Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 15, 1 - 15 август 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-201 от 05.03.2009 г. - относно прекратяване на регистрацията (дерегистрация) на чуждестранно лице, регистрирано по ЗДДС

ОТНОСНО: Прекратяване на регистрацията (дерегистрация) на чуждестранно лице, регистрирано по ЗДДС В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Чуждестранно лице, което не е установено в страната, е регистрирано по ЗДДС на основание чл. ...

№ 07-00-390 от 07.05.2009 г. - относно здравно осигуряване на лице в пенсионна възраст, което няма отпусната пенсия

ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лице в пенсионна възраст, което няма отпусната пенсия Във връзка с ваша жалба, препратена по компетентност в Дирекция "ОУИ" - Пловдив, отговаряме следното: В жалбата излагате следната фактическа обстановка: Вие сте на ...

№ 20-00-203 от 12.06.2009 г. - относно действия на органите по приходите в случаите, при които съдебните органи са се произнесли с решение или определение, с което в полза на държавата се признава обезщетение за имуществени вреди за непозволено увреждане, произтичащо от невнесен данък

ОТНОСНО: Действия на органите по приходите в случаите, при които съдебните органи са се произнесли с решение или определение, с което в полза на държавата се признава обезщетение за имуществени вреди за непозволено увреждане, произтичащо от невнесен ...

№ 23-22-232 от 18.03.2009 г. ОТНОСНО: Фирма е назначила лица на срочни трудови договори. Какви действия следва да предприеме, ако подпише допълнителни споразумение с лицата? Срочните трудови договори автоматично стават безсрочни? На кое основание трябва да се подават допълнителни споразумения по трудови договори, подадени с код 02 и 07?

Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за подаване на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ работодателят уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на Н...

№ 3-1307 от 23.03.2009 г. - относно задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на физическо лице

ОТНОСНО: Задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на физическо лице Според изложеното в запитването физическо лице е сключило комисионен договор за еднократно извършване на посреднически услуги, касаещи покупка на ...

№ 3-1733 от 13.04.2009 г. - относно данъчно облагане и задължително осигуряване на регистриран земеделски производител

ОТНОСНО: Данъчно облагане и задължително осигуряване на регистриран земеделски производител В запитването се поставят въпроси, които касаят облагането на физическо лице, регистриран земеделски производител, от месец април 2008 г. и извършващо дейност...

№ 94М-2561-1 от 04.03.2009 г. - относно: Предстои ми пенсиониране, като искам да се възползвам от правото по § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО

ОТНОСНО: Предстои ми пенсиониране, като искам да се възползвам от правото по § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Кодекса за социално осигуряване (КСО). От 20.05.1986 г. до днешна дата работя като шофьор на специален автомобил ...

№ 96-00-77 от 05.03.2009 г. - относно данъчно третиране на вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица по реда на ЗДДС В запитването сте изложили следната ...

№ С01/181 от 29.12.2008 г. - ОТНОСНО: Полагането на допълнителен труд от работници или служители, които работят при специфични условия

ОТНОСНО: Полагането на допълнителен труд от работници или служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки, се забранява - за работа при същ...

Анотации

Доход от стопанска дейност по чл. 26 от ЗДДФЛ

В сп. "Данъчна практика", бр. 5/2009 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: Едноличен търговец, собственик на сграда, построена върху земя, собственост на две физически лица - негови деца, отдава сградата и земята под наем на...

Здравноосигурени лица

За колко месеца назад трябва да има човек внесени здравни осигуровки, за да се води здравноосигурен? Ако при посещение при своя личен (общопрактикуващ) лекар здравноосигуреното лице установи, че е в списъка на лицата с прекъснати осигурителни права,...

Начисляване на ДДС на комисиона

В сп. "Счетоводство +", бр. 2/2009 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, е натоварила предсрочно на кораб стоки, които са обект на ВОД. В договора между двете фирми са заложени клаузи з...

Облагане на командировърчни пари на лица по извънтрудови правоотношения

Във в. "Актив", бр. 11/2009 г. Илия Николов - данъчен експерт, отговаря на въпроса в кои случаи случаи командировъчните пари на лицата по извънтрудови правоотношения се облагат съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ? Не подлежат на облагане командировъчните ...

Ограничаване срока на командировка

В сп. "Счетоводство +", бр. 5/2009 г. Зорница Димитрова - експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса ако българска фирма изпълнява строително-монтажни работи във Франция по договор, какъв е срокът, за който могат да бъдат командировани нейн...

Осчетоводяване на разход

В сп. "Счетоводсвто +", бр. 2/2009 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, разглежда следния казус: Фирма плаща на друга фирма да изкърпи дупки по улицата, която води до производствената база. Тази улица не е собственост на фирмата, но общината отк...

Ползване на кредит след начисляване на ДДС

Във в. "Актив", бр. 24/2008 г. Илия Николов - данъчен консултант, разглежда следния казус: Доставена е от Германия машина, която ще се монтира в България от германски специалист. Следва ли да се начисли ДДС за машината и ако следва, на какво основани...

Право на приспадане на данъчен кредит

В сп. "Български счетоводител", бр. 8/2009 г. Проф. Костадин Иванов, разглежда следния казус: Дружество, регистрирано по ЗДДС на основание чл. 100, ал. 1 от закона, осъществява износ на софтуер, различен от стандартния. Получател по доставката е уста...

Промените в чл. 177, ал. 1 и 2 от КТ

В сп. "Труд и право", бр. 4/2009 г. Иван Раднев - юрист, отговаря на въпроса в какво се изразяват промените в чл. 177, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда (КТ). Задължението на работодателя да начислява във ведомостите за заплати трудовите възнаграждения н...

Промяната в чл. 181 от КТ

В сп. "Експерт", бр. 5/2009 г. Анели Цонева - юрист - специалист по трудово право, разглежда следния казус: След като беше направена промяната в чл. 181 от КТ, синдикалните организации в предприятието ни няколко пъти изискваха от работодателя да изда...