Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-211 от 09.03.2009 г. ОТНОСНО: Облекчения по отношение на данъка върху недвижимите имоти

ОТНОСНО: Облекчения по отношение на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данък върху превозните средства за лица с намалена работоспособност В запитването е изложена следната фактическа обстановка: данъчно задължено лице прит...

№ 20-19-62 от 08.04.2009 г. ОТНОСНО: Наследяване на предприятие на ЕТ

Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция "ОУИ" Пловдив, с вх. № 20-19-62/08.04.2009 г. е изложена следната фактическа обстановка: През ноември 2008 г. е починало лице, собственик на ЕТ, регистриран по ЗДДС. Предприети са действия за наследяване ...

№ 20-21-152 от 16.06.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство за дейност ремонт на сгради и съоръжения в страна от ЕС

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-21-152 от 16.06.2009 г. при Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив, ви уведомяваме следното: В запитването е посочено, че дружеството осъществява строителна дейност. В случай че започне...

№ 26/611 от 13.02.2009 г. Относно: Трудова книжка

ОТНОСНО: Трудовото законодателство съдържа задължение за работодателите да издават трудови книжки на новопостъпилите работници и служители или да вписват съответните данни в представените от тях трудови книжки Съгласно чл. 348 от Кодекса на труда (КТ...

№ 29 от 05.03.2009 г. Относно: Регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства при повреда на фискалното устройство (ФУ) по технически причини Според фактите в запитванет...

№ 3-1893 от 22.04.2009 г. ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на лице, упражняващо патентна дейност

Според изложената фактическа обстановка в запитването задължено лице "Х" е осигурено и към момента ползва отпуск за отглеждане на малко дете. Притежава къща за гости, категоризирана от Община - "У", която отдава под наем. За упражняване на тази дейно...

№ 3-2945 от 22.06.2009 г. ОТНОСНО: Ред за облагане на доходи от лихви, придобити от физическо лице

Според изложеното в запитването лицето е придобило доход от изплатени лихви по договор за предоставен заем (облагаем доход по чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ). Във връзка с авансовото облагане на тези доходи поставя въпроса дали този доход не попада в посочени...

№ 91-00-335 от 10.08.2009 г. ОТНОСНО: Връчване на актове за установяване на административни нарушения на данъчното и осигурителното законодателство и наказателни постановления на чужденци, невладеещи български език

Във връзка с възникнали проблеми в административно - наказателното производство по връчване на актове за установяване на административни нарушения на данъчното и осигурителното законодателство и наказателни постановления на чужденци, невладеещи бълга...

№ 91-01-186 от 06.08.2009 г. ОТНОСНО: Попълване на данни в Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" за месеца, през който за работниците и служителите се въвежда непълно работно време

На основание чл. 138, ал. 1 от КТ страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължителността и разпределението на работното време. Съгласно ч...

№ 92/589 от 31.10.2008 г. Относно: Зачитане за трудов стаж

ОТНОСНО: При определени хипотези времето по трудово правоотношение в Либия може да бъде зачетено от работодателя за трудов стаж и съответно включено при изчисляване на процента за допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит При по...

№ 94-1477-1 от 24.04.2009 г. Относно: Определяне на трудов стаж

ОТНОСНО: Моля да се определи категорията на трудовия ми стаж по приложеното копие на трудовата ми книжка. Трудовият стаж по представеното копие на трудова книжка за периодите 09.12.1963 - 05.10.1965 г., 21.10.1965 - 10.03.1966 г., 11.03.1966 - 19.0...

Анотации

Банкови кредити

За финансиране на дейността си дружество ползва банков кредит и заеми от акционерите, като сумата на двата вида заеми е приблизително равна. При директен прочит на разпоредбите на ЗКПО - чл. 43 и определението в § 1, т. 20 от Допълнителните разпоредб...

Данъчно третиране на услуги

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, има сключен договор с немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия, за изграждане на метални конструкции на територията на Германия. За извършване на работата българската фирма командирова свои работници до съот...

Заличаване на трудов стаж

Лице е с мярка пробация (чл. 42а, ал. 2, т. 5 от НК), която е изтекла. Трябва да му се заличат 8 месеца трудов стаж от февруари до септември 2008 г. Къде и какви вписвания трябва да се направят освен в края на трудовата книжка? От запитването се разб...

Командироване на служители

Може ли ръководител на предприятие да командирова работници и служители в друго предприятие или учреждение? Когато лицето е командировано за определен срок в друго предприятие след изтичането на срока, командированият следва ли наново да се назначава...

Необлагаеми доходи от продажба на имущество

В кои случаи доходите от продажба (замяна) на движимо и недвижимо имущество са необлагеми по ЗДДФЛ? В чл. 13 се съдържат отделните видове необлагаеми доходи, получавани от физически лица при продажба или замяна на движимо или недвижимо имущество и от...

Потребителска такса

Винаги ли се заплаща потребителска такса за посещение при личния лекар и редно ли е заплащането на тази такса да се изисква и за попълване на рецептурна книжка? Кои са освободените от потребителска такса лица? По принцип изписването на лекарства с на...

Промените в МСС 20

В какво се изразяват промените в МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавната помощ? Стандартът се прилага по отношение на счетоводното отчитане на безвъзмездните средства, предоставен...