Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 04-13-84 от 28.08.2009 г. ОТНОСНО: Начини за превеждане на задължителните осигурителни вноски

По повод запитването ви, препратено по компетентност от Министерството на труда и социалната политика и заведено в ЦУ на НАП с вх. № 04-13-84 от 05.08.2009 г., отговаряме следното: 1. Редът за внасяне и разпределение на внесените в Националната агенция за приходите (НАП) суми от ...

№ 20-15-427 от 10.08.2009 г. ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски от работодател за уволнен работник, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи

В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция "ОУИ" - Пловдив ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: С влязло в сила решение на Районен съд - гр. ... е признато за незаконно уволнението на лице, с което кооперацият...

№ 3-3679 от 05.08.2009 г. ОТНОСНО: Осигуряване на членовете на съвета на директорите в акционерно дружество

Според изложената фактическа обстановка в запитването "Х" АД е дружество с едностепенна система на управление. Същото се управлява и представлява от съвет на директорите, който се състои от три лица. Във връзка с това се поставят следните въпроси: 1. По какъв начин следва да се о...

№ 91-01-137 от 26.06.2009 г. ОТНОСНО: Измененията в давностните срокове по Кодекса за социално осигуряване от 01.01.2009 г.

Указания Раздел I Съгласно изменението на чл. 115, ал. 1 КСО от 01.01.2009 г. вземанията на Националния осигурителен институт за неправилно извършвани осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични обезщетения и надвзети пенсии и лихвите върху тях се погасяват с изтичане ...

№ 94ББ/40 от 15.04.2009 г. Относно: Обезщетение на служител в сферата на образованието

ОТНОСНО: В случаите, когато служителят е работил в различни училища в сферата на образованието, но не като педагогически кадър, няма право на обезщетение по ПМС № 31 от 1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 КТ В чл. 222, ал. 3 КТ е предв...

№ 94НН/146 от 17.02.2009 г. Относно: Специализирана служба по трудови и социални въпроси към посолството на РБългария в Лондон

ОТНОСНО: Към посолството на РБългария в Лондон действа специализирана служба по трудови и социални въпроси, чиято задача е да съдейства със съвети и да улеснява трудовата мобилност на сънародниците ни. Всички български граждани, които работят във Великобритания и имат нужда от по...

№ 96-00-253 от 08.08.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредби на ЗКПО, ЗДДС, КСО и ЗЗО

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-253 от 08.08.2009 г. при дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив, ви уведомяваме следното: В запитването са поставени въпроси, към които са направени кратки разяснения, както следва: 1. За 2008 г. дружеството отчи...

№ 96-00-259 от 06.08.2009 г. ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък на основание чл. 179 от ЗКПО за получаваните преки плащания по реда и при условията на Схема за единно плащане на площ

Във връзка с постъпило запитване с вх. 96-00-259/06.08.2009 г. при дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив ви уведомяваме следното: В писмото е посочено, че кооперацията е с основен предмет на дейност - производство на непреработена растителна продукция по сми...

№ 96-00-264 от 07.08.2009 г. ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот и определяне на данъчна основа по ЗДДС

Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция "ОУИ"- Пловдив с вх. № 96-00-264/07.08.2009 г. е изложена следната фактическа обстановка: Фирмата е закупила на 20.10.2007 г. недвижим имот (магазин) в …. с данъчна основа 145 000 лв. и ДДС 29 000 лв. Предстои продажба на имота, като ...

№ 96-00-268 от 10.08.2009 г. ОТНОСНО: Срокове за съхраняване на документация след ликвидация на дружество

В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 96-00-268 от 10.08.2009 г. при Дирекция "ОУИ" Пловдив ви уведомяваме за следното: Според изложеното съдържание в писмото ви с решение на общо събрание на акционерите от 06.11.2008 г. акционерно дружество "…" е прекратило дей...

Анотации

Брутно трудово възнаграждение

Трябва ли сумите за безплатна храна и/или добавки към нея да се включват в брутното трудово възнаграждение на работещите? Съгласно чл. 6 от Наредба № 11 от 21.ХII.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея разходите за осигур...

Издаване на сторно касова бележка

При отчитане на приход от продажби вместо 12,24 лв. в касовия апарат погрешно е отчетено 12 024 лева. Може ли да се издаде "сторно" касова бележка и как да се оформи, за да се признае за данъчни цели? Корекция при грешно натрупване след приключване сметка на клиент (сторно операц...

Изисквания за съхранение на данъчните документи по ЗДДС

Какви са изискванията за съхранение на данъчните документи по ЗДДС? Всяко данъчно задължено лице, регистрирано или нерегистрирано по ЗДДС, трябва да съхранява издадените и получените данъчни документи до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичните задълж...

Напускане на физическо лице, което е в отпуск по майчинство

Физическо лице, което е в отпуск по майчинство, иска да започне работа направо при друг работодател. При напускане от старата работа как ще се заплати отпускът, натрупан по време на майчинството - на базата на 240 лв. или на последната платена заплата? При прекратяване на трудово...

Обезщетения при съкращение

Предвид намаляване на обема на работа във фирмата ще се съкрати около една трета от персонала. Трябва ли да се иска разрешение от Инспекцията по труда и да се уведоми предварително Бюрото по труда за това намерение? На какви обезщетения имат право съкратените? Понятието "масови у...

Осигуряване на членове на управителни и контролни съвети на юридически лица с нестопанска дейност

Управител по договор с юридическо лице с нестопанска цел не получава възнаграждение. При това положение следва ли да се осигурява по ДОО и здравно осигуряване и върху какъв осигурителен доход, ако трябва - прагът за категорията и съответният отрасъл ли? Разпоредбата за третиране ...

Отчитане на провизии

Как счетоводно се отчитат провизиите? При начисляването им провизиите се отчитат като други текущи разходи и задължения за провизии - в размера, в който са оценени. Текущите задължения за провизии се отчитат отделно от другите задължения. За тази цел в националния сметкоплан може...

Последици при недеклариран недвижим имот

Фирма е придобила имот, но не го е декларирала за целите на облагането с данък върху недвижимите имоти. Какви последици може да има това? Ако имотът е нежилищен, предприятието само определя данъчната основа, която е отчетната стойност на имота, и внася данъка в сроковете по чл. 2...

Фактура за авансово плащане

Фирма "А", нерегистрирана по ЗДДС, извършва авансово плащане за придобиване на актив (нова къща) с цел последваща продажба. Плащането е към фирма "В", регистрирана по ЗДДС, за което е издадена фактура с начислен данък и основание "авансово плащане за продажба на недвижим имот". С...