Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 6, юни 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 6, юни 2013 г.
Закони и правителствени актове

Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията

Обн., ДВ, бр. 32 от 2 април 2013 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. (1) С наредбата се определят принципите и изискванията към политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията в застрахователите, презастрахователите, дружеств...

Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

В сила от 09.01.2000 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването Обн,. ДВ, бр. 88 от 8 октомври 1999 г., изм., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2000 г., изм., ДВ, бр. 43 от 13 май 2003 г., изм., ДВ, бр. 3...

Коментар на експерта

Видове плащания за отглеждане на малко дете

Отглеждането на малко дете е от категорията на осигурените социални рискове (чл. 11, ал. 1, т. 1, б. „д“ от КСО). Затова лицата, осигурени за всички социални рискове или осигурени за всички социални рискове без трудова злополука, професионална болест...

Осигуряване на земеделските производители

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (за ф...

Право на приспадане на данъчен кредит за неизползван актив по дело C 153/11 на Съда на Европейския съюз

Правото на данъчен кредит е фундаментално право на Общността, залегнало в разпоредбите на чл. 17(2)(а) на Шеста директива (аналогична на чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО). Съгласно посочената разпоредба, доколкото стоките и услугите се използват за ...

Предоставяне на справка и възстановяване на данък, удържан в друга държава - членка на ЕС

Задължението за предоставяне на информация чрез специална справка се регламентира в чл. 73 и чл. 74 от ЗДДФЛ. Член 73 от закона, регламентиращ задължението за предоставяне на информация от платци на доходи, е изменян и допълван 10 пъти в последните 6...

Въпроси и отговори от практиката

Бракуване на тест ленти за измерване на кръвна захар поради изтекъл срок на годност

Въпрос: Тест ленти за измерване на кръвна захар са с изтекъл срок на годност поради занижено потребление. За да се състави протокол за брак и да не се начисли ДДС върху брака като стока с изтекъл срок на годност, следва ли да се уведоми предварително...

Данък за доставки на стоки и услуги, посочени в приложение № 2 към ЗДДС

Въпрос: Фирма, занимаваща се с добив на варовик, формира минни отпадъци от дейността (според класификацията на ЗУО). Те не са изрично посочени в Приложение 2 към ЗДДС. Могат ли да се третират като производствени отпадъци според ЗУО или не? Те попадат...

Квалификация на начислена неустойка

Въпрос: Издадена е фактура за неустойка по договор, която не е с обезщетителен характер. Начислен е ДДС. Същата фактура е коректно включена в данъчния оборот за месеца. Проблем обаче създават данъчните, които отказват правото на ползване на данъчен к...

Място на изпълнение на услугата по организиране на развлекателни програми по време на пътувания с круизен кораб

Въпрос: Българско дружество (ООД) има сключен договор с италианска фирма, която е собственик на кораб за туристически пътувания (круиз). Италианската фирма ще заплаща на българската възнаграждение по този договор, като българската фирма ще извършва у...

Начисляване на данък с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма закупува стока от държава - членка на ЕС. Фактурата пристига с начислен ДДС – с процента, който важи за държавата, която издава и доставя стоката. Мястото на доставката е България. Трябва ли да се издава протокол по чл. 117 от...

Начисляване на ДДС за доставки на услуги

Въпрос: Има ли случаи, при които ДДС се начислява и внася от получателя на услугата? Получихме фактура без начислен ДДС, като основанието за това е чл. 113, ал. 9 от ЗДДС. Ние ли трябва да начислим и да внесем ДДС и как счетоводно става това? Отго...

Обезщетение при уволнение поради болест

Въпрос: Работник - кофражист във фирмата след продължително боледуване (операция - левостранна семикастрация) представя експ. решение на ТЕЛК Сливен - инвалидност 95% с противопоказания "тежък физически труд" и констатация "изпълняваната професия не ...

Отчитане на времето на разположение

Въпрос: За отдел служители има уговорено задължение за разположение на работодателя, което е по график. Как би следвало да се отчита и изплати /месечно или 3 месечно/ извънрeдният труд, положен при разположение на работодателя, като се има предвид, ч...

Удръжки от заплата при наложени запори

Въпрос: Имам получен запор за лице работещо на трудов договор от м.09.2012 г. - по заведено дело и изпълнителен лист от същия месец.На лицето се удържа 1/3 от заплатата, защото е до 600 лв. и няма малки деца. През м.01.2013 г. се получава втори запор...

Формиране на данъчната основа на облагаема доставка

Въпрос: На фирма й предстои доставка на стока на територията на България с отбив (сконто - от цената) поради закъснял срок на доставка. Процентът и стойността на намалението ще се предоставят на получателя от доставчика на датата на доставката (датат...

Писма и указания

№ 3-1042 от 03.04.2012 г. ОТНОСНО: Задължение за подаване на данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти от физическо лице, което е получило отказ за пререгистрация като едноличен търговец

Заведено е писмено запитване относно приложение разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Според изложеното в запитването задълженото лице е едноличен търговец с фирма ЕТ „…”, за която към 31.12.2011 г. е получило отказ за пререгистр...

№ 91-01-119 от 22.04.2013 г. ОТНОСНО: Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

УКАЗАНИЕ С Постановление № 79 на МС от 29 март 2013 г. са направени изменения и допълнения в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Постановлението е обнародвано ...

