Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.
В пресата за вас

№ 96-00-177 от 09.06.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга по реда на ЗДДС

В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Предстои сключване на договор с канадска фирма, която възлага опаковане на предоставени от последната материали - табели. След като се извърши опаковането, част от опакованата стока, посочена...

Писма на министерства и ведомства

№ 01-01-44 от 14.07.2009 г. Относно: Инвалидна пенсия

ОТНОСНО: Получавам лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване и социална пенсия за инвалидност Имам ли право като инвалид на 20% от пенсията на баща ми, който е починал? Само преживелият съпруг/съпруга има право към личната си пенсия да получ...

№ 20-19-96 от 26.06.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на ДМА

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ЕТ е собственик на горски трактор, който ще бъде продаден. Клиентът, който иска да закупи трактора, предлага да плати сума, която е по-ниска от остатъчната стойност. Зададени са следните въпрос...

№ 20-25-83 от 06.04.2009 г. ОТНОСНО: Определяне на осигурителния доход на лице, което упражнява трудова дейност като регистриран земеделски производител и по трудово правоотношение

В отговор на ваше запитване ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването вие работите във фирма като като магазинер на 4-часов работен ден и като земеделски производител - имате земеделска земя и лозя. Интересувате се какви са правните...

№ 3-2668 от 04.06.2009 г. ОТНОСНО: Лице - платец на данък върху добавената стойност при извършване на облагаеми доставки на услуги, свързани с недвижим имот

Според изложеното в запитването "Б" ООД е регистрирано по ЗДДС лице и от началото на 2009 г. има търговски отношения с фирма - доставчик на услуга, свързана с недвижими имоти, находящи се на територията на РБългария. Фирмата - доставчик на тези услу...

№ 3-3812 от 14.08.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки на услуги по смисъла на ЗДДС

Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано през 2008 г. с предмет на дейност - провеждане на изследвания за ефективност и странично влияние на химикали и продукти за растителна защита. Дейността се осъществява на територията на РБълга...

№ 3-3966 от 28.08.2009 г. ОТНОСНО: Освободени доставки съгласно разпоредбата на чл. 40, т. 1 от ЗДДС и право на приспадане на данъчен кредит

Според изложеното в запитването общинско предприятие "Д. х."- гр. В., е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община В. Основната му дейност е приготвяне на диетична храна. Столуващите са нуждаещи се лица независимо от тяхната възраст и ф...

№ 94ВВ/30 от 16.03.2009 г. Относно: Равенство на трудовия стаж и осигурителния

ОТНОСНО: В случаите, когато работникът или служителят е работил при условията на намалено работно време, което за него е било законоустановено работно време, следва, че трудовият му стаж е равен на осигурителния В чл. 355, ал. 1 от КТ е предвидено, ч...

№ 94ДД/104 от 15.04.2009 г. ОТНОСНО: Отпуск по чл. 164, ал. 1 КТ

ОТНОСНО: Отпускът по чл. 164, ал. 1 КТ за отглеждане на дете до 2-годишната му възраст се прекратява, когато детето бъде настанено в детско заведение Според чл. 46, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските отпускът за отглеждане н...

№ 94К-1411-1 от 10.07.2009 г. Относно: Получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст на работещо лице

ОТНОСНО: Навършил съм изискуемата се от закона възраст и имам сбора от осигурителния стаж и възрастта, необходими за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст. Притежавам и допълнително споразумение към трудовия договор, което да послужи за прекрат...

№ 96-00-191 от 22.06.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка по договор за лизинг

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 03.04.2006 г. АД сключва договор за лизинг на недвижим имот с ООД за срок от 10 години. Вследствие на неизпълнение на клаузите по договора от страна на лизингополучателя, договорът е прекрат...

Анотации

Данъчно облагане върху недвижими имоти на земеделските земи и какво следва да се разбира под понятията "земеделски земи" и "прилежащ терен"

Подлежат ли на облагане с данък върху недвижимите имоти земеделските земи и какво следва да се разбира под понятията "земеделски земи" и "прилежащ терен"? Съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) не се облагат с данък върху ...

Данъчно облекчение за пенсионер на трудов договор

Физическо лице получава пенсия за осигурителен стаж и възраст и в момента работи по трудов договор. Работодателят внася всички осигурителни вноски, както и на другите колеги, които не са пенсионери. Правилно ли е това и не може ли да се ползва облекч...

Данъчно третиране на разходи

Фирма е сключила договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от КТ с физическо лице, което е студент, редовно обучение във висше учебно заведение. Как се третират по ЗКПО направените разходи по този договор и има ли някакви законови ограничения...

Документиране на доставки, които не са доставки на стока или услуга по смисъла на ЗДДС

Как се документират доставките, които не са доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС? Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗДДС не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия и това ...

Обезщетение за прекратяване на трудов договор

Работодател е осъществил законосъобразно прекратяване на трудов договор на служителка, тъй като той й предложи писмено, а тя също писмено се съгласи да бъде приложен чл. 331, ал. 1 от Кодекса на труда. Веднага на лицето е изплатено законоустановеното...

Отчитане на непризнати разходи по ЗКПО

Как се отчитат непризнатите разходи по ЗКПО, които са свързани с ДДС? Става въпрос за непризнати разходи по чл. 26, т. 3, 4, 5 и 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Първата хипотеза (по т. 3 на чл. 26) се отнася за начислен данъ...

Посредническа услуга

Фирма има сключен договор за извършване на посреднически услуги на чуждестранно лице, установено в Русия, срещу получаване на комисионно възнаграждение. Услугата, която се извършва, е свързана с продажба на стоки, които руската фирма фактурира директ...

Прилагане на § 18 от ПЗР на ЗДДС

Фирма има сключен договор за работа на ишлеме с регистрирана по ДДС фирма във Франция. Доставката ще бъде извършена през юни 2009 г. През ноември 2008 г. е получено авансово плащане, за което не е начислен ДДС. Може ли да се приложи § 18 от ПЗР на ЗД...

Продажба на дъщерно дружество

Акционерно дружество "Х" със 100% частен капитал, от който 50% са притежание на физическо лице А и 50% - на юридическо лице Б, създава през 2008 година дъщерно дружество - ЕООД, с капитал 5000 лв., който е регистриран и внесен. 100% от капитала на дъ...

Разпределение на дивиденти

Две физически лица са съдружници в ООД, което от своя страна е собственик на ЕООД. През 2009 г. едноличното дружество изплаща дивидент на собственика си. Може ли този дивидент да бъде разпределен между физическите лица, съдружници в дружеството, полу...

Счетоводно отчитане на "овърдрафт"

Какво представлява "овърдрафт"? Какви са изискванията за неговото счетоводно отчитане? По своята същност овърдрафтьт е счетоводен кредит или кредит по текуща сметка. Или овърдрафтьт представлява договореност между предприятие и обслужваща банка за "д...

№ 3-2972 от 23.06.2009 г. ОТНОСНО: Осигуряване на служител за времето, през което е останал без работа

ОТНОСНО: Осигуряване на служител за времето, през което е останал без работа поради прекратяване на трудовото правоотношение и впоследствие възстановен на работа от работодателя Постъпило е писмено запитване по приложението на осигурителното законод...