Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 1, 7 - 13 януари 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 7 - 13 януари 2013 г.
Законодателство

Министерски съвет - бр. 1/2013 г.

Актуализирана е тарифата за таксите, които се събират в системата на МВР. Правителството направи промени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Целта е те да бъдат съобразени с Методиката за опред...

Новата единна сметка на НАП

От 1 януари 2013 г. се въвежда единната сметка на Националната агенция за приходите. Основанието за въвеждането й е изменението на разпоредбите на чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Когато длъжникът има няколко публични задъл...

Въпроси и отговори

Възнаграждение на вещо лице

Въпрос: Длъжностната характеристика на служител от предприятието предвижда задължението му да се явява в съда като вещо лице. Явяването му пред съда включва ли се в работното му време, или той трябва да ползва платен отпуск за тези случаи? Отговор: ...

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите - бр. 1/2013 г.

Въпрос: Дружеството ни е официален вносител на стоки за дома и кухнята на известен френски производител и има сключени договори за доставка на стоки с почти всички големи вериги и хипермаркети, в това число и “ББ” ЕООД. В началото на 2011 г. поради т...

Годишно приключване в предприятията от отрасъл “строителство”

Относно приложното поле на стандарта - МСС 11. Тук следва да обърнем внимание на КРМСФО Разяснение 15, което съдържа разяснения по два фундаментални въпроса, свързани с отчетността в строителството: - кога едно споразумение за строителство попада в ...

ДДС за активи, ползвани от лице, установено в друга държава членка

Въпрос: По поръчка на българско дружество, регистрирано по ЗДДС, шведска фирма изработва детайли, които дружеството използва в производствената си дейност. За изработката на детайлите са необходими специални инструменти, матрици, пресформи и др.под.,...

Облагане на транспортни услуги с ДДС

Въпрос: Моля да бъда консултиран относно начисляването и облагане с ДДС на транспортни услуги по релациите България - Турция, Турция - България, България - Турция - България, Турция - България - Турция. Доставчикът на услугите е български търговец с ...

Отчитане на нематериални активи

Въпрос: За изработката на фирмен сайт на дружеството ни сме заплатили сумата от 4800 лв. Как следва да бъде осчетоводен направеният разход - като текущ или сумата следва да се заведе като нематериален дълготраен актив, и ако е второто - към коя катег...

Прекъсване на платен годишен отпуск

Въпрос: Наш служител, който ползва платен годишен отпуск, поиска прекъсване ползването на този отпуск за гледане на болен член от семейството. Може ли ползването на отпуска да се прекъсне за гледане на болен член от семейството, при условие че лицето...

В пресата за вас

Вътреобщностни придобивания в хипотезата на лизингов договор

В бр. 11 от 2012 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Теодоси Георгиев, д.е.с, регистриран одитор, представя темата за изискуемост на данъка от получателя съгласно ЗДДС. При покупка на стоки от Общността при условията на финансов лизинг е налице...

Издаване на данъчни документи

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира издаването на данъчни документи при начисляване на данък при брак и липси на активи и при ремонти и подобрения. Начисляване на данък при брак и липси на активи...

Информация, предоставяна при извършване на строително-монтажни работи

В бр. 5 на Библиотека “Труд и право” доц. д р Георги Илиев представя списък на задължителните и препоръчителните документи по безопасност и здраве при работа в предприятието. Информация, предоставяна при извършване на строително-монтажни работи (СМР)...

Корекция на ползван данъчен кредит и годишна корекция

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира корекцията на ползван данъчен кредит и годишна корекция. Законът за данък върху добавената стойност предвижда годишно преизчисление на ползвания частичен данъч...

Сключване на срочен трудов договор по изключение

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Бюлетин по труда” Лариса Тодорова, държавен експерт в Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, разглежда казуса: Може ли лице да бъде назначено на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т...

Справочник

Държавен вестник, бр. 102 - 103/2012 г.

ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. 2. Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за физич...

Справочна информация - бр. 1/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 21.12.2012 г. - 04.01.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителския пенсионен фонд (УчПФ) - по осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2013 г.

[[app_13446_1]] [[app_13447_2]] [[app_13448_3]] [[app_13449_4]] [[app_13450_5]]...