Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 20, 27 май - 2 юни 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 27 май - 2 юни 2013 г.
Закони и правителствени актове

Обезщетение за оставане без работа (чл. 222, ал. 1 от КТ) не се дължи при уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ

В бр. 20 от 2013 г. на в. „Седмичен законник” Нина Манолова, адвокат, разглежда следния казус: На 7 януари 2013 г. наша служителка - главен счетоводител, беше уволнена на основание чл. 328, ал. 2 от КТ поради сключване на договор за управление на дружеството. На тази служителка и...

Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Бих искал да попитам дали чл. 167а, ал. 1, изр. първо “всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение” означава, че към момента на искане на отпуска и двамата родители трябва да работят по трудово правоотношение, иначе казано - дали ако наприме...

Данъчно облагане и осигуряване на земеделските производители

Облагането на доходите на земеделските производители е регламентирано в разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Регистрираните земеделски производители, които са вписани в регистъра на земеделските производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за ...

Обезщетение за оставане без работа (чл. 222, ал. 1 от КТ) не се дължи при уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ

На 7 януари 2013 г. наша служителка - главен счетоводител, беше уволнена на основание чл. 328, ал. 2 от КТ поради сключване на договор за управление на дружеството. На тази служителка изплатихме следните обезщетения: - на основание чл. 220 КТ изплатихме едномесечно обезщетение за...

Въпроси и отговори

ДДС за транспортни разходи при доставки от внос

Регистрирана по ЗДДС българска фирма закупува стока от Китай, която се превозва до България от чуждестранен морски превозвач до пристанище Солун и от гръцка транспортна фирма от Солун до Стара Загора. Стоката не се обмитява при пристигането й в Солун, а пристига в България под ре...

Изплащане на печалбата на ЕТ и представяне на паричния поток

Как ЕТ разпределя печалба от минали години насам? В касата на ЕТ има налични пари. Какво действие се извършва, т.е каква е стопанската операция, така че обложеният доход от стопанска дейност на ЕТ през годините да се разпредели, така че наличните пари от касата на ЕТ да не са ве...

Командироване от друг работодател

Работник по трудов договор с един работодател има граждански договор с фирма. Може ли фирмата да го командирова без съгласието на неговия работодател? Разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната сочи, че работник или служител от друго предприятие по из...

Осигуряване на лице, упражняващо свободна професия

Регистрирана съм като самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия - преводач. Основно работя като виртуален асистент. Подавам ежемесечно Декларация образец 1 и декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, в която обявявам прекъсване и възобновяване на дейностт...

Разходи за комисиона при придобиване на имот

Комисионата на посредник при покупка на имот включва ли се в отчетната цена? Някои казват, че е пряк разход, а други, че е разход, който е без значение за въвеждането на имот в експлоатация. Комисионите на посредник при покупката на имот според т. 4 на НСФОМСП 16 Дълготрайни мат...

Сключване на нов трудов договор след уволнение поради намаляване обема на работа

Има ли работодателят право веднага след уволнение на служител поради намаляване обема на работа да обяви длъжността за свободна и да назначи на нея друго лице? При намаляване обема на работа работодателят има право да прекрати трудовия договор с предизвестие на основание чл. 328...

В пресата за вас

Данъчно третиране на неизплатени, респективно неотписани в срок задължения

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда данъчно третиране на неизплатени, респективно неотписани в срок задължения. Данъчното третиране на неизплатените, респ. на неотписаните в срок задължения има няколко аспекта: а. За д...

Издаване на образците на сметка за изплатени суми и на служебната бележка при договор за наем

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Дружеството ни има сключен договор за наем с физическо лице. Предвид последните промени в ЗДДФЛ, как следва да процедираме при изплащане на дохода от наем и по-конкретно к...

Издаване на сборна фактура

В бр. 3 от 2013 г. на “Счетоводство, данъци и право” Моника Петрова разглежда въпроса за издаването на сборна фактура. По силата на чл. 113, ал. 13 ЗДДС, за две или повече доставки, за които данъкът става изискуем през един и същ данъчен периода, може да се издаде сборна фактура...

Определяне на възстановимата стойност в зависимост от категорията финансови активи

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира определянето на възстановимата стойност в зависимост от категорията финансови активи. Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност Според параграф 63 от МСС 39 възстановимата стойност на фи...

Отчитане на разходи в селскостопанско предприятие

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” д-р Теодора Рупска, гл. ас. в УНСС, разглежда следния казус: Съгласно т. 3.3 на СС 41 Селско стопанство селскостопанската продукция, придобита в предприятието, се оценява при първоначално признаване по справедлива стойност...

Отчитане на разходите за придобиване на дълготрайни активи

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, коментира отчитанетo на разходите за придобиване на дълготрайни активи. Съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти разходите за придобиване на дълготрайните активи се включват в ц...

Пример за това как според новия механизъм на ЗКПО ще се формира наказанието за неточно прогнозиране на данъчните печалби за 2013 г.

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда пример за това как според новия механизъм на ЗКПО ще се формира наказанието за неточно прогнозиране на данъчните печалби за 2013 г. Редно е да отбележим, че лихва по чл. 89 от ЗКПО ще ...

Упражняващите свободни професии подават ли отчети?

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Трябва ли адвокат да води отчетност, при положение че финансовият му резултат се формира с (- 25%) необходимо присъщи разходи. Нужно ли е изготвяне на отчети и подаване в статистика и т...

Справочник

Държавен вестник, бр. 44/2013 г.

ДВ, бр. 44 от 17.05.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 110 от 8.05.2013 г. за изменение на Правилника за организацията и дейността на Националния съвет за научни изследвания, приет с Постановление № 105 на Министерския съвет от 2004 г. 2. Постановление № 111 от 8....

Мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери”

Периоди за прием на проекти: от 27-31.05 до 10-14.06.2013 г. Финансовата помощ по мярка 112 е предназначена за: 1. увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана; 2. увелича...

Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина

Българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. Подаването на заявление в НАП вече не е обвързано с изискването това да стане преди напускането на страната, както беше досега. За д...

Справочна информация

Централни валутни курсове за периода 20.05.2013 г. - 22.05.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...