начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 17, 1 - 15 септември 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 24-31-20 от 30.06.2009 г. ОТНОСНО: Искане за налагане на принудителна административна мярка

ОТНОСНО: Искане за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) на ликвидатори на дружества на основание чл. 182, ал. 2, т. 2, б. "а" от ДОПК Във връзка с ваше запитване относно прилагане на разпоредбата на чл. 182, ал. 2, т. 2, б. "а" от ДОП...

№ 3-1215 от 17.03.2009 г. ОТНОСНО: Данъчното третиране на дейности, осъществявани от юридическо лице с нестопанска цел

ОТНОСНО: Данъчното третиране на дейности, осъществявани от юридическо лице с нестопанска цел по реда на ЗДДС Според изложеното в запитването ВУСК "В" е сдружение с нестопанска цел, вписано в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественоп...

№ 3-2298 от 16.05.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС Според изложеното в запитването ЕТ "Б" е регистрирано по ЗДДС лице и ще започва работа за италианска фирма, регистрирана по ДДС в Италия. Италианската фирма внася в страна...

№ 91-01-180 от 31.07.2009 г. ОТНОСНО: Допълнение на указанията, дадени с т. 1 на писмо № 91-01-16/14.01.2005 г.

ОТНОСНО: Допълнение на указанията, дадени с т. 1 на писмо № 91-01-16/14.01.2005 г. на ГД "Пенсии" при НОИ в частта, отнасяща се за зачитане на осигурителен стаж съгласно § 9, ал. 1 от ПЗР на КСО, във връзка с чл. 76, буква "е" от отм. ППЗП по "взаимн...

№ 94-00-85 от 07.05.2009 г. ОТНОСНО: Облагане с корпоративен данък на юридическо лице

ОТНОСНО: Облагане с корпоративен данък на юридическо лице, данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на суми, които ще се изплащат на съдружниците на юридическо лице, облагане с ДДС по реда на ЗДДС Във връзка с постъпило запитване с вх. № 94-00-85 от 07.05....

№ 94А-1860-1 от 02.04.2009 г. Относно отказана пенсия за осигурителен стаж и възраст

ОТНОСНО: Беше ми отказана пенсия за осигурителен стаж и възраст, тъй като не е прието, че стажът ми като минен спасител и началник РМСК е положен по реда на чл. 104, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. Правилно ли е това? Съгласно разпоредбата ...

№ 94ММ/57 от 15.04.2009 г. Относно: Право на пенсия

ОТНОСНО: Когато към датата на прекратяване на трудовия договор работникът или служителят не отговаря на изискването да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, то той няма право на обезщетение от работодателя при пенсиониране. Бивши...

№ 96-00-74 от 04.03.2009 г. ОТНОСНО: Доставка на стоки, превозвани до място извън територията на Общността

ОТНОСНО: Доставка на стоки, превозвани до място извън територията на Общността Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция "ОУИ" - Пловдив, с вх. № 96-00-74 от 04.03.2009 г., е изложена следната фактическа обстановка: Фирмата, регистрирано по ЗДДС ...

№ 96-00-82 от 09.03.2009 г. ОТНОСНО: Отчитане на приходи през 2009 г. от начислени през 2007 г. възнаграждения и социални осигуровки, които не са неизплатени.

ОТНОСНО: Отчитане на приходи през 2009 г. от начислени през 2007 г. възнаграждения и социални осигуровки, които не са неизплатени. Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-82 от 09.03.2009 г. при Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението...

Анотации

Данъчен кредит за покупка на автомобил

Дружество се занимава с търговска дейност, закупува лек автомобил - пет плюс едно място. Предвижда се да се използва единствено за отдаване под наем. Може ли да се използва данъчен кредит при покупката на автомобила на основание чл. 70, ал. 2 от ЗДДС...

Данъчно третиране на командировъчни пари по ЗДДФЛ

Какво произтича от новите разпоредби от ЗДДФЛ при данъчното третиране на командировъчните пари на собственика на ЕТ? До края на 2008 г. командировъчните пари на собственика на ЕТ се третираха данъчно само в ЗКПО. Според чл. 33, ал. 1, т. 2, буква "а"...

Обезщетение за неизползване на платен годишен отпуск

Имат ли право на платен годишен отпуск и на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по смисъла на чл. 224 от Кодекса на труда лицата, на които са възложени управлението и контролът на търговски дружества? Съгласно чл. 141, ал. 7 от Търговски...

Облагане на доходи от рента и аренда по ЗДДФЛ

Облагат ли се по ЗДДФЛ доходите от рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделски земи? Дължи ли се данък за паричните и предметните награди, които са получени от участие в хазартни игри? Не подлежат на облагане доходите от ...

Отчитане на инвестиции в резултат на непарична вноска

Как се отчитат инвестиции, придобити в резултат на непарична вноска, в капитала на търговско дружество? В СС 28 Отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия, респ. в т. 5.2 е казано най-общо, че когато инвестицията е придобита чрез прехвърляне на ...

Ползване на осигурителни права в България и ЕС

От 2006 г. насам физическо лице учи, работи и се осигурява в Германия. Как може да ползва правата си на осигурен, когато е в България? Както се разбира от въпроса, физическото лице попада в обхвата на осигурителната система в Германия и има качествот...

Преки и непреки разходи

Има ли пречка персоналът по проект (ръководител, координатор, счетоводител и други) да бъдат в същото време и консултанти, лектори, обучители, експерти и т.н.? Ако не съществува пречка, заплащането им следва ли да бъде разпределено съответно в частта...