Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 1 от 1 - 15 януари 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1 от 1 - 15 януари 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 08-00-22 от 30.10.2008 г. ОТНОСНО: Регистрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

В отговор на направеното от вас запитване, в т.ч. и до органите по приходи при ТД на НАП - Пловдив, заведено с вх.№ 08-00-22/30.10.2008 г. при Дирекция “ОУИ”, изразяваме становище по поставения въпрос, а именно: Предвид новото наименование на жилищен комплекс “Г” ще се наложи ли...

№ 20-15-498 от 13.10.2008 г. ОТНОСНО: Третиране по ЗДДС на продажба на УПИ, прилагане на чл. 176а от ЗДДС

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-15-498/ 13.10.2008 г. при Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив, от ... е изложена следната фактическа обстановка: 1. През м. 01.2007 г. дружеството е закупило УПИ I -147 109 кв. м и УПИ II-140 378 кв. м ведно със...

№ 20-28-21 от 29.10.2008 г. ОТНОСНО: Доставка на услуга и третирането є по ЗДДС

Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция “ОУИ” - Пловдив, с вх. № 20-28-21/29.10.2008 г. от “...” ЕООД, гр. ... е изложена следната фактическа обстановка: Фирмата не е регистрирана по ЗДДС. Извършва техническа консултация за реализиране на технически чертежи на италианска ф...

№ 24-33-129 от 3.10.2008 г. ОТНОСНО: Приложението на чл. 176а, ал. 1, т. 1 от ЗДДС

В писмото си под горния номер сте описали следната фактическа обстановка: Подадено е заявление за регистрация по ЗДДС от дружество с прекратена регистрация по ЗДДС, което има неуредени задължения над 5000 лв. във връзка с предишната си регистрация. Запитването е: Могат ли да се ...

№ 24-33-487 от 09.09.2008 г. ОТНОСНО: Документално и счетоводно отразяване на взаимоотношения между предприятия по повод прехвърляне на собственост върху сграда

Във връзка с ваше писмено запитване с вх. № 24-33-487/19.11.2007 г. Националната агенция за приходите ви уведомява следното: Съгласно чл. 25, т. 10 от Устройствения правилник на Министерството на финансите правомощие на Дирекция “Данъчна политика” е да изготвя становища по въпро...

№ 5-433 от 07.08.2008 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 26 и 27 от ЗКПО

Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП, Дирекция “ОУИ” - гр. София, изразявам следното становище: Описаната от вас фактическа обстановка е следната: “...” ЕООД е дъщерно дружество на италианска фармацевтична компания, чието седалище е във Виена, РАвстрия. Меж...

№ 92/300 от 29.09.2008 г. ОТНОСНО: В нормативната уредба не е предвидена възможност лицето да се откаже от закрилата при уволнение, като подпише декларация за това, нито право на работодателя е да изисква такова действие от страна на закриляното лице

Съгласно разпоредбата на чл. 333 от Кодекса на труда някои категории работници и служители се ползват с предварителна закрила при уволнение по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ, изискваща разрешение на Инспекцията по труда, а в случаите по т. 2 и т. 3 н...

№ 94-00-145 от 03.11.2008 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от лихви

В отговор на ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив, с писмо вх. № 94-00-145 от 03.11.2008 г., ви уведомяваме за следното: Описана фактическа обстановка: В писмото си пишете, че сте италиански гражданин и от м.септември 2...

№ 94КК/68 от 30.09.2008 г. ОТНОСНО: Относно признаването за трудов стаж на времето от незаконното уволнение до възстановяването на работа

Съгласно чл. 354, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се признава за трудов стаж от датата на уволнението до възстановяването му на работа. Когато в п...

№ 96-00-415 от 15.10.2008 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи за транспорт на работници и служители от местоживеене до месторабота чрез услуга от фирма за таксиметров превоз

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-415 от 15.10.2008 г. при Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, ви уведомяваме следното: Според изложената в запитването фактическа обстановка седалището и адресът на управление на предприятието се намира и...

№ 96-00-435 от 05.11.2008 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 37 от ЗКПО при отписване на вземане, погасено по давност

Във връзка с ваше писмо и поставения в него въпрос относно данъчното третиране на формиран разход по повод на отписано, погасено по давност вземане, изразяваме следното становище: Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗКПО приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се ...

Анотации

Данъчно облагане на задълженията на ЕТ

В началото на 2008 г. физическо лице - едноличен търговец, отговаря на условията за облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ и съответно подава декларация в компетентната община. Размерът на определения по декларацията данък е 800 лв. През месец април 2008 г. оборотът на търгове...

Данъчно третиране на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика

Как се третира доставка, при която стоки се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика? Този вид доставка не се определя като вътреобщностна. Мястото на изпълнение на доставка на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика, е мястото, къдет...

Договор за заем между ЕООД и физическо лице

Собственикът на ЕООД тегли кредит от банка като физическо лице за закупуване на земя. Земята е закупена от дружеството и съответно е заведена като актив в него. Същата земя служи и за обезпечение на кредита на физическото лице. Какви счетоводни записвания трябва да се направят за...

Документи, които се прилагат към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Кои документи следва да бъдат приложени към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ? Към ГДД се прилагат: - служебните бележки, издадени от работодателя за доходите от трудови правоотношения; - служебните бележки, издадени от предприятията или самоосигуряващите се лица...

Определяне размерът на допълнително възнаграждение за стаж и опит

Как се определя размерът на допълнителното възнаграждение за стаж и опит? Минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя от Министерския съвет след провеждане на консултации с представителните организации на работницит...

Осчетоводяване на акт от АДВ

ООД (средно предприятие) дължи на държавата сума за срок от 7 години на равни тримесечни вноски. На третата година преустановява плащането. Държавата в лицето на Агенцията за държавни вземания след неплащане на две последователни вноски издава акт, с който останалата сума се прев...

Отказ от издаване на направление

Може ли личен лекар да откаже издаването на направление за специалист, независимо какъв и на какво основание, при положение че пациентът е здравноосигурен? Лекуващият лекар (общопрактикуващ или специалист) е този, който преценява необходимостта от издаване на направление за прег...

Последици при бракуване на дълготраен актив

Какви са последиците по ЗКПО при бракуване на дълготраен актив? За разлика от липсата бракът на дълготрайни активи се признава за целите на корпоративното облагане. До края на 2007 г. той се признаваше на база амортизациите на бракувания актив, определени по данъчния амортизацио...

Признаване на лихви като разход по кредити

Фирма е изтеглила два кредита от две банки за два строителни обекта поотделно. Вследствие на това лихвите по кредитите са големи, тъй като и кредитите са големи. Всички ли лихви се признават за разход по кредитите? Има и такса ангажимент, която се плаща върху неизползваната част...

Съставяне на протоколи по чл. 117 от ЗДДС

Дружество извършва транспортна дейност в страни от Европейската общност, както и в страни извън нея. При осъществяване на дейността се извършват сделки в някои от държавите на Общността и извън нея, като зареждане на гориво, смяна на резервни части, ремонти, пристанищни такси, фа...

Теглене на натрупани средства от универсални пенсионни фондове

Кога може да бъдат изтеглени натрупаните средства в универсалните пенсионни фондове? При универсалните фондове това може да стане, когато придобиете правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Законът дава възможност по желание на лицето тази пенсия да се получи 5 години п...