Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 7, 1 - 15 април 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 29/37 от 09.09.2008 г. Относно: отпуск за отглеждане на дете, ползван от бащата

ОТНОСНО: Възможностите, предвидени в законодателството, отпускът за отглеждане на дете да се ползва от бащата са две: когато майката (работничка или служителка), имаща право на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, даде своето съгласие о...

№ 3-556 от 06.02.2009 г. ОТНОСНО: Правото на приспадане на данъчен кредит

ОТНОСНО: Правото на приспадане на данъчен кредит и ред за корекция на ползван частичен данъчен кредит съгласно Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано като културна организация и осъществяв...

№ 70-454-1 от 23.01.2009 г. Относно отразяване на болничен лист при бременност

ОТНОСНО: Назначихме служителка по трудово правоотношение от месец август, а през ноември тя представи болничен лист за полагаеми се 45 дни преди раждане, които започват от 25 октомври. За октомври вече сме подали декларация-образец № 1, където за лиц...

№ 91-01-66 от 16.03.2009 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани (ЗУНТОПБГ) Законът за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани е приет на 30 октомври 2008 г. и обнародван в ДВ, бр. 98...

№ 94-00-1 от 06.01.2009 г. ОТНОСНО: Ползване на право на данъчно облекчение по чл.18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ОТНОСНО: Ползване на право на данъчно облекчение по чл.18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) от лице с намалена работоспособност за 2007 г. В запитването си сте посочили, че притежавате експертно решение №… от 15.10.2001...

Анотации

Вноски за фонд ГВРС на работещ по трудов договор по чл. 114 от КТ

Дължат ли се вноски за фонд 'Гарантирани вземания на работниците и служителите' на работник в търговско дружество, работещ по трудов договор по чл. 114 от Кодекса на труда? На основание чл. 114 от Кодекса на труда трудов договор може да бъде сключен...

Данъчен кредит за минали години

В сп. "Експерт", бр. 2/2009 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на въпроса чрез какви практически действия ДЗЛ могат да упражнят правото си на ДК за минали период. Преди всичко лицата следва да направят преглед на доставките си за периода...

Заприходяване на автомобил

В сп. "Счетоводство +", бр. 2/2009 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, разглежда следния казус: Търговско дружество е правоприемник въз основа на тристранно споразумение, сключено с лизингодател - търговско дружество, и лизингополучател - физич...

Начисляване на данък върху разходи за реклама

В сп. "Данъчна практика", бр. 2/2009 г. Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Фирмата чества годишнина от създаването си и закупува подаръци с марката на фирмата, плаща и за кетъринг. Тези разходи ще се признаят ли за данъчни цели. Трябва ли да ...

Определяне на облагаем доход

През 2008 г. физическо лице е извършило продажба на акции, но плащането на продажната цена ще се осъществи на части. Каква сума следва да се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г., като се има предвид, че продажната це...

Отичтане на покупоко-продажба

В сп. "Наръчник на икономиста", бр. 4/2009 г. Иван Дочев - д.е.с., отговаря на въпроса как се отчита покупко-продажбата на акции и дялове. Това е най-елементарната сделка с капитала на търговските дружества, в резултат на която се сменят собственицит...

Отчитане на натрупани касови бонове

Във в. "Актив", бр. 23/2008 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Фирмата извършва продажби, които отчита с фактури в брой и само с касов бон без издаване на фактури. Как е правилно да се въведат в дневника на продажби су...

Подаване на заявление за напускане преди изтичане срока за изпитване

Какви са последиците за работника, когато същият подаде заявление за напускане преди изтичане срока за изпитване съгласно чл. 70 от КТ? Кодексът на труда регламентира възможността за сключване на трудов договор със срок за изпитване съгласно чл. 70....