Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 03-08-25 от 02.04.2009 г. Относно: Пенсиониране при трета категория труд

ОТНОСНО: Наш служител има стаж 15 години към Националната служба за охрана и МВР, 18 години стаж от трета категория труд и навършена 53-годишна възраст. Може ли да се пенсионира за осигурителен стаж и възраст и на коя дата? За пенсиониране по реда на чл. 69, ал. 1 и 2 от Кодекса ...

№ 08-00-3 от 24.03.2009 г. ОТНОСНО: Облагане с данък върху превозните средства по чл. 55, ал. 7 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Във връзка с ваше запитване, заведено с вх. № 08-00-3 от 24.03.2009 г. в Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Бургас, относно прилагането на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), изразяваме следното становище: Според изложеното в запитването в община Бургас...

№ 24-31-31 от 30.06.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДС при ВОП

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-31/13.03.2009 г., сте изложили следната фактическа обстановка: Дружеството е закупило употребяван товарен автомобил от Австрия. Автомобилът ще се използва в дейността на фирмата и не е предназначен за продажба. В цената му е вкл...

№ 24-33-40 от 30.06.2009 г. ОТНОСНО: Определяне на облагаемия оборот във връзка със задължителна регистрация по ЗДДС

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-40/17.03.2009 г., сте изложили следната фактическа обстановка: Физическо лице е изпълнител по договор за управление и контрол и се осигурява на максималния размер на осигурителния доход. През 2006 година сключва договор за извър...

№ 3-1295 от 23.03.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на приходи от лихви и приходи от валутни операции

ОТНОСНО: Данъчно третиране на приходи от лихви и приходи от валутни операции на юридическо лице с нестопанска цел Според изложеното в запитването фондация е създадена с цел осъществяване на дейност в обществена полза, изразяваща се в насърчаване и подпомагане на отлични студенти ...

№ 3-1635 от 07.04.2009 г. ОТНОСНО: Правото на приспадане на данъчен кредит при изпълнение на проект по програма ФАР

ОТНОСНО: Правото на приспадане на данъчен кредит при изпълнение на проект по програма ФАР съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Съгласно фактическата обстановка в запитването Община К. има сключен договор с Министерството на труда и социалната политика рег. №…...

№ 3-2389 от 20.05.2009 г. ОТНОСНО: Дължимост на лихви по подадени коригиращи декларации обр. № 6

Съгласно изложеното в запитването при подаване на искане за издаване на Удостоверение за липса на задължения по чл. 87 от ДОПК до компетентната ТД на НАП на ЕТ "Д.Д." се установяват задължения по подадените декларации образец 6 за 2005 г. При попълването на данните за задължения...

№ 74-68-1 от 07.04.2009 г. ОТНОСНО: Учителски ли е стажът като "математик" в ЕИЦ при МНП?

ОТНОСНО: Учителски ли е стажът като "математик" в ЕИЦ при МНП? Без този стаж лице, което работи като учител, има 23 години учителски стаж. Ще може ли същото да се пенсионира като учител при по-ниска възраст? Съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НП...

№ 94-П-41 от 24.06.2009 г. ОТНОСНО: Определянето на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци

ОТНОСНО: Определянето на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на лице, което не подава декларация за облагане с данък Съгласно разпоредбите на глава четиринадесета от ДОПК установяването на задълженията, освен въз основа на подадена декларация, с...

№ 94ВВ/38 от 16.03.2009 г. Относно: Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

ОТНОСНО: Когато трудовият договор на работника или служителя е прекратен, считано от деня, в който навършва възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той няма право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ В чл. 222, ал. 3 КТ е предвидено, че при прекратяв...

№ 94НН/142 от 20.02.2009 г. Относно: Отчитане на трудов стаж и определяне на допълнително трудово възнаграждение от работодател

ОТНОСНО: Работодателят е компетентен да отчете трудовия стаж и съответно да определи размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на база представените от работника или служителя документи за придобит в друга държава членка на съща...

№ 96-00-87 от 11.03.2009 г. ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 179 от ЗКПО

ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 179 от ЗКПО, определяне на авансови вноски за 2009 г., данъчно третиране на резултата от продажба на лек автомобил предвид разпоредбите на ЗКПО. Осигуряване на собственика на дружеството Във връзка с постъпило запитване ...

Анотации

Безлихвен заем за ЕТ

Възможно ли е ЕТ да получи безлихвен заем от физическото лице собственик? Ако ЕТ е получил заем от физическото лице собственик и е начислил лихва, която не е изплатена към 31 декември на текущата година, трябва ли да преобразува в посока увеличение с тази сума в годишната деклара...

Документи за осигурителен стаж

Какви документи за осигурителен стаж се издават на работещите по чл. 114 от КТ, като се има предвид промяната на Кодекса на труда от 1 януари 2009 г.? На основание чл. 114 от КТ трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца. От 1 януари 2002 г. време...

Отчитане на бизнес комбинации

В края на стандарт СС 22 Отчитане на бизнес комбинации в преходните разпоредби е описано точно как следва да се отпише положителната репутация, но не става ясно как да се определят тези убедителни доказателства, че репутацията има полезен живот повече от 5 години и оттук не би сл...

Продажба на машина от Германия, закупена с финансиране от САЩ

Предстои финансиране от САЩ, за което още няма договор. Средствата са необходими за закупуване на машина от Германия. Впоследствие тя ще бъде продадена в България на военно поделение. Машината ще бъде предназначена за книговезка или печатарска дейност. Как ще стане фактурирането...

Промяна на данъчни задължения по ЗМДТ

Семейство - физически лица - притежават апартамент, който е семейна имуществена общност. Определените за 2009 г. данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за притежавания апартамент, са твърде високи, въпреки че са изплатени изцяло още през първото тримесечие на го...

Транспорти услуги

Доставчик на транспортна услуга е ДЗЛ, регистрирано В България. Получател на услугата е ДЗЛ, регистрирано в Германия. Маршрутът на транспортната услуга е от Турция до Австрия. Във фактурата кое място на сделката се посочва? Трябва ли да се посочи фактурата във VIES-декларация? Пр...

Удържане и внасяне на данък при източника

Чуждестранно физическо лице продава дяловете си в българско търговско дружество на друго чуждестранно физическо лице. Доходите от продажбата подлежат ли на облагане в България и ако да, дружеството има ли задължение да удържи и внесе данък при източника? Съгласно чл. 8, ал. 8 от ...