехвърляне на кредит

В сп. „Счетоводство +”, бр. 3 от 2010 г. Емил Евлогиев – дипломиран експерт-счетоводител, разглежда следния казус: Фирмите ЕТ и ЕООД са на един собственик. През 2006 г. ЕТ усвоява кредит (кредитна линия) за оборотни средства, осчетоводен в кредита на с/ка 150 Получени дългосрочни...

Право на ползване на данъчен кредит за ползвани хотелски услуги

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 8/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма има ли право да ползва данъчен кредит за фактура, издадена от хотел за нощувка на командировано лице с начислено ДДС в размер на 9% съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗДДС. Соб...

Промените в ППЗДДС при издаване на фактури

В сп. „Финанси и право”, бр. 2 от 2010 г. Ивайло Кондарев – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са промените в ППЗДДС във връзка с издаването на фактури. Издаване на фактура за настъпило данъчно събитие при документирани преди това авансови плащания по доставка Разпоред...

Счетоводни разходи за пътувания

В сп. „Счетоводство +”, бр. 1 от 2010 г. Проф. Костадин Иванов – данъчен експерт,разглежда следния казус: Управител на фирма отива в командировка. Изплащат му пътни, дневни и квартирни пари. Как се регламентират по ЗКПО дневните, изплатени на лицата по договор за управление и кон...