Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-211 от 09.03.2009 г. ОТНОСНО: Облекчения по отношение на данъка върху недвижимите имоти

ОТНОСНО: Облекчения по отношение на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данък върху превозните средства за лица с намалена работоспособност В запитването е изложена следната фактическа обстановка: данъчно задължено лице притежава намалена работоспособнос...

№ 20-19-62 от 08.04.2009 г. ОТНОСНО: Наследяване на предприятие на ЕТ

Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция "ОУИ" Пловдив, с вх. № 20-19-62/08.04.2009 г. е изложена следната фактическа обстановка: През ноември 2008 г. е починало лице, собственик на ЕТ, регистриран по ЗДДС. Предприети са действия за наследяване на предприятието, като фирмата...

№ 20-21-152 от 16.06.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство за дейност ремонт на сгради и съоръжения в страна от ЕС

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-21-152 от 16.06.2009 г. при Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив, ви уведомяваме следното: В запитването е посочено, че дружеството осъществява строителна дейност. В случай че започне да извършва строително-ремонт...

№ 26/611 от 13.02.2009 г. Относно: Трудова книжка

ОТНОСНО: Трудовото законодателство съдържа задължение за работодателите да издават трудови книжки на новопостъпилите работници и служители или да вписват съответните данни в представените от тях трудови книжки Съгласно чл. 348 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят пр...

№ 29 от 05.03.2009 г. Относно: Регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства при повреда на фискалното устройство (ФУ) по технически причини Според фактите в запитването през м. февруари 2009 г. пор...

№ 3-1893 от 22.04.2009 г. ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на лице, упражняващо патентна дейност

Според изложената фактическа обстановка в запитването задължено лице "Х" е осигурено и към момента ползва отпуск за отглеждане на малко дете. Притежава къща за гости, категоризирана от Община - "У", която отдава под наем. За упражняване на тази дейност на основание чл. 61н от Зак...

№ 3-2945 от 22.06.2009 г. ОТНОСНО: Ред за облагане на доходи от лихви, придобити от физическо лице

Според изложеното в запитването лицето е придобило доход от изплатени лихви по договор за предоставен заем (облагаем доход по чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ). Във връзка с авансовото облагане на тези доходи поставя въпроса дали този доход не попада в посочените в чл. 65 от ЗДДФЛ видове до...

№ 91-00-335 от 10.08.2009 г. ОТНОСНО: Връчване на актове за установяване на административни нарушения на данъчното и осигурителното законодателство и наказателни постановления на чужденци, невладеещи български език

Във връзка с възникнали проблеми в административно - наказателното производство по връчване на актове за установяване на административни нарушения на данъчното и осигурителното законодателство и наказателни постановления на чужденци, невладеещи български език, на основание чл. 10...

№ 91-01-186 от 06.08.2009 г. ОТНОСНО: Попълване на данни в Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" за месеца, през който за работниците и служителите се въвежда непълно работно време

На основание чл. 138, ал. 1 от КТ страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължителността и разпределението на работното време. Съгласно чл. 138а, ал. 1 и 2 Кодекса на ...

№ 92/589 от 31.10.2008 г. Относно: Зачитане за трудов стаж

ОТНОСНО: При определени хипотези времето по трудово правоотношение в Либия може да бъде зачетено от работодателя за трудов стаж и съответно включено при изчисляване на процента за допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит При постъпване на работа при друг ра...

№ 94-1477-1 от 24.04.2009 г. Относно: Определяне на трудов стаж

ОТНОСНО: Моля да се определи категорията на трудовия ми стаж по приложеното копие на трудовата ми книжка. Трудовият стаж по представеното копие на трудова книжка за периодите 09.12.1963 - 05.10.1965 г., 21.10.1965 - 10.03.1966 г., 11.03.1966 - 19.08.1966 г., 28.11.1966 - 03.02....

Анотации

Банкови кредити

За финансиране на дейността си дружество ползва банков кредит и заеми от акционерите, като сумата на двата вида заеми е приблизително равна. При директен прочит на разпоредбите на ЗКПО - чл. 43 и определението в § 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на закона, следва при изчисл...

Данъчно третиране на услуги

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, има сключен договор с немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия, за изграждане на метални конструкции на територията на Германия. За извършване на работата българската фирма командирова свои работници до съответните обекти, като разходите...

Заличаване на трудов стаж

Лице е с мярка пробация (чл. 42а, ал. 2, т. 5 от НК), която е изтекла. Трябва да му се заличат 8 месеца трудов стаж от февруари до септември 2008 г. Къде и какви вписвания трябва да се направят освен в края на трудовата книжка? От запитването се разбира, че на лицето е наложена п...

Командироване на служители

Може ли ръководител на предприятие да командирова работници и служители в друго предприятие или учреждение? Когато лицето е командировано за определен срок в друго предприятие след изтичането на срока, командированият следва ли наново да се назначава в командировалото го предприя...

Необлагаеми доходи от продажба на имущество

В кои случаи доходите от продажба (замяна) на движимо и недвижимо имущество са необлагеми по ЗДДФЛ? В чл. 13 се съдържат отделните видове необлагаеми доходи, получавани от физически лица при продажба или замяна на движимо или недвижимо имущество и от сделки с ценни книжа. Принцип...

Потребителска такса

Винаги ли се заплаща потребителска такса за посещение при личния лекар и редно ли е заплащането на тази такса да се изисква и за попълване на рецептурна книжка? Кои са освободените от потребителска такса лица? По принцип изписването на лекарства с намаление (и попълването им в ре...

Промените в МСС 20

В какво се изразяват промените в МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавната помощ? Стандартът се прилага по отношение на счетоводното отчитане на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, и при оповестя...