Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 9, 1 - 15 май 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-257 от 23.01.2013 г. - ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване на лице, което има отпусната пенсия и полага труд без трудово правоотношение

ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване на лице, което има отпусната пенсия и полага труд без трудово правоотношение В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция "ОДОП" – гр. …… /09.01.2013 г., ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитванет...

№ 24-00-1 от 11.04.2013 г. - ОТНОСНО: Измененията и допълненията на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" и на Наредбата за осигурителните каси

ОТНОСНО: Измененията и допълненията на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" и на Наредбата за осигурителните каси На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Нац...

№ 31-87 от 18.01.2013 г. - ОТНОСНО: Облагане на доходите от лихви по депозитни сметки на физическо лице съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ОТНОСНО: Облагане на доходите от лихви по депозитни сметки на физическо лице съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица Според изложеното в запитването физическо лице има сключен договор от 05.01.2010 г. за депозит със срок 3 години с банка – клон гр. Съгласно...

№ 31-88 от 18.01.2013 г. - ОТНОСНО: Въвеждане на единна сметка за плащане на данъци и осигуровки

ОТНОСНО: Въвеждане на единна сметка за плащане на данъци и осигуровки В запитването във връзка със задължение на дружеството по подадена справка-декларация по ЗДДС от … 2011 г. се поставят следните въпроси: 1. Ако при наличието на свободен финансов ресурс се направи плащане в раз...

№ 32-25 от 21.01.2013 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейност по приемане и оползотворяване на отпадъци съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейност по приемане и оползотворяване на отпадъци съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в него съгласно договор за оползотворяване на отпадъци чрез изгаряне между "Б" АД и общинско предприятие "Х" (регис...

№ 91АО-2650 от 11.12.2012 г. - ОТНОСНО: Осигурителят може да плати за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност само на осигурените по смисъла на Кодекса за социално осигуряване лица

ОТНОСНО: Осигурителят може да плати за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност само на осигурените по смисъла на Кодекса за социално осигуряване лица Съгласно чл. 40, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените лица за общо заболяване и ...

№ 94-00-51 от 10.07.2012 г. - ОТНОСНО: Облагане и документиране на доставка по отдаване под наем

ОТНОСНО: Облагане и документиране на доставка по отдаване под наем В дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" … е постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-51/07.03.2012 г., относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДД...

№ 94-00-55 от 23.03.2012 г. - ОТНОСНО: Получени субсидии формират ли облагаем оборот за регистрация по смисъла на ЗДДС

ОТНОСНО: Получени субсидии формират ли облагаем оборот за регистрация по смисъла на ЗДДС В дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" … е постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-55/09.03.2012 г., относно прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добаве...

№ 94-004 от 15.01.2013 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга – отдаване на земя под наем по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга – отдаване на земя под наем по реда на ЗДДС В Дирекция "ОДОП" – ………… постъпи писмено запитване с вх. № ………/08.01.2013 г., относно данъчно третиране на доставка на услуга - отдаване на земя под наем по реда на ЗДДС. В запитването е ...

№ 96-00-15 от 18.01.2013 г. - ОТНОСНО: Документиране на безвъзмездна финансова помощ и задължение за регистрация

ОТНОСНО: Документиране на безвъзмездна финансова помощ и задължение за регистрация С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № … /10.01.2013 г. в Дирекция "ОДОП", е изложена следната фактическа обстановка и са поставени следните въпроси: 1. Дружество кандидатства по проект "Леона...

№ 96-00-16 от 25.01.2013 г. - ОТНОСНО: Разпоредбите на чл. 96 от ЗДДС

ОТНОСНО: Разпоредбите на чл. 96 от ЗДДС Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило с вх. № … /11.01.2013 г. в Дирекция "ОДОП", е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е вписано в търговския регистър с КИД: 5630 - Дейност питейни заведения. Осъществява дейност к...

№ 960-08-22 от 04.01.2013 г. - ОТНОСНО: Разпоредбите на чл. 208 и чл. 209 от ЗКПО

ОТНОСНО: Разпоредбите на чл. 208 и чл. 209 от ЗКПО С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/20.12.2012 г. в Дирекция "ОДОП" е изложена следната фактическа обстановка и са поставени следните два въпроса: 1. Дружество предоставя ваучери за храна в размер на 70 лева месечно на ...

