Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 20, 27 май - 2 юни 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 27 май - 2 юни 2013 г.
Закони и правителствени актове

Обезщетение за оставане без работа (чл. 222, ал. 1 от КТ) не се дължи при уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ

В бр. 20 от 2013 г. на в. „Седмичен законник” Нина Манолова, адвокат, разглежда следния казус: На 7 януари 2013 г. наша служителка - главен счетоводител, беше уволнена на основание чл. 328, ал. 2 от КТ поради сключване на договор за управление на дру...

Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Бих искал да попитам дали чл. 167а, ал. 1, изр. първо “всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение” означава, че към момента на искане на отпуска и двамата родители трябва да работят по трудово правоотношение, и...

Данъчно облагане и осигуряване на земеделските производители

Облагането на доходите на земеделските производители е регламентирано в разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Регистрираните земеделски производители, които са вписани в регистъра на земеделските производители по реда...

Обезщетение за оставане без работа (чл. 222, ал. 1 от КТ) не се дължи при уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ

На 7 януари 2013 г. наша служителка - главен счетоводител, беше уволнена на основание чл. 328, ал. 2 от КТ поради сключване на договор за управление на дружеството. На тази служителка изплатихме следните обезщетения: - на основание чл. 220 КТ изплати...

Въпроси и отговори

ДДС за транспортни разходи при доставки от внос

Регистрирана по ЗДДС българска фирма закупува стока от Китай, която се превозва до България от чуждестранен морски превозвач до пристанище Солун и от гръцка транспортна фирма от Солун до Стара Загора. Стоката не се обмитява при пристигането й в Солун...

Изплащане на печалбата на ЕТ и представяне на паричния поток

Как ЕТ разпределя печалба от минали години насам? В касата на ЕТ има налични пари. Какво действие се извършва, т.е каква е стопанската операция, така че обложеният доход от стопанска дейност на ЕТ през годините да се разпредели, така че наличните па...

Командироване от друг работодател

Работник по трудов договор с един работодател има граждански договор с фирма. Може ли фирмата да го командирова без съгласието на неговия работодател? Разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната сочи, че работник или служи...

Осигуряване на лице, упражняващо свободна професия

Регистрирана съм като самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия - преводач. Основно работя като виртуален асистент. Подавам ежемесечно Декларация образец 1 и декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, в която обявявам прекъсва...

Разходи за комисиона при придобиване на имот

Комисионата на посредник при покупка на имот включва ли се в отчетната цена? Някои казват, че е пряк разход, а други, че е разход, който е без значение за въвеждането на имот в експлоатация. Комисионите на посредник при покупката на имот според т. 4...

Сключване на нов трудов договор след уволнение поради намаляване обема на работа

Има ли работодателят право веднага след уволнение на служител поради намаляване обема на работа да обяви длъжността за свободна и да назначи на нея друго лице? При намаляване обема на работа работодателят има право да прекрати трудовия договор с пре...

В пресата за вас

Данъчно третиране на неизплатени, респективно неотписани в срок задължения

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда данъчно третиране на неизплатени, респективно неотписани в срок задължения. Данъчното третиране на неизплатените, респ. на неотписаните в срок задължени...

Издаване на образците на сметка за изплатени суми и на служебната бележка при договор за наем

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Дружеството ни има сключен договор за наем с физическо лице. Предвид последните промени в ЗДДФЛ, как следва да процедираме при изплащане на д...

Издаване на сборна фактура

В бр. 3 от 2013 г. на “Счетоводство, данъци и право” Моника Петрова разглежда въпроса за издаването на сборна фактура. По силата на чл. 113, ал. 13 ЗДДС, за две или повече доставки, за които данъкът става изискуем през един и същ данъчен периода, мо...

Определяне на възстановимата стойност в зависимост от категорията финансови активи

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира определянето на възстановимата стойност в зависимост от категорията финансови активи. Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност Според параграф 63 от МСС 39...

Отчитане на разходи в селскостопанско предприятие

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” д-р Теодора Рупска, гл. ас. в УНСС, разглежда следния казус: Съгласно т. 3.3 на СС 41 Селско стопанство селскостопанската продукция, придобита в предприятието, се оценява при първоначално приз...

Отчитане на разходите за придобиване на дълготрайни активи

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, коментира отчитанетo на разходите за придобиване на дълготрайни активи. Съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти разходите за придобиване на дългот...

Пример за това как според новия механизъм на ЗКПО ще се формира наказанието за неточно прогнозиране на данъчните печалби за 2013 г.

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда пример за това как според новия механизъм на ЗКПО ще се формира наказанието за неточно прогнозиране на данъчните печалби за 2013 г. Редно е да отбележим, ...

Упражняващите свободни професии подават ли отчети?

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Трябва ли адвокат да води отчетност, при положение че финансовият му резултат се формира с (- 25%) необходимо присъщи разходи. Нужно ли е изготвяне на отче...

Справочник

Държавен вестник, бр. 44/2013 г.

ДВ, бр. 44 от 17.05.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 110 от 8.05.2013 г. за изменение на Правилника за организацията и дейността на Националния съвет за научни изследвания, приет с Постановление № 105 на Министерския съвет от 2004 г....

Мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери”

Периоди за прием на проекти: от 27-31.05 до 10-14.06.2013 г. Финансовата помощ по мярка 112 е предназначена за: 1. увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 икономически единици към периода на проверка за изпълнениет...

Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина

Българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. Подаването на заявление в НАП вече не е обвързано с изискването това да стане преди напускането на стра...

Справочна информация

Централни валутни курсове за периода 20.05.2013 г. - 22.05.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...