Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 04-13-84 от 28.08.2009 г. ОТНОСНО: Начини за превеждане на задължителните осигурителни вноски

По повод запитването ви, препратено по компетентност от Министерството на труда и социалната политика и заведено в ЦУ на НАП с вх. № 04-13-84 от 05.08.2009 г., отговаряме следното: 1. Редът за внасяне и разпределение на внесените в Националната агенц...

№ 20-15-427 от 10.08.2009 г. ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски от работодател за уволнен работник, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи

В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция "ОУИ" - Пловдив ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: С влязло в сила решение на Районен съд - гр. ... е признато за незаконно уволнениет...

№ 3-3679 от 05.08.2009 г. ОТНОСНО: Осигуряване на членовете на съвета на директорите в акционерно дружество

Според изложената фактическа обстановка в запитването "Х" АД е дружество с едностепенна система на управление. Същото се управлява и представлява от съвет на директорите, който се състои от три лица. Във връзка с това се поставят следните въпроси: 1....

№ 91-01-137 от 26.06.2009 г. ОТНОСНО: Измененията в давностните срокове по Кодекса за социално осигуряване от 01.01.2009 г.

Указания Раздел I Съгласно изменението на чл. 115, ал. 1 КСО от 01.01.2009 г. вземанията на Националния осигурителен институт за неправилно извършвани осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични обезщетения и надвзети пенсии и лихвите върх...

№ 94ББ/40 от 15.04.2009 г. Относно: Обезщетение на служител в сферата на образованието

ОТНОСНО: В случаите, когато служителят е работил в различни училища в сферата на образованието, но не като педагогически кадър, няма право на обезщетение по ПМС № 31 от 1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 ...

№ 94НН/146 от 17.02.2009 г. Относно: Специализирана служба по трудови и социални въпроси към посолството на РБългария в Лондон

ОТНОСНО: Към посолството на РБългария в Лондон действа специализирана служба по трудови и социални въпроси, чиято задача е да съдейства със съвети и да улеснява трудовата мобилност на сънародниците ни. Всички български граждани, които работят във Вел...

№ 96-00-253 от 08.08.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредби на ЗКПО, ЗДДС, КСО и ЗЗО

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-253 от 08.08.2009 г. при дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив, ви уведомяваме следното: В запитването са поставени въпроси, към които са направени кратки разяснения, както следва: ...

№ 96-00-259 от 06.08.2009 г. ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък на основание чл. 179 от ЗКПО за получаваните преки плащания по реда и при условията на Схема за единно плащане на площ

Във връзка с постъпило запитване с вх. 96-00-259/06.08.2009 г. при дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив ви уведомяваме следното: В писмото е посочено, че кооперацията е с основен предмет на дейност - производство на непреработе...

№ 96-00-264 от 07.08.2009 г. ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот и определяне на данъчна основа по ЗДДС

Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция "ОУИ"- Пловдив с вх. № 96-00-264/07.08.2009 г. е изложена следната фактическа обстановка: Фирмата е закупила на 20.10.2007 г. недвижим имот (магазин) в …. с данъчна основа 145 000 лв. и ДДС 29 000 лв. Пре...

№ 96-00-268 от 10.08.2009 г. ОТНОСНО: Срокове за съхраняване на документация след ликвидация на дружество

В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 96-00-268 от 10.08.2009 г. при Дирекция "ОУИ" Пловдив ви уведомяваме за следното: Според изложеното съдържание в писмото ви с решение на общо събрание на акционерите от 06.11.2008 г. акционерно ...

Анотации

Брутно трудово възнаграждение

Трябва ли сумите за безплатна храна и/или добавки към нея да се включват в брутното трудово възнаграждение на работещите? Съгласно чл. 6 от Наредба № 11 от 21.ХII.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добав...

Издаване на сторно касова бележка

При отчитане на приход от продажби вместо 12,24 лв. в касовия апарат погрешно е отчетено 12 024 лева. Може ли да се издаде "сторно" касова бележка и как да се оформи, за да се признае за данъчни цели? Корекция при грешно натрупване след приключване с...

Изисквания за съхранение на данъчните документи по ЗДДС

Какви са изискванията за съхранение на данъчните документи по ЗДДС? Всяко данъчно задължено лице, регистрирано или нерегистрирано по ЗДДС, трябва да съхранява издадените и получените данъчни документи до 5 години след изтичане на давностния срок за п...

Напускане на физическо лице, което е в отпуск по майчинство

Физическо лице, което е в отпуск по майчинство, иска да започне работа направо при друг работодател. При напускане от старата работа как ще се заплати отпускът, натрупан по време на майчинството - на базата на 240 лв. или на последната платена заплат...

Обезщетения при съкращение

Предвид намаляване на обема на работа във фирмата ще се съкрати около една трета от персонала. Трябва ли да се иска разрешение от Инспекцията по труда и да се уведоми предварително Бюрото по труда за това намерение? На какви обезщетения имат право съ...

Осигуряване на членове на управителни и контролни съвети на юридически лица с нестопанска дейност

Управител по договор с юридическо лице с нестопанска цел не получава възнаграждение. При това положение следва ли да се осигурява по ДОО и здравно осигуряване и върху какъв осигурителен доход, ако трябва - прагът за категорията и съответният отрасъл ...

Отчитане на провизии

Как счетоводно се отчитат провизиите? При начисляването им провизиите се отчитат като други текущи разходи и задължения за провизии - в размера, в който са оценени. Текущите задължения за провизии се отчитат отделно от другите задължения. За тази цел...

Последици при недеклариран недвижим имот

Фирма е придобила имот, но не го е декларирала за целите на облагането с данък върху недвижимите имоти. Какви последици може да има това? Ако имотът е нежилищен, предприятието само определя данъчната основа, която е отчетната стойност на имота, и вна...

Фактура за авансово плащане

Фирма "А", нерегистрирана по ЗДДС, извършва авансово плащане за придобиване на актив (нова къща) с цел последваща продажба. Плащането е към фирма "В", регистрирана по ЗДДС, за което е издадена фактура с начислен данък и основание "авансово плащане за...