Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 24-00-11 ОТ 30.12.2009 Г. ОТНОСНО: ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2010 Г. (ДВ, БР. 99, ОТ 15.12.2009 Г.)

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. (ДВ, бр. 99, от 15.12.2009 г.) На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите, давам следните задължителни указания:     Със Закон...

№ 91-01-7 от 06.01.2010 г. ОТНОСНО: Отпускане и изменение на пенсиите за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68 от КСО във връзка с § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО на лица, които имат осигурителен стаж, придобит съгласно законодателството на държава, с която Република България прилага Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 или двустранен международен договор в областта на социалното осигуряване

І. Отпускане на пенсия на лица, които имат осигурителен стаж, придобит съгласно законодателството на държава, с която Република България прилага Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 или двустранен международен договор в областта на социалното осигуряв...

Анотации

Включване на отпуска за временна неработоспособност (болничните) в срока по чл. 12, ал. 3 от ЗДСл

Включва ли се отпускът за временна неработоспособност (болничните) в срока по чл. 12, ал. 3 от ЗДСл, т.е. през това време тече ли срокът на изпитване? Срок за изпитване по служебно правоотношение се установява, когато кандидатът се назначава за първ...

Дължим данък при заличаване на ЕТ

ЕООД с покупко-продажба придобива ЕТ - чл. 15 от ТЗ. Фирмата на ЕТ е заличена. Как следва да се определи дължимият данък и кои приложения от декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ трябва да се попълнят за ЕТ до датата на съдебното решение за закриването? З...

Дължими здравноосигурителни вноски за пенсионер, нает по граждански договор

Дължат ли се здравноосигурителни вноски за пенсионер, нает по граждански договор? Месечното възнаграждение по договора след приспадане на нормативно признатите раз-ходи е по-малко от минималната работна заплата. Лицето не е осигурено на друго основан...

Закриване на работно място, определено за трудоустроен

Има ли право през годината работодателят да закрие работно място, определено за заемане от трудоустроен? В момента мястото е заето от работоспособен работник, но имаме съмнение, че тъй като предстои съкращение, това място ще бъде закрито. С други дум...

Корекции на данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 8 на ЗДДС

Как се извършват корекции на данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 8 на ЗДДС? Такива корекции се извършват, когато регис¬трирано лице, е приспаднало частичен данъчен кредит за произведени, закупени или внесени от него стоки или услуги, но впоследств...

Облагане с данък на дивидентите

Освободени ли са от облагане с данък при източника дивиденти, изплатени от българско дружество на фи¬зически лица - местни на страни от Европейския съюз?     Според чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)...

Подаване на годишните данъчни декларации и годишни отчети за дейността по реда на ЗКПО

Как се извършва подаването на годишните данъчни декларации и годишни отчети за дейността по реда на ЗКПО? В ЗИД на ЗКПО са приети текстове, които ще се отразят и на приема на годишни данъчни декларации за 2009 г. С § 13 от ЗИДЗКПО във връзка с § 39 ...

Процедура по организиране оценката на вноски за увеличаване на капитала и вписването му в регистрите на търговските дружества

Какво е законовото основание относно процедурата по организиране оценката на вноски за увеличаване на капитала и вписването му в регистрите на търговските дружества съгласно новите промени в Закона за търговския регистър? В чл. 148, ал. 1 от Търговс...