начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 21, 3 - 9 юни 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 3 - 9 юни 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика

Въпрос: Назначили сми работници на длъжност продавачи на открито, на щанд за сладолед. През горещите дни трябва ли да им предоставяме безплатна храна на основание чл. 285 от КТ и Наредба № 11 от 21.12.2005 г. Какъв е точно редът за предоставяне на хр...

Погасяване на публичните вземания по давност и лихви за невнесени в срок публични вземания

В ДОПК се регламентира давностният срок на всички публични вземания - държавни и общински. 1. Давностен срок на публичните вземания - държавни и общински Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари н...

Въпроси и отговори

Oтчитане себестойността на продукцията

Kак се осчетоводява продукция, която е произведена веднъж, не е продадена и сега същата тази продукция ще се влага наново в произдоството за нов продукт? При отчитане себестойността на продукцията и услугите предприятията отчитат разходите за основн...

Доставчици на туристически услуги, които прилагат 9% ДДС

Кои лица и при какви обстоятелства и условия имат право да прилагат преференциалната 9% данъчна ставка по ДДС при доставки на туристически услуги? По силата на действащата редакция на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС 9%-ната ставка е приложима към услугите за ...

Концесия за добив на минерална вода - третиране по ЗДДС

През м. януари 2011 г. концесионер “ООД” е сключил концесионен договор с община “Х” - концесия за добив на минерална вода. Концесионерът е получил право да ползва имот - цех за бутилиране на натурална минерална вода и безалкохолни напитки, и довеждащ...

Обезщетение за болнични при преотстъпено право на отпуск за отглеждане на малко дете

Наша служителка беше в отпуск за оглеждане на дете и от 01.11.2012 г. се върна на работа, като прехвърли майчинство на майка си, при което тя получава обезщетение 240 лв. Детето се разболява и се налага лечение в болнично заведение и нашата служителк...

Обезщетение при уволнение след придобито право на пенсия

До края на 2003 г. работих като главен счетоводител във висше учебно заведение. В това си качество работех пряко с Министерството на финансите. През 2004 г. преминах на работа в териториална дирекция на НАП. През настоящата година придобих право на п...

Разпределяне под формата на дивидент в натура на недвижим имот, придобит в период, по-малък от 12 месеца, преди датата на последващата доставка

Фирмата има натрупани резерви от неразпределена печалба. Досега не са раздавани дивиденти. Фирмата има недвижим имот и съдружниците искат да го разпределят като дивидент. Оценител ще направи оценка по пазарни цени. Ще се внесе 5% данък дивидент. Поне...

Увеличено възнаграждение за работа на официален празник

Удвоява ли се допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за работа на официален празник? В съответствие с чл. 264 от КТ за работа през дните на официални празници, изпълнявана в рамките на работния график, на съответните работ...

В пресата за вас

Oтчитане на продажбите

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, коментира отчитането на продажбите. Продажбите представляват завършващият етап в кръгооборота на вложените в дейността на предприятието средства. Процесът на продаж...

Деклариране на данъка за доходи от трудови правоотношения

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: При изплащането на доход на физическо лице за работа по извънтрудово правоотношение (граждански договор) следва ли да се подава Декларацията ...

Задължение на работодателя за издаване на документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение на работника или служителя, и да му предостави характеристика или препоръка

В бр. 4 от. 2013 г. на сп. “Труд и право” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, представя задълженията на работодателя да издаде на работника или служителя документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, и да му предостави х...

Задължения на предприятията - платци на доходи, във връзка с договор за наем на имущество в режим на етажна собственост, с форма на управление общо събрание на собствениците

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, представя задълженията на предприятията - платци на доходи, във връзка с договор за наем на имущество в режим на етажна собственост с форма на уп...

Прекратяване на членство в кооперация поради изключване или смърт на член-кооператор

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира прекратяване на членство в кооперация поради изключване или смърт на член-кооператор. Прекратяването на членство в кооперация е уредено в чл. 12 и 13 от З...

Финансови активи (пасиви), отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира финансовите активи (пасиви), отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата (включително и категориите финансови активи, държани за търгуване, и финансови пас...

Справочник

Държавен вестник, бр. 47/2013 г.

ДВ, бр. 47 от 28.05.2013 г. Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и второто Народно събрание. 2. Решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Правителствот...

Какво трябва да знаят здравноосигурените лица, желаещи възстановяване на разходи по реда на чл. 25, чл. 26 от Регламент (ЕО) № 987/2009 или чл. 34 от Регламент (ЕИО) № 574/72 или по двустранни спогодби/договори за социално осигуряване

Във връзка с ангажиментите на Националната здравноосигурителна каса, произтичащи от пълноправното членство на Република България в Европейския съюз, в НЗОК функционира специализирана комисия, която разглежда заявления на граждани желаещи възстановява...

Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”

Периоди за прием на проекти: от 20-24.05 до 10-14.06.2013 г. Допустимите инвестиции, за които кандидатите ще могат да подават заявления за подпомагане в периода на прием, ще бъдат обявени допълнително. Финансовата помощ по мярка 121 е предназначена з...