Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 12, 16 - 30 юни 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 08-П-4 от 22.03.2013 г. ОТНОСНО: Заплащане на такса за попълване на данните от служебната страница на декларацията по чл. 14 ЗМДТ

ОТНОСНО: Заплащане на такса за попълване на данните от служебната страница на декларацията по чл. 14 ЗМДТ В отговор на изложените от вас въпроси относно попълване на данните от стр. 6 (страницата, която се попълва служебно) на декларацията по чл. 14 ЗМДТ за облагане с данък върху...

№ 17-00-309 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 11, ал. 5, чл. 13, ал. 1, т. 8 и чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 11, ал. 5, чл. 13, ал. 1, т. 8 и чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ Във връзка с ваше писмено запитване, препратено в Централно управление на Национална агенция за приходите от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. … и заведено с вх. № 15-00-4...

№ 20-21-55 от 21.03.2013 г.ОТНОСНО: Определяне на минималния осигурителен доход за лица, наети по трудови правоотношения в дружество, което е специализирано предприятие по смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания

ОТНОСНО: Определяне на минималния осигурителен доход за лица, наети по трудови правоотношения в дружество, което е специализирано предприятие по смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и...

№ 20-21-56 от 21.03.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/21.03.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка и са поставени следните въпроси: Физическо лице работи по трудов договор. През месец октомври ...

№ 20-25-79 от 11.04.2013 г. ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена на наем

ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена на наем С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/11.04.2013г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка: Дружество отдава под наем помещения, намиращи се на автогарата в гр. Хасково. Наемател на дружеството е предприятие н...

№ 24-34-33 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за дължими данъци

ОТНОСНО: Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за дължими данъци По повод ваше писмено запитване до Дирекция СДО - София, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП – София, и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24...

№ 3-1137 от 17.04.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на парична отстъпка, предоставена след датата на данъчното събитие и ефективно изплатена от чуждестранно лице

ОТНОСНО: Данъчно третиране на парична отстъпка, предоставена след датата на данъчното събитие и ефективно изплатена от чуждестранно лице Според изложеното в запитването на 01.03.2013 г. дружеството закупува лицензиран програмен продукт A от български дистрибутор на продукти на A,...

№ 3-1232 от 26.04.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени доходи от учредяване правото на ползване върху недвижим имот

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени доходи от учредяване правото на ползване върху недвижим имот Съгласно изложеното в запитването на 15.06.2012 г. лицето е учредило право на ползване върху недвижим имот (апартамент) за срок от седем месеца. След по-малко от два месеца имотът ...

№ 94-00-73 от 25.03.2013 г. ОТНОСНО: Възможността физическо лице, регистрирало предприятие на едноличен търговец, което не осъществява дейност, да работи само по извънтрудово правоотношение

ОТНОСНО: Възможността физическо лице, регистрирало предприятие на едноличен търговец, което не осъществява дейност, да работи само по извънтрудово правоотношение С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 25.03.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка и...

№ 96-00-173 от 18.04.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество разполага с ведомствена бензиностанция, която съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС се пол...

№ М-24-33-24 от 18.03.2013 год. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 1, ал. 3 и 4 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 1, ал. 3 и 4 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица По повод ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция „ОУИ” гр. …. и постъпило в ЦУ на НАП с в...

№ М-26-00-58 от 05.03.2013 г. ОТНОСНО: Задължителните осигурителни вноски и данъчно облагане

ОТНОСНО: Задължителните осигурителни вноски и данъчно облагане Във връзка с ваше писмено запитване с вх. №……………... по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) изразявам следното становище: 1. По отношение на задължителните осигурителни вноски: За да ...

Анотации

Акт за установяване на административно нарушение

В бр. 5/2013 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Анелия Маркова – съдия разглежда следния казус: „X“ ЕООД е регистрирано през месец декември 2007 г. и не упражнява дейност. Не е подавана декларация за започване на дейност от управителя на фирмата. През 2009 г. фирмата подав...

Внасяне на данъка по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Във връзка с чл. 65, ал. 12 от ЗДДФЛ правилно ли е, като се внася данъкът по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 всеки месец, а не за цялото тримесечие? Респективно ще ...

Данъчно третиране по ЗДДС на продажбата на заложена вещ

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Актив” проф. Костадин Иванов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДС на продажбата на заложена вещ? Съгласно ЗЗД и Наредба № Н-18 заложната къща - кредитор срещу заложени вещи, не става собственик на тези вещи. Тя...

Казармата се зачита за осигурителен стаж

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Петя Малакова, главен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в МТСП, отговаря на следния въпрос: Казармата зачита ли се за стаж за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст -...

Незаконно уволнение

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Труд и право” Ина Ахмедова, юрист, разглежда следния казус: Уволнението на служител на фирма е признато за незаконно с влязло в сила решение на второинстанционния съд през януари 2013 г. Съдът в своето решение признава уволнението за незаконно и го отме...

Осигуряване на физическо лице, собственик на ЕТ и ЕООД

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда следния казус: Физическо лице е собственик на две фирми - ЕТ и ЕООД. Осигурява се като самоосигуряващо се лице върху минимален осигурителен доход 420 лв. Осигуровките си плаща по ...

Подаване на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: При изготвяне на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ трябва ли да се включат сумите, изплатени като дивиденти, квартирни и пътни при командироване на лица по извънтрудов...

Съдебен ред за обжалване на разпорежданията, издавани от органите на НОИ

В бр. 3/2013 г. на сп. „Труд и право”, Снежана Малакова - директор на Дирекция „Правна“ в ЦУ на НОИ отговаря на следния въпрос: Какъв е съдебният ред за обжалване на разпорежданията, издавани от органите на НОИ? След приключване на административното производство по преценка на з...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с информационна система „Контрол на горивата“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 1. Въпрос: Ние сме транспортна фирма, разполагаща с ведомствена бензиностанция за собствени нужди. Преди измененията обектите за зареждания с горива за собствени нужди бяха длъжни да инсталират електронни системи с фискална паме...

Държавен вестник, бр. 50 - 53/2013 г.

ДВ, бр. 50 от 07.06.2013 г. Народно събрание Решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителстве...

Осигурителен календар за юли 2013 г.

[[app_13334_1]] [[app_13335_2]]...

Справочна информация бр. 12/2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3 - 14 юни 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди мес...

Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на образованието, младежта и науката (загл. изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.)

Обн., ДВ, бр. 46 от 20 май 2003 г., изм., ДВ, бр.79 от 6 октомври 2009 г., доп., ДВ, бр. 48 от 31 май 2013 г. Раздел I Такси за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище Чл. 1. (1) За разглеждане на искане за откриване или преобразуване на частн...