Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 13, 1 - 15 юли 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 06-00-3 от 14.05.2009 г. - относно данъчно третиране по ЗДДС при делба на съсобствени недвижими имоти между държавата и физически или юридически лица

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при делба на съсобствени недвижими имоти между държавата и физически или юридически лица В изпратено от вас писмено запитване, постъпило в регистъра на Централното управление на НАП с вх. № 06-00-3/13....

№ 24-32-99 от 05.05.2009 г. - относно обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал. 4. т. 1 и т. 2 от ДОПК

ОТНОСНО: Обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал. 4. т. 1 и т. 2 от ДОПК във връзка с писмо № 24-32-99/23.03.09 г. на изпълнителния директор на НАП Във връзка с ваше запитване относно обезпечаване на задълженията при възлагане на повт...

№ 3-2063 от 28.04.2009 г. - относно данъчното третиране на доходи от дивиденти, разпределени в полза на физически лица

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от дивиденти, разпределени в полза на физически лица Във връзка с предстоящо общо събрание на холдингово дружество "Д" АД - гр. В., и евентуално решение за изплащане на дивидент е отправена молба за тълкуване на чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДФ...

№ 91-00-237 от 02.06.2009 г. - относно определянето на дърводобива като производствена дейност за целите на прилагането на чл. 61д (отм.), съответно чл. 184 от ЗКПО

ОТНОСНО: Определянето на дърводобива като производствена дейност за целите на прилагането на чл. 61д (отм.), съответно чл. 184 от ЗКПО Във връзка с постъпили множество запитвания относно дефинирането на дърводобива като производствена дейност за целите на прилагането на чл. 184 о...

№ 91-01-112 от 01.06.2009 г. - относно осъвременяване на пенсиите на основание чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване

ОТНОСНО: Осъвременяване на пенсиите на основание чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване и § 22и от ПЗР на КСО и прилагане на Постановление № 128 на Министерския съвет от 25.05.2009 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост I 1. С член единствен от Постановле...

№ 92-00-5162 от 05.05.2009 г. - относно прилагане на разпоредбите ЗДДС и ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 92-00-5162/08.10.2008 г., е изложена следната фактическа обстановка: Българска фирма извършва сде...

№ 94ГГ/14 от 30.01.2009 г. - относно "купуване" на осигурителен стаж

ОТНОСНО: За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лица, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски в определен размер. При пенсиониране има възможност да се "откупи" и до 5 години недостигащ осигурителен ...

№ 94ИИ/30 от 09.02.2009 г. - относно: Когато контролните органи установят, че се предоставя работна сила, без да има сключен трудов договор, те имат право да издадат постановление, с което се обявява съществуване на трудово правоотношение

ОТНОСНО: Когато контролните органи установят, че се предоставя работна сила, без да има сключен трудов договор, те имат право да издадат постановление, с което се обявява съществуване на трудово правоотношение. В този случай се дава предписание на работодателя да предложи на рабо...

№ 96-00-47 от 04.03.2009 г. - относно дължими осигурителни вноски за ДОО за лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания - като собственик на ЕООД и като ЕТ

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания - като собственик на ЕООД и като едноличен търговец Според изложеното в запитването вие се осигурявате като едноличен търговец върху минима...

Анотации

Годишна данъчна декларация за ЕТ

В сп. "Счетоводство +", бр. 1/2009 г. Илия Николов - данъчен експерт разглежда следния казус: Едноличен търговец (не по патент), когато подава ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ, отразява както финансовия резултат на ЕТ, така и доходите извън дейността на ЕТ - по трудови и граждански договори. ...

Годишна данъчна декларация с единствен облагаем доход

Във в. "Актив", бр. 7/2009 г. Проф. Костадин Иванов разглежда следния казус: През 2008 г. лице получава единствено доход по договор за управление и контрол в качеството си на член на управителен съвет и изпълнителен директор на едно търговско дружество. Трябва ли да се подава год...

Изисквания към организацията на одита в предприятията, извършващи дейност от обществен интерес

В сп. "Актив", бр. 6/2009 г. Иван Златков - регистриран одитор, отговаря на въпроса какви са новите изисквания към организацията на одита в предприятията, извършващи дейност от обществен интерес. Основното изискване е в тези предприятия да се създадат и да функционират одитни ком...

Осигурителни задължения за парите за облекло

Във в. "Дневник", бр. 121/2009 г. Вержиния Заркова - експерт в НОИ, отговаря на въпроса парите за облекло пораждат ли осигурителни задължения. Осигурителните задължения, възникващи при изплащане на суми за представително облекло, са регламентирани с Наредба за елементите на възна...

Отразяване в данъчните регистри на придобиването на лекотоварен автомобил - втора употреба

В сп. "Експерт", бр. 4/2009 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на въпроса как следва да се отрази в данъчните регистри придобиването на лекотоварен автомобил - втора употреба от Германия? Какви документи трябва да придружават инвойс фактурата за удостоверяване на ВОП...

Поправка на счетоводна грешка

В сп. "Наръчник на икономиста", бр. 6/2009 г. Иван Дочев - регистриран одитор, разглежда следния казус: Открита е счетоводна грешка - не са използвани лихвите по лизингов договор за товарен камион като разход за 2006 и 2007 година. Може ли да се поправи тази грешка през 2009 г.? ...

Право на удължен платен годишен отпуск

В сп. "Счетоводство XXI", бр. 6/2009 г. Венета Георгиева - консултант, отговаря на въпроса как се определят работещите, които имат право на удължен платен годишен отпуск. Законодателят е дал правво на някои категории работещи да ползват удължен платен годишен отпуск. Става дума з...

Признаването на счетоводни разходи за целите на облагане с корпоративен данък при липси на материални запаси

В сп. "Наръчник на икономиста", бр. 6/2009 г. Цветана Янкова - данъчен експерт разглежда следния казус: Съгласно чл. 28, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материни запаси, с изключение на случаите, когато те се дъл...

Тристранна операция

В сп. "Данъчна практика", бр. 3/2009 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС лице фактурира стока на фирма извън територията на ЕС, но стоката се транспортира от България до държава членка, където се намира посочено от купувача лице. Това ...