Решения на съдилища

Решение № 141 от 29.02.2012 г. по т.д. № 628/2010 г., ТК, II т.о. на ВКС

Чл. 290 ГПК Чл. 124, ал. 1 ГПК Чл. 79, ал. 1 ЗЗД Чл. 84, ал. 2 ЗЗД Чл. 15, ал. 1 и 3 ТЗ Извършеното от едноличния търговец прехвърляне на предприятието по чл. 15, ал. 1 ТЗ се явява нарушение на въведената с чл. 127, ал. 1, т. 2 от Наредба № 14/2001 ...

Решение № 5216 от 15.04.2013 г. по Адм. дело № 8684 от 2012 г.

Предмет на спора е данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. и лихви за забава, както и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. и прилежащите лихви за забава. Съгласно чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК органите по приходите могат да приложат установения от...

Решение № 5318 от 16.04.2013 г. по Адм. дело № 5711/2012 г.

Предмет на спора са допълнително начислен ДДС и лихви за забава, определени данъчни задължения във връзка с установената загуба за 2004 г., 2005 г. и 2007 г., лихвите за невнесени авансови вноски по ЗКПО за 2004 г., както и допълнително установен кор...

Решение № 5358 от 17.04.2013 г. по Адм. дело № 9807 от 2012 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения поради събрани доказателства за издадени фактури от страна на ЕООД [редовен доставчик на ревизираното лице (РЛ)] на РЛ за продажби на цигари, които не са осчетоводени при получателя, при данни за укри...

Решение № 5510 от 19.04.2013 г. по Адм. дело № 10086 от 2012 г.

Предмет на спора са установени данъчни задължения за корпоративен данък за 2006 г. и 2007 г. ведно с начислените лихви за забава. Според ТР № 1/2009 г. на ОСНК на ВКС извършването на ревизия и издаване на ревизионен акт не е необходима предпоставка ...

Решение № 5553 от 22.04.2013 г. по Адм. дело № 11550 от 2012 г.

Предмет на спора е определен допълнителен ДДС за данъчен период февруари 2010 г. и лихви за забава, както и присъдени разноски на дружеството. При установени данни, че дружеството получател има седалище на управление единствено в РКипър, където е пр...

Решение № 5745 от 23.04.2013 г. по Адм. дело № 9711 от 2012 г.

Предмет на спора са начислен ДДС и съответни лихви за данъчни периоди ноември 2008 г., януари и март 2009 г. на основание чл. 84 във вр. с чл. 53, ал. 3 от ЗДДС. Като доказателства за извършването на доставките и за изпращането, транспортирането на ...

Решение № 5826 от 25.04.2013 г. по Адм. дело № 8748 от 2012 г.

Предмет на спора е начислен данък върху добавената стойност за данъчен период декември 2007 г. и лихва за забава. Автомобилът е ново превозно средство съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 17, б. „а“ от ДР на ЗДДС. Понятието вътреобщностно придоби...

Решение № 5952 от 26.04.2013 г. по Адм. дело № 10988 от 2012 г.

Предмет на спора са данъчни задължения по ЗДДФЛ, осигурителни вноски за ДОО, вноски за здравно осигуряване, вноски за ДЗПО и вноски за фонд ГВРС ведно с лихви. Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството ордерите като документи, за които орган...

Решение № 6008 от 29.04.2013 г. по Адм. дело № 5100 от 2012 г.

Предмет на спора е определен дължим корпоративен данък за 2004 г., 2005 г. и 2006 г. със съответните лихви. За да бъде установено отклонение от данъчно облагане, е необходимо да се изследват условията, при които е сключена конкретната сделка, и рез...

Решение № 6076 от 30.04.2013 г. по Адм. дело № 11172 от 2011 г.

Предмет на спора е допълнително начислен ДДС за месец юни 2008 г., както и допълнително определен корпоративен данък за 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2009 г. и лихви за забава. Единствено известната престация, която към момента на изповядване...

Решение №171 от 14.03.2012 г. по т. д. № 860/2010 г., Т. К., II т. о. на ВКС

Чл. 74 ТЗ Чл. 126, ал. 3, т. 1, 3 ТЗ Изключването на съдружник в ООД е крайна санкционна мярка и трябва да е адекватно на извършеното нарушение. Само по себе си учредяването на дружество, имащо сходен предмет на дейност, при от­съствието на ангажира...

Процедури

Възможности за закупуване на осигурителен стаж

С Кодекса за социално осигуряване (КСО) са предвидени следните възможности за така нареченото “закупуване” на осигурителен стаж: - за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование; - за времето на докторантурата, определо в норма...

Издаване на удостоверение за българско местно лице по смисъла на сключените от Република България спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)

НОРМАТИВНА УРЕДБА: Българското вътрешно законодателство – чл. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Сключените от Република България спогодби за избягване на...

Как да получа своя персонален идентификационен код (ПИК)

Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) вече се издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без електронен подпис. Чрез този код клиентите на администрацията могат да проверят: - какъв е осигурител...

Процедура за подаване на документи за отпускане, спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на паричните обезщетения за безработица

Правно основание Кодекс за социално осигуряване (КСО) - глава четвърта 'а'. Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ), наричана за краткост в изложението наредбата. Закон за отбраната и въоръжените сили на Р...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за май 2013 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканира...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 41 от 2013 г. до бр. 46 от 2013 г.

ДВ, бр. 41 от 07.05.2013 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 98 от 25 април 2013 г. за изменение и допълнение на Постанов­ление № 67 на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждане...