начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 1, 1 - 15 януари 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 3-3947 от 27.08.2009 г. ОТНОСНО: Здравно осигуряване на чужд гражданин, който има разрешение за постоянно пребиваване в Република България

ОТНОСНО: Здравно осигуряване на чужд гражданин, който има разрешение за постоянно пребиваване в Република България В запитването е изложена следната фактическа обстановка: гражданка на Украйна има разрешение за постоянно пребиваване в Република Бълг...

№ 91-01-324 от 10.12.2009 г. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в чл. 98, ал. 7-10 от Кодекса за социално осигуряване, приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.

С Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ПЗР на ЗБДОО) за 2010 г. са направени изменения и допълнения в чл. 98, ал. 7-10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) във връзка с пенсиите за инвали...

№ 96-00-300 от 07.09.2009 г. ОТНОСНО: Задължение за внасяне на осигурителни вноски по договор за управление и контрол при временно прекъсване дейността на търговското дружество

В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването дейността на търговско дружество с ограничена отговорност (ООД) ще бъде преустановена временно. Управителят на дружеството...

№ 96-00-361 от 02.11.2009 г. ОТНОСНО: Осигуряване на собственик на ЕООД при сключен договор за възлагане управлението на дружеството; признаване на възнаграждението за данъчен разход и облагане с данък разходите за представителни цели

В отговор на ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването управителят и едноличен собственик на търговско дружество (ЕООД) е самоосигуряващо се лице. Интересувате се за сле...

№ С01/64 от 27.04.2009 г. - ОТНОСНО: Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест - в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от шест календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоsпособността

ОТНОСНО: Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест - в размер 90 на сто от среднодневното бру...

Анотации

Вътрешно заместване

В сп. „Счетоводство XXI”, бр. 9/2009 г. Мариана Виденова – данъчен експерт в МТСП, разглежда следния казус: Може ли работодателят да сключи срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ - за заместване на работещ, който отсъства от работа, на дл...

Данъчно облагане за млади семейства по чл. 22а по ЗДДФЛ

В сп. „Експерт”, бр. 11/2009 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса възможно ли е данъчното облекчение за млади семейства по чл. 22а от ЗДДФЛ да се ползва като намаление при годиш¬ното облагане на доходите от стопанска дейност кат...

Данъчно третиране по реда на ЗМДТ на земеделските земи, на които е променено предназначението за неземеделски нужди

В сп. „Финанси и право”, бр. 11/2009 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП,отговаря на въпроса какво е данъчното третиране по реда на ЗМДТ на земеделските земи, на които е променено предна...

Задължение за подаване на декларация за облагане с данък върху недвижими имоти

В сп. “Експерт”, бр. 8/2009 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в НАП, отговаря на следния въпрос: за кои имоти е установено задължение за подаване на декларация за облагане с данък върху недвижимите имоти (ДНИ), т.е. кои имоти са облагаеми и к...

Кредит ноти за бонус суми

Регистрирано лице по ЗДДС внася стоки от Европейския съюз, които се използват за облагаеми сделки на територи¬ята на България. Периодично се получава от доставчиците от ЕС кредит ноти за определени суми за бонус за реализиран оборот. Сумите по кредит...

Насоки за изготвяне на приложението към ГФо в новия СС 1

В сп. „Счетоводство XXI”, бр. 10/2009 г. Иван Дочев – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса какви са насоките за изготвяне на приложение¬то към ГФО в новия СС 1. Най-после малките и сред¬ните предприятия имат насоки за изготвяне на при...

Необходими документи за подаване на лице на 17 години, за да бъде наето по трудов договор

Какви документи е необходимо да подаде, за да бъде наето по трудов договор непълнолетно лице на възраст 17 години? В чл. 11 от На¬редба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за да¬ване на разрешения за ра¬бота на лица, ненавършили 18 години, е пр...

Облагане с данък на разходи за леки автомобили, използвани за превоз на персонал

Във в. „Актив”, бр. 15/2009 г. Иван Минчев – данъчен консултант, отговаря на въпроса облагат ли се с данък разходите за леки автомобили, използвани за превоз на персонал? Трябва да се има предвид, че разхо¬дите за леки автомобили, използвани за прево...

Парично обезщетение от ДОО

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 8/2009 г. Вержиния Заркова – н-к отдел в НОИ, разглежда следния казус: Едноличен търговец упражнява дейността си от 1 яну¬ари 2008 г. до 31 август 2008 г. От 1 септември излиза в отпуск поради бременност и раждане ...

Санкции за неначисляване на ДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 10/2009 г. Иван Минчев – данъчен консултант, разглежда следния казус: Български търговец на дрехи закупува от Германия нов лек автомобил с 4 + 1 места за сядане, който ще обслужва административната му дей¬ност. Автомобил...

Социално и здравно осигуряване на лице, работещо като наето в Румъния със сключен договор за управление и контрол в България

Във в. „Актив”, бр. 19/2009 г. Аспасия Петкова – експерт по социално осигряване, отговаря на въпроса на кое законодателство подлежи социалното и здрав¬ното осигуряване на лице, пребиваващо и работещо като на¬ето в Румъния, което има сключен договор з...

Условия за признаване на данък, платен в чужбина от физически лица

В сп. „Български счетоводител”, бр. 22/2009 г. Илия Николов – данъчен експерт, отговаря на въпроса кои са условията за призна¬ване на данък, платен в чужбина от физически лица. Физическите лица ползват платения данък в чужбина (данъ¬чен кредит - ДК) ...