Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 21, 3 - 9 юни 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 3 - 9 юни 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика

Въпрос: Назначили сми работници на длъжност продавачи на открито, на щанд за сладолед. През горещите дни трябва ли да им предоставяме безплатна храна на основание чл. 285 от КТ и Наредба № 11 от 21.12.2005 г. Какъв е точно редът за предоставяне на храната? Може ли да им осигурява...

Погасяване на публичните вземания по давност и лихви за невнесени в срок публични вземания

В ДОПК се регламентира давностният срок на всички публични вземания - държавни и общински. 1. Давностен срок на публичните вземания - държавни и общински Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината,...

Въпроси и отговори

Oтчитане себестойността на продукцията

Kак се осчетоводява продукция, която е произведена веднъж, не е продадена и сега същата тази продукция ще се влага наново в произдоството за нов продукт? При отчитане себестойността на продукцията и услугите предприятията отчитат разходите за основната дейност в сметки от група ...

Доставчици на туристически услуги, които прилагат 9% ДДС

Кои лица и при какви обстоятелства и условия имат право да прилагат преференциалната 9% данъчна ставка по ДДС при доставки на туристически услуги? По силата на действащата редакция на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС 9%-ната ставка е приложима към услугите за настаняване, предоставяни и от...

Концесия за добив на минерална вода - третиране по ЗДДС

През м. януари 2011 г. концесионер “ООД” е сключил концесионен договор с община “Х” - концесия за добив на минерална вода. Концесионерът е получил право да ползва имот - цех за бутилиране на натурална минерална вода и безалкохолни напитки, и довеждащата мрежа от сондаж. Договорът...

Обезщетение за болнични при преотстъпено право на отпуск за отглеждане на малко дете

Наша служителка беше в отпуск за оглеждане на дете и от 01.11.2012 г. се върна на работа, като прехвърли майчинство на майка си, при което тя получава обезщетение 240 лв. Детето се разболява и се налага лечение в болнично заведение и нашата служителка ми представя болничен лист -...

Обезщетение при уволнение след придобито право на пенсия

До края на 2003 г. работих като главен счетоводител във висше учебно заведение. В това си качество работех пряко с Министерството на финансите. През 2004 г. преминах на работа в териториална дирекция на НАП. През настоящата година придобих право на пенсия за осигурителен стаж и в...

Разпределяне под формата на дивидент в натура на недвижим имот, придобит в период, по-малък от 12 месеца, преди датата на последващата доставка

Фирмата има натрупани резерви от неразпределена печалба. Досега не са раздавани дивиденти. Фирмата има недвижим имот и съдружниците искат да го разпределят като дивидент. Оценител ще направи оценка по пазарни цени. Ще се внесе 5% данък дивидент. Понеже цените на имотите са паднал...

Увеличено възнаграждение за работа на официален празник

Удвоява ли се допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за работа на официален празник? В съответствие с чл. 264 от КТ за работа през дните на официални празници, изпълнявана в рамките на работния график, на съответните работници и служители се заплаща сп...

В пресата за вас

Oтчитане на продажбите

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, коментира отчитането на продажбите. Продажбите представляват завършващият етап в кръгооборота на вложените в дейността на предприятието средства. Процесът на продажбите е признание на пазара за ...

Деклариране на данъка за доходи от трудови правоотношения

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: При изплащането на доход на физическо лице за работа по извънтрудово правоотношение (граждански договор) следва ли да се подава Декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ за дълж...

Задължение на работодателя за издаване на документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение на работника или служителя, и да му предостави характеристика или препоръка

В бр. 4 от. 2013 г. на сп. “Труд и право” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, представя задълженията на работодателя да издаде на работника или служителя документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, и да му предостави характеристика или препоръка. ...

Задължения на предприятията - платци на доходи, във връзка с договор за наем на имущество в режим на етажна собственост, с форма на управление общо събрание на собствениците

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, представя задълженията на предприятията - платци на доходи, във връзка с договор за наем на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собс...

Прекратяване на членство в кооперация поради изключване или смърт на член-кооператор

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира прекратяване на членство в кооперация поради изключване или смърт на член-кооператор. Прекратяването на членство в кооперация е уредено в чл. 12 и 13 от Закона за кооперациите, а в чл....

Финансови активи (пасиви), отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира финансовите активи (пасиви), отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата (включително и категориите финансови активи, държани за търгуване, и финансови пасиви, държани за търгуване). В...

Справочник

Държавен вестник, бр. 47/2013 г.

ДВ, бр. 47 от 28.05.2013 г. Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и второто Народно събрание. 2. Решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Правителството прие: 1. Постановление № 119...

Какво трябва да знаят здравноосигурените лица, желаещи възстановяване на разходи по реда на чл. 25, чл. 26 от Регламент (ЕО) № 987/2009 или чл. 34 от Регламент (ЕИО) № 574/72 или по двустранни спогодби/договори за социално осигуряване

Във връзка с ангажиментите на Националната здравноосигурителна каса, произтичащи от пълноправното членство на Република България в Европейския съюз, в НЗОК функционира специализирана комисия, която разглежда заявления на граждани желаещи възстановяване на разходи по реда на чл. 2...

Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”

Периоди за прием на проекти: от 20-24.05 до 10-14.06.2013 г. Допустимите инвестиции, за които кандидатите ще могат да подават заявления за подпомагане в периода на прием, ще бъдат обявени допълнително. Финансовата помощ по мярка 121 е предназначена за: 1. Земеделски производители...