Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 17, 1 - 15 септември 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 24-31-20 от 30.06.2009 г. ОТНОСНО: Искане за налагане на принудителна административна мярка

ОТНОСНО: Искане за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) на ликвидатори на дружества на основание чл. 182, ал. 2, т. 2, б. "а" от ДОПК Във връзка с ваше запитване относно прилагане на разпоредбата на чл. 182, ал. 2, т. 2, б. "а" от ДОП...

№ 3-1215 от 17.03.2009 г. ОТНОСНО: Данъчното третиране на дейности, осъществявани от юридическо лице с нестопанска цел

ОТНОСНО: Данъчното третиране на дейности, осъществявани от юридическо лице с нестопанска цел по реда на ЗДДС Според изложеното в запитването ВУСК "В" е сдружение с нестопанска цел, вписано в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественоп...

№ 3-2298 от 16.05.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС Според изложеното в запитването ЕТ "Б" е регистрирано по ЗДДС лице и ще започва работа за италианска фирма, регистрирана по ДДС в Италия. Италианската фирма внася в страна...

№ 91-01-180 от 31.07.2009 г. ОТНОСНО: Допълнение на указанията, дадени с т. 1 на писмо № 91-01-16/14.01.2005 г.

ОТНОСНО: Допълнение на указанията, дадени с т. 1 на писмо № 91-01-16/14.01.2005 г. на ГД "Пенсии" при НОИ в частта, отнасяща се за зачитане на осигурителен стаж съгласно § 9, ал. 1 от ПЗР на КСО, във връзка с чл. 76, буква "е" от отм. ППЗП по "взаимн...

№ 94-00-85 от 07.05.2009 г. ОТНОСНО: Облагане с корпоративен данък на юридическо лице

ОТНОСНО: Облагане с корпоративен данък на юридическо лице, данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на суми, които ще се изплащат на съдружниците на юридическо лице, облагане с ДДС по реда на ЗДДС Във връзка с постъпило запитване с вх. № 94-00-85 от 07.05....

№ 94А-1860-1 от 02.04.2009 г. Относно отказана пенсия за осигурителен стаж и възраст

ОТНОСНО: Беше ми отказана пенсия за осигурителен стаж и възраст, тъй като не е прието, че стажът ми като минен спасител и началник РМСК е положен по реда на чл. 104, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. Правилно ли е това? Съгласно разпоредбата ...

№ 94ММ/57 от 15.04.2009 г. Относно: Право на пенсия

ОТНОСНО: Когато към датата на прекратяване на трудовия договор работникът или служителят не отговаря на изискването да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, то той няма право на обезщетение от работодателя при пенсиониране. Бивши...

№ 96-00-74 от 04.03.2009 г. ОТНОСНО: Доставка на стоки, превозвани до място извън територията на Общността

ОТНОСНО: Доставка на стоки, превозвани до място извън територията на Общността Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция "ОУИ" - Пловдив, с вх. № 96-00-74 от 04.03.2009 г., е изложена следната фактическа обстановка: Фирмата, регистрирано по ЗДДС ...

№ 96-00-82 от 09.03.2009 г. ОТНОСНО: Отчитане на приходи през 2009 г. от начислени през 2007 г. възнаграждения и социални осигуровки, които не са неизплатени.

ОТНОСНО: Отчитане на приходи през 2009 г. от начислени през 2007 г. възнаграждения и социални осигуровки, които не са неизплатени. Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-82 от 09.03.2009 г. при Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението...

Анотации

Данъчен кредит за покупка на автомобил

Дружество се занимава с търговска дейност, закупува лек автомобил - пет плюс едно място. Предвижда се да се използва единствено за отдаване под наем. Може ли да се използва данъчен кредит при покупката на автомобила на основание чл. 70, ал. 2 от ЗДДС...

Данъчно третиране на командировъчни пари по ЗДДФЛ

Какво произтича от новите разпоредби от ЗДДФЛ при данъчното третиране на командировъчните пари на собственика на ЕТ? До края на 2008 г. командировъчните пари на собственика на ЕТ се третираха данъчно само в ЗКПО. Според чл. 33, ал. 1, т. 2, буква "а"...

Обезщетение за неизползване на платен годишен отпуск

Имат ли право на платен годишен отпуск и на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по смисъла на чл. 224 от Кодекса на труда лицата, на които са възложени управлението и контролът на търговски дружества? Съгласно чл. 141, ал. 7 от Търговски...

Облагане на доходи от рента и аренда по ЗДДФЛ

Облагат ли се по ЗДДФЛ доходите от рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделски земи? Дължи ли се данък за паричните и предметните награди, които са получени от участие в хазартни игри? Не подлежат на облагане доходите от ...

Отчитане на инвестиции в резултат на непарична вноска

Как се отчитат инвестиции, придобити в резултат на непарична вноска, в капитала на търговско дружество? В СС 28 Отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия, респ. в т. 5.2 е казано най-общо, че когато инвестицията е придобита чрез прехвърляне на ...

Ползване на осигурителни права в България и ЕС

От 2006 г. насам физическо лице учи, работи и се осигурява в Германия. Как може да ползва правата си на осигурен, когато е в България? Както се разбира от въпроса, физическото лице попада в обхвата на осигурителната система в Германия и има качествот...

Преки и непреки разходи

Има ли пречка персоналът по проект (ръководител, координатор, счетоводител и други) да бъдат в същото време и консултанти, лектори, обучители, експерти и т.н.? Ако не съществува пречка, заплащането им следва ли да бъде разпределено съответно в частта...