Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 24-33-86 от 24.06.2009 г. ОТНОСНО: Неприключило ревизионно производство и въпроси във връзка с прилагането на чл. 80, ал. 6 от ППЗДДС

В запитвания под горните номера, постъпили в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-86 от 30.05.2009 г., е изложено, че във връзка с извършване на ревизия по ЗДДС е констатирана следната фактическа обстановка: Дружество е отразило в дневника за продажби през м. юли...

№ 26-2860-1 от 11.05.2009 г. Относно: Оформяне на документи, на лице назначено по основен трудов договор но 4 часа

ОТНОСНО: Как би следвало да се постъпи при оформяне на документите, когато лицето е назначено по основен трудов договор на 4 часа и по трудов договор за допълнителен труд при същия работодател (съгласно чл. 110 от Кодекса на труда) за още 4 часа? Ред...

№ 3-2083 от 29.04.2009 г. ОТНОСНО: Определяне на годишен данък за доходи от трудови правоотношения

Според изложеното в запитването през 2008 г. физическо лице е получило доходи от трудови правоотношения. Във връзка с това е поставен въпросът редно ли е при въвеждане на "плоския данък" да се извършва корекция на заплатата ви в края на годината, т.е...

№ 3-2583 от 30.05.2009 г. ОТНОСНО: Внасяне на авансови вноски от новоучредено данъчно задължено лице

Според изложеното в запитването физическо лице е регистрирано като едноличен търговец в търговския регистър на 12.12.2008 г., а е започнало да упражнява дейност на 06.01.2009 г. Задълженото лице декларира пред НАП започване на трудова дейност, за коя...

№ 3-2961 от 23.06.2009 г. ОТНОСНО: Апорт на активи и извършване на корекция за приспаднат данъчен кредит във връзка с тях

Според изложеното в запитването дружеството притежава дълготрайни материални активи представляващи недвижими имоти, оборудване и инвентар, във връзка с придобиването на които е приспаднат данъчен кредит. Тези активи са придобити през различно време с...

№ 92-1058-1 от 11.05.2009 г. Относно: Изчисляване на доход, който се вписва в удостоверението за осигурителен доход (обр. УП-2)

ОТНОСНО: Лекар-ординатор е работил при нас от 01.04.1996 г. до 30.06.2001 г. Работил е на 4 часа, като е получавал по години ... лв. доход. За януари 2001 г. има 22 работни дни неплатен отпуск, за февруари 2001 г. има 8 работни дни неплатен отпуск и ...

№ 94В-1975-1 от 12.12.2008 г. Относно: Спогодбата между Народна република България и Социалистическа народна либийска арабска джамахирия по социалното осигуряване, обнародвана в "Държавен вестник", бр. 101 от 29.12.1987 г.

ОТНОСНО: Работих в Либия - "Е. Т.", ТЕЦ "Т. - запад" от 19.05.1986 до 18.05.2002 г. като майстор по ремонта (супервайзър). Това е лицето, което приема наряда за работа, извършва ремонта със свои хора и връща наряда. Бях изпратен по линия на ВТО "Т."....

№ 94КК/106 от 13.02.2009 г. Относно: Зачитане на осигурителен стаж на лица страдащи от тежки болести и получаващи пенсия за инвалидност

ОТНОСНО: В Кодекса за социално осигуряване и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж няма разпоредба, по силата на която да се зачита осигурителен стаж за период, през който лицето е получавало пенсия за инвалидност и не е работило, с оглед отпу...

№ 96-00-267 от 10.08.2009 г. ОТНОСНО: Здравно осигуряване на чужд гражданин, нает по трудов договор като професионален състезател в български футболен клуб

Според изложеното в запитването в ПФК е назначен на работа по трудов договор на длъжност "състезател по футбол" гражданин на Република Гана. За чуждестранния футболист са внасяни осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване, както за всички ...

Анотации

Вътрешни разчети

В примерния Национален сметкоплан, приет от бившия Национален съвет по счетоводство през 2002 г., има сметка Вътрешни разчети. Какви стопански операции и взаимоотношения трябва да се отразяват чрез нея? Може ли да се отразяват разчетите с фирмени дъщ...

Данъчно третиране на посреднически услуги

Българска фирма, регистрирана по ДДС, осъществява монтажни работи - сглобяване на части на кораби в Италия. За целта командирова свои работници в Италия за 3 месеца. Във връзка с тази услуга получаваме фактура за посредничество от швейцарска фирма. У...

Облагане на доходи от продажба и замяна на недвижими имоти

Как се извършва облагането на доходите от продажба и замяна на недвижими имоти, извършени от чуждестранни физически лица с източник РБългария? Сделките с недвижими имоти, извършени от чуждестранни физически лица с източник Република България, се обла...

Облагане на комисионно възнаграждение

Дружество изплаща комисионно възнаграждение на френска фирма за това, че е намерила пазар за произвежданата от българската фирма стока. Това възнаграждение подлежи ли на облагане с данък при източника? Хипотезите, в които доходите на чуждестранни юри...

Основание за освобождаване от работа

Работник не се явява на работа от 8.12.2008 г. Изпращани са на домашния му адрес два пъти писма с покана да даде писмени обяснения, но той отказва да ги получи. Случайно е открито, че лицето е в болница, но не е уведомил фирмата и не е представил бол...

Подаване на коригираща декларация образец № 1

Самоосигуряващо се лице е избрало да внася авансовите си осигурителни вноски за ДОО върху избран доход в размер на 1000 лв. месечно през 2008 г. Самоосигуряващият се внася вноски едновременно във фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство". П...

Право на данъчен кредит за активи след датата на апорт

Дружество майка, регистрирано по ЗДДС, апортира в дъщерно дружество дълготрайни материални активи - машини и съоръжения, които преди това е използвало в своята дейност, закупени на финансов лизинг. Към датата на апорта финансовият лизинг не е изтекъл...

Проблеми на българските работници в държавите от ЕС

Какви проблеми срещат в момента българските работници в държавите от ЕС? Проблемите са от различно естество, но определено е завишен броят на запитвания към службите по трудови и социални въпроси на МТСП в посолствата ни в Мадрид, Лондон, Берлин, Ати...

Разходи за командировка на чуждестранни граждани

Управители на фирма по съдебно решение са чуждестранни (турски) граждани. Когато идват на посещение у нас, признават ли се разходите, направени за заплащане на престоя им в хотел, и може ли за тях да се ползва данъчен кредит? Данъчното третиране на р...