Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 6, 16 - 31 март 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

Изх. № 24-00-7 от 25.02.2010 г. - Относно: дължими задължителни осигурителни вноски за ДОО върху неначислени възнаграждения за липата, упражняващи трудова дейност но чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО

УКАЗАНИЕ Относно: дължими задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност но чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) На основани...

№ 12/621 от 27.04.2009 г. ОТНОСНО: Работодателят може да се възползва от правото си да прекрати трудов договор иа основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ (поради пенсиониране) на работник или служител, който отговаря на условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от правното основание, на което се придобива тя - при общите условия или при условията за т.нар. „ранно пенсиониране'

Съгласно § 4, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗРКСО) до 31.12.2010 г. включително лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако отговарят н...

№ 91-01-52 от 05.02.2010 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. (oбн., ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.) и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване, както и измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с Постановление № 328 на Министерския съвет от 30 декември 2009 г. (oбн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2010 г.)

І. С чл. 8, т. 2 от ЗБДОО за 2010 г. е определен минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 420 лв., считано от 01.01.2010 г. Същият следва да се има предвид при прилагане на разпоредбите на § 9, ал. 2 и 3 от ПЗР н...

№ 94ББ/16 от 13.05.2009 г. ОТНОСНО: Законът допуска превръщането на трудов договор за неопределено време (безсрочен), но само в трудов договор за определен срок (срочен по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда), когато е нали¬це изрично писмено желание на работника или служителя. Не е допустимо превръщането на безсрочен трудов договор в трудов договор до за¬вършване на определена работа (срочен по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ)

Когато трудов договор е сключен до завършване на опре¬делена работа на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на тру¬да (КТ), той се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие със завършване на определената работа. Трудовият дого...

Анотации

Внасяне на осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване на чуждестранно лице - пенсионер

Внасят ли се осигурител¬ни вноски за социално и здравно осигуряване на чуж-дестранно лице - пенсионер, гражданин на Италия, пола¬гащ труд на територията на Република България без трудово правоотношение? Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО съдружниците...

Годишна корекция на данъчен кредит

Фирмата, регистрирана по ЗДДС, извършва облагаеми и освободени доставки. Освободените доставки са само 0,7% от оборота на фирмата и произтичат от на¬числени неустойки за забавени плащания от клиентите и от прехвърляне на вещни права (право на строеж)...

Данъчна основа на ЕТ за 2009 в ГДД

Каква е данъчна основа на едноличен търговец за 2009 г. в ГДД? ГДО за 2009 г. на физическо лице - едноличен търговец, се посочва в Приложение № 2. Това приложение по своята същност е ГДД за облагаемия доход, реализиран в предприятието на ЕТ. Доходът,...

Данъчни облекчения по ЗДДФЛ за 2009 г.

Какви данъчни облекчения може да се ползват за 2009 г. при облагането по ЗДДФЛ? Преди окончателното ви да¬нъчно облагане годишният облагаем доход се намалява със следните данъч¬ни облекчения: за млади семейства; за лица с намалена работоспособност; з...

Деклариране на заеми през 2010 г.

Какви заеми трябва да се декларират през 2010 г.? Декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ съдържа няколко таблици за предоставените или получените парични заеми. Първата таблица се попълва, ако лицето има непогасена част от предоставени парични заеми през да...

Начисляване на амортизация на сграда

Има ли право ЮЛ да начислява амортизация на сграда, обявена за паметник на културата от национално значе¬ние, при положение че сградата се използва за осъществя¬ване на хотелиерска и ресторантьорска дейност? Съгласно чл. 48, т. 1 от ЗКПО данъчни амор...

Предоставени посреднически услуги

Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, извършва посреднически услуги по наемане на морски специали¬сти за работа на кораби под чужд флаг. За целта има¬ сключено агентско спо¬разумение с чужда фирма, регистрирана в Либерия, но за целите на ЗДДС реги...

Таванът на пенсиите от 1 януари 2010 г.

Какъв е таванът на пенсиите от 1 януари 2010 г.? До 31 декември 2011 г. се удължа¬ва действието на § 6 от ПЗР на КСО, с който се ограничава сумата на максималния размер на получава¬ните една или повече пенсии. Така таванът за получаваните една или по...

Установяване на работно време от 4 часа за шофьори на международни превози

Има ли право да се сключат трудови договори с шофьори за международни превози, с които да се установи работно време 4 часа? Работното време е един от основните елементи от задължителното съдържание на трудовия договор (виж чл. 66 от КТ). Право на стр...

Формиране на финансов резултат при прехвърляне на място на стопанска дейност

Как са уредени редът и начинът за формиране ла финансовия резултат при прехвърляне на място на стопанска дейност след промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2010 г.? В новия чл. 47б от ЗКПО е предвидено при определяне на данъчния финансов резултат на мяст...