Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 1 от 1 - 15 януари 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1 от 1 - 15 януари 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 08-00-22 от 30.10.2008 г. ОТНОСНО: Регистрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

В отговор на направеното от вас запитване, в т.ч. и до органите по приходи при ТД на НАП - Пловдив, заведено с вх.№ 08-00-22/30.10.2008 г. при Дирекция “ОУИ”, изразяваме становище по поставения въпрос, а именно: Предвид новото наименование на жилище...

№ 20-15-498 от 13.10.2008 г. ОТНОСНО: Третиране по ЗДДС на продажба на УПИ, прилагане на чл. 176а от ЗДДС

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-15-498/ 13.10.2008 г. при Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив, от ... е изложена следната фактическа обстановка: 1. През м. 01.2007 г. дружеството е закупило УПИ I -147 109 кв. м и ...

№ 20-28-21 от 29.10.2008 г. ОТНОСНО: Доставка на услуга и третирането є по ЗДДС

Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция “ОУИ” - Пловдив, с вх. № 20-28-21/29.10.2008 г. от “...” ЕООД, гр. ... е изложена следната фактическа обстановка: Фирмата не е регистрирана по ЗДДС. Извършва техническа консултация за реализиране на техн...

№ 24-33-129 от 3.10.2008 г. ОТНОСНО: Приложението на чл. 176а, ал. 1, т. 1 от ЗДДС

В писмото си под горния номер сте описали следната фактическа обстановка: Подадено е заявление за регистрация по ЗДДС от дружество с прекратена регистрация по ЗДДС, което има неуредени задължения над 5000 лв. във връзка с предишната си регистрация. ...

№ 24-33-487 от 09.09.2008 г. ОТНОСНО: Документално и счетоводно отразяване на взаимоотношения между предприятия по повод прехвърляне на собственост върху сграда

Във връзка с ваше писмено запитване с вх. № 24-33-487/19.11.2007 г. Националната агенция за приходите ви уведомява следното: Съгласно чл. 25, т. 10 от Устройствения правилник на Министерството на финансите правомощие на Дирекция “Данъчна политика” е...

№ 5-433 от 07.08.2008 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 26 и 27 от ЗКПО

Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП, Дирекция “ОУИ” - гр. София, изразявам следното становище: Описаната от вас фактическа обстановка е следната: “...” ЕООД е дъщерно дружество на италианска фармацевтична компания, чието седал...

№ 92/300 от 29.09.2008 г. ОТНОСНО: В нормативната уредба не е предвидена възможност лицето да се откаже от закрилата при уволнение, като подпише декларация за това, нито право на работодателя е да изисква такова действие от страна на закриляното лице

Съгласно разпоредбата на чл. 333 от Кодекса на труда някои категории работници и служители се ползват с предварителна закрила при уволнение по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ, изискваща разрешение на Инспекцията по труда,...

№ 94-00-145 от 03.11.2008 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от лихви

В отговор на ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив, с писмо вх. № 94-00-145 от 03.11.2008 г., ви уведомяваме за следното: Описана фактическа обстановка: В писмото си пишете, че сте италианск...

№ 94КК/68 от 30.09.2008 г. ОТНОСНО: Относно признаването за трудов стаж на времето от незаконното уволнение до възстановяването на работа

Съгласно чл. 354, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се признава за трудов стаж от датата на уволнението до възстановяв...

№ 96-00-415 от 15.10.2008 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи за транспорт на работници и служители от местоживеене до месторабота чрез услуга от фирма за таксиметров превоз

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-415 от 15.10.2008 г. при Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, ви уведомяваме следното: Според изложената в запитването фактическа обстановка седалището и адресът на управлени...

№ 96-00-435 от 05.11.2008 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 37 от ЗКПО при отписване на вземане, погасено по давност

Във връзка с ваше писмо и поставения в него въпрос относно данъчното третиране на формиран разход по повод на отписано, погасено по давност вземане, изразяваме следното становище: Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗКПО приходите и разходите от последващи оц...

Анотации

Данъчно облагане на задълженията на ЕТ

В началото на 2008 г. физическо лице - едноличен търговец, отговаря на условията за облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ и съответно подава декларация в компетентната община. Размерът на определения по декларацията данък е 800 лв. През месец апр...

Данъчно третиране на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика

Как се третира доставка, при която стоки се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика? Този вид доставка не се определя като вътреобщностна. Мястото на изпълнение на доставка на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка н...

Договор за заем между ЕООД и физическо лице

Собственикът на ЕООД тегли кредит от банка като физическо лице за закупуване на земя. Земята е закупена от дружеството и съответно е заведена като актив в него. Същата земя служи и за обезпечение на кредита на физическото лице. Какви счетоводни запис...

Документи, които се прилагат към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Кои документи следва да бъдат приложени към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ? Към ГДД се прилагат: - служебните бележки, издадени от работодателя за доходите от трудови правоотношения; - служебните бележки, издадени от предприятията...

Определяне размерът на допълнително възнаграждение за стаж и опит

Как се определя размерът на допълнителното възнаграждение за стаж и опит? Минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя от Министерския съвет след провеждане на консултации с представител...

Осчетоводяване на акт от АДВ

ООД (средно предприятие) дължи на държавата сума за срок от 7 години на равни тримесечни вноски. На третата година преустановява плащането. Държавата в лицето на Агенцията за държавни вземания след неплащане на две последователни вноски издава акт, с...

Отказ от издаване на направление

Може ли личен лекар да откаже издаването на направление за специалист, независимо какъв и на какво основание, при положение че пациентът е здравноосигурен? Лекуващият лекар (общопрактикуващ или специалист) е този, който преценява необходимостта от и...

Последици при бракуване на дълготраен актив

Какви са последиците по ЗКПО при бракуване на дълготраен актив? За разлика от липсата бракът на дълготрайни активи се признава за целите на корпоративното облагане. До края на 2007 г. той се признаваше на база амортизациите на бракувания актив, опре...

Признаване на лихви като разход по кредити

Фирма е изтеглила два кредита от две банки за два строителни обекта поотделно. Вследствие на това лихвите по кредитите са големи, тъй като и кредитите са големи. Всички ли лихви се признават за разход по кредитите? Има и такса ангажимент, която се п...

Съставяне на протоколи по чл. 117 от ЗДДС

Дружество извършва транспортна дейност в страни от Европейската общност, както и в страни извън нея. При осъществяване на дейността се извършват сделки в някои от държавите на Общността и извън нея, като зареждане на гориво, смяна на резервни части, ...

Теглене на натрупани средства от универсални пенсионни фондове

Кога може да бъдат изтеглени натрупаните средства в универсалните пенсионни фондове? При универсалните фондове това може да стане, когато придобиете правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Законът дава възможност по желание на лицето тази ...