Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 15, 15 - 21 април 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 15 - 21 април 2013 г.
Законодателство

Акценти върху по-съществените промени в Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат, обнародвани в ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.

Предмет на настоящия коментар са извършените изменения и допълнения в нормативната уредба на статистиката на вътреобщностната търговия на Европейския съюз, приети с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат, издадена от Мини...

Министерски съвет

Правителството одобри изменение в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Промяната е техническа и се отнася само до наименованието на един от личните документи, издаван на членове на семейството на граждани на Европейския съюз п...

Въпроси и отговори

Безвъзмездно получени активи

В читалище има налични ДМА, които не са заведени - някога през годините са изписвани директно на разход срещу приход (нерегламентиран) от общината. Не е възможно да се направи анализ на всеки актив, липсват документи. Как да се постъпи? Препоръката на одиторите е обоснована. Н...

Възнаграждение за времето на платен годишен отпуск

В нашето лечебно заведение работят служители, на които през месец декември 2012 г. са начислени допълнителни възнаграждения за нощен труд, извънреден труд, безплатна храна и отработени часове извънреден труд по време на националните празници. През месец януари 2013 г. някои от л...

Дивидент в непарична форма

1. Дружество ЕООД има натрупана неразпределена печалба над 1 000 000 лева. Собственост на дружеството са 2 апартамента, купени през 2006 г. Може ли собственикът на ЕООД да вземе решение да получи апартаментите като дивидент и те да бъдат отписани с тяхната балансова стойност за с...

Заемане на длъжност, определена за трудоустроен

Може ли на длъжност, определена за трудоустроен, да се назначи здрав служител? Всеки работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен да определи работни места и длъжности, подходящи за назначаване на трудоустроени от здравните органи лица (чл. 315 от КТ). Няма пречк...

Относно представянето на активите и на пасивите по отсрочени данъци в отчета за финансовото състояние към годишния финансов отчет

В приложимите счетоводни стандарти (национални и международни) се съдържат изисквания за представяне на активите и пасивите по отсрочени данъци в счетоводния баланс (отчета за финансовото състояние) и в отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) за съответната година. ...

Отчитане на дарена земя

Дарявам земя с отчетна стойност - 100 ед. Но нотариусът изповядва сделката по данъчна оценка, а тя е по-висока напр. 250 ед. Как е правилният начин за отчитане: по отчетна стойност или по данъчна оценка? От зададения въпрос се разбира, че става дума за дарение на земя, при покуп...

Понятието “жилищна сграда” за целите на ЗМДТ

Фирмата ни се занимава с търговия на едро и дребно на стоки, през 2013 г. завършихме сграда, построена по стопански начин от нас. По нотариален акт се води “жилищна”, като ние смятаме да разширяваме дейността си и да я отдаваме под наем за жилищни цели, от което ще реализираме до...

Попълване на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

Нашата фирма изплаща (през 2012 г.) дневни командировъчни пари както на работници, назначени по трудови договори, така и на управители по повод на извършени от тях пътувания във връзка с основната дейност на фирмата. Т.е. когато има необходимост от снабдяване с материали от друг ...

Решение на ВАС № 15973 от 22.12.2009 г.

Фактологични обстоятелства по казуса: ЕТ е изкупувал от физически лица селскостопанска продукция (животни и ядки), с която впоследствие е извършвал вътреобщностни доставки (ВОД). При насрещната проверка, извършена от данъчните органи във връзка с тази му дейност, посочените от тъ...

В пресата за вас

Задължение на застрахователя по застрахователния договор за предоставяне на информация

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Невена Радлова, адвокат, коментира задължението на застрахователя по застрахователния договор за предоставяне на информация. Съгласно чл. 185 от Кодекса за застраховането (КЗ) застрахователят е длъжен да предостави на вс...

Изчисляване на трудовия и осигурителния стаж на надомните работници

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, разглежда изчисляването на трудовия и осигурителния стаж на надомните работници. Трудовият стаж на работниците и служителите, изпълняващи надомна работа, се зачита по общия ред, както за всички останали работниц...

Корекции на данъчен кредит - увеличение на неговия размер

В бр. 3 на Библиотека “Счетоводство, данъци и право” Моника Петрова разглежда промените в Правилника за прилагане на ЗДДС. От 01.01.2013 г. разпоредбата на чл. 79, ал. 8 ЗДДС предвижда, че лицето има право да увеличи размера на данъчния си кредит както в случаите, когато е упр...

Продажба на дялове на напускащи съдружници

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: Фирма “А” е събирателно дружество и има 4-ма съдружникци. Двама от тях искат да напуснат дружеството. Същото има по с/ка 201 земя с отчетна стойност 46 000 лева. Напускайки дружество...

Промени относно ликвидацията на пререгистрираните търговци по реда на § 5а от ПЗР на ЗТР

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Емил Радев, юрист, коментира промени относно ликвидацията на пререгистрираните търговци по реда на § 5а от ПЗР на Закона за търговския регистър. Съгласно новата редакция на § 56, ал. 3 от ПЗР на ЗТР за ликвидатор на неп...

Справочник

Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ - въпроси и отговори

Раздел I: Общи въпроси Какъв е срокът за подаване на декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ? Срокът за подаване на декларациите по чл. 15 е всяка година от 01.01.до 30.04. Къде се подава декларацията по чл. 15? Декларацията се подава в териториалната дирекция “Инспек...

Държавен вестник, бр. 34/2013 г.

ДВ, бр. 34 от 9.04.2013 г. Министърът на финансите подписа Изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, извършено чрез размяна на писма на 2 ноември 2012 г. и на 15 януари...

Справочна информация

Централни валутни курсове за периода 08.04.2013 г. - 12.04.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

Обн., ДВ, бр. 22 от 28 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 12 март 2013 г. Раздел I. Такси, събирани в съдебното производство Чл. 1. По искова молба, насрещна искова молба и молба на трето лице със самостоятелни права се събира такса ...