Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 13, 1 - 15 юли 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 06-00-3 от 14.05.2009 г. - относно данъчно третиране по ЗДДС при делба на съсобствени недвижими имоти между държавата и физически или юридически лица

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при делба на съсобствени недвижими имоти между държавата и физически или юридически лица В изпратено от вас писмено запитване, постъпило в регистъра на Централното управле...

№ 24-32-99 от 05.05.2009 г. - относно обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал. 4. т. 1 и т. 2 от ДОПК

ОТНОСНО: Обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал. 4. т. 1 и т. 2 от ДОПК във връзка с писмо № 24-32-99/23.03.09 г. на изпълнителния директор на НАП Във връзка с ваше запитване относно обезпечаване на задъ...

№ 3-2063 от 28.04.2009 г. - относно данъчното третиране на доходи от дивиденти, разпределени в полза на физически лица

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от дивиденти, разпределени в полза на физически лица Във връзка с предстоящо общо събрание на холдингово дружество "Д" АД - гр. В., и евентуално решение за изплащане на дивидент е отправена молба за тълкуване на ч...

№ 91-00-237 от 02.06.2009 г. - относно определянето на дърводобива като производствена дейност за целите на прилагането на чл. 61д (отм.), съответно чл. 184 от ЗКПО

ОТНОСНО: Определянето на дърводобива като производствена дейност за целите на прилагането на чл. 61д (отм.), съответно чл. 184 от ЗКПО Във връзка с постъпили множество запитвания относно дефинирането на дърводобива като производствена дейност за цели...

№ 91-01-112 от 01.06.2009 г. - относно осъвременяване на пенсиите на основание чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване

ОТНОСНО: Осъвременяване на пенсиите на основание чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване и § 22и от ПЗР на КСО и прилагане на Постановление № 128 на Министерския съвет от 25.05.2009 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост I 1. ...

№ 92-00-5162 от 05.05.2009 г. - относно прилагане на разпоредбите ЗДДС и ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 92-00-5162/08.10.2008 г., е изложена следната фактическа обстановка...

№ 94ГГ/14 от 30.01.2009 г. - относно "купуване" на осигурителен стаж

ОТНОСНО: За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лица, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски в определен размер. При пенсиониране има възможност да се "откупи" и до 5 г...

№ 94ИИ/30 от 09.02.2009 г. - относно: Когато контролните органи установят, че се предоставя работна сила, без да има сключен трудов договор, те имат право да издадат постановление, с което се обявява съществуване на трудово правоотношение

ОТНОСНО: Когато контролните органи установят, че се предоставя работна сила, без да има сключен трудов договор, те имат право да издадат постановление, с което се обявява съществуване на трудово правоотношение. В този случай се дава предписание на ра...

№ 96-00-47 от 04.03.2009 г. - относно дължими осигурителни вноски за ДОО за лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания - като собственик на ЕООД и като ЕТ

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания - като собственик на ЕООД и като едноличен търговец Според изложеното в запитването вие се осигурявате като е...

Анотации

Годишна данъчна декларация за ЕТ

В сп. "Счетоводство +", бр. 1/2009 г. Илия Николов - данъчен експерт разглежда следния казус: Едноличен търговец (не по патент), когато подава ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ, отразява както финансовия резултат на ЕТ, така и доходите извън дейността на ЕТ - по т...

Годишна данъчна декларация с единствен облагаем доход

Във в. "Актив", бр. 7/2009 г. Проф. Костадин Иванов разглежда следния казус: През 2008 г. лице получава единствено доход по договор за управление и контрол в качеството си на член на управителен съвет и изпълнителен директор на едно търговско дружест...

Изисквания към организацията на одита в предприятията, извършващи дейност от обществен интерес

В сп. "Актив", бр. 6/2009 г. Иван Златков - регистриран одитор, отговаря на въпроса какви са новите изисквания към организацията на одита в предприятията, извършващи дейност от обществен интерес. Основното изискване е в тези предприятия да се създада...

Осигурителни задължения за парите за облекло

Във в. "Дневник", бр. 121/2009 г. Вержиния Заркова - експерт в НОИ, отговаря на въпроса парите за облекло пораждат ли осигурителни задължения. Осигурителните задължения, възникващи при изплащане на суми за представително облекло, са регламентирани с ...

Отразяване в данъчните регистри на придобиването на лекотоварен автомобил - втора употреба

В сп. "Експерт", бр. 4/2009 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на въпроса как следва да се отрази в данъчните регистри придобиването на лекотоварен автомобил - втора употреба от Германия? Какви документи трябва да придружават инвойс факт...

Поправка на счетоводна грешка

В сп. "Наръчник на икономиста", бр. 6/2009 г. Иван Дочев - регистриран одитор, разглежда следния казус: Открита е счетоводна грешка - не са използвани лихвите по лизингов договор за товарен камион като разход за 2006 и 2007 година. Може ли да се попр...

Право на удължен платен годишен отпуск

В сп. "Счетоводство XXI", бр. 6/2009 г. Венета Георгиева - консултант, отговаря на въпроса как се определят работещите, които имат право на удължен платен годишен отпуск. Законодателят е дал правво на някои категории работещи да ползват удължен плате...

Признаването на счетоводни разходи за целите на облагане с корпоративен данък при липси на материални запаси

В сп. "Наръчник на икономиста", бр. 6/2009 г. Цветана Янкова - данъчен експерт разглежда следния казус: Съгласно чл. 28, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материни запаси, с изключение...

Тристранна операция

В сп. "Данъчна практика", бр. 3/2009 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС лице фактурира стока на фирма извън територията на ЕС, но стоката се транспортира от България до държава членка, където се намира по...