начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 5

Въпрос: Как следва да се изчисли обезщетението по чл. 224 от КТ, когато има увеличение на основното възнаграждение на служител след месеца, приет за база за изчисляването му. Следва ли да се приложи чл. 21 ал. 2 и чл. 18 ал. 2 от НСОРЗ при изчисляван...

Промените в необлагаемите доходи на физическите лица, в сила от 1.01.2009 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обнародван в "Държавен вестник" бр. 106 от 12 декември 2008 г. бяха направени някои промени, свързани с данъчното третиране на определени доходи на...

Въпроси и отговори

Изчисляване на парично обезщетение за бременност и раждане

Въпрос: Как би се изчислило парично обезщетение за бременност и раждане по болничните листове за 135 календарни дни и за времето на ползвания отпуск от 135 до 410 календарни дни на лице, което е осигурено по един основен и по един допълнителен трудов...

Право на приспадане на данъчен кредит, когато ДДС е изискуем от получателя или от вносителя

ЗДДС е изменен и допълнен от парламента на 2 декември 2008 г., обн., ДВ, бр.106 от 2008 г. Създаде се нов чл. 73а. Той е твърде важен и принципен по своята същност,а съдържаща се в него нормативна разпоредба е необходима. С нея се решават и преодоляв...

Прекратяване на трудов договор с бременна работничка

Въпрос. На 01.10.2008г назначих на работа бременна работничка с термин 07.05.2009 г. при условията на чл. 70 ал.1 във връзка с чл. 136 ал.1. Поради рязкото намаляване обема на работата ми се налага да освободя няколко работнички, за да запазя по-квал...

Пренасяне на данъчни загуби

Дружество е реализирало данъчни загуби от страната, както следва: За 2005 година - 9566.40 лв. За 2006 година - 24395,12 лв. За 2007 година - 3703,60 лв. През 2008 година дружеството има данъчна печалба от страната в размер на 9160,20 лв. Как сл...

Преобразуване на ЕООД

Въпрос: Собственик съм на ЕООД. Дружеството вече не извършва дейност. Притежава недвижима и движима собственост. Имам и ЕТ, което е действащо и добре известно в средите. Искам да обединя двете фирми в действащото ЕТ, което е и регистрирано по ЗДДС. М...

Размери и разпределение на осигурителните вноски за ДОО през 2009 г.

През 2009 г. се променят размерите на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" на ДОО като за първи път се регламентира и участието на държавата с трансфер във фонда. Съгласно новосъздадената в чл. 21, т. 5 от КСО, държавата участва в осигуряването за ...

Регулация на разходите за лихви

Въпрос: Бихте ли ми дали разяснения относно текста на чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗКПО. Конкретният казус е следния: ООД - с двама съдружници, тегли кредит за оборотни средства, като за обезпечение с използван личен имот - жилищна сграда, собственост на е...

В пресата за вас

Договор за лизинг между фирма майка и неин клон

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., разглежда казуса: Ние сме клон на чуждестранна фирма - 100% чуждестранно участие, и според регистрацията в Търговския регистър сме “клон чуждестранен търговец”. Предстои ни сключване на ли...

Определяне на срок за предизвестие за прекратяване на трудов договор

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Анели Цонева, юрист-специалист по трудово право, разглежда следния въпрос: При сключване на срочен трудов договор, съгласно изискванията на чл. 66, ал. 1, т. 6 от КТ, записахме, че при прекратяване на трудови...

Освобождаване от работа на работник, който е в болница, но не е представил болничен лист

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разяснява следния случай: Наш работник не се е явявал на работа от 04.11.2008 г. Изпращаме на домашния му адрес два пъти писма - покана да даде писмени обяснения за неяв...

Отчитане на провизията за неизползвани отпуски

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Иван Дочев, д.е.с., коментира отчитане на провизията за неизползвани отпуски. В съответствие с МСС 19 Доходи по наети лица (СС 19 Доходи на персонала), този разход трябВа да се провизира като задължение, ...

Отчитане на разчетите със собственика на предприятието

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира отчитането на разчетите със собственика на предприятието. За истински разчети между собственика и предприятието може да става дума, когато предприятието е еднолично търговско дружество...

Право на парично обезщетение за безработица от срочно наетия персонал в институциите на ЕС

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Боряна Боева-Стоименова, главен експерт в Дирекция “Европейска интеграция и международни договори” на НОИ, разглежда правото на парично обезщетение за безработица от срочно наетия персонал в институциите на ЕС...

Признаване на трудов стаж и при работа по чл. 114 от КТ

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда признаването на трудов стаж и при работа по чл. 114 от КТ. Какви са възможните хипотези при сключване на трудов договор на основание чл. 114 от Кодекса на труда и след неговото ...

Писма на министерства и ведомства

№ 20-18-32 от 16.03.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗКПО на получени от земеделските стопани директни плащания

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗКПО на получени от земеделските стопани директни плащания за земеделски площи по схемата за единно плащане на площ Във връзка с ваше запитване, заведено с вх. № 20-18-32 в Дирекция "Обжалване и управление на изпълнениет...

