Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 25, 1 - 7 юли 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 1 - 7 юли 2013 г.
Закони и правителствени актове

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за енергетиката. Предвижда се от цената за пренос да отпаднат добавките за зелена и кафява енергия. Добавките ще бъдат включени в цената на общата енергия, включването им в такса “пренос” от предишния...

Законодателство

Разработване на счетоводната политика на предприятието за 2013 година

Счетоводството е система за икономическа информация, която включва както текущото, така и периодичното отчитане. Тази информация се създава на основата на счетоводните документи, в които се отразяват параметрите на осъществените сделки и на станалите...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Дело C-32/03, решение от 3 март 2005 г. страни: I/S Fini H срещу Skatteministeriet Предмет на спора са данъчно задължените лица. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 4 (1) - (3) от Шеста директива, изменена с Директива 95/7/ЕО на Съвет...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика

Отговаря Васка Семерджиева - експерт “ТПООУТ” Отговор: Разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по прав...

График за ползване на отпуските

Ние сме малко предприятие и не смятаме за нужно да правим график за ползване на отпуските. Подлежим ли на санкция за това? От 2011 г. ползването на платените годишни отпуски в предприятието трябва да става по график, утвърден от работодателя до края...

Нова преработена версия на МСС 19 Доходи на наети лица

Въпросите, свързани с отчитане на различните видове възнаграждения на персонала на предприятието, се разглеждат в МСС 19 Доходи на наети лица. Това е един от стандартите, които се отличават с голяма сложност, още повече че за някои от постановките в ...

Обезщетението за безработица

Трудовият договор на лице е прекратен през м. 12.2012 г. Лицето не се е регистрирало като безработно и съответно не е получавало обезщетение за безработица след прекратяване на трудовия договор. Междувременно сега, м. 05-06.2013 г., лицето е хоспитал...

Отчитане на нетекущите активи

Купуваме офис, част от сграда. В нотариалния акт са описани и идеалните части от общите части на сградата, както и от УПИ, върху който тя е построена, но цената е написана общо. Ние сме завели като дълготраен актив офиса и не сме отделили земята. Мот...

Уволнение по време на отпуск по болест

Работник е в продължителен отпуск по болест (над една година). Преди изтичането на отпуска поради частична ликвидация (закриване на поделението) трудовият договор е прекратен. Зачитат ли се болничните за трудов стаж и кой месец е базов при изчисляван...

В пресата за вас

Контрол при нарушаване на трудовото законодателство

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда казуса: При сключването на трудовия договор в него не се записват условията за въвеждане на сумирано изчисляване на р...

Отчитане на приходи от продажби

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., илюстрира чрез пример отчитането на приходи от продажби. Дружеството “Ребус” ООД е продало през отчетния период 100 000 броя стоки на свой клиент “Арабела” АД с единична стойно...

Практически постановки на ЗКПО за 2013 г. в зависимост от лицето, откриващо грешката

В бр. 6 от. 2013 г. на списание “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда промените в глава дванадесета “Счетоводни грешки”, в сила от 01.01.2013 г., и прави сравнителен анализ на действащите правила до 31.12.2012 г. Налиц...

Счетоводно отчитане на получените безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и тяхното възстановяване

В бр. 5 от 2013 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, регистриран одитор, коментира счетоводното отчитане на получените безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и тяхното възстановяване. В стандарт...

Финансови активи на разположение за продажба

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира финансови активи на разположение за продажба. В този случай отчитането на настъпилите промени в последващата оценка на финансовите активи, класифицирани към тази кате...

Справочник

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители

Със ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 95/2009 г.) е отменено общото данъчно облекчение по чл. 179 от ЗКПО за земеделските производители. Едновременно с това е приет нов чл.189б от ЗКПО, с който се въвежда данъчно облекчение за земеделските производители, представлява...

Държавен вестник, бр. 55/2013 г.

ДВ, бр. 55 от 25.06.2013 г. Министърът на културата подписа Споразумение за кинематографична копродукция между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел. ДВ, бр. 56 от 28.06.2013 г. Народното събрание прие: 1. Решение ...

Справочна информация бр.25/2013

Централни валутни курсове за периода 24.06.2013 г. - 28.06.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...