Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 12, 16 - 30 юни 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 08-П-4 от 22.03.2013 г. ОТНОСНО: Заплащане на такса за попълване на данните от служебната страница на декларацията по чл. 14 ЗМДТ

ОТНОСНО: Заплащане на такса за попълване на данните от служебната страница на декларацията по чл. 14 ЗМДТ В отговор на изложените от вас въпроси относно попълване на данните от стр. 6 (страницата, която се попълва служебно) на декларацията по чл. 14 ...

№ 17-00-309 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 11, ал. 5, чл. 13, ал. 1, т. 8 и чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 11, ал. 5, чл. 13, ал. 1, т. 8 и чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ Във връзка с ваше писмено запитване, препратено в Централно управление на Национална агенция за приходите от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр...

№ 20-21-55 от 21.03.2013 г.ОТНОСНО: Определяне на минималния осигурителен доход за лица, наети по трудови правоотношения в дружество, което е специализирано предприятие по смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания

ОТНОСНО: Определяне на минималния осигурителен доход за лица, наети по трудови правоотношения в дружество, което е специализирано предприятие по смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания В отговор на ваше запитване, препратено по компете...

№ 20-21-56 от 21.03.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/21.03.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка и са поставени следните въпроси: Физическо лице работи по трудов...

№ 20-25-79 от 11.04.2013 г. ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена на наем

ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена на наем С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/11.04.2013г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка: Дружество отдава под наем помещения, намиращи се на автогарата в гр. Хасково. Наемател ...

№ 24-34-33 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за дължими данъци

ОТНОСНО: Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за дължими данъци По повод ваше писмено запитване до Дирекция СДО - София, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП – София, и постъпило в Централно управление на Националната а...

№ 3-1137 от 17.04.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на парична отстъпка, предоставена след датата на данъчното събитие и ефективно изплатена от чуждестранно лице

ОТНОСНО: Данъчно третиране на парична отстъпка, предоставена след датата на данъчното събитие и ефективно изплатена от чуждестранно лице Според изложеното в запитването на 01.03.2013 г. дружеството закупува лицензиран програмен продукт A от български...

№ 3-1232 от 26.04.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени доходи от учредяване правото на ползване върху недвижим имот

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени доходи от учредяване правото на ползване върху недвижим имот Съгласно изложеното в запитването на 15.06.2012 г. лицето е учредило право на ползване върху недвижим имот (апартамент) за срок от седем месеца. След ...

№ 94-00-73 от 25.03.2013 г. ОТНОСНО: Възможността физическо лице, регистрирало предприятие на едноличен търговец, което не осъществява дейност, да работи само по извънтрудово правоотношение

ОТНОСНО: Възможността физическо лице, регистрирало предприятие на едноличен търговец, което не осъществява дейност, да работи само по извънтрудово правоотношение С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 25.03.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена сл...

№ 96-00-173 от 18.04.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество разполага с ведомствена бензиностанция, която съгласно...

№ М-24-33-24 от 18.03.2013 год. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 1, ал. 3 и 4 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 1, ал. 3 и 4 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица По повод ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция „ОУИ” гр. ...

№ М-26-00-58 от 05.03.2013 г. ОТНОСНО: Задължителните осигурителни вноски и данъчно облагане

ОТНОСНО: Задължителните осигурителни вноски и данъчно облагане Във връзка с ваше писмено запитване с вх. №……………... по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) изразявам следното становище: 1. По отношение на задължителни...

Анотации

Акт за установяване на административно нарушение

В бр. 5/2013 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Анелия Маркова – съдия разглежда следния казус: „X“ ЕООД е регистрирано през месец декември 2007 г. и не упражнява дейност. Не е подавана декларация за започване на дейност от управителя на фирма...

Внасяне на данъка по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Във връзка с чл. 65, ал. 12 от ЗДДФЛ правилно ли е, като се внася данъкът по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 всеки месец, а не за цяло...

Данъчно третиране по ЗДДС на продажбата на заложена вещ

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Актив” проф. Костадин Иванов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДС на продажбата на заложена вещ? Съгласно ЗЗД и Наредба № Н-18 заложната къща - кредитор срещу заложени вещи, не ста...

Казармата се зачита за осигурителен стаж

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Петя Малакова, главен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в МТСП, отговаря на следния въпрос: Казармата зачита ли се за стаж за отпускане на пенсия за...

Незаконно уволнение

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Труд и право” Ина Ахмедова, юрист, разглежда следния казус: Уволнението на служител на фирма е признато за незаконно с влязло в сила решение на второинстанционния съд през януари 2013 г. Съдът в своето решение признава увол...

Осигуряване на физическо лице, собственик на ЕТ и ЕООД

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда следния казус: Физическо лице е собственик на две фирми - ЕТ и ЕООД. Осигурява се като самоосигуряващо се лице върху минимален осигурителен доход 420...

Подаване на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: При изготвяне на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ трябва ли да се включат сумите, изплатени като дивиденти, квартирни и пътни при команд...

Съдебен ред за обжалване на разпорежданията, издавани от органите на НОИ

В бр. 3/2013 г. на сп. „Труд и право”, Снежана Малакова - директор на Дирекция „Правна“ в ЦУ на НОИ отговаря на следния въпрос: Какъв е съдебният ред за обжалване на разпорежданията, издавани от органите на НОИ? След приключване на административното...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с информационна система „Контрол на горивата“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 1. Въпрос: Ние сме транспортна фирма, разполагаща с ведомствена бензиностанция за собствени нужди. Преди измененията обектите за зареждания с горива за собствени нужди бяха длъжни да инсталират елек...

Държавен вестник, бр. 50 - 53/2013 г.

ДВ, бр. 50 от 07.06.2013 г. Народно събрание Решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства ...

Осигурителен календар за юли 2013 г.

[[app_13334_1]] [[app_13335_2]]...

Справочна информация бр. 12/2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3 - 14 юни 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...

Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на образованието, младежта и науката (загл. изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.)

Обн., ДВ, бр. 46 от 20 май 2003 г., изм., ДВ, бр.79 от 6 октомври 2009 г., доп., ДВ, бр. 48 от 31 май 2013 г. Раздел I Такси за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище Чл. 1. (1) За разглеждане на искане за открив...