Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 9, 1 - 15 май 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-257 от 23.01.2013 г. - ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване на лице, което има отпусната пенсия и полага труд без трудово правоотношение

ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване на лице, което има отпусната пенсия и полага труд без трудово правоотношение В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция "ОДОП" – гр. …… /09.01.2013 г., ви уведомяваме за следното: ...

№ 24-00-1 от 11.04.2013 г. - ОТНОСНО: Измененията и допълненията на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" и на Наредбата за осигурителните каси

ОТНОСНО: Измененията и допълненията на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" и на Наредбата за осигурителните каси На основание чл. 10,...

№ 31-87 от 18.01.2013 г. - ОТНОСНО: Облагане на доходите от лихви по депозитни сметки на физическо лице съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ОТНОСНО: Облагане на доходите от лихви по депозитни сметки на физическо лице съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица Според изложеното в запитването физическо лице има сключен договор от 05.01.2010 г. за депозит със срок 3 годи...

№ 31-88 от 18.01.2013 г. - ОТНОСНО: Въвеждане на единна сметка за плащане на данъци и осигуровки

ОТНОСНО: Въвеждане на единна сметка за плащане на данъци и осигуровки В запитването във връзка със задължение на дружеството по подадена справка-декларация по ЗДДС от … 2011 г. се поставят следните въпроси: 1. Ако при наличието на свободен финансов р...

№ 32-25 от 21.01.2013 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейност по приемане и оползотворяване на отпадъци съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейност по приемане и оползотворяване на отпадъци съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в него съгласно договор за оползотворяване на отпадъци чрез изгаряне между "Б" АД и о...

№ 91АО-2650 от 11.12.2012 г. - ОТНОСНО: Осигурителят може да плати за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност само на осигурените по смисъла на Кодекса за социално осигуряване лица

ОТНОСНО: Осигурителят може да плати за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност само на осигурените по смисъла на Кодекса за социално осигуряване лица Съгласно чл. 40, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурен...

№ 94-00-51 от 10.07.2012 г. - ОТНОСНО: Облагане и документиране на доставка по отдаване под наем

ОТНОСНО: Облагане и документиране на доставка по отдаване под наем В дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" … е постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-51/07.03.2012 г., относно приложение на разпоредбите на Закона за данък ...

№ 94-00-55 от 23.03.2012 г. - ОТНОСНО: Получени субсидии формират ли облагаем оборот за регистрация по смисъла на ЗДДС

ОТНОСНО: Получени субсидии формират ли облагаем оборот за регистрация по смисъла на ЗДДС В дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" … е постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-55/09.03.2012 г., относно прилагане разпоредбите н...

№ 94-004 от 15.01.2013 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга – отдаване на земя под наем по реда на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга – отдаване на земя под наем по реда на ЗДДС В Дирекция "ОДОП" – ………… постъпи писмено запитване с вх. № ………/08.01.2013 г., относно данъчно третиране на доставка на услуга - отдаване на земя под наем по ...

№ 96-00-15 от 18.01.2013 г. - ОТНОСНО: Документиране на безвъзмездна финансова помощ и задължение за регистрация

ОТНОСНО: Документиране на безвъзмездна финансова помощ и задължение за регистрация С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № … /10.01.2013 г. в Дирекция "ОДОП", е изложена следната фактическа обстановка и са поставени следните въпроси: 1. Дружество...

№ 96-00-16 от 25.01.2013 г. - ОТНОСНО: Разпоредбите на чл. 96 от ЗДДС

ОТНОСНО: Разпоредбите на чл. 96 от ЗДДС Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило с вх. № … /11.01.2013 г. в Дирекция "ОДОП", е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е вписано в търговския регистър с КИД: 5630 - Дейност питейни за...

№ 960-08-22 от 04.01.2013 г. - ОТНОСНО: Разпоредбите на чл. 208 и чл. 209 от ЗКПО

ОТНОСНО: Разпоредбите на чл. 208 и чл. 209 от ЗКПО С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/20.12.2012 г. в Дирекция "ОДОП" е изложена следната фактическа обстановка и са поставени следните два въпроса: 1. Дружество предоставя ваучери за храна в...

№ М-70-00-66 от 08.10.2012 г. - ОТНОСНО: Размер на дължимите осигурителни вноски върху изплатените суми без трудови правоотношения

ОТНОСНО: Размер на дължимите осигурителни вноски върху изплатените суми без трудови правоотношения В дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" … е постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. № М-70-00-66/31.08.2012 г., относно прилагането ...

№ М-70-00-68 от 23.10.2012 г. - ОТНОСНО: Удостоверение по чл. 58, ал. 1 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Удостоверение по чл. 58, ал. 1 от ЗДДФЛ Фактическа обстановка: За удържаните и внесени данъци по реда на ЗДДФЛ чуждестранно физическо лице (ЧФЛ) иска да му бъде издадено удостоверение по чл. 58, ал. 1 от с.з. Удостоверението ще получи пълном...

Анотации

Аспекти при брак на МПС на лизинг

В бр. 4 от 2013 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов отговаря на следния въпрос: Поради възникнал пожар с лизингов автобус през 2011 г. е изписан от счетоводния и данъчният амортизационен план. Заведен е съдебен иск за обезщетение...

Въвеждане на удължено работно време

В бр. 3 от 2013 г. на сп. „Труд и право” Емилия Банова отговаря на следния въпрос: Лице работи от няколко години в шивашка фирма. Работното му време е 8 часа. През миналата година в края на лятото е имало няколко по-големи поръчки, в това число и за ...

Индивидуален сметкоплан на предприятие

В сп. „Счетоводство +”, бр. 4/2013 г. Ст.н.с. д-р Живко Бонев – регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Какво представлява и как се съставя индивидуален сметкоплан на предприятие? Индивидуалният сметкоплан е структуриран списък на сметките, к...

Осигуряване на собственик на дружество

В бр. 4 от 2013 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика” Бистра Коларова отговаря на следния въпрос: ЕООД започва дейност от 1.01.2013 г. Назначен по трудов договор е само един човек. Дейността е търговия на дребно. Управителят (собственик на ЕООД) н...

Отчитане на кредитно известие

В бр. 4 от 2013 г. на сп. „Актив” Евгени Рангелов разглежда следния казус: Какъв е редът за отчитане на кредитно известие? В чл. 115 от закона е дадено задължение на доставчика да издаде кредитно известие към фактура, когато: - се изменя данъчната ос...

Право на данъчен кредит за лек автомобил, ползван за търговска дейност

В в. „Актив”, бр. 7/2013 г. Лиляна Панева – данъчен консултант разглежда следния казус: Регистрирано по ЗДДС еднолично дружество извършва търговска дейност, при която ползва лек автомобил по смисъла на т. 18 от § 1 на ДР от закона. Предвид това, че...

Фактуриране на аванс за износ

В бр. 6 от 2013 г. на в. „Актив” Лиляна Панева отговаря на следния въпрос: Получено е частично авансово плащане за износ на стока по договор с холандска фирма, но стоката ще бъде транспортирана за Сърбия около две седмици след получаването на аванса....

Справочник

Всеки, който е удържал данък за доходи извън трудов договор, подава новата декларация за дължими данъци

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Всеки, който е удържал данък за доходи извън трудов договор, подава новата декларация за дължими данъци Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън...

Въпроси и отговори във връзка с информационна система „Контрол на горивата“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 1. Въпрос: Ние сме транспортна фирма, разполагаща с ведомствена бензиностанция за собствени нужди. Преди измененията обектите за зареждания с горива за собствени нужди бяха длъжни да инсталират елек...

Държавен вестник, бр. 37 - 41/2013 г.

ДВ, бр. 37 от 19.04.2013 г. Президент на републиката Указ № 78 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Царимир, община Съединение, област Пловдив, на 29 септември 2013 г. Указ № 79 за изменение на Указ № 85 от 2012 г. за утвърждаване н...

Еднократна енергийна помощ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Еднократна енергийна помощ До десет работни дни Агенцията за социално подпомагане ще започне приемането на молби-декларации за отпускане на еднократна финансова помощ за отопление в раз...

Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина Българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноск...

Полезно за наемодателите

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Полезно за наемодателите I. Облагане на доходите от продажба на недвижим имот Доходите, придобити през календарната година от продажба на един недвижим жилищен имот, не подлежат на облагане с дан...

Справочна информация

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16 - 30 април 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за ...