Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 16, 16 - 31 август 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-21-145 от 03.06.2009 г. ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски върху сумите за работно облекло

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски върху сумите за работно облекло, изплащани съгласно колективен трудов договор Фактическа обстановка: Съгласно издаденото удостоверение обр. УП-2 на служител при Община Х (който не е държавен служител) в осигурителния му доход са включени суми ...

№ 23-22-292 от 18.03.2009 г. ОТНОСНО: Коригиране на здравноосигурителен статус

ОТНОСНО: Коригиране на здравноосигурителен статус на лице, което е представило документ за осигуряване в страна членка, различен от Е 101 На основание чл. 33, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата на си...

№ 3-1003 от 06.03.2009 г. ОТНОСНО: Попълване на Приложение № 8 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Попълване на Приложение № 8 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 година Според изложеното в запитването лицето иска да му бъде разяснено понятието "доход" с оглед попълване на приложение № 8 към годишната данъчна декларация за 2008 г. по ЗДДФЛ. Във...

№ 3-1060 от 09.03.2009 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит

ОТНОСНО: Правото на приспадане на данъчен кредит при внос на стоки съгласно Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването през м. януари 200 9г. на пристанище Варна пристига контейнер със замразена бамя внос от Индия. Вносител е фирма "К" ЕООД. На 16....

№ 3-1907 от 22.04.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на бракуване и разрушаване на ДМА

ОТНОСНО: Данъчно третиране на бракуване и разрушаване на ДМА - сграда съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Съгласно фактическата обстановка, изложена в запитването, през м. 05.2005 г. дружество "Х" е закупило ДМА - сграда "Аспирационна кула", и е упражнило пр...

№ 3-2866 от 15.06.2009 г. ОТНОСНО: Определяне на "пазарна цена" за отдаден под наем актив между свързани лица

ОТНОСНО: Определяне на "пазарна цена" за отдаден под наем актив между свързани лица Според изложеното в запитването съпруг и съпруга са съдружници в "Х" ООД, основната дейност на което е извършване на медико-диагностични изследвания в областта на образната диагностика. Дружествот...

№ 3-3007 от 25.06.2009 г. ОТНОСНО: Реда за доказване на доставките с нулева ставка по смисъла на чл. 29 от ЗДДС

ОТНОСНО: Реда за доказване на доставките с нулева ставка по смисъла на чл. 29 от ЗДДС Според изложеното в запитването СД "А" е регистрирано по ЗДДС лице и извършва транспортни услуги - превоз на пътници на територията на страната. Пътниците пътуват с чуждестранен кораб по определ...

№ 91-01-163 от 21.07.2009 г. ОТНОСНО: Задължителните предписания за корекция на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице"

ОТНОСНО: Задължителните предписания за корекция на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице", давани на основание чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО 1. Съгласно § 3 от ПЗР на Закона за регистър БУЛСТАТ в тримесечен срок от влизането в сила на закона лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9...

№ 94-00-52 от 14.03.2009 г. ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ от лице, наето по трудови правотношения В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция "ОУИ" с вх. № 94-00-52 от 14.03.2009 г., ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването вие работите като продавач-консулта...

№ 94РР/148 от 17.02.2009 г. ОТНОСНО: Промяна наименованието на длъжнастта

ОТНОСНО: Не е налице реално съкращаване на щата, когато съответната трудова функция реално не се съкращава, т.е. не се премахва, а само се променя наименованието на длъжността Основанието за прекратяване на трудов договор поради съкращаване на щата предвижда прекратяване на трудо...

Анотации

Внасяне на авансови данък по чл. 43 от ЗДДФЛ

Как следва да се процедира при изплащането на суми по извънтрудови правоотношения на самоосигуряващи се лица, когато те не са представили писмена декларация? Кой в тези случаи е задължен да внася авансовия данък по чл. 43 от ЗДДФЛ - предприятието, изплащащо дохода или самоосигуря...

Внасяне на осигуровки от самоосигуряващо се лице

През 2008 г. физическо лице се осигурява за работа по трудов договор и внася осигурителни вноски като лице, упражняващо свободна професия, върху избран осигурителен доход от 500 лв. През годината обаче е реализирало доходи само от трудовите си правоотношения, поради което не пода...

Възнаграждения за чуждестранни специалисти

Фирма работи с чуждестранни специалисти. Кога следва да се облагат възнагражденията, които им се изплащат? Чуждестранни физически лица за целите на облагане по ЗДДФЛ са лицата, които съгласно закона не са местни. Местното физическо лице по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ, без оглед на ...

Годишен платен отпуск след майчинство

След приключване на отпуск по майчинство се налага да се ползва натрупаният годишен платен отпуск за две години. Възможната дата за започване на платения отпуск е 23.04.2009 г. От администрацията твърдят, че ако не се завърне на работа, ще заплатят отпуска въз основа на заплатата...

Данъчно третиране на командировъчни пари по ЗДДФЛ във връзка с дейности на лица по извънтрудови правоотношения

В какво се изразява данъчното третиране на командировъчните пари по ЗДДФЛ, получени във връзка с дейности на лица по извънтрудови правоотношения? Корекцията в реда за облагане на командировъчните пари за дневни и квартирни разходи на тези лица е обект на промяната в текста на чл....

Дължим данък за консултантска услуга на страна членка

Получена е фактура от румънска фирма за предоставена консултантска услуга. Дължи ли се данък при източника за сумата, посочена във фактурата? Съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗКПО начислените в полза на чуждестранни юридически лица възнаграждения за технически услуги, в чийто обхват по...

Задължителни здравни осигуровки

Лице, което получава пенсия, упражнява дейност като самоосигуряващо се лице. Самоосигуряващият се не желае да внася осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. Задължителни ли са здравните вноски и подава ли се декларация образец № 1 в тези случаи? Лицата, които пол...

Значението на понятието "неразпределяеми разходи" в организациите с нестопанска цел

Какво означава понятието "неразпределяеми разходи" в организациите с нестопанска цел, употребено в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)? Правилният израз е "разпределяеми разходи", т.е. разходи, които подлежат на разпределение в юридическите лица с нестопанска цел. ...

Изискуемост на данъка при плащане в брой в държавите членки

Каква е практиката в държавите членки при изискуемостта на данъка при плащане в брой? Плащането в брой, направено от купувачите, след като те получат стоката или услугата, поражда задължение за доставчиците да начислят ДДС за тази доставка в този момент. Дължимият данък се опреде...

Изчисляване възнаграждението за платен годишен отпуск след майчинство

Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск, който се ползва веднага след продължителен отпуск по майчинство? Ако заплатата преди началото на отпуска (2005 г.) е била на нивото на минималната за страната работна заплата, тя ли трябва да бъде отчитана при определяне...

Придобиване на право за пенсия

Разпоредбите относно времето, което се признава за осигурителен стаж при работа при непълно работно време, които се прилагат след 1 януари 2003 г. затрудняват при определяне на момента, от който работодателят може да прекрати трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от К...