Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 16, 22 - 28 април 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 22 - 28 април 2013 г.
Законодателство

Министерски съвет

Правителството прие постановление за изменение и допълнение на свои нормативни актове. С документа се създава нов член в Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Той описва изискванията на новия публичен регистър, с...

Предприятията с непрекъснат трудов процес ще платят повече за работа по празниците

Шест поредни дни за отдих се задават по Великден тази година - от 1 май (сряда) до 6 май (понеделник). В този период има един почивен ден - 2 май, и 5 дни на официални празници - Денят на труда, Великден и Гергьовден. Според чл. 154 от Кодекса на труда (КТ) дните на великденскит...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 2001 г. Дело C- 77/01, решение от 29 април 2004 г. страни: Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), formerly Empresa de Desenvolvimento Mineiro SÁ (EDM) и azenda Pública Предмет на спора е извършването на независима икономическа дейност - правото на з...

Декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ

Въпрос: Във фирма Х са начислявани, но не са плащани данъци за доходи, изплатени на физически лица (граждански договори) за 3 години - за 2010, 2011 и 2012 година. До 10.01.2013 година подадохме декларация по чл. 55, в която посочихме само невнесения данък за изплатените доходи ...

НАП допълва становището си за данъчно третиране по ЗДДС на “задатък” и други предварителни плащания по доставки

Изпълнителният директор на НАП с писмо допълва становище изх. № 91-00-1 от 05.01.2009 г. В това допълнение се изяснява данъчното третиране по ЗДДС на предварителните плащания в зависимост от възможността да бъде идентифицирана конкретна доставка на стоки или услуги, насрещна прес...

Отчитане на рента

Въпрос: Фирма наема земеделска земя за стопанската 2012/2013 г., сключва договор за наем и после преотдава същата земя на трети лица. Kaк да отчета разхода за рента на нашата фирма и какво се случва с договорите на преотдадените земи? Отговор: От зададения въпрос става ясно, че ...

Оценка на риска при работа от разстояние

Въпрос: Трябва ли да се извършва оценка на риска за работници и служители, които работят у дома си (дистанционно) по реда на чл. 107з от КТ? Отговор: В съответствие с чл. 107з от КТ работата от разстояние (дистанционно) е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения...

Срокове за подаване на декларация обр. 1 и декларация обр. 6

Въпрос: Ведомостите за заплати за м. януари 2013 година физически се изготвят в началото на м. февруари (докъм 10-o и 15-о число), но се считат за начислени и се осчетоводяват към 31.01.2013 г. Включват се в ОПР и баланса за м. януари. Изплащат се на 23 февруари 2013 г. и се внас...

Трудов и осигурителен стаж по основен и допълнителен трудов договор

Въпрос: Наш служител работи всеки месец по: - основен трудов договор във фирмата при пълно работно време - 8 часа; - допълнителен трудов договор при втори работодател по чл. 111 КТ при непълно работно време - 4 часа; - трудов договор при трети работодател - чл. 114 КТ. Има ли...

В пресата за вас

Oтчитане на данъка при бартер

В бр. 12 от 2012 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитането на данъка при сделки с бартер. За отчитане на сделки по бартер се прилагат: - правилата по т. 5.1 и т. 5.2 от СС 16 Дълготрайни материални активи (аналогични ...

Изисквания към фактурите и известията към тях

В бр. 3 от 2013 на сп. “Счетоводство, данъци и право” Моника Петрова разглежда допълненията в чл. 78 ППЗДДС - изисквания към фактурите и известията към тях. С чл. 114, ал. 6 ЗДДС се изисква всяко данъчно задължено лице по избран от него начин да осигурява от момента на издаването...

Обезщетение при неспазен срок на предизвестие

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова разглежда обезщетението при неспазен срок на предизвестие. Работодателят плаща обезщетение за неспазен срок на предизвестие на основание чл. 220 КТ винаги когато по негова инициатива договорът се прекратява, преди предизве...

Придобиване на членство в кооперация

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира придобиването на членство в кооперация. Специфика е налице при встъпване във вписана (регистрирана) кооперация, тъй като чл. 8 ЗК предвижда двуинстанционен ред за придобиване на член...

Пример за дериватив, който се докладва като финансов актив

Изплатената опционна премия в размер на 2000 лева следва да се докладва във финансовия отчет на “Селена” АД като финансов актив (дериватив) само и единствено ако опцията бъде уредена по един от следните три начина: 1. Нетно парично разплащане (уреждане). Т.е. вместо да закупува а...

Справочник

Държавен вестник, бр. 36/2013 г.

ДВ, бр. 36 от 16.04.2013 г. Министърът на околната среда и водите издаде Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци. Министърът на отбраната издаде Наредба № Н...

Определяне на приложимото законодателство - промяна на организацията в Република Чехия от 1 януари 2013 г.

От 1 януари 2013 г. обработването на заявления от лица, които имат трудов стаж в две или повече държави от ЕС/ЕИП или Швейцария на основание чл. 13 от Регламент (ЕИО) № 883/2004, ще бъдат обработвани от районните адмитистрации по социално осигуряване, в клоновете на социалноосигу...

Промени в пенсионното осигуряване на Република Чехия, влизащи в сила от 1 януари 2013 г.

Националeн осигурителен институт 1) Въвеждане на “Втори стълб” в чешката пенсионна система и нейното въздействие относно компетентностите на Чешката социалноосигурителна администрация (CSSA). Въвеждане на “Втори стълб” на пенсионната система (пенсионно осигуряване) и свързанит...

Роля на комитетите и групите по условия на труд

Главна инспекция по труда Създаването на комитетите и групите по условия на труд става част от процеса на интегриране на работниците и служителите в цялостната политика по безопасност и здраве при работа. Всъщност това е форма на социално партньорство, при която се разчита на ...

Справочна информация

Централни валутни курсове за периода 15.04.2013 г. - 19.04.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...