Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 24-00-3 от 15.01.2010 г. - ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина; Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски; Наредбата за осигурителните каси и Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”

Указание ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина; Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски; Наредбата за осигурителн...

Анотации

Задължителна регистрация по ЗДДС за физическо лице с ЕТ и ЕООД

Физическо лице е собственик на две фирми, регистрирани съответно като ЕТ и ЕООД. Фирмите му осъществяват една и съща дейност, при която формират облагаем оборот. Кога лицето подлежи на задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС - когато сумарният облагаем оборот на двете ф...

Осигуровки за лица, командировани от държава – членка на ЕС

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 10/2009 г. Вержиния Заркова – н-к отдел в НОИ, Отговаря на следния въпрос: Дължат ли се осигурителни вноски и подават ли се декларации образец № 1 за лица, командировани на работа в дру¬жеството ни от държава - членка на Европейския съюз? След ...

Отказване на данъчен кредит

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 1/2010 г. Теодоси Георгиев - регистриран одитор, Разглежда следния казус: При ревизия на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС е отказан данъчен кредит по една доставка поради недоказан произход на стоката при предходните доставчици. Законосъобразни ...

Промени в Закона за счетоводството, всила от 1 януари 2010 г.

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 1 от 2010 г. Иван Дочев – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса какви са промените за 2010 г. в Закона за счетоводството. В преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подо...

Ред за съхранение на счетоводната информация

В сп. „Счетоводство XXI”, бр. 1/2010 г. Емил Евлогиев – д.е.с., отговаря на въпроса какъв е редът за съхраняване на счетоводната информация. 1. Срокове за съхранение на счетоводната информация Счетоводната информация в дружеството на основание чл. 42, ал. 1 от ЗСч, се съхранява п...

Стопански операции при сделки „заем за послужване”

В сп. „Финанси и право”, бр. 12/2009 г. Д-р Иван Златков – регистриран одитор, отговаря на въпроса какви основни стопански операции се осъществяват при сделките „заем за послужване" и как се осчетоводяват тези операции? 1. Счетоводно отразяване на извършените операции при заемода...