Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 24, 16 - 31 декември 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 04-02-239 от 05.08.2009 г. Относно: зачитане са осигурителен стаж на надпланово изработени дни

ОТНОСНО: Може ли да ми се зачетат за осигурителен стаж надпланово изработените дни в ТКЗС от баща ми, който е бил приет за член-кооператор? Какви са условията, на които следва да отговарям, и необходимите документи за зачитането на този стаж? Права п...

№ 26-П-27 от 29.06.2009 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с проекти, финансирани по програма ИСПА

По повод ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-П-27/16.04.2009 г., изразявам следното становище: Според изложената в запитването фактическа обстановка между Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в качеството му на възлож...

№ 3-2715 от 08.06.2009 г. ОТНОСНО: Внасяне на осигурителни вноски от самоосигуряващо се лице за период, преди започване на трудова дейност

Според изложеното в запитването задълженото лице е регистрирано като самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия - адвокат. В тази връзка се поставя въпросът може ли да се внесат осигурителни вноски в качеството на самоосигуряващо се лице ...

№ 3-3803 от 13.08.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на безвъзмездно отстъпено право на строеж

Според изложеното в запитването със Заповед от 26.06.2009 г. е разпоредено да се отстъпи безвъзмездно право на строеж на църковен храм със застроена площ от ххх кв. м. върху урегулиран поземлен имот хх, целият от ххх кв. м, в квартал хх по регулацион...

№ 3-3894 от 21.08.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане на бракуването на негодни хранителни стоки и стоки с изтекъл срок на годност

Според изложеното в запитването основната дейност на дружеството „Х” ООД е продажба на закуски (форнети), различни видове млека, боза, безалкохолни напитки и др. подобни артикули с асортимент приблизително над 40 вида. Посочено е, че за да се поддърж...

№ 3-3969 от 25.08.2009 г. ОТНОСНО: Формиране на облагаем оборот за целите на задължителна регистрация по ЗДДС

Според изложеното в запитването и приложеното удостоверение е видно, че дружеството е регистрирано по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) като лечебно заведение – самостоятелна медико-диагностична лаборатория. Счита се, че дейността, която осъществяв...

№ 91-01-287 от 06.11.2009 г. ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), направени с Постановление № 245 на Министерския съвет от 15 октомври 2009 г. (oбн., ДВ, бр. 84/23.10.2009 г.), в сила от 27 октомври 2009 г., с изключение на § 8...

№ 94-00-83 от 26.06.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 115 от ЗДДС и чл. 12 от ППЗДДС

Между лизингодател, регистрирано по ЗДДС лице, и лизингополучател, нерегистрирано по ЗДДС лице, е сключен договор за финансов лизинг с опция за прехвърляне на собствеността. Предвидена е първоначалната лизингова вноска в размер на 50% от доставната ц...

№ 94НН/66 от 14.05.2009 г. ОТНОСНО: Установяването на непълно работно време се извършва с писмена заповед на работодателя за всеки отделен случай

ОТНОСНО: Установяването на непълно работно време се извършва с писмена заповед на работодателя за всеки отделен случай, но не по-късно от 10 работни дни преди датата на преминаването към непълно работно време. В заповедта изрично се посочват срокът и...

№ 95Н-236-1 от 04.08.2009 г. Относно: Удостоверение за заплата, в което не е посочено средно брутно трудово възнаграждение

ОТНОСНО: Работил съм в ТКЗС и поисках да ми се издаде удостоверение за заплатата, която съм получавал. Оказа се, че не са приети ведомости за всички години и месеци, през които съм работил. Получих информация, че за времето, за което няма данни за бр...

№ 96-00-261 от 07.08.2009 г. ОТНОСНО: Изплащане на дневни командировъчни разходи на лица, които са извънщатни сътрудници

Във връзка с направеното от вас запитване с писмо вх. № 96-00-261 от 07.08.2009 г.при Дирекция “ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното: От изложената фактическа обстановка става ясно, че сте юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на о...

№ С01/96 от 15.05.2009 г. Относно: Срок за изпалащане на обезщетение за безработица

ОТНОСНО: Срокът за изплащане на паричното обезщетение за безработица е от 4 до 12 месеца, като той се определя в зависимост от продължителността на осигурителния стаж на лицето. Колкото по-голяма е продължителността на осигурителния стаж, толкова по-...

Анотации

Данъчно облагане на ваучери за храна

Какво е данъчното облагане на предоставянето на ваучери за храна на служители,които продължително са в отпуск за временна неработоспособност? На основание чл. 24, ал. 2, т. 1, буква „е" от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)...

Заплащане на такса за издаване на болничен лист

Има ли право личният лекар да изисква заплащане на такса за издаване на болничен лист освен потребителската такса и къде е регламентиран този въпрос? В случай че няма право - кой е органът, който следи за нарушенията? Националната здравноосигурителна...

Лихви за разход по изтеглени кредити

Всички лихви по банкови кредити ли се признават за разход по ЗКПО? Въпросът ни е свързан с това, защото предприятието ни има няколко кредита от банки, по които лихвите са доста значителни, поради големия размер на кредитите. Признават ли се всички ли...

Обезщетение по чл. 228 от КТ

Как се изчислява обезщетение по чл. 228 от КТ на лице, което за м. януари, предхождащ месеца на напускане - февруари, има само един отработен ден, а останалото време е било в болничен и платен отпуск? Считано от 01.01. има увеличение на работната зап...

Облагане на ВОД с нулева ставка

Какви условия трябва да бъдат спазени за облагане на ВОД с нулева ставка? Вие следва да сте изпълнили едновременно следните три задължителни изисквания: - Трябва да издадете фактура, отговаряща на изискванията на ЗДДС, в която да впишете ДДС номера н...

Облагане на доставка между българска и словенска фирма

Българско регистрирано лице продава стоки на фирма, притежаваща словенски ДДС номер. Стоките са предназначени за търговец, установен в трета страна (Македония), поради което те се транспортират директно от България към Македония. Задължението за осиг...

Предоставяне на персонал на чуждестранна фирма

Българска фирма предоставя персонал на немска транспортна фирма чрез договор за предоставяне на персонал. Верен ли е следният казус: българската фирма провежда начален инструктаж, а немската провежда останалите видове инструктажи при спазване изисква...

Пропуснато прихващане на ДДС

Фирма е пропуснала да извърши прихващане в следващите три данъчни периода на ДДС за възстановяване за 2800 лв. по справка-декларация за месец февруари 2009 г. Как следва да процедира при подаването на справка-декларация за месец юни 2009 г., като се ...

Разрешение за въвеждане на сграда в експлоатация и счетоводните записвания за това

ЕТ закупува имот - УПИ 2900 м2 и едноетажна сграда 450 м2 застроена площ в УПИ бивше училише и пристройка към него. Цената на придобиване по договора за покупко-продажба на целия имот е 9184 лв. (не са разграничени цената на сградата и УПИ). Датата н...