№ 3-1002 от 06.03.2009 г. ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски за здравно осигуряване за времето на неплатен отпуск

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски за здравно осигуряване за времето на неплатен отпуск Постъпило е писмено запитване относно приложението на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Според изложеното в същото в "А" - гр. ….. предстои...

№ 3-1024 от 06.03.2009 г. ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност

ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец Запитването е във връзка с ползване на данъчно облекчение по реда на чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ за 200...

№ 3-1059 от 09.03.2009 г. ОТНОСНО: Задължение за дерегистрация съгласно Закона за данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Задължение за дерегистрация съгласно Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването физическо лице осъществява дейност като едноличен търговец и е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност от 1994 г...

№ 3-1426 от 27.03.2009 г. ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност при доставки на "стоки втора употреба"

ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност при доставки на "стоки втора употреба" Според изложеното в запитването дружество осъществява доставки на стоки втора употреба - МПС, както по общия ред, така и по реда на ч...

№ 3-574 от 06.02.2009 г. ОТНОСНО: Подаване на данни с Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице"

ОТНОСНО: Подаване на данни с Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" Постъпило е писмено запитване във връзка с приложението на осигурителното законодателство. Според изложеното в същото задълженото лице е назначено по договор за управлени...

№ 66-11-4 от 14.01.2009 г. ОТНОСНО: Осигурителен стаж, положен при условията на трета категория труд

ОТНОСНО: Работник има осигурителен стаж, положен при условията на трета категория труд, 25 години и 4 месеца и при условията на втора категория - 15 години и 20 дни. Осигурителният стаж от втора категория, положен до 27.11.2008 г., е 14 години, 10 ме...

№ 70/65 от 29.12.2008 г. ОТНОСНО: Признаване на платени отпуски като трудов стаж

ОТНОСНО: Кодексът на труда изрично предвижда, че времето, през което работникът или служителят ползва платени отпуски, независимо от тяхното основание и начина на заплащането им, се признава за трудов стаж Разпоредбата на чл. 352, т. 2 от Кодекса на ...

№ 94ДД/18 от 03.02.2009 г. Относно: Отпуск по чл. 319 от КТ

ОТНОСНО: Отпускът по чл. 319 КТ е основен платен годишен отпуск за лицата, които имат право на него, и той се включва в удължения платен годишен отпуск Съгласно чл. 319 КТ (доп., ДВ, бр. 108 от 2008 г.) работниците и служителите със загубена работосп...

№ С01/168 от 06.01.2009 г. ОТНОСНО: Работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство...

ОТНОСНО: Работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, са задължително осигурени за общо ...

Анотации

Данъчно третиране на командировъчни на лица по договор за управление и контрол

Управител на фирма отива в командировка, като му се изплащат пътни, дневни и квартирни пари. Как се реглементират по ЗКПО дневните, изплатени на лицата по договор за управление и контрол, каквито са управителите и членовете на управителните, надзорни...

ДДС върху обявена тръжна цена на сграда

Сграда със степен на завършеност - оградни стени без покрив и в този й вид е от 1992 г. Била е предмет на съдебни спорове, докато през 2004 г. ВКС не я присъжда на общината, когато е съставен акт за общинска собственост. Фирма печели на търг сградата...

ДДС за извършени доставки

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще извършва доставка и монтаж на машини на клиенти от Франция - регистрирани и нерегистрирани за целите на ДДС във Франция. Дължим ли ДДС за извършваните доставки? Вие извършвате доставка на стока, която ще се м...

Документиране доходите на физическите лица съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ

Как следва да се документират доходите на физическите лица съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ? Физическите данъчно задължени лица трябва да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално ...

Неплатен отпуск на ЕТ

Самоосигуряващо се лице (осигурено за всички социални рискове, едноличен търговец) след отпуска за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст е излязло в отпуск по чл. 167а от Кодекса на труда - за шест месеца. Имат ли право тази категория...

Определяне на продължителността на работното време

Бихте ли дали яснота по чл. 113, ал. 5 от Кодекса на труда? Съгласно чл. 113, ал. 5 от КТ в случаите на ал. 3 и 4 продължителността на работното време се изчислява за период, не по-дълъг от 4 месеца. Това означава, че изричното писмено съгласие, коет...

Промените в данъчното третиране на командировачните пари, получени във връзва с дейности на лица по извънтрудови правоотношения

Какви са новите промени в данъчното третиране на командировачните пари, получени във връзва с дейности на лица по извънтрудови правоотношения? Корекцията в реда за облагане на командировачните пари за дневни и квартирни разходи на тези лица е обект н...

Регулиране на неплатени заплати и осигуровки на управител по договор за управление

Трябва ли да се регулират неплатените заплати и осигуровки на управител по договор за управление съгласно чл. 42 от ЗКПО за 2008 г.? Ще се считат ли тези разходи за данъчно признати, при положение че разходите за заплати на управителите са приравнени...

Счетоводно отразяване на брак на ДМА за 2009 г.

В периода на годишно счетоводно приключване за 2008 г. е извършен брак на дълготрайни материални активи. Какво трябва да се предприеме от счетоводна и данъчна (ЗКПО и ЗДДС) гледна точка, за да не се пропусне някое изискване на закона? Как да се отраз...