Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 5, 1 - 15 март 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 04-18-690 от 26.01.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на командировъчните пари на персонала на водните транспортни средства

ОТНОСНО: Данъчно третиране на командировъчните пари на персонала на водните транспортни средства, плаващи по море под българско или чуждо знаме Съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5, б. "б" от ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват дневните командировъчни пари, ...

№ 24-34-814 от 19.02.2008 г. ОТНОСНО: Разходи за конференция на млади учени и специалисти по ЗКПО

По повод ваше писмено запитване с вх. № 24-34-814/ 23.10.2007 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите ви уведомявам следното: В запитването е изложено, че в компанията, в чиято структура участва и "…" АД, ежегодно се провежда научно-техническа кон...

№ 3-5948 от 11.12.2008 г. ОТНОСНО: Въпроси, свързани с данъчното и осигурителното третиране на организирано хранене на работници и служители

Според изложеното в запитването дружеството разполага със собствена база за организирано хранене, което работодателят може да извърши съгласно чл. 204, т. 2 от ЗКПО. Столовото хранене не се предоставя по реда на чл. 285, ал. 1 от КТ за специфични условия на труд. В тази връзка са...

№ 44/146 от 30.12.2008 г. ОТНОСНО: Автоматично приемане на декларациите за режим транзит и данните за карнет ТИР в КСТЗ

Във връзка с внедряването от 29.12.2008 г. на нова версия на Българската система за управление на транзита (БСУТ) ви уведомяваме, че митническите декларации за режим транзит и данните за карнет ТИР, подадени по електронен път, се приемат автоматично от системата, когато са премин...

№ 91-00-26 от 13.01.2009 г. ОТНОСНО: Лице - платец на данък върху добавената стойност, при извършване на облагаеми доставки на услуги, свързани с недвижим имот

ОТНОСНО: Лице - платец на данък върху добавената стойност, при извършване на облагаеми доставки на услуги, свързани с недвижим имот На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агнеция за приходите изразявам следното становище относно определянето на лицето-платец ...

№ 91-00-59 от 13.02.2008 г. ОТНОСНО: Прилагането на § 4а от ПЗР на Закона за данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Прилагането на § 4а от ПЗР на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и на с § 3а от ПЗР Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), приети с § 66 и § 67 от ПЗР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), публикувани в ДВ, бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила о...

№ 91-01-273 от 23.12.2008 г. ОТНОСНО: Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения за безработица (ПОБ)

ОТНОСНО: Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения за безработица (ПОБ) С § 4 от ПЗР на Закона за бюджета на ДОО за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г.), в сила от 01.01.2009 г., са направени изменения и допълнения в глава четвърта "а" на...

№ 96-00-423 от 24.10.2008 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС

В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Дружество осъществява внос на стоки от Китай. Фирмата спедитор издава отделна фактура за морското навло до пристанище Варна и друга фактура за спедиторска услуга по отношение на обработка в пристанище, митническо оформяне...

Анотации

Анулиране на протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС

Данъчно задължено лце, регистрирано по ДДС, си е начислило погрешно данък с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС. Как следва да се документира и отрази в данъчните регистри на лицето анулирането на протокола? По силата на чл. 80, ал. 5 от ППЗДДС грешно съставените протоколи се анул...

Данъчно третиране на апортни вноски

Апортът е непарична вноска на отделни членове на дадено дружество. Вноската представлява дялово или акционерно участие в съответствие с изискванията на чл. 12 от Търговския закон. В какво се изразява данъчното третиране на апортните вноски по ЗДДФЛ? При акционерните и командитнит...

Какви счетоводни статии трябва да се съставят при частична липса на основния капитал?

В оборотната ведомост (вероятно за 2008 година) основният капитал на ЕООД е 3439 лева. Собственикът твърди, че целият капитал от 5000 лева е внесен. Какви счетоводни статии трябва да се съставят? Документи за 1999 година няма. При описания във въпроса случай поправката следва да ...

Кои разходи са скрито разпределение на печалбата

В параграф I, точка 5 от допълнителните разпоредби на ЗКПО е посочено кои разходи са скрито разпределение на печалбата. Тези разходи не са признати за данъчни цели. Затова в годишната данъчна декларация на основание чл. 26, т. 1 от ЗКПО ще си увеличим данъчната печалба с разходит...

Начисляване на ДДС на застрахователни услуги

Съгласно чл. 47 от ЗДДС доставката на застрахователни услуги е освободена доставка, фирмата ни е и застрахователен агент. Имаме сключен договор със застрахователно дружество да правим застраховки на физически и юридически лица срещу договорена комисиона. В края на всеки месец изд...

Обезщетение за бременност и раждане на лице, което няма 6 месеца осигурителен стаж

Физическо лице, което няма 6 месеца осигурителен стаж, за да й бъде изплащано обезщетение по бременност и раждане през 2008 г., е представило болничен лист за 45 дни преди раждане. Има ли право на някакво обезщетение по Закона за семейните помощи за деца? Съгласно разпоредбите на...

Облагане с данък върху разходите на данъчно задължени лица

Кои данъчно задължени лица се облагат с данък върху разходите и какви са изискванията за тяхното определяне? Данък върху разходите (представителни, социални и разходи, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях не се осъществява управленска дейност) се дължи от вс...

Последствия при установяване на неправилно възстановен данък

Има ли последствия, в случай че се установи неправилно възстановен данък или неизпълнени задължения на лицата, подали искане за възстановяване, или на упълномощения от тях агент? Да, има такива последствия. Неправомерно възстановен данък подлежи на връщане заедно със законната ли...

Разлика между универсален и професионален пенсионен фонд

Каква е разликата между универсален и професионален пенсионен фонд и кой трябва да се избере. Какъв е срокът за избор и какви са последствията, ако не бъде избран фонд? И двата фонда, които се посочват, са фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване. За да бъдете д...

Ред за заличаване на търговски дружества и кооперации

Какъв е редът за заличаване на търговските дружества и кооперации? Първо: Съдът издава служебно удостоверението за актуално състояние на нерегистриралото се в срок търговско дружество (кооперацията) и го изпраща на Агенцията по вписванията. Същевременно съдът предоставя на агенци...

Социални помощи, озвободени от облагане по ЗДДФЛ

Кои социални помощи са освободени от облагане по Закона за облагане доходите на физическите лица? Освободени от облагане по ЗДДФЛ са помощите и добавките за социално подпомагане, посочени в чл. 13, ал. 1, т. 15 и 16 от закона: - помощите и добавките от социално подпомагане, получ...

Счетоводни записвания при прехвърляне на поземлен имот

Строително предприятие извършва замяна (бартер) и получава преди две години право на строеж върху урегулиран поземлен имот, срещу което са дадени като обезщетение няколко жилища в построения блок. В нотариалния акт е било записано, че собственикът на земята ще прехвърли собствено...