начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 24-00-11 ОТ 30.12.2009 Г. ОТНОСНО: ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2010 Г. (ДВ, БР. 99, ОТ 15.12.2009 Г.)

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. (ДВ, бр. 99, от 15.12.2009 г.) На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите, давам следните задължителни указания:     Със Закон...

№ 91-01-7 от 06.01.2010 г. ОТНОСНО: Отпускане и изменение на пенсиите за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68 от КСО във връзка с § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО на лица, които имат осигурителен стаж, придобит съгласно законодателството на държава, с която Република България прилага Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 или двустранен международен договор в областта на социалното осигуряване

І. Отпускане на пенсия на лица, които имат осигурителен стаж, придобит съгласно законодателството на държава, с която Република България прилага Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 или двустранен международен договор в областта на социалното осигуряв...

Анотации

Включване на отпуска за временна неработоспособност (болничните) в срока по чл. 12, ал. 3 от ЗДСл

Включва ли се отпускът за временна неработоспособност (болничните) в срока по чл. 12, ал. 3 от ЗДСл, т.е. през това време тече ли срокът на изпитване? Срок за изпитване по служебно правоотношение се установява, когато кандидатът се назначава за първ...

Дължим данък при заличаване на ЕТ

ЕООД с покупко-продажба придобива ЕТ - чл. 15 от ТЗ. Фирмата на ЕТ е заличена. Как следва да се определи дължимият данък и кои приложения от декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ трябва да се попълнят за ЕТ до датата на съдебното решение за закриването? З...

Дължими здравноосигурителни вноски за пенсионер, нает по граждански договор

Дължат ли се здравноосигурителни вноски за пенсионер, нает по граждански договор? Месечното възнаграждение по договора след приспадане на нормативно признатите раз-ходи е по-малко от минималната работна заплата. Лицето не е осигурено на друго основан...

Закриване на работно място, определено за трудоустроен

Има ли право през годината работодателят да закрие работно място, определено за заемане от трудоустроен? В момента мястото е заето от работоспособен работник, но имаме съмнение, че тъй като предстои съкращение, това място ще бъде закрито. С други дум...

Корекции на данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 8 на ЗДДС

Как се извършват корекции на данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 8 на ЗДДС? Такива корекции се извършват, когато регис¬трирано лице, е приспаднало частичен данъчен кредит за произведени, закупени или внесени от него стоки или услуги, но впоследств...

Облагане с данък на дивидентите

Освободени ли са от облагане с данък при източника дивиденти, изплатени от българско дружество на фи¬зически лица - местни на страни от Европейския съюз?     Според чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)...

Подаване на годишните данъчни декларации и годишни отчети за дейността по реда на ЗКПО

Как се извършва подаването на годишните данъчни декларации и годишни отчети за дейността по реда на ЗКПО? В ЗИД на ЗКПО са приети текстове, които ще се отразят и на приема на годишни данъчни декларации за 2009 г. С § 13 от ЗИДЗКПО във връзка с § 39 ...

Процедура по организиране оценката на вноски за увеличаване на капитала и вписването му в регистрите на търговските дружества

Какво е законовото основание относно процедурата по организиране оценката на вноски за увеличаване на капитала и вписването му в регистрите на търговските дружества съгласно новите промени в Закона за търговския регистър? В чл. 148, ал. 1 от Търговс...