Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-211 от 09.03.2009 г. ОТНОСНО: Облекчения по отношение на данъка върху недвижимите имоти

ОТНОСНО: Облекчения по отношение на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данък върху превозните средства за лица с намалена работоспособност В запитването е изложена следната фактическа обстановка: данъчно задължено лице прит...

№ 20-19-62 от 08.04.2009 г. ОТНОСНО: Наследяване на предприятие на ЕТ

Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция "ОУИ" Пловдив, с вх. № 20-19-62/08.04.2009 г. е изложена следната фактическа обстановка: През ноември 2008 г. е починало лице, собственик на ЕТ, регистриран по ЗДДС. Предприети са действия за наследяване ...

№ 20-21-152 от 16.06.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство за дейност ремонт на сгради и съоръжения в страна от ЕС

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-21-152 от 16.06.2009 г. при Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив, ви уведомяваме следното: В запитването е посочено, че дружеството осъществява строителна дейност. В случай че започне...

№ 26/611 от 13.02.2009 г. Относно: Трудова книжка

ОТНОСНО: Трудовото законодателство съдържа задължение за работодателите да издават трудови книжки на новопостъпилите работници и служители или да вписват съответните данни в представените от тях трудови книжки Съгласно чл. 348 от Кодекса на труда (КТ...

№ 29 от 05.03.2009 г. Относно: Регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства при повреда на фискалното устройство (ФУ) по технически причини Според фактите в запитванет...

№ 3-1893 от 22.04.2009 г. ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на лице, упражняващо патентна дейност

Според изложената фактическа обстановка в запитването задължено лице "Х" е осигурено и към момента ползва отпуск за отглеждане на малко дете. Притежава къща за гости, категоризирана от Община - "У", която отдава под наем. За упражняване на тази дейно...

№ 3-2945 от 22.06.2009 г. ОТНОСНО: Ред за облагане на доходи от лихви, придобити от физическо лице

Според изложеното в запитването лицето е придобило доход от изплатени лихви по договор за предоставен заем (облагаем доход по чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ). Във връзка с авансовото облагане на тези доходи поставя въпроса дали този доход не попада в посочени...

№ 91-00-335 от 10.08.2009 г. ОТНОСНО: Връчване на актове за установяване на административни нарушения на данъчното и осигурителното законодателство и наказателни постановления на чужденци, невладеещи български език

Във връзка с възникнали проблеми в административно - наказателното производство по връчване на актове за установяване на административни нарушения на данъчното и осигурителното законодателство и наказателни постановления на чужденци, невладеещи бълга...

№ 91-01-186 от 06.08.2009 г. ОТНОСНО: Попълване на данни в Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" за месеца, през който за работниците и служителите се въвежда непълно работно време

На основание чл. 138, ал. 1 от КТ страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължителността и разпределението на работното време. Съгласно ч...

№ 92/589 от 31.10.2008 г. Относно: Зачитане за трудов стаж

ОТНОСНО: При определени хипотези времето по трудово правоотношение в Либия може да бъде зачетено от работодателя за трудов стаж и съответно включено при изчисляване на процента за допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит При по...

№ 94-1477-1 от 24.04.2009 г. Относно: Определяне на трудов стаж

ОТНОСНО: Моля да се определи категорията на трудовия ми стаж по приложеното копие на трудовата ми книжка. Трудовият стаж по представеното копие на трудова книжка за периодите 09.12.1963 - 05.10.1965 г., 21.10.1965 - 10.03.1966 г., 11.03.1966 - 19.0...

Анотации

Банкови кредити

За финансиране на дейността си дружество ползва банков кредит и заеми от акционерите, като сумата на двата вида заеми е приблизително равна. При директен прочит на разпоредбите на ЗКПО - чл. 43 и определението в § 1, т. 20 от Допълнителните разпоредб...

Данъчно третиране на услуги

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, има сключен договор с немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия, за изграждане на метални конструкции на територията на Германия. За извършване на работата българската фирма командирова свои работници до съот...

Заличаване на трудов стаж

Лице е с мярка пробация (чл. 42а, ал. 2, т. 5 от НК), която е изтекла. Трябва да му се заличат 8 месеца трудов стаж от февруари до септември 2008 г. Къде и какви вписвания трябва да се направят освен в края на трудовата книжка? От запитването се разб...

Командироване на служители

Може ли ръководител на предприятие да командирова работници и служители в друго предприятие или учреждение? Когато лицето е командировано за определен срок в друго предприятие след изтичането на срока, командированият следва ли наново да се назначава...

Необлагаеми доходи от продажба на имущество

В кои случаи доходите от продажба (замяна) на движимо и недвижимо имущество са необлагеми по ЗДДФЛ? В чл. 13 се съдържат отделните видове необлагаеми доходи, получавани от физически лица при продажба или замяна на движимо или недвижимо имущество и от...

Потребителска такса

Винаги ли се заплаща потребителска такса за посещение при личния лекар и редно ли е заплащането на тази такса да се изисква и за попълване на рецептурна книжка? Кои са освободените от потребителска такса лица? По принцип изписването на лекарства с на...

Промените в МСС 20

В какво се изразяват промените в МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавната помощ? Стандартът се прилага по отношение на счетоводното отчитане на безвъзмездните средства, предоставен...