Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 13, 1 - 15 юли 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 06-00-3 от 14.05.2009 г. - относно данъчно третиране по ЗДДС при делба на съсобствени недвижими имоти между държавата и физически или юридически лица

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при делба на съсобствени недвижими имоти между държавата и физически или юридически лица В изпратено от вас писмено запитване, постъпило в регистъра на Централното управле...

№ 24-32-99 от 05.05.2009 г. - относно обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал. 4. т. 1 и т. 2 от ДОПК

ОТНОСНО: Обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал. 4. т. 1 и т. 2 от ДОПК във връзка с писмо № 24-32-99/23.03.09 г. на изпълнителния директор на НАП Във връзка с ваше запитване относно обезпечаване на задъ...

№ 3-2063 от 28.04.2009 г. - относно данъчното третиране на доходи от дивиденти, разпределени в полза на физически лица

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от дивиденти, разпределени в полза на физически лица Във връзка с предстоящо общо събрание на холдингово дружество "Д" АД - гр. В., и евентуално решение за изплащане на дивидент е отправена молба за тълкуване на ч...

№ 91-00-237 от 02.06.2009 г. - относно определянето на дърводобива като производствена дейност за целите на прилагането на чл. 61д (отм.), съответно чл. 184 от ЗКПО

ОТНОСНО: Определянето на дърводобива като производствена дейност за целите на прилагането на чл. 61д (отм.), съответно чл. 184 от ЗКПО Във връзка с постъпили множество запитвания относно дефинирането на дърводобива като производствена дейност за цели...

№ 91-01-112 от 01.06.2009 г. - относно осъвременяване на пенсиите на основание чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване

ОТНОСНО: Осъвременяване на пенсиите на основание чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване и § 22и от ПЗР на КСО и прилагане на Постановление № 128 на Министерския съвет от 25.05.2009 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост I 1. ...

№ 92-00-5162 от 05.05.2009 г. - относно прилагане на разпоредбите ЗДДС и ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 92-00-5162/08.10.2008 г., е изложена следната фактическа обстановка...

№ 94ГГ/14 от 30.01.2009 г. - относно "купуване" на осигурителен стаж

ОТНОСНО: За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лица, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски в определен размер. При пенсиониране има възможност да се "откупи" и до 5 г...

№ 94ИИ/30 от 09.02.2009 г. - относно: Когато контролните органи установят, че се предоставя работна сила, без да има сключен трудов договор, те имат право да издадат постановление, с което се обявява съществуване на трудово правоотношение

ОТНОСНО: Когато контролните органи установят, че се предоставя работна сила, без да има сключен трудов договор, те имат право да издадат постановление, с което се обявява съществуване на трудово правоотношение. В този случай се дава предписание на ра...

№ 96-00-47 от 04.03.2009 г. - относно дължими осигурителни вноски за ДОО за лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания - като собственик на ЕООД и като ЕТ

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания - като собственик на ЕООД и като едноличен търговец Според изложеното в запитването вие се осигурявате като е...

Анотации

Годишна данъчна декларация за ЕТ

В сп. "Счетоводство +", бр. 1/2009 г. Илия Николов - данъчен експерт разглежда следния казус: Едноличен търговец (не по патент), когато подава ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ, отразява както финансовия резултат на ЕТ, така и доходите извън дейността на ЕТ - по т...

Годишна данъчна декларация с единствен облагаем доход

Във в. "Актив", бр. 7/2009 г. Проф. Костадин Иванов разглежда следния казус: През 2008 г. лице получава единствено доход по договор за управление и контрол в качеството си на член на управителен съвет и изпълнителен директор на едно търговско дружест...

Изисквания към организацията на одита в предприятията, извършващи дейност от обществен интерес

В сп. "Актив", бр. 6/2009 г. Иван Златков - регистриран одитор, отговаря на въпроса какви са новите изисквания към организацията на одита в предприятията, извършващи дейност от обществен интерес. Основното изискване е в тези предприятия да се създада...

Осигурителни задължения за парите за облекло

Във в. "Дневник", бр. 121/2009 г. Вержиния Заркова - експерт в НОИ, отговаря на въпроса парите за облекло пораждат ли осигурителни задължения. Осигурителните задължения, възникващи при изплащане на суми за представително облекло, са регламентирани с ...

Отразяване в данъчните регистри на придобиването на лекотоварен автомобил - втора употреба

В сп. "Експерт", бр. 4/2009 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на въпроса как следва да се отрази в данъчните регистри придобиването на лекотоварен автомобил - втора употреба от Германия? Какви документи трябва да придружават инвойс факт...

Поправка на счетоводна грешка

В сп. "Наръчник на икономиста", бр. 6/2009 г. Иван Дочев - регистриран одитор, разглежда следния казус: Открита е счетоводна грешка - не са използвани лихвите по лизингов договор за товарен камион като разход за 2006 и 2007 година. Може ли да се попр...

Право на удължен платен годишен отпуск

В сп. "Счетоводство XXI", бр. 6/2009 г. Венета Георгиева - консултант, отговаря на въпроса как се определят работещите, които имат право на удължен платен годишен отпуск. Законодателят е дал правво на някои категории работещи да ползват удължен плате...

Признаването на счетоводни разходи за целите на облагане с корпоративен данък при липси на материални запаси

В сп. "Наръчник на икономиста", бр. 6/2009 г. Цветана Янкова - данъчен експерт разглежда следния казус: Съгласно чл. 28, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материни запаси, с изключение...

Тристранна операция

В сп. "Данъчна практика", бр. 3/2009 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС лице фактурира стока на фирма извън територията на ЕС, но стоката се транспортира от България до държава членка, където се намира по...