Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 8, 16 - 30 април 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 04-19-247 от 25.03.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството

ОТНОСНО: Прилагане на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството относно предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност Предвид разнородната практика и постъпили многобройни запитвания, касаещи обхвата на предп...

№ 20-21-25 от 27.01.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на доход с източник Република България

В писмото си пишете, че от години живеете в Германия и получавате доходи по трудови правоотношения, които се облагат с данъци съгласно немското законодателство. Имате постоянен адрес на територията на България, но не сте свързан с нея чрез семейство ...

№ 3-505 от 03.02.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 7 от ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 7 от Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването при извършване на ревизия по ЗДДС на "АБС" ООД е установено следното: Дружеството закупува за производството си материали от "Х"...

№ 3-608 от 09.02.2009 г. ОТНОСНО: Документиране продажбата на хранителни стоки, за която се плаща с купони

Според изложеното в запитването дружество разполага със склад на едро и магазин за продажба на дребно на хранителни стоки. Фирмата има сключени договори с предприятия за обслужване на купони, раздадени на техните служители по Наредба № 11/21.12.2005...

№ 91-00-72 от 23.02.2009 г. ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни...

№ 91-01-71 от 24.03.2009 г. ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), направени с Постановление № 38 на Министерския съвет от 17 февруари 2009 г. (обн., ДВ, бр. 16/27.02.2009 г.), в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 7 и 2...

Анотации

База за изчисляване на възнаграждение при прекаретен трудов договор

В сп. "Труд и право", бр. 1/2009 г. Недка Колева - експерт по заплащане на труда, разглежда следния казус: Трудовият договор на работник е прекратен, считано от 01.12.2008 г. Как би следвало да се изчисли обезщетението по чл. 222, ал. 3 и по чл. 224 ...

База за изчисляване на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В бр. 1 на сп. "Труд и право" от 2003 г. Емилия Банова, главен експерт-юрист в КНСБ, дава отговор във връзка със следния въпрос: От 27.12.2002 г. лице е освободено от работа поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. От 01.01....

Внос на автомобили втора употреба

В сп. "Счетоводство +", 12/2008 г. Ивайло Кондарев - данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма внася автомобили втора употреба от САЩ с цел продажба на вътрешния пазар. Дружеството вносител е регистрирано по ЗДДС. До месец август 2008 г. вно...

Договор за заместване

Във в. "Актив", бр. 5/2009 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, разглежда следния казус: Фирма, регистрирана по ЗДДС, придобива хотелски комплекс на основание чл. 32, чл. 34 и чл. 35 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 1...

Закриване на фирма

В сп. "Счетоводство XXI", бр. 3/2009 г. Петър Захариев - консултант, разглежда следния казус: Фирма не извършва дейност. Законът задължава ли тази фирма да се пререгистрира? След изтичане на 3-годишния период за пререгистрация, определен от закона, а...

Отчитане на транспорт на стоки между трета страна и държава членка

В сп. "Наръчник на икономиста", бр. 4/2009 г. Емилия Бакалска - данъчен експерт, отговаря на въпроса как следва да се отчита транспортът на стоки между трета страна и държава членка - като облагаема доставка с нулева ставка или като освободена достав...

Представяне на информация за бракуването и ликвидацията на ДМА във финансовите отчети

В сп. "Счетоводство +", бр. 12/2008 г. Доц. д-р Васил Божков - регистриран одитор и Красен Василев - магистър по финанси,разясняват представянето на информацията за бракуването и ликвидацията на ДМА във финансовите отчети. Информацията за отписаните ...

Промени при допълнителното задължително пенсионно осигуряване през 2009 г.

В сп. "Експерт", бр. 2/2009 г. Петя Тодорова - експерт по ДЗПО, отговаря на въпроса има ли промени при допълнителното задължително пенсионно осигуряване през 2009 г. Съгласно Кодекса за социално осигуряване допълнителното задължително осигуряване се ...