начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 24-33-86 от 24.06.2009 г. ОТНОСНО: Неприключило ревизионно производство и въпроси във връзка с прилагането на чл. 80, ал. 6 от ППЗДДС

В запитвания под горните номера, постъпили в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-86 от 30.05.2009 г., е изложено, че във връзка с извършване на ревизия по ЗДДС е констатирана следната фактическа обстановка: Дружество е отразило в дневника за продажби през м. юли...

№ 26-2860-1 от 11.05.2009 г. Относно: Оформяне на документи, на лице назначено по основен трудов договор но 4 часа

ОТНОСНО: Как би следвало да се постъпи при оформяне на документите, когато лицето е назначено по основен трудов договор на 4 часа и по трудов договор за допълнителен труд при същия работодател (съгласно чл. 110 от Кодекса на труда) за още 4 часа? Ред...

№ 3-2083 от 29.04.2009 г. ОТНОСНО: Определяне на годишен данък за доходи от трудови правоотношения

Според изложеното в запитването през 2008 г. физическо лице е получило доходи от трудови правоотношения. Във връзка с това е поставен въпросът редно ли е при въвеждане на "плоския данък" да се извършва корекция на заплатата ви в края на годината, т.е...

№ 3-2583 от 30.05.2009 г. ОТНОСНО: Внасяне на авансови вноски от новоучредено данъчно задължено лице

Според изложеното в запитването физическо лице е регистрирано като едноличен търговец в търговския регистър на 12.12.2008 г., а е започнало да упражнява дейност на 06.01.2009 г. Задълженото лице декларира пред НАП започване на трудова дейност, за коя...

№ 3-2961 от 23.06.2009 г. ОТНОСНО: Апорт на активи и извършване на корекция за приспаднат данъчен кредит във връзка с тях

Според изложеното в запитването дружеството притежава дълготрайни материални активи представляващи недвижими имоти, оборудване и инвентар, във връзка с придобиването на които е приспаднат данъчен кредит. Тези активи са придобити през различно време с...

№ 92-1058-1 от 11.05.2009 г. Относно: Изчисляване на доход, който се вписва в удостоверението за осигурителен доход (обр. УП-2)

ОТНОСНО: Лекар-ординатор е работил при нас от 01.04.1996 г. до 30.06.2001 г. Работил е на 4 часа, като е получавал по години ... лв. доход. За януари 2001 г. има 22 работни дни неплатен отпуск, за февруари 2001 г. има 8 работни дни неплатен отпуск и ...

№ 94В-1975-1 от 12.12.2008 г. Относно: Спогодбата между Народна република България и Социалистическа народна либийска арабска джамахирия по социалното осигуряване, обнародвана в "Държавен вестник", бр. 101 от 29.12.1987 г.

ОТНОСНО: Работих в Либия - "Е. Т.", ТЕЦ "Т. - запад" от 19.05.1986 до 18.05.2002 г. като майстор по ремонта (супервайзър). Това е лицето, което приема наряда за работа, извършва ремонта със свои хора и връща наряда. Бях изпратен по линия на ВТО "Т."....

№ 94КК/106 от 13.02.2009 г. Относно: Зачитане на осигурителен стаж на лица страдащи от тежки болести и получаващи пенсия за инвалидност

ОТНОСНО: В Кодекса за социално осигуряване и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж няма разпоредба, по силата на която да се зачита осигурителен стаж за период, през който лицето е получавало пенсия за инвалидност и не е работило, с оглед отпу...

№ 96-00-267 от 10.08.2009 г. ОТНОСНО: Здравно осигуряване на чужд гражданин, нает по трудов договор като професионален състезател в български футболен клуб

Според изложеното в запитването в ПФК е назначен на работа по трудов договор на длъжност "състезател по футбол" гражданин на Република Гана. За чуждестранния футболист са внасяни осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване, както за всички ...

Анотации

Вътрешни разчети

В примерния Национален сметкоплан, приет от бившия Национален съвет по счетоводство през 2002 г., има сметка Вътрешни разчети. Какви стопански операции и взаимоотношения трябва да се отразяват чрез нея? Може ли да се отразяват разчетите с фирмени дъщ...

Данъчно третиране на посреднически услуги

Българска фирма, регистрирана по ДДС, осъществява монтажни работи - сглобяване на части на кораби в Италия. За целта командирова свои работници в Италия за 3 месеца. Във връзка с тази услуга получаваме фактура за посредничество от швейцарска фирма. У...

Облагане на доходи от продажба и замяна на недвижими имоти

Как се извършва облагането на доходите от продажба и замяна на недвижими имоти, извършени от чуждестранни физически лица с източник РБългария? Сделките с недвижими имоти, извършени от чуждестранни физически лица с източник Република България, се обла...

Облагане на комисионно възнаграждение

Дружество изплаща комисионно възнаграждение на френска фирма за това, че е намерила пазар за произвежданата от българската фирма стока. Това възнаграждение подлежи ли на облагане с данък при източника? Хипотезите, в които доходите на чуждестранни юри...

Основание за освобождаване от работа

Работник не се явява на работа от 8.12.2008 г. Изпращани са на домашния му адрес два пъти писма с покана да даде писмени обяснения, но той отказва да ги получи. Случайно е открито, че лицето е в болница, но не е уведомил фирмата и не е представил бол...

Подаване на коригираща декларация образец № 1

Самоосигуряващо се лице е избрало да внася авансовите си осигурителни вноски за ДОО върху избран доход в размер на 1000 лв. месечно през 2008 г. Самоосигуряващият се внася вноски едновременно във фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство". П...

Право на данъчен кредит за активи след датата на апорт

Дружество майка, регистрирано по ЗДДС, апортира в дъщерно дружество дълготрайни материални активи - машини и съоръжения, които преди това е използвало в своята дейност, закупени на финансов лизинг. Към датата на апорта финансовият лизинг не е изтекъл...

Проблеми на българските работници в държавите от ЕС

Какви проблеми срещат в момента българските работници в държавите от ЕС? Проблемите са от различно естество, но определено е завишен броят на запитвания към службите по трудови и социални въпроси на МТСП в посолствата ни в Мадрид, Лондон, Берлин, Ати...

Разходи за командировка на чуждестранни граждани

Управители на фирма по съдебно решение са чуждестранни (турски) граждани. Когато идват на посещение у нас, признават ли се разходите, направени за заплащане на престоя им в хотел, и може ли за тях да се ползва данъчен кредит? Данъчното третиране на р...