Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 25, 1 - 7 юли 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 1 - 7 юли 2013 г.
Закони и правителствени актове

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за енергетиката. Предвижда се от цената за пренос да отпаднат добавките за зелена и кафява енергия. Добавките ще бъдат включени в цената на общата енергия, включването им в такса “пренос” от предишния кабинет е било груба грешка. ...

Законодателство

Разработване на счетоводната политика на предприятието за 2013 година

Счетоводството е система за икономическа информация, която включва както текущото, така и периодичното отчитане. Тази информация се създава на основата на счетоводните документи, в които се отразяват параметрите на осъществените сделки и на станалите събития в хода на дейността н...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Дело C-32/03, решение от 3 март 2005 г. страни: I/S Fini H срещу Skatteministeriet Предмет на спора са данъчно задължените лица. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 4 (1) - (3) от Шеста директива, изменена с Директива 95/7/ЕО на Съвета, трябва да се тълкува в смис...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика

Отговаря Васка Семерджиева - експерт “ТПООУТ” Отговор: Разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здраво...

График за ползване на отпуските

Ние сме малко предприятие и не смятаме за нужно да правим график за ползване на отпуските. Подлежим ли на санкция за това? От 2011 г. ползването на платените годишни отпуски в предприятието трябва да става по график, утвърден от работодателя до края на предходната година (чл. 17...

Нова преработена версия на МСС 19 Доходи на наети лица

Въпросите, свързани с отчитане на различните видове възнаграждения на персонала на предприятието, се разглеждат в МСС 19 Доходи на наети лица. Това е един от стандартите, които се отличават с голяма сложност, още повече че за някои от постановките в него все още няма пълно практи...

Обезщетението за безработица

Трудовият договор на лице е прекратен през м. 12.2012 г. Лицето не се е регистрирало като безработно и съответно не е получавало обезщетение за безработица след прекратяване на трудовия договор. Междувременно сега, м. 05-06.2013 г., лицето е хоспитализирано и поради диагнозата щ...

Отчитане на нетекущите активи

Купуваме офис, част от сграда. В нотариалния акт са описани и идеалните части от общите части на сградата, както и от УПИ, върху който тя е построена, но цената е написана общо. Ние сме завели като дълготраен актив офиса и не сме отделили земята. Мотивът ни за това не е че в нота...

Уволнение по време на отпуск по болест

Работник е в продължителен отпуск по болест (над една година). Преди изтичането на отпуска поради частична ликвидация (закриване на поделението) трудовият договор е прекратен. Зачитат ли се болничните за трудов стаж и кой месец е базов при изчисляване на обезщетението за този неи...

В пресата за вас

Контрол при нарушаване на трудовото законодателство

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда казуса: При сключването на трудовия договор в него не се записват условията за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време и работниците и...

Отчитане на приходи от продажби

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., илюстрира чрез пример отчитането на приходи от продажби. Дружеството “Ребус” ООД е продало през отчетния период 100 000 броя стоки на свой клиент “Арабела” АД с единична стойност 2,50 лева. (в примера услов...

Практически постановки на ЗКПО за 2013 г. в зависимост от лицето, откриващо грешката

В бр. 6 от. 2013 г. на списание “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда промените в глава дванадесета “Счетоводни грешки”, в сила от 01.01.2013 г., и прави сравнителен анализ на действащите правила до 31.12.2012 г. Налице са две практически възможнос...

Счетоводно отчитане на получените безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и тяхното възстановяване

В бр. 5 от 2013 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, регистриран одитор, коментира счетоводното отчитане на получените безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и тяхното възстановяване. В стандарта са представени два подхода з...

Финансови активи на разположение за продажба

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира финансови активи на разположение за продажба. В този случай отчитането на настъпилите промени в последващата оценка на финансовите активи, класифицирани към тази категория финансови инструменти, е...

Справочник

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители

Със ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 95/2009 г.) е отменено общото данъчно облекчение по чл. 179 от ЗКПО за земеделските производители. Едновременно с това е приет нов чл.189б от ЗКПО, с който се въвежда данъчно облекчение за земеделските производители, представляващо държавна помощ. Съгласно §4...

Държавен вестник, бр. 55/2013 г.

ДВ, бр. 55 от 25.06.2013 г. Министърът на културата подписа Споразумение за кинематографична копродукция между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел. ДВ, бр. 56 от 28.06.2013 г. Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на Комисия по икон...

Справочна информация бр.25/2013

Централни валутни курсове за периода 24.06.2013 г. - 28.06.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...