Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 16, 16 - 31 август 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-21-145 от 03.06.2009 г. ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски върху сумите за работно облекло

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски върху сумите за работно облекло, изплащани съгласно колективен трудов договор Фактическа обстановка: Съгласно издаденото удостоверение обр. УП-2 на служител при Община Х (който не е държавен служител) в осигурител...

№ 23-22-292 от 18.03.2009 г. ОТНОСНО: Коригиране на здравноосигурителен статус

ОТНОСНО: Коригиране на здравноосигурителен статус на лице, което е представило документ за осигуряване в страна членка, различен от Е 101 На основание чл. 33, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) не са задължително осигурени в НЗОК лицата, ...

№ 3-1003 от 06.03.2009 г. ОТНОСНО: Попълване на Приложение № 8 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Попълване на Приложение № 8 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 година Според изложеното в запитването лицето иска да му бъде разяснено понятието "доход" с оглед попълване на приложение № 8 към годишната данъчна декла...

№ 3-1060 от 09.03.2009 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит

ОТНОСНО: Правото на приспадане на данъчен кредит при внос на стоки съгласно Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването през м. януари 200 9г. на пристанище Варна пристига контейнер със замразена бамя внос от Индия. Вно...

№ 3-1907 от 22.04.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на бракуване и разрушаване на ДМА

ОТНОСНО: Данъчно третиране на бракуване и разрушаване на ДМА - сграда съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Съгласно фактическата обстановка, изложена в запитването, през м. 05.2005 г. дружество "Х" е закупило ДМА - сграда "Аспира...

№ 3-2866 от 15.06.2009 г. ОТНОСНО: Определяне на "пазарна цена" за отдаден под наем актив между свързани лица

ОТНОСНО: Определяне на "пазарна цена" за отдаден под наем актив между свързани лица Според изложеното в запитването съпруг и съпруга са съдружници в "Х" ООД, основната дейност на което е извършване на медико-диагностични изследвания в областта на обр...

№ 3-3007 от 25.06.2009 г. ОТНОСНО: Реда за доказване на доставките с нулева ставка по смисъла на чл. 29 от ЗДДС

ОТНОСНО: Реда за доказване на доставките с нулева ставка по смисъла на чл. 29 от ЗДДС Според изложеното в запитването СД "А" е регистрирано по ЗДДС лице и извършва транспортни услуги - превоз на пътници на територията на страната. Пътниците пътуват с...

№ 91-01-163 от 21.07.2009 г. ОТНОСНО: Задължителните предписания за корекция на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице"

ОТНОСНО: Задължителните предписания за корекция на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице", давани на основание чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО 1. Съгласно § 3 от ПЗР на Закона за регистър БУЛСТАТ в тримесечен срок от влизането в сила на закон...

№ 94-00-52 от 14.03.2009 г. ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ от лице, наето по трудови правотношения В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция "ОУИ" с вх. № 94-00-52 от 14.03.2009 г., ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването вие р...

№ 94РР/148 от 17.02.2009 г. ОТНОСНО: Промяна наименованието на длъжнастта

ОТНОСНО: Не е налице реално съкращаване на щата, когато съответната трудова функция реално не се съкращава, т.е. не се премахва, а само се променя наименованието на длъжността Основанието за прекратяване на трудов договор поради съкращаване на щата п...

Анотации

Внасяне на авансови данък по чл. 43 от ЗДДФЛ

Как следва да се процедира при изплащането на суми по извънтрудови правоотношения на самоосигуряващи се лица, когато те не са представили писмена декларация? Кой в тези случаи е задължен да внася авансовия данък по чл. 43 от ЗДДФЛ - предприятието, из...

Внасяне на осигуровки от самоосигуряващо се лице

През 2008 г. физическо лице се осигурява за работа по трудов договор и внася осигурителни вноски като лице, упражняващо свободна професия, върху избран осигурителен доход от 500 лв. През годината обаче е реализирало доходи само от трудовите си правоо...

Възнаграждения за чуждестранни специалисти

Фирма работи с чуждестранни специалисти. Кога следва да се облагат възнагражденията, които им се изплащат? Чуждестранни физически лица за целите на облагане по ЗДДФЛ са лицата, които съгласно закона не са местни. Местното физическо лице по смисъла на...

Годишен платен отпуск след майчинство

След приключване на отпуск по майчинство се налага да се ползва натрупаният годишен платен отпуск за две години. Възможната дата за започване на платения отпуск е 23.04.2009 г. От администрацията твърдят, че ако не се завърне на работа, ще заплатят о...

Данъчно третиране на командировъчни пари по ЗДДФЛ във връзка с дейности на лица по извънтрудови правоотношения

В какво се изразява данъчното третиране на командировъчните пари по ЗДДФЛ, получени във връзка с дейности на лица по извънтрудови правоотношения? Корекцията в реда за облагане на командировъчните пари за дневни и квартирни разходи на тези лица е обек...

Дължим данък за консултантска услуга на страна членка

Получена е фактура от румънска фирма за предоставена консултантска услуга. Дължи ли се данък при източника за сумата, посочена във фактурата? Съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗКПО начислените в полза на чуждестранни юридически лица възнаграждения за технич...

Задължителни здравни осигуровки

Лице, което получава пенсия, упражнява дейност като самоосигуряващо се лице. Самоосигуряващият се не желае да внася осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. Задължителни ли са здравните вноски и подава ли се декларация образец № 1 в ...

Значението на понятието "неразпределяеми разходи" в организациите с нестопанска цел

Какво означава понятието "неразпределяеми разходи" в организациите с нестопанска цел, употребено в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)? Правилният израз е "разпределяеми разходи", т.е. разходи, които подлежат на разпределение в юридиче...

Изискуемост на данъка при плащане в брой в държавите членки

Каква е практиката в държавите членки при изискуемостта на данъка при плащане в брой? Плащането в брой, направено от купувачите, след като те получат стоката или услугата, поражда задължение за доставчиците да начислят ДДС за тази доставка в този мом...

Изчисляване възнаграждението за платен годишен отпуск след майчинство

Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск, който се ползва веднага след продължителен отпуск по майчинство? Ако заплатата преди началото на отпуска (2005 г.) е била на нивото на минималната за страната работна заплата, тя ли трябва д...

Придобиване на право за пенсия

Разпоредбите относно времето, което се признава за осигурителен стаж при работа при непълно работно време, които се прилагат след 1 януари 2003 г. затрудняват при определяне на момента, от който работодателят може да прекрати трудов договор на основа...