Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 6, юни 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 6, юни 2013 г.
Закони и правителствени актове

Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията

Обн., ДВ, бр. 32 от 2 април 2013 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. (1) С наредбата се определят принципите и изискванията към политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията в застрахователите, презастрахователите, дружествата за допълнително пенсионно ...

Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

В сила от 09.01.2000 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването Обн,. ДВ, бр. 88 от 8 октомври 1999 г., изм., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2000 г., изм., ДВ, бр. 43 от 13 май 2003 г., изм., ДВ, бр. 37 от 4 май 2004 г., изм., ДВ, ...

Коментар на експерта

Видове плащания за отглеждане на малко дете

Отглеждането на малко дете е от категорията на осигурените социални рискове (чл. 11, ал. 1, т. 1, б. „д“ от КСО). Затова лицата, осигурени за всички социални рискове или осигурени за всички социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, имат право на ...

Осигуряване на земеделските производители

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (за фонд „Пенсии”). По свой избор т...

Право на приспадане на данъчен кредит за неизползван актив по дело C 153/11 на Съда на Европейския съюз

Правото на данъчен кредит е фундаментално право на Общността, залегнало в разпоредбите на чл. 17(2)(а) на Шеста директива (аналогична на чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО). Съгласно посочената разпоредба, доколкото стоките и услугите се използват за целите на облагаемите сделки н...

Предоставяне на справка и възстановяване на данък, удържан в друга държава - членка на ЕС

Задължението за предоставяне на информация чрез специална справка се регламентира в чл. 73 и чл. 74 от ЗДДФЛ. Член 73 от закона, регламентиращ задължението за предоставяне на информация от платци на доходи, е изменян и допълван 10 пъти в последните 6 години. Последните промени са...

Въпроси и отговори от практиката

Бракуване на тест ленти за измерване на кръвна захар поради изтекъл срок на годност

Въпрос: Тест ленти за измерване на кръвна захар са с изтекъл срок на годност поради занижено потребление. За да се състави протокол за брак и да не се начисли ДДС върху брака като стока с изтекъл срок на годност, следва ли да се уведоми предварително НАП и да има техни представит...

Данък за доставки на стоки и услуги, посочени в приложение № 2 към ЗДДС

Въпрос: Фирма, занимаваща се с добив на варовик, формира минни отпадъци от дейността (според класификацията на ЗУО). Те не са изрично посочени в Приложение 2 към ЗДДС. Могат ли да се третират като производствени отпадъци според ЗУО или не? Те попадат ли в Приложение 2 към ЗДДС? ...

Квалификация на начислена неустойка

Въпрос: Издадена е фактура за неустойка по договор, която не е с обезщетителен характер. Начислен е ДДС. Същата фактура е коректно включена в данъчния оборот за месеца. Проблем обаче създават данъчните, които отказват правото на ползване на данъчен кредит на получателя. Как да по...

Място на изпълнение на услугата по организиране на развлекателни програми по време на пътувания с круизен кораб

Въпрос: Българско дружество (ООД) има сключен договор с италианска фирма, която е собственик на кораб за туристически пътувания (круиз). Италианската фирма ще заплаща на българската възнаграждение по този договор, като българската фирма ще извършва услуга по организиране на развл...

Начисляване на данък с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма закупува стока от държава - членка на ЕС. Фактурата пристига с начислен ДДС – с процента, който важи за държавата, която издава и доставя стоката. Мястото на доставката е България. Трябва ли да се издава протокол по чл. 117 от ЗДДС за самоначисляване на ДД...

Начисляване на ДДС за доставки на услуги

Въпрос: Има ли случаи, при които ДДС се начислява и внася от получателя на услугата? Получихме фактура без начислен ДДС, като основанието за това е чл. 113, ал. 9 от ЗДДС. Ние ли трябва да начислим и да внесем ДДС и как счетоводно става това? Отговор: В най-общия случай ДДС за...

