Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 23, 17 - 23 юни 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 17 - 23 юни 2013 г.
Законодателство

Финансова подкрепа за внедряване на иновации от предприятията

През месец май 2013 г. стартира една от последните схеми, насочена към предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на български предприятия по Оперативна програма “Конкурентоспособност” - “Внедряване на иновации в предприятията”. Самата помощ се о...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 2002 г. Дело С-376/02, решение от 26 април 2005 г. страни: Stichting Goed Wonen срещу Staatssecretaris van Financiën Предмет на спора са прилагането на принципите на оправдано правно очакване и принципа на правна сигурност. В своето реше...

Данъчно третиране на доставката на услуга

Фирма извършва консултантски услуги (инженерингови) на американска фирма. Същата обаче след успешно подписани договори започва монтаж на съоръжения в българско предприятие и се налагат малки доработки - изработка на детайли. С тази задача се заема ко...

Депозитът като част от данъчната основа за доставка на наемна услуга

Регистрирана по ЗДДС българска фирма - ООД, отдава под наем на физически лица части от сграда по договор, в който е предвидено с първата наемна вноска наемателите да заплатят на дружеството депозит в размер на три месечни наемни вноски. Депозитът има...

Основен и допълнителен трудов договор

Работник постъпва на безсрочен трудов договор за пълно работно време. При оформяне на трудовата книжка се оказва, че същият има трудов договор по чл. 114 от КТ при друг работодател. Следва ли трудовият договор за пълно работно време да се смята за ос...

Отпуск поради бременност и раждане през време на същия отпуск за друго дете

През време на отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ за бременност и раждане служителка трябва да излезе в същия вид отпуск за следващо дете. Прекъсва ли се с това ползването на отпуска за първото дете? Един и същи работник или служител не може едновременн...

Последващо оценяване на ДМА и промяна в прага на същественост

По с/ка 204 Машини и съоръжения и с/ка 206 Стопански инвентар имаме ДМА със стойност под 1000 лв. Стойностният праг на сьщественост за признаване на ДМА сме приели 1000 лв. Някои от ДМА прехвьрляме по задбалансови сметки. Как да процедираме с тeзи, н...

Третиране на доходите от продажба или замяна на дялове

Физическо лице продава 100% от дяловете си в едноличното си дружество “A” на друго дружество “Б” за 60 000 лв. Основният капитал на дружеството “A” е 5000 лв. 1. Доход (печалба) в какъв размер трябва да декларира продавачът на дялове в годишната данъ...

В пресата за вас

Включват ли привилегированите акции право за получаване на гарантиран дивидент

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Георги Николов, д.е.с., отговаря на въпроса: Включват ли привилегированите акции право за получаване на гарантиран дивидент? В следващите примери 1-3 се приема, че привилегированите акции не с...

Връчване на ревизионен акт

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Български законник” д-р Ганета Минкова, юрист, разглежда казуса: Фирма има заповед за възлагане на ревизия от ТД на НАП - София, от 12.11.2011 г., която е редовно получена. Срокът на ревизията е три месеца. След това няма н...

Извършване на дарение в полза на собственика на ЕООД - физическо лице

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчно третиране при прехвърляне на недвижим имот. Принципно няма законова пречка ЕООД да направи дарение на физическото лице - собст...

Издаване на фактура, когато доставчикът и получателят са лица, установени на територията на страната

В бр. 3 на “Счетоводство, данъци и право” Моника Петрова разглежда въпроса за издаването на фактура или известие към фактура, когато доставчикът и получателят са лица, установени на територията на страната - чл. 79а ППЗДДС. В чл. 79а от правилника с...

Осчетоводяване на отстъпка

В бр. 5 от 2013 г. на списание “Български законник” Иван Симов, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българска фирма има сключен договор с италианска за доставка на оборудване на обори. Направена е доставката на оборудването и италианската фирма ...

Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” гл. ас. д-р Николай Колев коментира солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества. При разделяне новоучредените и приемащите дружества винаги отговарят солидарн...

Справочник

Държавен вестник, бр. 51/2013 г.

ДВ, бр. 51 от 11.06.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 129 от 6.06.2013 г. за допълнение на Постановление № 258 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма “Транспор...

Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Период за прием на проекти: от 01-05.07 до 22-26.07.2013 г. Цел на мярка 123 е подобряване на икономическото състояние на предприятията от хранително вкусовата и горската промишлености. Сектори за подпомагане Допустими за подпомагане по мярка 123 са ...

На вниманието на титулярите на разрешения за използване на общи гаранции за режим транзит/отговорните лица за режим транзит

Агенция “Митници” Във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз на 01.07.2013 г. и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2013 НА СЪВЕТА от 13 май 2013 година за адаптиране на някои регламенти и решения в областта на свободното движение на ...

Общи данъчни облекчения под формата на намаление на счетоводния финансов резултат или преотстъпване на корпоративен данък

Национална агенция за приходите В раздел III на глава двадесет и втора от ЗКПО са установени пет вида общи данъчни облекчения, за които не се прилагат специалните изисквания за минимална или регионална държавна помощ. За да се ползва съответното общ...