начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 6, 16 - 31 март 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-00-74 от 26.01.2009 г. ОТНОСНО: Извършване на последващ контрол от органите по приходите във връзка с предвидените в ЗКПО данъчни облекчения

ОТНОСНО: Извършване на последващ контрол от органите по приходите във връзка с предвидените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчни облекчения, представляващи минимални или регионални държавни помощи На основание чл. 10, ал. 1, ...

№ 20-00-839 от 02.08.2008 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 92, ал. 4 от ЗДДС

В запитването е посочено, че дружеството съгласно заповед на министъра на финансите е получило разрешение за прилага по чл. 166 от ЗДДС по отношение на 30-дневния срок за възстановяване на ДДС по чл. 92, ал. 4 от същия закон. В тази връзка са зададен...

№ 91-00-58 от 12.02.2008 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за платен данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за платен данък върху добавената стойност за осъществен внос във връзка с Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС, в сила от 01.01.2009 г. (ДВ, бр. 4/2009 г.) Във връзка с постъпили множество въпр...

№ 94-00-18 от 26.01.2009 г. ОТНОСНО: Облагане с данък на доход от продажба на недвижим имот

В отговор на направеното от вас запитване с писмо вх. № 94-00-18 от 26.01.2009 г. при Дирекция "ОУИ" - Пловдив, изразяваме следното становище: Описана фактическа обстановка: Пишете, че сте гражданин на РБългария и Русия и имате постоянно местожителст...

№ 9433/18 от 25.09.2008 г. ОТНОСНО: Допълнителната пожизнена пенсия за старост

ОТНОСНО: Допълнителната пожизнена пенсия за старост, изплащана от универсалния пенсионен фонд, е в допълнение към основната пенсия, изплащана от държавното обществено осигуряване Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (II стълб - законоуст...

№ 94М-2472-1 от 04.11.2008 г. Относно: осигуряване на едноличен собственик на ТД, който се осигурява за инвалидност

ОТНОСНО: Самоосигуряващо се лице упражнява трудова дейност като едноличен собственик на търговско дружество и се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. Едновременно с това е член на управителен орган на предприятие и кат...

Анотации

Възлагане на поръчка

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, възлага на френска, регистрирана по ДДС фирма да организира конференция във Франция, на която ще участват български фирми, френската фирма издава фактура на българската фирма -възложител за доставката на услуга,...

Данъчни облекчения за млади семейства

Какви са данъчните облекчения за млади семейства през 2009 г.? С промените в ЗДДФЛ, внесени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИДЗДДФЛ), обн., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., е създаде...

Данъчни ставки в ЗКПО

Новият ЗКПО е с нова структура и с няколко данъчни ставки за отделните видове облагания, което затруднява в практическата работа. Бихте ли посочили всички дейности и ставки, съдържащи се в закона? Данъчните ставки, които се използват в ЗКПО, са следн...

Извънреден труд

По какъв начин и в каква писмена форма се отчита извънредният труд съгласно чл. 149, ал. 2 от КТ? Съгласно разпоредбата на чл. 149, ал. 1 от КТ работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд. В случаите, когато работни...

Корекция на данък и данъчен кредит

Как се извършва корекция на данъка и на данъчния кредит, начислен и съответно ползван при вътреобщностно придобиване на стока (ВОП), когато впоследствие се окаже, че доставената стока е по-малко или повече от фактурираната? С какъв документ се извърш...

Облагане на доходи от лихви по финансов лизинг

Кои случаи доходите от лихви по финансов лизинг се облагат самостоятелно, по смисъла на ЗКПО? Доходите от лихви по договор за финансов лизинг се облагат самостоятелно, когато лизингодател е чуждестранно юридическо лице. Основание за това е чл. 12, ал...

Облагане на доходите от наем

Как се облагат доходите от наем след промените в ЗДДФЛ? Наемните договори намират все по-широко приложение в нашата действителност. Наемните договори са договори за ползване на чужда собственост срещу заплащане на определена сума (наем). Наемният до...

Освобождаване от облагане на командировъчните пари на лицата, упражняващи свободна професия и занаят

В какво се състои освобождаването от облагане на командировъчните пари на лицата, упражняващи свободна професия и занаят? От 01.01.2009 г. е редактирана разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 23 ЗДДФЛ относно освобождаването от облагане на командировъчнит...

Отчитане на представителни разходи

Дружество с холдингова структура ежегодно провежда научно-техническа конференция с младите специалисти от системата за представяне на постиженията и обмяна на опит. Всички разходи се поемат като домакин: нощувки, транспорт, зала, помощни материали, х...

Ползване на отпуск по чл. 168 от КТ

Има ли възможност дните по чл. 168 от КТ да бъдат дадени на бащата, като това се договори в допълнително споразумение и ако в предприятието няма сключен колективен трудов договор (КТД)? В чл. 168 от КТ е предвидено, че ако е уговорено в КТД, работеща...

Приходи от начислени лихви

По отпуснати кредити се начисляват лихви, изчислени въз основа на ефективен лихвен процент, които няма да се заплатят през първата година, тъй като тя е определена като гратисен период. Заплащането ще се извърши след тази година по схема - в рамките ...

Размер на платен годишен отпуск

С индивидуален трудов договор е определено на служител освен основната работна заплата да се заплаща и допълнително трудово възнаграждение в размер на 5 процента от реализираните от него поръчки. Това допълнително трудово възнаграждение влиза ли в ба...

Счетоводно отчитане на вноските по програми с определени доходи по правилата на НСС 19

В какво се изразява счетоводното отчитане на вноските по програми с определени доходи по правилата на НСС 19 Според правилата на НСС 19 Доходи на персонала при програми с определени доходи предприятията следва да отразят (да признаят): а) начислените...