Обезщетение при уволнение поради болест

Въпрос: Работник - кофражист във фирмата след продължително боледуване (операция - левостранна семикастрация) представя експ. решение на ТЕЛК Сливен - инвалидност 95% с противопоказания "тежък физически труд" и констатация "изпълняваната професия не е противопоказана за заболяван...

Отчитане на времето на разположение

Въпрос: За отдел служители има уговорено задължение за разположение на работодателя, което е по график. Как би следвало да се отчита и изплати /месечно или 3 месечно/ извънрeдният труд, положен при разположение на работодателя, като се има предвид, че същите служители работят по ...

Удръжки от заплата при наложени запори

Въпрос: Имам получен запор за лице работещо на трудов договор от м.09.2012 г. - по заведено дело и изпълнителен лист от същия месец.На лицето се удържа 1/3 от заплатата, защото е до 600 лв. и няма малки деца. През м.01.2013 г. се получава втори запор по друго дело и друг изпълнит...

Формиране на данъчната основа на облагаема доставка

Въпрос: На фирма й предстои доставка на стока на територията на България с отбив (сконто - от цената) поради закъснял срок на доставка. Процентът и стойността на намалението ще се предоставят на получателя от доставчика на датата на доставката (датата на данъчното събитие). Как с...

Писма и указания

№ 3-1042 от 03.04.2012 г. ОТНОСНО: Задължение за подаване на данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти от физическо лице, което е получило отказ за пререгистрация като едноличен търговец

Заведено е писмено запитване относно приложение разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Според изложеното в запитването задълженото лице е едноличен търговец с фирма ЕТ „…”, за която към 31.12.2011 г. е получило отказ за пререгистрация от Агенцията по вписвания...

№ 91-01-119 от 22.04.2013 г. ОТНОСНО: Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

УКАЗАНИЕ С Постановление № 79 на МС от 29 март 2013 г. са направени изменения и допълнения в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Постановлението е обнародвано в ДВ, бр. 33 от 5 април 2013 г...

Решения на съдилища

Решение № 141 от 29.02.2012 г. по т.д. № 628/2010 г., ТК, II т.о. на ВКС

Чл. 290 ГПК Чл. 124, ал. 1 ГПК Чл. 79, ал. 1 ЗЗД Чл. 84, ал. 2 ЗЗД Чл. 15, ал. 1 и 3 ТЗ Извършеното от едноличния търговец прехвърляне на предприятието по чл. 15, ал. 1 ТЗ се явява нарушение на въведената с чл. 127, ал. 1, т. 2 от Наредба № 14/2001 г. на МЗТ забрана за продаване...

Решение № 5216 от 15.04.2013 г. по Адм. дело № 8684 от 2012 г.

Предмет на спора е данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. и лихви за забава, както и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. и прилежащите лихви за забава. Съгласно чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК органите по приходите могат да приложат установения от съответния закон размер на да...

Решение № 5318 от 16.04.2013 г. по Адм. дело № 5711/2012 г.

Предмет на спора са допълнително начислен ДДС и лихви за забава, определени данъчни задължения във връзка с установената загуба за 2004 г., 2005 г. и 2007 г., лихвите за невнесени авансови вноски по ЗКПО за 2004 г., както и допълнително установен корпоративен данък за 2006 г., 20...

Решение № 5358 от 17.04.2013 г. по Адм. дело № 9807 от 2012 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения поради събрани доказателства за издадени фактури от страна на ЕООД [редовен доставчик на ревизираното лице (РЛ)] на РЛ за продажби на цигари, които не са осчетоводени при получателя, при данни за укрити приходи и констатации, че в...

Решение № 5510 от 19.04.2013 г. по Адм. дело № 10086 от 2012 г.

Предмет на спора са установени данъчни задължения за корпоративен данък за 2006 г. и 2007 г. ведно с начислените лихви за забава. Според ТР № 1/2009 г. на ОСНК на ВКС извършването на ревизия и издаване на ревизионен акт не е необходима предпоставка за определяне на задължение по...

