начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 17, 29 април - 5 май 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 29 април - 5 май 2013 г.
Законодателство

Министерски съвет

Правителството одобри резултатите от участието на правителствената част от националната тристранна делегация в работата на Деветата европейска регионална среща на Международната организация на труда. Форумът се проведе в периода 8-11 април в Осло, Но...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 2001 г. Дело C- 185/01, решение от 6 февруари 2003 г. страни: Auto Lease Holland BV срещу Bundesamt für Finanzen Предмет на спора е задълженията на получателя при доставката на горива. В своето решение Съдът на ЕО приема, че: член 5 (...

Данъчно третиране на продажбата на земеделска земя

Физическо лице продава земеделска земя през 2012 г. Част от земята е придобита от лицето по наследство, като има договор за доброволна делба от 1999 г., а друга част е придобита чрез покупко-продажба от друг роднина през 2003 г. Подлежи ли на деклари...

За недопускане до работа се дължи обезщетение

Бях уволнен дисциплинарно. Обжалвах заповедта за уволнение пред съда и спечелих делото. Заповедта беше отменена. Явих се в предприятието в двуседмичния срок по чл. 345, ал. 1 от Кодекса на труда, за да заема предишната си длъжност, но заварих стаята ...

Задължителен одит на ГФО на кооперациите

Кои са критериите при определяне на задължителен одит на ГФО на кооперациите от регистриран екперт-счетоводител съгласно Закона за кооперациите и Закона за счетоводството. Годишните финансови отчети на кооперациите съгласно промяната на чл. 62 от З...

Минимална площ и обем на помещението при работа от разстояние

Има ли определен норматив за минималните площ и обем на помещението, където се изпълнява работата от разстояние? Въпреки че работата от разстояние се изпълнява извън помещенията на работодателя (обикновено в дома на служителя), помещението, където ...

Обезщетение за неизползван отпуск за минали години

Върху каква база се изчислява обезщетението за останалия неизползван платен годишен отпуск за минали години, при положение че заплатата през същите години е била по-ниска от тази при уволнението? Независимо за коя година се е полагал, неизползвания...

Относно задължението за подаване на годишна данъчна декларация

Едноличен търговец, извършващ патентна дейност, в края на 2011 г. прекрати патентната си дейност със съответната декларация и не извършва никаква дейност след това, но фирмата продължава да съществува. През 2012 г. е подадена годишна декларация по ЗД...

Отчитане на безвъзмездно получените средства във връзка с финансирането по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

ЮЛНЦ е получило финансиране по ОПРЧР. Проектът обхваща два отчетни периода (2012 - 2013 г.). До 31.12.2012 г. сме получили авансово 38 хил. лв. от договореното финансиране. За същия период разходите по проекта са в размер на 40 хил. лв. Във връзка с ...

Отчитане на заложен имот

Наш имот е продаден от банка чрез съдия-изпълнител. За продажбата имам “Документ за продажба”, помогнете какви счетоводни записвания трябва да се направят. От зададения въпрос не става ясно този имот какъв актив е за предприятието, на което сте със...

Оценка на риска в предприятието

Кой е упълномощен от закона да извършва оценка на риска в предприятието? В съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд оценяването на риска се извършва от работодателя. Практическата работа по оценка на риска се извършва по...

Разпределение на средствата за СБКО

Длъжен ли е работодателят да разпределя средствата за социално-битово обслужване поравно между всички работници и служители в предприятието? Средствата за социално-битовото и културното обслужване не могат да се изземват и използват за други цели. ...

Стопанска дейност на ЮЛНЦ

Ние представляваме юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за обществена полза - с предмет на дейност обучение в областта на човешките взаимоотношения за родители, учители, младежи и деца. Организираме семинари, курсове с родители, учители. У...