Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 7, 1 - 15 април 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 29/37 от 09.09.2008 г. Относно: отпуск за отглеждане на дете, ползван от бащата

ОТНОСНО: Възможностите, предвидени в законодателството, отпускът за отглеждане на дете да се ползва от бащата са две: когато майката (работничка или служителка), имаща право на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, даде своето съгласие отпускът да се ползва от работе...

№ 3-556 от 06.02.2009 г. ОТНОСНО: Правото на приспадане на данъчен кредит

ОТНОСНО: Правото на приспадане на данъчен кредит и ред за корекция на ползван частичен данъчен кредит съгласно Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано като културна организация и осъществява дейност от 23.10.2008 г. Същ...

№ 70-454-1 от 23.01.2009 г. Относно отразяване на болничен лист при бременност

ОТНОСНО: Назначихме служителка по трудово правоотношение от месец август, а през ноември тя представи болничен лист за полагаеми се 45 дни преди раждане, които започват от 25 октомври. За октомври вече сме подали декларация-образец № 1, където за лицето са отразени 23 работни дни...

№ 91-01-66 от 16.03.2009 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани (ЗУНТОПБГ) Законът за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани е приет на 30 октомври 2008 г. и обнародван в ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г. Съгласно чл....

№ 94-00-1 от 06.01.2009 г. ОТНОСНО: Ползване на право на данъчно облекчение по чл.18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ОТНОСНО: Ползване на право на данъчно облекчение по чл.18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) от лице с намалена работоспособност за 2007 г. В запитването си сте посочили, че притежавате експертно решение №… от 15.10.2001 г. на ТЕЛК, гр. Пловдив. Експ...

Анотации

Вноски за фонд ГВРС на работещ по трудов договор по чл. 114 от КТ

Дължат ли се вноски за фонд 'Гарантирани вземания на работниците и служителите' на работник в търговско дружество, работещ по трудов договор по чл. 114 от Кодекса на труда? На основание чл. 114 от Кодекса на труда трудов договор може да бъде сключен и за работа през определени д...

Данъчен кредит за минали години

В сп. "Експерт", бр. 2/2009 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на въпроса чрез какви практически действия ДЗЛ могат да упражнят правото си на ДК за минали период. Преди всичко лицата следва да направят преглед на доставките си за периода 1 януари 2007 г. - 31 декемвр...

Заприходяване на автомобил

В сп. "Счетоводство +", бр. 2/2009 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, разглежда следния казус: Търговско дружество е правоприемник въз основа на тристранно споразумение, сключено с лизингодател - търговско дружество, и лизингополучател - физическо лице, по договор за отдав...

Начисляване на данък върху разходи за реклама

В сп. "Данъчна практика", бр. 2/2009 г. Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Фирмата чества годишнина от създаването си и закупува подаръци с марката на фирмата, плаща и за кетъринг. Тези разходи ще се признаят ли за данъчни цели. Трябва ли да се начислява данък върху сумит...

Определяне на облагаем доход

През 2008 г. физическо лице е извършило продажба на акции, но плащането на продажната цена ще се осъществи на части. Каква сума следва да се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г., като се има предвид, че продажната цена на акциите е 100 000 лв., а...

Отичтане на покупоко-продажба

В сп. "Наръчник на икономиста", бр. 4/2009 г. Иван Дочев - д.е.с., отговаря на въпроса как се отчита покупко-продажбата на акции и дялове. Това е най-елементарната сделка с капитала на търговските дружества, в резултат на която се сменят собствениците му. Поначало сделката е извъ...

Отчитане на натрупани касови бонове

Във в. "Актив", бр. 23/2008 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Фирмата извършва продажби, които отчита с фактури в брой и само с касов бон без издаване на фактури. Как е правилно да се въведат в дневника на продажби сумите, натрупани от касовите бо...

Подаване на заявление за напускане преди изтичане срока за изпитване

Какви са последиците за работника, когато същият подаде заявление за напускане преди изтичане срока за изпитване съгласно чл. 70 от КТ? Кодексът на труда регламентира възможността за сключване на трудов договор със срок за изпитване съгласно чл. 70. През време на изпитването стр...