начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 2 от 16 - 31 януари 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2 от 16 - 31 януари 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 24-00-1 от 08.01.2009 г. Относно: методика на действията на органите по приходите в ревизионния процес

ОТНОСНО: Настоящето указание се издава на основание чл.10, ал. 1, т. 4 от ЗНАП и целта му е да даде методика и разясни действията на органите по приходите в ревизионния процес, когато производството се осъществява по реда на чл. 122 от ДОПК І. Цел на...

№ 24-00-2 от 12.01.2009 г. ОТНОСНО: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. На основание чл. 10, ал. 1, т. ...

Анотации

Данъчно облагане на наградите по ЗДДФЛ

Във в. "Актив", бр. 24 от 2008 г. Илия Николов - данъчен експерт, отговаря на въпроса в какво се изразява данъчното облагане на наградите по ЗДДФЛ. Награждаването на физическите лица и предметните награди по реда на ЗДДФЛ винаги е предизвиквало интер...

Данъчно третиране по ЗКПО на амортизируемите активи

В какво се изразява данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане на амортизируемите активи? Съгласно чл. 57, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облаганелице, за което се промени режимът на данъчно облагане, в резултат ...

Издаване на европейска здравноосигурителна карта на новородено

Какво трябва да направят родителите на новородено дете - български граждани, притежаващи Европейска здравна карта, които живеят в Италия, за да получат полагащата се на новороденото детска педиатрична консултация и наблюдение в Италия. Детето е роден...

Използване на коефициент при определяне на годишния размер на частичен данъчен кредит

В сп. "Финанси и право", бр. 11 от 2008 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на въпроса как се използва коефициентът при определяне на годишния размер на частичния данъчен кредит. 1. Определяне размера и посоката на годишните корекции на п...

Осчетоводяване на открити грешки и неточности при инвентаризиране на вземания

В сп. "Актив", бр. 12 от 2008 г. д-р Иван Златков - регистриран одитор, отговаря на въпроса как се осчетоводяват откритите грешки и неточности при инвентаризирането на вземанията. Това не е задача на комисиите по инвентаризацията, а на счетоводния от...

Отказ от подписване на длъжностна характеристика

Връчената длъжностна характеристика на работника или служителя елемент ли е от съдържанието на трудовото правоотношение? Ако длъжностната характеристика е елемент на трудовия договор, какво би могло да се предприеме, в случай че работодателят я връчв...