Решение № 5553 от 22.04.2013 г. по Адм. дело № 11550 от 2012 г.

Предмет на спора е определен допълнителен ДДС за данъчен период февруари 2010 г. и лихви за забава, както и присъдени разноски на дружеството. При установени данни, че дружеството получател има седалище на управление единствено в РКипър, където е предоставяна услугата, за която ...

Решение № 5745 от 23.04.2013 г. по Адм. дело № 9711 от 2012 г.

Предмет на спора са начислен ДДС и съответни лихви за данъчни периоди ноември 2008 г., януари и март 2009 г. на основание чл. 84 във вр. с чл. 53, ал. 3 от ЗДДС. Като доказателства за извършването на доставките и за изпращането, транспортирането на стоките от територията на Бълг...

Решение № 5826 от 25.04.2013 г. по Адм. дело № 8748 от 2012 г.

Предмет на спора е начислен данък върху добавената стойност за данъчен период декември 2007 г. и лихва за забава. Автомобилът е ново превозно средство съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 17, б. „а“ от ДР на ЗДДС. Понятието вътреобщностно придобиване (ВОП) има легално определ...

Решение № 5952 от 26.04.2013 г. по Адм. дело № 10988 от 2012 г.

Предмет на спора са данъчни задължения по ЗДДФЛ, осигурителни вноски за ДОО, вноски за здравно осигуряване, вноски за ДЗПО и вноски за фонд ГВРС ведно с лихви. Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството ордерите като документи, за които органите по приходите са приели, че...

Решение № 6008 от 29.04.2013 г. по Адм. дело № 5100 от 2012 г.

Предмет на спора е определен дължим корпоративен данък за 2004 г., 2005 г. и 2006 г. със съответните лихви. За да бъде установено отклонение от данъчно облагане, е необходимо да се изследват условията, при които е сключена конкретната сделка, и резултатите от изпълнението й в п...

Решение № 6076 от 30.04.2013 г. по Адм. дело № 11172 от 2011 г.

Предмет на спора е допълнително начислен ДДС за месец юни 2008 г., както и допълнително определен корпоративен данък за 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2009 г. и лихви за забава. Единствено известната престация, която към момента на изповядване на сделката, оформена с нотар...

Решение №171 от 14.03.2012 г. по т. д. № 860/2010 г., Т. К., II т. о. на ВКС

Чл. 74 ТЗ Чл. 126, ал. 3, т. 1, 3 ТЗ Изключването на съдружник в ООД е крайна санкционна мярка и трябва да е адекватно на извършеното нарушение. Само по себе си учредяването на дружество, имащо сходен предмет на дейност, при от­съствието на ангажирани по делото доказателства за ...

Процедури

Възможности за закупуване на осигурителен стаж

С Кодекса за социално осигуряване (КСО) са предвидени следните възможности за така нареченото “закупуване” на осигурителен стаж: - за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование; - за времето на докторантурата, определо в нормативен акт за лицата, придобили...

Издаване на удостоверение за българско местно лице по смисъла на сключените от Република България спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)

НОРМАТИВНА УРЕДБА: Българското вътрешно законодателство – чл. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Сключените от Република България спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИ...

Как да получа своя персонален идентификационен код (ПИК)

Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) вече се издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без електронен подпис. Чрез този код клиентите на администрацията могат да проверят: - какъв е осигурителният им доход - върху каква су...

Процедура за подаване на документи за отпускане, спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на паричните обезщетения за безработица

Правно основание Кодекс за социално осигуряване (КСО) - глава четвърта 'а'. Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ), наричана за краткост в изложението наредбата. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) - ч...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за май 2013 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 41 от 2013 г. до бр. 46 от 2013 г.

ДВ, бр. 41 от 07.05.2013 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 98 от 25 април 2013 г. за изменение и допълнение на Постанов­ление № 67 на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни предст...