Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 17, 29 април - 5 май 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 29 април - 5 май 2013 г.
Законодателство

Министерски съвет

Правителството одобри резултатите от участието на правителствената част от националната тристранна делегация в работата на Деветата европейска регионална среща на Международната организация на труда. Форумът се проведе в периода 8-11 април в Осло, Но...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 2001 г. Дело C- 185/01, решение от 6 февруари 2003 г. страни: Auto Lease Holland BV срещу Bundesamt für Finanzen Предмет на спора е задълженията на получателя при доставката на горива. В своето решение Съдът на ЕО приема, че: член 5 (...

Данъчно третиране на продажбата на земеделска земя

Физическо лице продава земеделска земя през 2012 г. Част от земята е придобита от лицето по наследство, като има договор за доброволна делба от 1999 г., а друга част е придобита чрез покупко-продажба от друг роднина през 2003 г. Подлежи ли на деклари...

За недопускане до работа се дължи обезщетение

Бях уволнен дисциплинарно. Обжалвах заповедта за уволнение пред съда и спечелих делото. Заповедта беше отменена. Явих се в предприятието в двуседмичния срок по чл. 345, ал. 1 от Кодекса на труда, за да заема предишната си длъжност, но заварих стаята ...

Задължителен одит на ГФО на кооперациите

Кои са критериите при определяне на задължителен одит на ГФО на кооперациите от регистриран екперт-счетоводител съгласно Закона за кооперациите и Закона за счетоводството. Годишните финансови отчети на кооперациите съгласно промяната на чл. 62 от З...

Минимална площ и обем на помещението при работа от разстояние

Има ли определен норматив за минималните площ и обем на помещението, където се изпълнява работата от разстояние? Въпреки че работата от разстояние се изпълнява извън помещенията на работодателя (обикновено в дома на служителя), помещението, където ...

Обезщетение за неизползван отпуск за минали години

Върху каква база се изчислява обезщетението за останалия неизползван платен годишен отпуск за минали години, при положение че заплатата през същите години е била по-ниска от тази при уволнението? Независимо за коя година се е полагал, неизползвания...

Относно задължението за подаване на годишна данъчна декларация

Едноличен търговец, извършващ патентна дейност, в края на 2011 г. прекрати патентната си дейност със съответната декларация и не извършва никаква дейност след това, но фирмата продължава да съществува. През 2012 г. е подадена годишна декларация по ЗД...

Отчитане на безвъзмездно получените средства във връзка с финансирането по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

ЮЛНЦ е получило финансиране по ОПРЧР. Проектът обхваща два отчетни периода (2012 - 2013 г.). До 31.12.2012 г. сме получили авансово 38 хил. лв. от договореното финансиране. За същия период разходите по проекта са в размер на 40 хил. лв. Във връзка с ...

Отчитане на заложен имот

Наш имот е продаден от банка чрез съдия-изпълнител. За продажбата имам “Документ за продажба”, помогнете какви счетоводни записвания трябва да се направят. От зададения въпрос не става ясно този имот какъв актив е за предприятието, на което сте със...

Оценка на риска в предприятието

Кой е упълномощен от закона да извършва оценка на риска в предприятието? В съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд оценяването на риска се извършва от работодателя. Практическата работа по оценка на риска се извършва по...

Разпределение на средствата за СБКО

Длъжен ли е работодателят да разпределя средствата за социално-битово обслужване поравно между всички работници и служители в предприятието? Средствата за социално-битовото и културното обслужване не могат да се изземват и използват за други цели. ...

Стопанска дейност на ЮЛНЦ

Ние представляваме юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за обществена полза - с предмет на дейност обучение в областта на човешките взаимоотношения за родители, учители, младежи и деца. Организираме семинари, курсове с родители, учители. У...