Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 03-08-25 от 02.04.2009 г. Относно: Пенсиониране при трета категория труд

ОТНОСНО: Наш служител има стаж 15 години към Националната служба за охрана и МВР, 18 години стаж от трета категория труд и навършена 53-годишна възраст. Може ли да се пенсионира за осигурителен стаж и възраст и на коя дата? За пенсиониране по реда на...

№ 08-00-3 от 24.03.2009 г. ОТНОСНО: Облагане с данък върху превозните средства по чл. 55, ал. 7 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Във връзка с ваше запитване, заведено с вх. № 08-00-3 от 24.03.2009 г. в Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Бургас, относно прилагането на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), изразяваме следното становище: Според изложеното...

№ 24-31-31 от 30.06.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДС при ВОП

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-31/13.03.2009 г., сте изложили следната фактическа обстановка: Дружеството е закупило употребяван товарен автомобил от Австрия. Автомобилът ще се използва в дейността на фирмата и не е предназначен ...

№ 24-33-40 от 30.06.2009 г. ОТНОСНО: Определяне на облагаемия оборот във връзка със задължителна регистрация по ЗДДС

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-40/17.03.2009 г., сте изложили следната фактическа обстановка: Физическо лице е изпълнител по договор за управление и контрол и се осигурява на максималния размер на осигурителния доход. През 2006 г...

№ 3-1295 от 23.03.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на приходи от лихви и приходи от валутни операции

ОТНОСНО: Данъчно третиране на приходи от лихви и приходи от валутни операции на юридическо лице с нестопанска цел Според изложеното в запитването фондация е създадена с цел осъществяване на дейност в обществена полза, изразяваща се в насърчаване и по...

№ 3-1635 от 07.04.2009 г. ОТНОСНО: Правото на приспадане на данъчен кредит при изпълнение на проект по програма ФАР

ОТНОСНО: Правото на приспадане на данъчен кредит при изпълнение на проект по програма ФАР съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Съгласно фактическата обстановка в запитването Община К. има сключен договор с Министерството на труда...

№ 3-2389 от 20.05.2009 г. ОТНОСНО: Дължимост на лихви по подадени коригиращи декларации обр. № 6

Съгласно изложеното в запитването при подаване на искане за издаване на Удостоверение за липса на задължения по чл. 87 от ДОПК до компетентната ТД на НАП на ЕТ "Д.Д." се установяват задължения по подадените декларации образец 6 за 2005 г. При попълв...

№ 74-68-1 от 07.04.2009 г. ОТНОСНО: Учителски ли е стажът като "математик" в ЕИЦ при МНП?

ОТНОСНО: Учителски ли е стажът като "математик" в ЕИЦ при МНП? Без този стаж лице, което работи като учител, има 23 години учителски стаж. Ще може ли същото да се пенсионира като учител при по-ниска възраст? Съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата за пен...

№ 94-П-41 от 24.06.2009 г. ОТНОСНО: Определянето на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци

ОТНОСНО: Определянето на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на лице, което не подава декларация за облагане с данък Съгласно разпоредбите на глава четиринадесета от ДОПК установяването на задълженията, освен въз ос...

№ 94ВВ/38 от 16.03.2009 г. Относно: Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

ОТНОСНО: Когато трудовият договор на работника или служителя е прекратен, считано от деня, в който навършва възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той няма право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ В чл. 222, ал. 3 КТ ...

№ 94НН/142 от 20.02.2009 г. Относно: Отчитане на трудов стаж и определяне на допълнително трудово възнаграждение от работодател

ОТНОСНО: Работодателят е компетентен да отчете трудовия стаж и съответно да определи размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на база представените от работника или служителя документи за придобит ...

№ 96-00-87 от 11.03.2009 г. ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 179 от ЗКПО

ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 179 от ЗКПО, определяне на авансови вноски за 2009 г., данъчно третиране на резултата от продажба на лек автомобил предвид разпоредбите на ЗКПО. Осигуряване на собственика на дружеството Във...

Анотации

Безлихвен заем за ЕТ

Възможно ли е ЕТ да получи безлихвен заем от физическото лице собственик? Ако ЕТ е получил заем от физическото лице собственик и е начислил лихва, която не е изплатена към 31 декември на текущата година, трябва ли да преобразува в посока увеличение с...

Документи за осигурителен стаж

Какви документи за осигурителен стаж се издават на работещите по чл. 114 от КТ, като се има предвид промяната на Кодекса на труда от 1 януари 2009 г.? На основание чл. 114 от КТ трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от мес...

Отчитане на бизнес комбинации

В края на стандарт СС 22 Отчитане на бизнес комбинации в преходните разпоредби е описано точно как следва да се отпише положителната репутация, но не става ясно как да се определят тези убедителни доказателства, че репутацията има полезен живот повеч...

Продажба на машина от Германия, закупена с финансиране от САЩ

Предстои финансиране от САЩ, за което още няма договор. Средствата са необходими за закупуване на машина от Германия. Впоследствие тя ще бъде продадена в България на военно поделение. Машината ще бъде предназначена за книговезка или печатарска дейно...

Промяна на данъчни задължения по ЗМДТ

Семейство - физически лица - притежават апартамент, който е семейна имуществена общност. Определените за 2009 г. данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за притежавания апартамент, са твърде високи, въпреки че са изплатени изцяло още...

Транспорти услуги

Доставчик на транспортна услуга е ДЗЛ, регистрирано В България. Получател на услугата е ДЗЛ, регистрирано в Германия. Маршрутът на транспортната услуга е от Турция до Австрия. Във фактурата кое място на сделката се посочва? Трябва ли да се посочи фак...

Удържане и внасяне на данък при източника

Чуждестранно физическо лице продава дяловете си в българско търговско дружество на друго чуждестранно физическо лице. Доходите от продажбата подлежат ли на облагане в България и ако да, дружеството има ли задължение да удържи и внесе данък при източн...