Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 8, 16 - 30 април 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 04-19-247 от 25.03.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството

ОТНОСНО: Прилагане на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството относно предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност Предвид разнородната практика и постъпили многобройни запитвания, касаещи обхвата на предприятията, прилагащи облекчена ...

№ 20-21-25 от 27.01.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на доход с източник Република България

В писмото си пишете, че от години живеете в Германия и получавате доходи по трудови правоотношения, които се облагат с данъци съгласно немското законодателство. Имате постоянен адрес на територията на България, но не сте свързан с нея чрез семейство и професионална дейност, а еди...

№ 3-505 от 03.02.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 7 от ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 7 от Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването при извършване на ревизия по ЗДДС на "АБС" ООД е установено следното: Дружеството закупува за производството си материали от "Х" АД, за което има сключени дог...

№ 3-608 от 09.02.2009 г. ОТНОСНО: Документиране продажбата на хранителни стоки, за която се плаща с купони

Според изложеното в запитването дружество разполага със склад на едро и магазин за продажба на дребно на хранителни стоки. Фирмата има сключени договори с предприятия за обслужване на купони, раздадени на техните служители по Наредба № 11/21.12.2005 г. за безплатната предпазна х...

№ 91-00-72 от 23.02.2009 г. ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, обнародвани в ДВ, бр....

№ 91-01-71 от 24.03.2009 г. ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), направени с Постановление № 38 на Министерския съвет от 17 февруари 2009 г. (обн., ДВ, бр. 16/27.02.2009 г.), в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 7 и 20, които влизат в сила от 1 ап...

Анотации

База за изчисляване на възнаграждение при прекаретен трудов договор

В сп. "Труд и право", бр. 1/2009 г. Недка Колева - експерт по заплащане на труда, разглежда следния казус: Трудовият договор на работник е прекратен, считано от 01.12.2008 г. Как би следвало да се изчисли обезщетението по чл. 222, ал. 3 и по чл. 224 от Кодекса на труда, ако в пре...

База за изчисляване на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В бр. 1 на сп. "Труд и право" от 2003 г. Емилия Банова, главен експерт-юрист в КНСБ, дава отговор във връзка със следния въпрос: От 27.12.2002 г. лице е освободено от работа поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. От 01.01.1991 г. до 01.07.2002 г. работ...

Внос на автомобили втора употреба

В сп. "Счетоводство +", 12/2008 г. Ивайло Кондарев - данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма внася автомобили втора употреба от САЩ с цел продажба на вътрешния пазар. Дружеството вносител е регистрирано по ЗДДС. До месец август 2008 г. вносът се е извършвал на митница ...

Договор за заместване

Във в. "Актив", бр. 5/2009 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, разглежда следния казус: Фирма, регистрирана по ЗДДС, придобива хотелски комплекс на основание чл. 32, чл. 34 и чл. 35 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 16, ал. 1 от Наредбата за търго...

Закриване на фирма

В сп. "Счетоводство XXI", бр. 3/2009 г. Петър Захариев - консултант, разглежда следния казус: Фирма не извършва дейност. Законът задължава ли тази фирма да се пререгистрира? След изтичане на 3-годишния период за пререгистрация, определен от закона, автоматично ли става закриванет...

Отчитане на транспорт на стоки между трета страна и държава членка

В сп. "Наръчник на икономиста", бр. 4/2009 г. Емилия Бакалска - данъчен експерт, отговаря на въпроса как следва да се отчита транспортът на стоки между трета страна и държава членка - като облагаема доставка с нулева ставка или като освободена доставка. Транспортът на стока между...

Представяне на информация за бракуването и ликвидацията на ДМА във финансовите отчети

В сп. "Счетоводство +", бр. 12/2008 г. Доц. д-р Васил Божков - регистриран одитор и Красен Василев - магистър по финанси,разясняват представянето на информацията за бракуването и ликвидацията на ДМА във финансовите отчети. Информацията за отписаните ДМА (отчетна стойност, натрупа...

Промени при допълнителното задължително пенсионно осигуряване през 2009 г.

В сп. "Експерт", бр. 2/2009 г. Петя Тодорова - експерт по ДЗПО, отговаря на въпроса има ли промени при допълнителното задължително пенсионно осигуряване през 2009 г. Съгласно Кодекса за социално осигуряване допълнителното задължително осигуряване се осъществява в професионални и ...