Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 2 от 16 - 31 януари 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2 от 16 - 31 януари 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 24-00-1 от 08.01.2009 г. Относно: методика на действията на органите по приходите в ревизионния процес

ОТНОСНО: Настоящето указание се издава на основание чл.10, ал. 1, т. 4 от ЗНАП и целта му е да даде методика и разясни действията на органите по приходите в ревизионния процес, когато производството се осъществява по реда на чл. 122 от ДОПК І. Цел на производството по чл. 122 от ...

№ 24-00-2 от 12.01.2009 г. ОТНОСНО: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната аг...

Анотации

Данъчно облагане на наградите по ЗДДФЛ

Във в. "Актив", бр. 24 от 2008 г. Илия Николов - данъчен експерт, отговаря на въпроса в какво се изразява данъчното облагане на наградите по ЗДДФЛ. Награждаването на физическите лица и предметните награди по реда на ЗДДФЛ винаги е предизвиквало интерес. Награди могат да се дават ...

Данъчно третиране по ЗКПО на амортизируемите активи

В какво се изразява данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане на амортизируемите активи? Съгласно чл. 57, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облаганелице, за което се промени режимът на данъчно облагане, в резултат на което за него възникне задъ...

Издаване на европейска здравноосигурителна карта на новородено

Какво трябва да направят родителите на новородено дете - български граждани, притежаващи Европейска здравна карта, които живеят в Италия, за да получат полагащата се на новороденото детска педиатрична консултация и наблюдение в Италия. Детето е родено в Италия на 8 ноември 2008 г...

Използване на коефициент при определяне на годишния размер на частичен данъчен кредит

В сп. "Финанси и право", бр. 11 от 2008 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на въпроса как се използва коефициентът при определяне на годишния размер на частичния данъчен кредит. 1. Определяне размера и посоката на годишните корекции на ползвания данъчен кредит, които...

Осчетоводяване на открити грешки и неточности при инвентаризиране на вземания

В сп. "Актив", бр. 12 от 2008 г. д-р Иван Златков - регистриран одитор, отговаря на въпроса как се осчетоводяват откритите грешки и неточности при инвентаризирането на вземанията. Това не е задача на комисиите по инвентаризацията, а на счетоводния отдел. Ако се открият разходи, н...

Отказ от подписване на длъжностна характеристика

Връчената длъжностна характеристика на работника или служителя елемент ли е от съдържанието на трудовото правоотношение? Ако длъжностната характеристика е елемент на трудовия договор, какво би могло да се предприеме, в случай че работодателят я връчва на работещия след започване ...