Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 21, 3 - 9 юни 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 3 - 9 юни 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика

Въпрос: Назначили сми работници на длъжност продавачи на открито, на щанд за сладолед. През горещите дни трябва ли да им предоставяме безплатна храна на основание чл. 285 от КТ и Наредба № 11 от 21.12.2005 г. Какъв е точно редът за предоставяне на хр...

Погасяване на публичните вземания по давност и лихви за невнесени в срок публични вземания

В ДОПК се регламентира давностният срок на всички публични вземания - държавни и общински. 1. Давностен срок на публичните вземания - държавни и общински Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари н...

Въпроси и отговори

Oтчитане себестойността на продукцията

Kак се осчетоводява продукция, която е произведена веднъж, не е продадена и сега същата тази продукция ще се влага наново в произдоството за нов продукт? При отчитане себестойността на продукцията и услугите предприятията отчитат разходите за основн...

Доставчици на туристически услуги, които прилагат 9% ДДС

Кои лица и при какви обстоятелства и условия имат право да прилагат преференциалната 9% данъчна ставка по ДДС при доставки на туристически услуги? По силата на действащата редакция на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС 9%-ната ставка е приложима към услугите за ...

Концесия за добив на минерална вода - третиране по ЗДДС

През м. януари 2011 г. концесионер “ООД” е сключил концесионен договор с община “Х” - концесия за добив на минерална вода. Концесионерът е получил право да ползва имот - цех за бутилиране на натурална минерална вода и безалкохолни напитки, и довеждащ...

Обезщетение за болнични при преотстъпено право на отпуск за отглеждане на малко дете

Наша служителка беше в отпуск за оглеждане на дете и от 01.11.2012 г. се върна на работа, като прехвърли майчинство на майка си, при което тя получава обезщетение 240 лв. Детето се разболява и се налага лечение в болнично заведение и нашата служителк...

Обезщетение при уволнение след придобито право на пенсия

До края на 2003 г. работих като главен счетоводител във висше учебно заведение. В това си качество работех пряко с Министерството на финансите. През 2004 г. преминах на работа в териториална дирекция на НАП. През настоящата година придобих право на п...

Разпределяне под формата на дивидент в натура на недвижим имот, придобит в период, по-малък от 12 месеца, преди датата на последващата доставка

Фирмата има натрупани резерви от неразпределена печалба. Досега не са раздавани дивиденти. Фирмата има недвижим имот и съдружниците искат да го разпределят като дивидент. Оценител ще направи оценка по пазарни цени. Ще се внесе 5% данък дивидент. Поне...

Увеличено възнаграждение за работа на официален празник

Удвоява ли се допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за работа на официален празник? В съответствие с чл. 264 от КТ за работа през дните на официални празници, изпълнявана в рамките на работния график, на съответните работ...

В пресата за вас

Oтчитане на продажбите

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, коментира отчитането на продажбите. Продажбите представляват завършващият етап в кръгооборота на вложените в дейността на предприятието средства. Процесът на продаж...

Деклариране на данъка за доходи от трудови правоотношения

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: При изплащането на доход на физическо лице за работа по извънтрудово правоотношение (граждански договор) следва ли да се подава Декларацията ...

Задължение на работодателя за издаване на документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение на работника или служителя, и да му предостави характеристика или препоръка

В бр. 4 от. 2013 г. на сп. “Труд и право” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, представя задълженията на работодателя да издаде на работника или служителя документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, и да му предостави х...

Задължения на предприятията - платци на доходи, във връзка с договор за наем на имущество в режим на етажна собственост, с форма на управление общо събрание на собствениците

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, представя задълженията на предприятията - платци на доходи, във връзка с договор за наем на имущество в режим на етажна собственост с форма на уп...

Прекратяване на членство в кооперация поради изключване или смърт на член-кооператор

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира прекратяване на членство в кооперация поради изключване или смърт на член-кооператор. Прекратяването на членство в кооперация е уредено в чл. 12 и 13 от З...

Финансови активи (пасиви), отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира финансовите активи (пасиви), отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата (включително и категориите финансови активи, държани за търгуване, и финансови пас...

Справочник

Държавен вестник, бр. 47/2013 г.

ДВ, бр. 47 от 28.05.2013 г. Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и второто Народно събрание. 2. Решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Правителствот...

Какво трябва да знаят здравноосигурените лица, желаещи възстановяване на разходи по реда на чл. 25, чл. 26 от Регламент (ЕО) № 987/2009 или чл. 34 от Регламент (ЕИО) № 574/72 или по двустранни спогодби/договори за социално осигуряване

Във връзка с ангажиментите на Националната здравноосигурителна каса, произтичащи от пълноправното членство на Република България в Европейския съюз, в НЗОК функционира специализирана комисия, която разглежда заявления на граждани желаещи възстановява...

Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”

Периоди за прием на проекти: от 20-24.05 до 10-14.06.2013 г. Допустимите инвестиции, за които кандидатите ще могат да подават заявления за подпомагане в периода на прием, ще бъдат обявени допълнително. Финансовата помощ по мярка 121 е предназначена з...