Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 24, 16 - 31 декември 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 04-02-239 от 05.08.2009 г. Относно: зачитане са осигурителен стаж на надпланово изработени дни

ОТНОСНО: Може ли да ми се зачетат за осигурителен стаж надпланово изработените дни в ТКЗС от баща ми, който е бил приет за член-кооператор? Какви са условията, на които следва да отговарям, и необходимите документи за зачитането на този стаж? Права по чл. 76, ал. 1, б. „е" от отм...

№ 26-П-27 от 29.06.2009 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с проекти, финансирани по програма ИСПА

По повод ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-П-27/16.04.2009 г., изразявам следното становище: Според изложената в запитването фактическа обстановка между Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в качеството му на възложител и координиращ орган и „.....

№ 3-2715 от 08.06.2009 г. ОТНОСНО: Внасяне на осигурителни вноски от самоосигуряващо се лице за период, преди започване на трудова дейност

Според изложеното в запитването задълженото лице е регистрирано като самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия - адвокат. В тази връзка се поставя въпросът може ли да се внесат осигурителни вноски в качеството на самоосигуряващо се лице за стар период и какъв е редът...

№ 3-3803 от 13.08.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на безвъзмездно отстъпено право на строеж

Според изложеното в запитването със Заповед от 26.06.2009 г. е разпоредено да се отстъпи безвъзмездно право на строеж на църковен храм със застроена площ от ххх кв. м. върху урегулиран поземлен имот хх, целият от ххх кв. м, в квартал хх по регулационния план на с. Н., актуван с а...

№ 3-3894 от 21.08.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане на бракуването на негодни хранителни стоки и стоки с изтекъл срок на годност

Според изложеното в запитването основната дейност на дружеството „Х” ООД е продажба на закуски (форнети), различни видове млека, боза, безалкохолни напитки и др. подобни артикули с асортимент приблизително над 40 вида. Посочено е, че за да се поддържа разнообразният асортимент от...

№ 3-3969 от 25.08.2009 г. ОТНОСНО: Формиране на облагаем оборот за целите на задължителна регистрация по ЗДДС

Според изложеното в запитването и приложеното удостоверение е видно, че дружеството е регистрирано по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) като лечебно заведение – самостоятелна медико-диагностична лаборатория. Счита се, че дейността, която осъществява дружеството, попада в обхват...

№ 91-01-287 от 06.11.2009 г. ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), направени с Постановление № 245 на Министерския съвет от 15 октомври 2009 г. (oбн., ДВ, бр. 84/23.10.2009 г.), в сила от 27 октомври 2009 г., с изключение на § 8, който влиза в сила от 12 май...

№ 94-00-83 от 26.06.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 115 от ЗДДС и чл. 12 от ППЗДДС

Между лизингодател, регистрирано по ЗДДС лице, и лизингополучател, нерегистрирано по ЗДДС лице, е сключен договор за финансов лизинг с опция за прехвърляне на собствеността. Предвидена е първоначалната лизингова вноска в размер на 50% от доставната цена, 48 месечни лизингови внос...

№ 94НН/66 от 14.05.2009 г. ОТНОСНО: Установяването на непълно работно време се извършва с писмена заповед на работодателя за всеки отделен случай

ОТНОСНО: Установяването на непълно работно време се извършва с писмена заповед на работодателя за всеки отделен случай, но не по-късно от 10 работни дни преди датата на преминаването към непълно работно време. В заповедта изрично се посочват срокът и работните места, за които се ...

№ 95Н-236-1 от 04.08.2009 г. Относно: Удостоверение за заплата, в което не е посочено средно брутно трудово възнаграждение

ОТНОСНО: Работил съм в ТКЗС и поисках да ми се издаде удостоверение за заплатата, която съм получавал. Оказа се, че не са приети ведомости за всички години и месеци, през които съм работил. Получих информация, че за времето, за което няма данни за брутното трудово възнаграждение,...

№ 96-00-261 от 07.08.2009 г. ОТНОСНО: Изплащане на дневни командировъчни разходи на лица, които са извънщатни сътрудници

Във връзка с направеното от вас запитване с писмо вх. № 96-00-261 от 07.08.2009 г.при Дирекция “ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното: От изложената фактическа обстановка става ясно, че сте юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено, полезна дейност в с...

№ С01/96 от 15.05.2009 г. Относно: Срок за изпалащане на обезщетение за безработица

ОТНОСНО: Срокът за изплащане на паричното обезщетение за безработица е от 4 до 12 месеца, като той се определя в зависимост от продължителността на осигурителния стаж на лицето. Колкото по-голяма е продължителността на осигурителния стаж, толкова по-дълъг е и срокът за изплащане ...

Анотации

Данъчно облагане на ваучери за храна

Какво е данъчното облагане на предоставянето на ваучери за храна на служители,които продължително са в отпуск за временна неработоспособност? На основание чл. 24, ал. 2, т. 1, буква „е" от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) ваучерите за храна, получени ...

Заплащане на такса за издаване на болничен лист

Има ли право личният лекар да изисква заплащане на такса за издаване на болничен лист освен потребителската такса и къде е регламентиран този въпрос? В случай че няма право - кой е органът, който следи за нарушенията? Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и и...

Лихви за разход по изтеглени кредити

Всички лихви по банкови кредити ли се признават за разход по ЗКПО? Въпросът ни е свързан с това, защото предприятието ни има няколко кредита от банки, по които лихвите са доста значителни, поради големия размер на кредитите. Признават ли се всички лихви за разход по изтеглените к...

Обезщетение по чл. 228 от КТ

Как се изчислява обезщетение по чл. 228 от КТ на лице, което за м. януари, предхождащ месеца на напускане - февруари, има само един отработен ден, а останалото време е било в болничен и платен отпуск? Считано от 01.01. има увеличение на работната заплата. По коя заплата ще се изч...

Облагане на ВОД с нулева ставка

Какви условия трябва да бъдат спазени за облагане на ВОД с нулева ставка? Вие следва да сте изпълнили едновременно следните три задължителни изисквания: - Трябва да издадете фактура, отговаряща на изискванията на ЗДДС, в която да впишете ДДС номера на вашия клиент, включително зн...

Облагане на доставка между българска и словенска фирма

Българско регистрирано лице продава стоки на фирма, притежаваща словенски ДДС номер. Стоките са предназначени за търговец, установен в трета страна (Македония), поради което те се транспортират директно от България към Македония. Задължението за осигуряване на превоза е на българ...

Предоставяне на персонал на чуждестранна фирма

Българска фирма предоставя персонал на немска транспортна фирма чрез договор за предоставяне на персонал. Верен ли е следният казус: българската фирма провежда начален инструктаж, а немската провежда останалите видове инструктажи при спазване изискванията на германското законодат...

Пропуснато прихващане на ДДС

Фирма е пропуснала да извърши прихващане в следващите три данъчни периода на ДДС за възстановяване за 2800 лв. по справка-декларация за месец февруари 2009 г. Как следва да процедира при подаването на справка-декларация за месец юни 2009 г., като се има предвид, че от март до юни...

Разрешение за въвеждане на сграда в експлоатация и счетоводните записвания за това

ЕТ закупува имот - УПИ 2900 м2 и едноетажна сграда 450 м2 застроена площ в УПИ бивше училише и пристройка към него. Цената на придобиване по договора за покупко-продажба на целия имот е 9184 лв. (не са разграничени цената на сградата и УПИ). Датата на договора е 28.03.2003 г. Сгр...