Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 16, 22 - 28 април 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 22 - 28 април 2013 г.
Законодателство

Министерски съвет

Правителството прие постановление за изменение и допълнение на свои нормативни актове. С документа се създава нов член в Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Той описва изискванията...

Предприятията с непрекъснат трудов процес ще платят повече за работа по празниците

Шест поредни дни за отдих се задават по Великден тази година - от 1 май (сряда) до 6 май (понеделник). В този период има един почивен ден - 2 май, и 5 дни на официални празници - Денят на труда, Великден и Гергьовден. Според чл. 154 от Кодекса на тр...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 2001 г. Дело C- 77/01, решение от 29 април 2004 г. страни: Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), formerly Empresa de Desenvolvimento Mineiro SÁ (EDM) и azenda Pública Предмет на спора е извършването на независима иконо...

Декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ

Въпрос: Във фирма Х са начислявани, но не са плащани данъци за доходи, изплатени на физически лица (граждански договори) за 3 години - за 2010, 2011 и 2012 година. До 10.01.2013 година подадохме декларация по чл. 55, в която посочихме само невнесени...

НАП допълва становището си за данъчно третиране по ЗДДС на “задатък” и други предварителни плащания по доставки

Изпълнителният директор на НАП с писмо допълва становище изх. № 91-00-1 от 05.01.2009 г. В това допълнение се изяснява данъчното третиране по ЗДДС на предварителните плащания в зависимост от възможността да бъде идентифицирана конкретна доставка на с...

Отчитане на рента

Въпрос: Фирма наема земеделска земя за стопанската 2012/2013 г., сключва договор за наем и после преотдава същата земя на трети лица. Kaк да отчета разхода за рента на нашата фирма и какво се случва с договорите на преотдадените земи? Отговор: От за...

Оценка на риска при работа от разстояние

Въпрос: Трябва ли да се извършва оценка на риска за работници и служители, които работят у дома си (дистанционно) по реда на чл. 107з от КТ? Отговор: В съответствие с чл. 107з от КТ работата от разстояние (дистанционно) е форма за организиране на ра...

Срокове за подаване на декларация обр. 1 и декларация обр. 6

Въпрос: Ведомостите за заплати за м. януари 2013 година физически се изготвят в началото на м. февруари (докъм 10-o и 15-о число), но се считат за начислени и се осчетоводяват към 31.01.2013 г. Включват се в ОПР и баланса за м. януари. Изплащат се на...

Трудов и осигурителен стаж по основен и допълнителен трудов договор

Въпрос: Наш служител работи всеки месец по: - основен трудов договор във фирмата при пълно работно време - 8 часа; - допълнителен трудов договор при втори работодател по чл. 111 КТ при непълно работно време - 4 часа; - трудов договор при трети раб...

В пресата за вас

Oтчитане на данъка при бартер

В бр. 12 от 2012 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитането на данъка при сделки с бартер. За отчитане на сделки по бартер се прилагат: - правилата по т. 5.1 и т. 5.2 от СС 16 Дълготрайни ...

Изисквания към фактурите и известията към тях

В бр. 3 от 2013 на сп. “Счетоводство, данъци и право” Моника Петрова разглежда допълненията в чл. 78 ППЗДДС - изисквания към фактурите и известията към тях. С чл. 114, ал. 6 ЗДДС се изисква всяко данъчно задължено лице по избран от него начин да осиг...

Обезщетение при неспазен срок на предизвестие

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова разглежда обезщетението при неспазен срок на предизвестие. Работодателят плаща обезщетение за неспазен срок на предизвестие на основание чл. 220 КТ винаги когато по негова инициатива договорът...

Придобиване на членство в кооперация

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира придобиването на членство в кооперация. Специфика е налице при встъпване във вписана (регистрирана) кооперация, тъй като чл. 8 ЗК предвижда двуинстанцио...

Пример за дериватив, който се докладва като финансов актив

Изплатената опционна премия в размер на 2000 лева следва да се докладва във финансовия отчет на “Селена” АД като финансов актив (дериватив) само и единствено ако опцията бъде уредена по един от следните три начина: 1. Нетно парично разплащане (урежда...

Справочник

Държавен вестник, бр. 36/2013 г.

ДВ, бр. 36 от 16.04.2013 г. Министърът на околната среда и водите издаде Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци. Министърът н...

Определяне на приложимото законодателство - промяна на организацията в Република Чехия от 1 януари 2013 г.

От 1 януари 2013 г. обработването на заявления от лица, които имат трудов стаж в две или повече държави от ЕС/ЕИП или Швейцария на основание чл. 13 от Регламент (ЕИО) № 883/2004, ще бъдат обработвани от районните адмитистрации по социално осигуряване...

Промени в пенсионното осигуряване на Република Чехия, влизащи в сила от 1 януари 2013 г.

Националeн осигурителен институт 1) Въвеждане на “Втори стълб” в чешката пенсионна система и нейното въздействие относно компетентностите на Чешката социалноосигурителна администрация (CSSA). Въвеждане на “Втори стълб” на пенсионната система (пенс...

Роля на комитетите и групите по условия на труд

Главна инспекция по труда Създаването на комитетите и групите по условия на труд става част от процеса на интегриране на работниците и служителите в цялостната политика по безопасност и здраве при работа. Всъщност това е форма на социално партньор...

Справочна информация

Централни валутни курсове за периода 15.04.2013 г. - 19.04.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...