Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 15, 1 - 15 август 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-201 от 05.03.2009 г. - относно прекратяване на регистрацията (дерегистрация) на чуждестранно лице, регистрирано по ЗДДС

ОТНОСНО: Прекратяване на регистрацията (дерегистрация) на чуждестранно лице, регистрирано по ЗДДС В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Чуждестранно лице, което не е установено в страната, е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 133 от закона във връзка с изп...

№ 07-00-390 от 07.05.2009 г. - относно здравно осигуряване на лице в пенсионна възраст, което няма отпусната пенсия

ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лице в пенсионна възраст, което няма отпусната пенсия Във връзка с ваша жалба, препратена по компетентност в Дирекция "ОУИ" - Пловдив, отговаряме следното: В жалбата излагате следната фактическа обстановка: Вие сте на 74 години, но по стечение на о...

№ 20-00-203 от 12.06.2009 г. - относно действия на органите по приходите в случаите, при които съдебните органи са се произнесли с решение или определение, с което в полза на държавата се признава обезщетение за имуществени вреди за непозволено увреждане, произтичащо от невнесен данък

ОТНОСНО: Действия на органите по приходите в случаите, при които съдебните органи са се произнесли с решение или определение, с което в полза на държавата се признава обезщетение за имуществени вреди за непозволено увреждане, произтичащо от невнесен данък Настоящото указание се и...

№ 23-22-232 от 18.03.2009 г. ОТНОСНО: Фирма е назначила лица на срочни трудови договори. Какви действия следва да предприеме, ако подпише допълнителни споразумение с лицата? Срочните трудови договори автоматично стават безсрочни? На кое основание трябва да се подават допълнителни споразумения по трудови договори, подадени с код 02 и 07?

Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за подаване на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ работодателят уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение ил...

№ 3-1307 от 23.03.2009 г. - относно задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на физическо лице

ОТНОСНО: Задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на физическо лице Според изложеното в запитването физическо лице е сключило комисионен договор за еднократно извършване на посреднически услуги, касаещи покупка на имот от юридическо лице. Предс...

№ 3-1733 от 13.04.2009 г. - относно данъчно облагане и задължително осигуряване на регистриран земеделски производител

ОТНОСНО: Данъчно облагане и задължително осигуряване на регистриран земеделски производител В запитването се поставят въпроси, които касаят облагането на физическо лице, регистриран земеделски производител, от месец април 2008 г. и извършващо дейност само в това му качество. В та...

№ 94М-2561-1 от 04.03.2009 г. - относно: Предстои ми пенсиониране, като искам да се възползвам от правото по § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО

ОТНОСНО: Предстои ми пенсиониране, като искам да се възползвам от правото по § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Кодекса за социално осигуряване (КСО). От 20.05.1986 г. до днешна дата работя като шофьор на специален автомобил -влекач, който е над 25 тона. ...

№ 96-00-77 от 05.03.2009 г. - относно данъчно третиране на вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица по реда на ЗДДС В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Основна...

№ С01/181 от 29.12.2008 г. - ОТНОСНО: Полагането на допълнителен труд от работници или служители, които работят при специфични условия

ОТНОСНО: Полагането на допълнителен труд от работници или служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки, се забранява - за работа при същите или други специфични услов...

Анотации

Доход от стопанска дейност по чл. 26 от ЗДДФЛ

В сп. "Данъчна практика", бр. 5/2009 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: Едноличен търговец, собственик на сграда, построена върху земя, собственост на две физически лица - негови деца, отдава сградата и земята под наем на други физически и юридически ...

Здравноосигурени лица

За колко месеца назад трябва да има човек внесени здравни осигуровки, за да се води здравноосигурен? Ако при посещение при своя личен (общопрактикуващ) лекар здравноосигуреното лице установи, че е в списъка на лицата с прекъснати осигурителни права, следва да се обърне към терит...

Начисляване на ДДС на комисиона

В сп. "Счетоводство +", бр. 2/2009 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, е натоварила предсрочно на кораб стоки, които са обект на ВОД. В договора между двете фирми са заложени клаузи за комисиона или неустойка при ...

Облагане на командировърчни пари на лица по извънтрудови правоотношения

Във в. "Актив", бр. 11/2009 г. Илия Николов - данъчен експерт, отговаря на въпроса в кои случаи случаи командировъчните пари на лицата по извънтрудови правоотношения се облагат съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ? Не подлежат на облагане командировъчните пари по извънтрудови правоотно...

Ограничаване срока на командировка

В сп. "Счетоводство +", бр. 5/2009 г. Зорница Димитрова - експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса ако българска фирма изпълнява строително-монтажни работи във Франция по договор, какъв е срокът, за който могат да бъдат командировани нейни работници в рамките на една ...

Осчетоводяване на разход

В сп. "Счетоводсвто +", бр. 2/2009 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, разглежда следния казус: Фирма плаща на друга фирма да изкърпи дупки по улицата, която води до производствената база. Тази улица не е собственост на фирмата, но общината отказва да поеме разходите по асф...

Ползване на кредит след начисляване на ДДС

Във в. "Актив", бр. 24/2008 г. Илия Николов - данъчен консултант, разглежда следния казус: Доставена е от Германия машина, която ще се монтира в България от германски специалист. Следва ли да се начисли ДДС за машината и ако следва, на какво основание? Ако следва да се начисли ДД...

Право на приспадане на данъчен кредит

В сп. "Български счетоводител", бр. 8/2009 г. Проф. Костадин Иванов, разглежда следния казус: Дружество, регистрирано по ЗДДС на основание чл. 100, ал. 1 от закона, осъществява износ на софтуер, различен от стандартния. Получател по доставката е установен извън ЕС. Доставката на ...

Промените в чл. 177, ал. 1 и 2 от КТ

В сп. "Труд и право", бр. 4/2009 г. Иван Раднев - юрист, отговаря на въпроса в какво се изразяват промените в чл. 177, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда (КТ). Задължението на работодателя да начислява във ведомостите за заплати трудовите възнаграждения на работниците и служителите за...

Промяната в чл. 181 от КТ

В сп. "Експерт", бр. 5/2009 г. Анели Цонева - юрист - специалист по трудово право, разглежда следния казус: След като беше направена промяната в чл. 181 от КТ, синдикалните организации в предприятието ни няколко пъти изискваха от работодателя да издаде правилник за вътрешния труд...