Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 8, 16 - 30 април 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 17-645 от 21.12.2012 г. - ОТНОСНО: Отложеният отпуск следва да се ползва в календарната година, за която е отложено ползването му. Ако отложеният отпуск не е ползван и в годината, за която е отложено ползването (независимо от причините за това), той може да се ползва най-късно до края на следващата календарна година

ОТНОСНО: Отложеният отпуск следва да се ползва в календарната година, за която е отложено ползването му. Ако отложеният отпуск не е ползван и в годината, за която е отложено ползването (независимо от причините за това), той може да се ползва най-късно до края на следващата календ...

№ 20-00-91 от 11.04.2013 г. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище: 1. С Постановление № 79 от 29 март 2013 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 05.04.2013 г.) са направени следните изменения и допълнения в Наредбата за обществено осигуряване на сам...

№ 26-780 от 13.12.2012 г. - ОТНОСНО: Работодателят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред, в който определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието, съобразно особеностите на неговата дейност

ОТНОСНО: Работодателят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред, в който определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието, съобразно особеностите на неговата дейн...

№ 3-10 от 02.01.2013 г. - ОТНОСНО: Задължения за такса битови отпадъци за притежаван недвижим имот - публична държавна собственост, зает от железопътна мрежа, находящ се извън строителните граници на гр…………….

ОТНОСНО: Задължения за такса битови отпадъци за притежаван недвижим имот - публична държавна собственост, зает от железопътна мрежа, находящ се извън строителните граници на гр……………. Според изложеното в запитването НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" – ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕ...

№ 3-3674 от 07.12.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на придобиване на отпадъци съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на придобиване на отпадъци съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложената фактическа обстановка и допълнителната идентификация на задълженото лице се установява следното: „Е” ЕООД е с предмет на дейност изкуп...

№ 33-00-362 от 19.12.2012 г. ОТНОСНО: Държавно обществено осигуряване на общинските съветници

ОТНОСНО: Държавно обществено осигуряване на общинските съветници Във връзка с ваше писмо относно държавното обществено осигуряване на общинските съветници, изпратено ни за разглеждане от НОИ и заведено в ЦУ на НАП с вх. № …………… /22.10.2012 г., изразявам следното становище по въпр...

№ 5-53-02-394 от 13.12.2012 г. - ОТНОСНО: В запитването е посочено, че лице упражнява дейност като адвокат и същевременно е назначено от съда за синдик на търговско дружество, обявено в несъстоятелност. В тази връзка е поставен въпрос дали това лице подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, ако доходите от адвокатската дейност не надхвърлят посочения в чл. 96, ал. 1 от ЗДДС праг, а сумата от доходите от адвокатска дейност и от тези като синдик надхвърлят посочения праг.

ОТНОСНО: В запитването е посочено, че лице упражнява дейност като адвокат и същевременно е назначено от съда за синдик на търговско дружество, обявено в несъстоятелност. В тази връзка е поставен въпрос дали това лице подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от...

№ 94-3710 от 13.11.2012 г. - ОТНОСНО: Въвеждането на сумирано изчисляване на работното време не води до промяна на уговорената с трудовите договори на работниците и служителите продължителност на работния ден или седмица

ОТНОСНО: Въвеждането на сумирано изчисляване на работното време не води до промяна на уговорената с трудовите договори на работниците и служителите продължителност на работния ден или седмица Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда (КТ) при сключване на трудов договор се...

№ 94-4080 от 10.12.2012 г. - ОТНОСНО: Общинският съветник не осъществява своите пълномощия въз основа на трудово правоотношение и за разлика от председателя на общинския съвет законът не предвижда ползването на права по трудово правоотношение. Времето, за което едно лице е избрано за общински съветник, но не заема длъжността председател на общинския съвет, не се признава за трудов стаж

ОТНОСНО: Общинският съветник не осъществява своите пълномощия въз основа на трудово правоотношение и за разлика от председателя на общинския съвет законът не предвижда ползването на права по трудово правоотношение. Времето, за което едно лице е избрано за общински съветник, но не...

№ 96-2323-1 от 28.01.2013 г. - Относно: Имам учителски стаж 38 години, от които 3 години и 6 месеца като дружинен ръководител в периода 1973-1976 г. Счита ли се за учителски трудов стаж трудовият ми стаж като дружинен ръководител?

Относно: Имам учителски стаж 38 години, от които 3 години и 6 месеца като дружинен ръководител в периода 1973-1976 г. Счита ли се за учителски трудов стаж трудовият ми стаж като дружинен ръководител? По силата на чл. 19, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж осигури...

№ 96-2342-1 от 28.01.2013 г. - ОТНОСНО: Във връзка с предстоящото ми пенсиониране изискват от мен да уведомя институцията, която ще ми издаде удостоверение за осигурителен доход обр. УП-2 за определен срок, и да поискам от Националния осигурителен институт сумите, върху които са ми внасяли осигурителни вноски за пенсия. Моля да ми обясните как да го направя.

ОТНОСНО: Във връзка с предстоящото ми пенсиониране изискват от мен да уведомя институцията, която ще ми издаде удостоверение за осигурителен доход обр. УП-2 за определен срок, и да поискам от Националния осигурителен институт сумите, върху които са ми внасяли осигурителни вноски ...

№ 96-2479-1 от 19.02.2013 г. - ОТНОСНО: Защо стажът на длъжността „учител-методист" се зачита за учителски от учебната 2010-2011 г., след като тези длъжности съществуваха и преди това?

ОТНОСНО: Защо стажът на длъжността „учител-методист" се зачита за учителски от учебната 2010-2011 г., след като тези длъжности съществуваха и преди това? Аз съм била учител-методист от 2000 г. до 2009 г. От 2010 г. вече не съм на тази длъжност поради факта, че съгласно чл. 7 от П...

№ 96-2604-1 от 05.03.2013 г. - ОТНОСНО: Зачита ли се за трудов и осигурителен стаж времето на ползван отпуск за гледане на дете до двегодишна възраст от родител на майката (бабата на детето)? Какъв би бил доходът за определяне на пенсията за осигурителен стаж и възраст за времето на този отпуск - 240 лв. или друг?

ОТНОСНО: Зачита ли се за трудов и осигурителен стаж времето на ползван отпуск за гледане на дете до двегодишна възраст от родител на майката (бабата на детето)? Какъв би бил доходът за определяне на пенсията за осигурителен стаж и възраст за времето на този отпуск - 240 лв. или д...

№ 96-888-1 от 26.02.2013 г. - ОТНОСНО: На наша служителка й предстои пенсиониране поради инвалидност. Тя няма 3 последователни години стаж от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. Какво трябва да се впише в заявлението УП-1 в полето, в което следва да се посочи периодът преди 1997 г., за който се записва брутното трудово възнаграждение за изчисляване на пенсията?

ОТНОСНО: На наша служителка й предстои пенсиониране поради инвалидност. Тя няма 3 последователни години стаж от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. Какво трябва да се впише в заявлението УП-1 в полето, в което следва да се посочи периодът преди 1997 г., за кой...

№ ДР-3 от 20.02.2013 г. - ОТНОСНО: Разпределението и отчитането на субсидиите от централния бюджет на юридическите лица е нестопанска цел, посочени в Приложение № 4 към чл. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

ОТНОСНО: Разпределението и отчитането на субсидиите от централния бюджет на юридическите лица е нестопанска цел, посочени в Приложение № 4 към чл. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. I. Разпределение на утвърдената субсидия със Закона за държавния бюд...

№ М-24-33-153 от 07.12.2012 г. - ОТНОСНО: Определяне на периода, през който лицата притежават статут на „регистрирани тютюнопроизводители” след направените промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ), обн., ДВ, бр. 50 от 03.07.2012 г.

ОТНОСНО: Определяне на периода, през който лицата притежават статут на „регистрирани тютюнопроизводители” след направените промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ), обн., ДВ, бр. 50 от 03.07.2012 г. Повод за отправеното запитване са подадени в ТД на НАП - офис …… ис...

Анотации

Деклариране на данъчи по чл. 55 ЗДДФЛ

Във бр. 3/2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Даниела Нонина – данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Какъв е редът за деклариране на данъци по чл. 55 ЗДДФЛ? От началото на 2013 г. задълженията за всички републикански данъци, за вноски към фондовете на Държавното...

Корекции на ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС за установени липси и брак при годишната инвентаризация

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 3/2013 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, отговаря на въпроса как се извършват корекции на ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС за установени липси и брак при годишната инвентаризация. 1. По време на годишната инвентаризация най-...

Особености при внасянето на осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица

В сп. „Актив +”, бр.1/2013 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпроса има ли особености при внасянето на осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица. От 01.01.2012 г. едноличните търговци, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители и лицата...

Ред за увеличение на пенсиите от 01 април 2013 г.

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 3/2013 г. Петя Малакова – главен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, отговаря на въпроса: Как ще се увеличат максималните пенсии от 01.04.2013 г. Сега получаваните от лице 700 лв. автомат...

Трудов и осигурителен стаж времето, през което специализантите се обучават за придобиване на специалност в здравеопазването

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 3/2013 г. Красена Стоименова - старши експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в МТСП, отговаря на въпроса: Зачита ли се за трудов и осигурителен стаж времето, през което специализантите се обучават з...

Услуга, предназначена за постоянен обект по ЗДДС

В сп. „Данъчна практика”, бр. 2/2013 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е имал предвид законодателят с текста на второто изречение на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, според който при определяне местоизпьлнението на услуги, получатели на които са ДЗЛ, мястото...

Справочник

Ведомствените бензиностанции ще докладват по интернет доставките на гориво

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Ведомствените бензиностанции ще докладват по интернет доставките на гориво Ведомствените бензиностанции, които отговарят на определени условия, могат да не купуват и въвеждат в експлоатация нивомерни системи, гласят последн...

Данъчни облекчения за физически лица

Данъчните облекчения, които можете да ползвате с годишната данъчна декларация за облагане на доходите за 2012 г., са: Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. Това данъчно облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дав...

Държавен вестник, бр. 29 - 36/2013 г.

Министерство на вътрешните работи Наредба № Із-553 от 12 март 2013 г. за реда за организиране и осъществяване на превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи Министерство на здравеопазването Наредба за из...

Какви данъци и осигуровки внасят земеделците

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Какви данъци и осигуровки внасят земеделците Субсидиите на земеделските производители, които са за периоди преди 1 януари 2010 г., не се облагат с подоходен данък Регистрираните като тютюнопроизводители и земеделски произв...

Осигурителен календар за май 2013 г.

[[table_1]]...

Отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с единната сметка

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с единната сметка Какво се попълва и какво не се попълва в платежното нареждане за плащане към бюджета през 2013 г.? Образецът на платежното нареждане за плащане към бюджета...

Справочна информация бр. 8/2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1 - 15 април 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди м...