Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 23, 17 - 23 юни 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 17 - 23 юни 2013 г.
Законодателство

Финансова подкрепа за внедряване на иновации от предприятията

През месец май 2013 г. стартира една от последните схеми, насочена към предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на български предприятия по Оперативна програма “Конкурентоспособност” - “Внедряване на иновации в предприятията”. Самата помощ се отпуска за внедряването на инов...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 2002 г. Дело С-376/02, решение от 26 април 2005 г. страни: Stichting Goed Wonen срещу Staatssecretaris van Financiën Предмет на спора са прилагането на принципите на оправдано правно очакване и принципа на правна сигурност. В своето решение Съдът на ЕО приема, че: пр...

Данъчно третиране на доставката на услуга

Фирма извършва консултантски услуги (инженерингови) на американска фирма. Същата обаче след успешно подписани договори започва монтаж на съоръжения в българско предприятие и се налагат малки доработки - изработка на детайли. С тази задача се заема консултантската фирма, а възложи...

Депозитът като част от данъчната основа за доставка на наемна услуга

Регистрирана по ЗДДС българска фирма - ООД, отдава под наем на физически лица части от сграда по договор, в който е предвидено с първата наемна вноска наемателите да заплатят на дружеството депозит в размер на три месечни наемни вноски. Депозитът има за цел да гарантира доброто и...

Основен и допълнителен трудов договор

Работник постъпва на безсрочен трудов договор за пълно работно време. При оформяне на трудовата книжка се оказва, че същият има трудов договор по чл. 114 от КТ при друг работодател. Следва ли трудовият договор за пълно работно време да се смята за основен трудов договор и как да ...

Отпуск поради бременност и раждане през време на същия отпуск за друго дете

През време на отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ за бременност и раждане служителка трябва да излезе в същия вид отпуск за следващо дете. Прекъсва ли се с това ползването на отпуска за първото дете? Един и същи работник или служител не може едновременно да е в отпуск на две основан...

Последващо оценяване на ДМА и промяна в прага на същественост

По с/ка 204 Машини и съоръжения и с/ка 206 Стопански инвентар имаме ДМА със стойност под 1000 лв. Стойностният праг на сьщественост за признаване на ДМА сме приели 1000 лв. Някои от ДМА прехвьрляме по задбалансови сметки. Как да процедираме с тeзи, на които искаме да актуализара...

Третиране на доходите от продажба или замяна на дялове

Физическо лице продава 100% от дяловете си в едноличното си дружество “A” на друго дружество “Б” за 60 000 лв. Основният капитал на дружеството “A” е 5000 лв. 1. Доход (печалба) в какъв размер трябва да декларира продавачът на дялове в годишната данъчна декларация? 2. С какви раз...

В пресата за вас

Включват ли привилегированите акции право за получаване на гарантиран дивидент

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Георги Николов, д.е.с., отговаря на въпроса: Включват ли привилегированите акции право за получаване на гарантиран дивидент? В следващите примери 1-3 се приема, че привилегированите акции не съдържат клауза за обратно изку...

Връчване на ревизионен акт

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Български законник” д-р Ганета Минкова, юрист, разглежда казуса: Фирма има заповед за възлагане на ревизия от ТД на НАП - София, от 12.11.2011 г., която е редовно получена. Срокът на ревизията е три месеца. След това няма никакъв контакт с ревизиращите ...

Извършване на дарение в полза на собственика на ЕООД - физическо лице

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчно третиране при прехвърляне на недвижим имот. Принципно няма законова пречка ЕООД да направи дарение на физическото лице - собственик, тъй като става въпрос з...

Издаване на фактура, когато доставчикът и получателят са лица, установени на територията на страната

В бр. 3 на “Счетоводство, данъци и право” Моника Петрова разглежда въпроса за издаването на фактура или известие към фактура, когато доставчикът и получателят са лица, установени на територията на страната - чл. 79а ППЗДДС. В чл. 79а от правилника се съдържат правилата, които тр...

Осчетоводяване на отстъпка

В бр. 5 от 2013 г. на списание “Български законник” Иван Симов, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българска фирма има сключен договор с италианска за доставка на оборудване на обори. Направена е доставката на оборудването и италианската фирма е решила като лоялни клиенти д...

Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” гл. ас. д-р Николай Колев коментира солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества. При разделяне новоучредените и приемащите дружества винаги отговарят солидарно спрямо кредитора на задължен...

Справочник

Държавен вестник, бр. 51/2013 г.

ДВ, бр. 51 от 11.06.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 129 от 6.06.2013 г. за допълнение на Постановление № 258 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма “Транспорт”, съфинансирана от Кохезионн...

Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Период за прием на проекти: от 01-05.07 до 22-26.07.2013 г. Цел на мярка 123 е подобряване на икономическото състояние на предприятията от хранително вкусовата и горската промишлености. Сектори за подпомагане Допустими за подпомагане по мярка 123 са следните сектори, свързани с п...

На вниманието на титулярите на разрешения за използване на общи гаранции за режим транзит/отговорните лица за режим транзит

Агенция “Митници” Във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз на 01.07.2013 г. и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2013 НА СЪВЕТА от 13 май 2013 година за адаптиране на някои регламенти и решения в областта на свободното движение на стоки, свободното движение на ...

Общи данъчни облекчения под формата на намаление на счетоводния финансов резултат или преотстъпване на корпоративен данък

Национална агенция за приходите В раздел III на глава двадесет и втора от ЗКПО са установени пет вида общи данъчни облекчения, за които не се прилагат специалните изисквания за минимална или регионална държавна помощ. За да се ползва съответното общо данъчно облекчение, трябва д...