Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.
В пресата за вас

№ 96-00-177 от 09.06.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга по реда на ЗДДС

В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Предстои сключване на договор с канадска фирма, която възлага опаковане на предоставени от последната материали - табели. След като се извърши опаковането, част от опакованата стока, посочена от възложителя, ще се предава...

Писма на министерства и ведомства

№ 01-01-44 от 14.07.2009 г. Относно: Инвалидна пенсия

ОТНОСНО: Получавам лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване и социална пенсия за инвалидност Имам ли право като инвалид на 20% от пенсията на баща ми, който е починал? Само преживелият съпруг/съпруга има право към личната си пенсия да получава добавка в размер 20 на сто...

№ 20-19-96 от 26.06.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на ДМА

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ЕТ е собственик на горски трактор, който ще бъде продаден. Клиентът, който иска да закупи трактора, предлага да плати сума, която е по-ниска от остатъчната стойност. Зададени са следните въпроси: 1. Дължи ли се ДДС за разли...

№ 20-25-83 от 06.04.2009 г. ОТНОСНО: Определяне на осигурителния доход на лице, което упражнява трудова дейност като регистриран земеделски производител и по трудово правоотношение

В отговор на ваше запитване ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването вие работите във фирма като като магазинер на 4-часов работен ден и като земеделски производител - имате земеделска земя и лозя. Интересувате се какви са правните възможности да се осигурявате...

№ 3-2668 от 04.06.2009 г. ОТНОСНО: Лице - платец на данък върху добавената стойност при извършване на облагаеми доставки на услуги, свързани с недвижим имот

Според изложеното в запитването "Б" ООД е регистрирано по ЗДДС лице и от началото на 2009 г. има търговски отношения с фирма - доставчик на услуга, свързана с недвижими имоти, находящи се на територията на РБългария. Фирмата - доставчик на тези услуги, е чуждестранно юридическо ...

№ 3-3812 от 14.08.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки на услуги по смисъла на ЗДДС

Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано през 2008 г. с предмет на дейност - провеждане на изследвания за ефективност и странично влияние на химикали и продукти за растителна защита. Дейността се осъществява на територията на РБългария и се изразява в извършване...

№ 3-3966 от 28.08.2009 г. ОТНОСНО: Освободени доставки съгласно разпоредбата на чл. 40, т. 1 от ЗДДС и право на приспадане на данъчен кредит

Според изложеното в запитването общинско предприятие "Д. х."- гр. В., е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община В. Основната му дейност е приготвяне на диетична храна. Столуващите са нуждаещи се лица независимо от тяхната възраст и финансово състояние, одобрени о...

№ 94ВВ/30 от 16.03.2009 г. Относно: Равенство на трудовия стаж и осигурителния

ОТНОСНО: В случаите, когато работникът или служителят е работил при условията на намалено работно време, което за него е било законоустановено работно време, следва, че трудовият му стаж е равен на осигурителния В чл. 355, ал. 1 от КТ е предвидено, че трудовият стаж се изчислява ...

№ 94ДД/104 от 15.04.2009 г. ОТНОСНО: Отпуск по чл. 164, ал. 1 КТ

ОТНОСНО: Отпускът по чл. 164, ал. 1 КТ за отглеждане на дете до 2-годишната му възраст се прекратява, когато детето бъде настанено в детско заведение Според чл. 46, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските отпускът за отглеждане на дете до двегодишна възраст п...

№ 94К-1411-1 от 10.07.2009 г. Относно: Получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст на работещо лице

ОТНОСНО: Навършил съм изискуемата се от закона възраст и имам сбора от осигурителния стаж и възрастта, необходими за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст. Притежавам и допълнително споразумение към трудовия договор, което да послужи за прекратяване на осигуряването от 14.0...

№ 96-00-191 от 22.06.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка по договор за лизинг

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 03.04.2006 г. АД сключва договор за лизинг на недвижим имот с ООД за срок от 10 години. Вследствие на неизпълнение на клаузите по договора от страна на лизингополучателя, договорът е прекратен на 11.06.2009 г. Според дог...

Анотации

Данъчно облагане върху недвижими имоти на земеделските земи и какво следва да се разбира под понятията "земеделски земи" и "прилежащ терен"

Подлежат ли на облагане с данък върху недвижимите имоти земеделските земи и какво следва да се разбира под понятията "земеделски земи" и "прилежащ терен"? Съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) не се облагат с данък върху недвижимите имоти земеделските...

Данъчно облекчение за пенсионер на трудов договор

Физическо лице получава пенсия за осигурителен стаж и възраст и в момента работи по трудов договор. Работодателят внася всички осигурителни вноски, както и на другите колеги, които не са пенсионери. Правилно ли е това и не може ли да се ползва облекчение, след като лицето е пенси...

Данъчно третиране на разходи

Фирма е сключила договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от КТ с физическо лице, което е студент, редовно обучение във висше учебно заведение. Как се третират по ЗКПО направените разходи по този договор и има ли някакви законови ограничения в размера на стипендията, коя...

Документиране на доставки, които не са доставки на стока или услуга по смисъла на ЗДДС

Как се документират доставките, които не са доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС? Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗДДС не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия и това е в резултат на: - преобразува...

Обезщетение за прекратяване на трудов договор

Работодател е осъществил законосъобразно прекратяване на трудов договор на служителка, тъй като той й предложи писмено, а тя също писмено се съгласи да бъде приложен чл. 331, ал. 1 от Кодекса на труда. Веднага на лицето е изплатено законоустановеното обезщетение в размер на брутн...

Отчитане на непризнати разходи по ЗКПО

Как се отчитат непризнатите разходи по ЗКПО, които са свързани с ДДС? Става въпрос за непризнати разходи по чл. 26, т. 3, 4, 5 и 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Първата хипотеза (по т. 3 на чл. 26) се отнася за начислен данък или ползван данъчен кредит п...

Посредническа услуга

Фирма има сключен договор за извършване на посреднически услуги на чуждестранно лице, установено в Русия, срещу получаване на комисионно възнаграждение. Услугата, която се извършва, е свързана с продажба на стоки, които руската фирма фактурира директно на клиенти от България. Те ...

Прилагане на § 18 от ПЗР на ЗДДС

Фирма има сключен договор за работа на ишлеме с регистрирана по ДДС фирма във Франция. Доставката ще бъде извършена през юни 2009 г. През ноември 2008 г. е получено авансово плащане, за което не е начислен ДДС. Може ли да се приложи § 18 от ПЗР на ЗДДС и да се начисли данъкът с п...

Продажба на дъщерно дружество

Акционерно дружество "Х" със 100% частен капитал, от който 50% са притежание на физическо лице А и 50% - на юридическо лице Б, създава през 2008 година дъщерно дружество - ЕООД, с капитал 5000 лв., който е регистриран и внесен. 100% от капитала на дъщерното дружество е притежание...

Разпределение на дивиденти

Две физически лица са съдружници в ООД, което от своя страна е собственик на ЕООД. През 2009 г. едноличното дружество изплаща дивидент на собственика си. Може ли този дивидент да бъде разпределен между физическите лица, съдружници в дружеството, получило дивидента? Дивиденти се р...

Счетоводно отчитане на "овърдрафт"

Какво представлява "овърдрафт"? Какви са изискванията за неговото счетоводно отчитане? По своята същност овърдрафтьт е счетоводен кредит или кредит по текуща сметка. Или овърдрафтьт представлява договореност между предприятие и обслужваща банка за "допустимо надвишение на плащани...

№ 3-2972 от 23.06.2009 г. ОТНОСНО: Осигуряване на служител за времето, през което е останал без работа

ОТНОСНО: Осигуряване на служител за времето, през което е останал без работа поради прекратяване на трудовото правоотношение и впоследствие възстановен на работа от работодателя Постъпило е писмено запитване по приложението на осигурителното законодателство. Според изложеното в ...