№ М-70-00-66 от 08.10.2012 г. - ОТНОСНО: Размер на дължимите осигурителни вноски върху изплатените суми без трудови правоотношения

ОТНОСНО: Размер на дължимите осигурителни вноски върху изплатените суми без трудови правоотношения В дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" … е постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. № М-70-00-66/31.08.2012 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за ...

№ М-70-00-68 от 23.10.2012 г. - ОТНОСНО: Удостоверение по чл. 58, ал. 1 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Удостоверение по чл. 58, ал. 1 от ЗДДФЛ Фактическа обстановка: За удържаните и внесени данъци по реда на ЗДДФЛ чуждестранно физическо лице (ЧФЛ) иска да му бъде издадено удостоверение по чл. 58, ал. 1 от с.з. Удостоверението ще получи пълномощник. Поставен въпрос: Следва...

Анотации

Аспекти при брак на МПС на лизинг

В бр. 4 от 2013 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов отговаря на следния въпрос: Поради възникнал пожар с лизингов автобус през 2011 г. е изписан от счетоводния и данъчният амортизационен план. Заведен е съдебен иск за обезщетение (същият е застрахован), но до...

Въвеждане на удължено работно време

В бр. 3 от 2013 г. на сп. „Труд и право” Емилия Банова отговаря на следния въпрос: Лице работи от няколко години в шивашка фирма. Работното му време е 8 часа. През миналата година в края на лятото е имало няколко по-големи поръчки, в това число и за чуждестранни фирми. За изпълне...

Индивидуален сметкоплан на предприятие

В сп. „Счетоводство +”, бр. 4/2013 г. Ст.н.с. д-р Живко Бонев – регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Какво представлява и как се съставя индивидуален сметкоплан на предприятие? Индивидуалният сметкоплан е структуриран списък на сметките, които ще се използват в конкрет...

Осигуряване на собственик на дружество

В бр. 4 от 2013 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика” Бистра Коларова отговаря на следния въпрос: ЕООД започва дейност от 1.01.2013 г. Назначен по трудов договор е само един човек. Дейността е търговия на дребно. Управителят (собственик на ЕООД) няма сключен договор за управле...

Отчитане на кредитно известие

В бр. 4 от 2013 г. на сп. „Актив” Евгени Рангелов разглежда следния казус: Какъв е редът за отчитане на кредитно известие? В чл. 115 от закона е дадено задължение на доставчика да издаде кредитно известие към фактура, когато: - се изменя данъчната основа на фактурираната доставка...

Право на данъчен кредит за лек автомобил, ползван за търговска дейност

В в. „Актив”, бр. 7/2013 г. Лиляна Панева – данъчен консултант разглежда следния казус: Регистрирано по ЗДДС еднолично дружество извършва търговска дейност, при която ползва лек автомобил по смисъла на т. 18 от § 1 на ДР от закона. Предвид това, че дейността, която извършва дру...

Фактуриране на аванс за износ

В бр. 6 от 2013 г. на в. „Актив” Лиляна Панева отговаря на следния въпрос: Получено е частично авансово плащане за износ на стока по договор с холандска фирма, но стоката ще бъде транспортирана за Сърбия около две седмици след получаването на аванса. По силата на чл. 25, ал. 7 от...

Справочник

Всеки, който е удържал данък за доходи извън трудов договор, подава новата декларация за дължими данъци

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Всеки, който е удържал данък за доходи извън трудов договор, подава новата декларация за дължими данъци Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е за...

Въпроси и отговори във връзка с информационна система „Контрол на горивата“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 1. Въпрос: Ние сме транспортна фирма, разполагаща с ведомствена бензиностанция за собствени нужди. Преди измененията обектите за зареждания с горива за собствени нужди бяха длъжни да инсталират електронни системи с фискална паме...

Държавен вестник, бр. 37 - 41/2013 г.

ДВ, бр. 37 от 19.04.2013 г. Президент на републиката Указ № 78 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Царимир, община Съединение, област Пловдив, на 29 септември 2013 г. Указ № 79 за изменение на Указ № 85 от 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените ...

Еднократна енергийна помощ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Еднократна енергийна помощ До десет работни дни Агенцията за социално подпомагане ще започне приемането на молби-декларации за отпускане на еднократна финансова помощ за отопление в размер на 65,72 лв. на хората, ко...

Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина Българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. П...

Полезно за наемодателите

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Полезно за наемодателите I. Облагане на доходите от продажба на недвижим имот Доходите, придобити през календарната година от продажба на един недвижим жилищен имот, не подлежат на облагане с данък, ако той е бил ваша собстве...

Справочна информация

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16 - 30 април 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...