Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 5, 1 - 15 март 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 04-18-690 от 26.01.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на командировъчните пари на персонала на водните транспортни средства

ОТНОСНО: Данъчно третиране на командировъчните пари на персонала на водните транспортни средства, плаващи по море под българско или чуждо знаме Съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5, б. "б" от ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват ...

№ 24-34-814 от 19.02.2008 г. ОТНОСНО: Разходи за конференция на млади учени и специалисти по ЗКПО

По повод ваше писмено запитване с вх. № 24-34-814/ 23.10.2007 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите ви уведомявам следното: В запитването е изложено, че в компанията, в чиято структура участва и "…" АД, ежегодно се ...

№ 3-5948 от 11.12.2008 г. ОТНОСНО: Въпроси, свързани с данъчното и осигурителното третиране на организирано хранене на работници и служители

Според изложеното в запитването дружеството разполага със собствена база за организирано хранене, което работодателят може да извърши съгласно чл. 204, т. 2 от ЗКПО. Столовото хранене не се предоставя по реда на чл. 285, ал. 1 от КТ за специфични усл...

№ 44/146 от 30.12.2008 г. ОТНОСНО: Автоматично приемане на декларациите за режим транзит и данните за карнет ТИР в КСТЗ

Във връзка с внедряването от 29.12.2008 г. на нова версия на Българската система за управление на транзита (БСУТ) ви уведомяваме, че митническите декларации за режим транзит и данните за карнет ТИР, подадени по електронен път, се приемат автоматично ...

№ 91-00-26 от 13.01.2009 г. ОТНОСНО: Лице - платец на данък върху добавената стойност, при извършване на облагаеми доставки на услуги, свързани с недвижим имот

ОТНОСНО: Лице - платец на данък върху добавената стойност, при извършване на облагаеми доставки на услуги, свързани с недвижим имот На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агнеция за приходите изразявам следното становище относно ...

№ 91-00-59 от 13.02.2008 г. ОТНОСНО: Прилагането на § 4а от ПЗР на Закона за данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Прилагането на § 4а от ПЗР на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и на с § 3а от ПЗР Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), приети с § 66 и § 67 от ПЗР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), публикувани в ДВ, бр....

№ 91-01-273 от 23.12.2008 г. ОТНОСНО: Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения за безработица (ПОБ)

ОТНОСНО: Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения за безработица (ПОБ) С § 4 от ПЗР на Закона за бюджета на ДОО за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г.), в сила от 01.01.2009 г., са направени изменения и допъ...

№ 96-00-423 от 24.10.2008 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС

В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Дружество осъществява внос на стоки от Китай. Фирмата спедитор издава отделна фактура за морското навло до пристанище Варна и друга фактура за спедиторска услуга по отношение на обработка в п...

Анотации

Анулиране на протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС

Данъчно задължено лце, регистрирано по ДДС, си е начислило погрешно данък с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС. Как следва да се документира и отрази в данъчните регистри на лицето анулирането на протокола? По силата на чл. 80, ал. 5 от ППЗДДС грешно...

Данъчно третиране на апортни вноски

Апортът е непарична вноска на отделни членове на дадено дружество. Вноската представлява дялово или акционерно участие в съответствие с изискванията на чл. 12 от Търговския закон. В какво се изразява данъчното третиране на апортните вноски по ЗДДФЛ? ...

Какви счетоводни статии трябва да се съставят при частична липса на основния капитал?

В оборотната ведомост (вероятно за 2008 година) основният капитал на ЕООД е 3439 лева. Собственикът твърди, че целият капитал от 5000 лева е внесен. Какви счетоводни статии трябва да се съставят? Документи за 1999 година няма. При описания във въпрос...

Кои разходи са скрито разпределение на печалбата

В параграф I, точка 5 от допълнителните разпоредби на ЗКПО е посочено кои разходи са скрито разпределение на печалбата. Тези разходи не са признати за данъчни цели. Затова в годишната данъчна декларация на основание чл. 26, т. 1 от ЗКПО ще си увеличи...

Начисляване на ДДС на застрахователни услуги

Съгласно чл. 47 от ЗДДС доставката на застрахователни услуги е освободена доставка, фирмата ни е и застрахователен агент. Имаме сключен договор със застрахователно дружество да правим застраховки на физически и юридически лица срещу договорена комиси...

Обезщетение за бременност и раждане на лице, което няма 6 месеца осигурителен стаж

Физическо лице, което няма 6 месеца осигурителен стаж, за да й бъде изплащано обезщетение по бременност и раждане през 2008 г., е представило болничен лист за 45 дни преди раждане. Има ли право на някакво обезщетение по Закона за семейните помощи за ...

Облагане с данък върху разходите на данъчно задължени лица

Кои данъчно задължени лица се облагат с данък върху разходите и какви са изискванията за тяхното определяне? Данък върху разходите (представителни, социални и разходи, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях не се осъществява управ...

Последствия при установяване на неправилно възстановен данък

Има ли последствия, в случай че се установи неправилно възстановен данък или неизпълнени задължения на лицата, подали искане за възстановяване, или на упълномощения от тях агент? Да, има такива последствия. Неправомерно възстановен данък подлежи на в...

Разлика между универсален и професионален пенсионен фонд

Каква е разликата между универсален и професионален пенсионен фонд и кой трябва да се избере. Какъв е срокът за избор и какви са последствията, ако не бъде избран фонд? И двата фонда, които се посочват, са фондове за допълнително задължително пенсион...

Ред за заличаване на търговски дружества и кооперации

Какъв е редът за заличаване на търговските дружества и кооперации? Първо: Съдът издава служебно удостоверението за актуално състояние на нерегистриралото се в срок търговско дружество (кооперацията) и го изпраща на Агенцията по вписванията. Същевреме...

Социални помощи, озвободени от облагане по ЗДДФЛ

Кои социални помощи са освободени от облагане по Закона за облагане доходите на физическите лица? Освободени от облагане по ЗДДФЛ са помощите и добавките за социално подпомагане, посочени в чл. 13, ал. 1, т. 15 и 16 от закона: - помощите и добавките ...

Счетоводни записвания при прехвърляне на поземлен имот

Строително предприятие извършва замяна (бартер) и получава преди две години право на строеж върху урегулиран поземлен имот, срещу което са дадени като обезщетение няколко жилища в построения блок. В нотариалния акт е било записано, че собственикът на...