Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 13, 1 - 15 юли 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-08-18 от 13.03.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. … е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва търговия на едро с горива и възнамерява да закупува горива (примерно от ОМВ, „Петрол” АД), да организира транспорта с цистерна и да зарежда бензиностанции на...

№ 20-15-235 от 29.04.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДФЛ на изплатени разходи за командировка на едноличен собственик на дружество с ограничена отговорност

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 29.04.2013 г. при Дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка едноличен собственик на дружество с ограничена отговорност, който е самоосигуряващо се лице в същото, получава...

№ 20-21-48 от 14.03.2013 г. ОТНОСНО: Отписване на вземане по реда на ЗКПО, прилагане на ЗДДС, прилагане на осигурителното законодателство

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/14.03.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка и са поставени следните въпроси: Българско юридическо лице работи в Кралство Дания - извършва строителни услуги (не цяло строителство) - довършителни и ремонтни...

№ 20-21-52 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Внасяне на здравноосигурителни вноски и подаване на Декларация образец № 3 за лица, навършили 18-годишна възраст и продължаващи обучението си в задочна или самостоятелна форма на обучение до завършване на средно образование

Във връзка с ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. … с вх. № ………… от 19.03.2013 г., ви уведомяваме за следното: Според запитването в ПГМТТ „Н” гр. има ученици, на възраст от 22 до 50 години, които са завъ...

№ 20-21-80 от 25.04.2013 г. ОТНОСНО: Възможността за промяна на деклариран вече избор на облагане по реда на чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ

В отговор на направеното от вас запитване, постъпило в Дирекция ОДОП - … с вх. № 20-21-80 от 25.04.2013 г., ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: Вие сте регистриран земеделски производител (ЗП) и на 15.12.2012 г. сте подали декларац...

№ 20-25-78 от 11.04.2013 г. ОТНОСНО: Възстановяване на здравноосигурителни вноски, внесени на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване

Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. от 11.04.2013 г., ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка на 05.03.2013 г. лицето Д.А.К., ЕГН ………… е подало искане за прихващане или възстановяване на с...

№ 3-1095 от 15.04.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването с решение на П. окръжен съд № … по описа за 2012 г. дружество е обявено в несъстоятелност и е постановено прекратяване на дейността му. Във връзка с горното се поставя въпросът дали обстоятелството за дължим данък се декларира с подаване на годишн...

№ 74-00-32 от 13.03.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

В Централното управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо, заведено с вх. № 74-00-32/05.03.2013 г., в което поставяте въпрос, породен от съдържанието на Част ІІ – „Идентификационни данни за данъчно задълженото лице” на образец 1010а от годишната данъчна...

№ 94-00-77 от 28.03.2013 г. ОТНОСНО: Възстановяване на местен данък по чл. 24 от ЗМДТ по реда на чл. 128 и чл. 129 от ДОПК

В Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика” - гр. ... постъпи ваше запитване с регистрационен индекс вх. № …/28.03.2013 г. В запитването сте изложили, че притежавате етаж от къща в гр. ..., която има статут архитектурно-строителна недвижима културна ценност от 1986 г...

№ 94-00-89 от 10.04.2013 г. ОТНОСНО: Допусната грешка при изплащане на възнаграждение

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/10.04.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка: По ОП „Развитие на човешките ресурси” през м. 12.2012 г. по граждански договор на физическо лице е изплатена сума в брой, като дължимият данък върху дохода е в...

№ 94-В-28от 20.03.2013 г. ОТНОСНО: Осигуряване на собственик на ЕООД

В отговор на ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите, заведено с вх. № 94-В-28 от 2013 г., отговаряме следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е вписано в търговския регистър като упр...

№ 96-00-118 от 14.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО при извършвана на вливане на едно дружество в друго

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/14.03.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка и са поставени следните въпроси: През 2013 г. ще се извърши вливане на едно търговско дружество в друго. През 2013 г. вливащото се дружество формира загуба, а п...

№ 96-00-145 от 02.04.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС

В Дирекция „ОДОП” - ........... постъпи писмено запитване с вх. № ............/02.04.2013 г. относно прилагане на ЗДДС, в което посочвате, че дружеството извършва преводачески услуги и е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 97а от закона. Зададени са следните въпроси: 1. Трябв...

Анотации

Възможности за отчитането на загубите от брак в производството

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Актив” доц. д-р Десислава Йосифова - ВТУ „Т. Каблешков“, дава отговор на следния въпрос: Какви са възможностите за отчитането на загубите от брак в производството? В предприятия, чиято основна дейност е промишлена, обект на счетоводно отчитане е и брак...

Данъчно третиране на транспортните разходи при ВОП

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Във връзка с ВОП на стоки от Германия германският ни доставчик издава фактура за стоката, в която на отделен ред са посочени транспортните разходи (представляващ...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

В бр. 11 от 2013 г. на в. „Актив” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда следния казус: Служителка работи по трудов договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ, като в това време по основния трудов договор с другия работодател е в неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за отглеж...

Едновременно осъществяване на свободна дейност като физическо лице и ЕТ

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Лице е регистрирано като едноличен търговец с предмет на дейност „Консултант/строителен надзор“. През м. април 2013 г. е реализирал оборот 50 000 лева в предприя...

Определяне и разпределяне на помощите от ДОО

В бр. 2 от 2013 г. на дайджест „Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, отговаря на следния въпрос: Как се определят и разпределят помощите от ДОО? Паричните помощи за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на п...

Определяне на дохода за изчисляване размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст

В бр. 11 от 2013 г. на в. „Актив” Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, разглежда следния казус: Лице е пенсионерка от 15.07.2006 г. Има осигурителен стаж трета категория - 37 години. За времето от 31.12.1984 г. до 31.12.1986 г. има общо брутно възнаграждение - 9038 лв. За вре...

Определяне на обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане при сменен график и сумирано работно време

В бр. 2 от 2013 г. на дайджест „Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, отговаря на следния въпрос: Как се определя обезщетението за временна неработоспособност, бременност и раждане при сменен график и сумирано работно време? Според чл. 18 НИИПОПДОО паричното обезщетение за време...

Различия между договорите за цесия и за факторинг

В бр. 4/2013 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ивайло Кондарев - данъчен консултант разглежда следния казус: Договорите за цесия и за факторинг имат различно третиране по ЗДДС. От тази гледна точка как би могло да бъде определено дали едно съглашение има за предмет фактори...

Счетоводно и данъчно третиране на погинали животни

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Актив” гл. ас. д-р Теодора Рупска – катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС“, дава отговор на следния въпрос: Какво е счетоводното и данъчното третиране на погинали животни (от основните стада или такива, отчитани като краткотрайни биологични активи)? В р...

Третиране по ЗДДС на вноса на стоки в държава членка, различна от България, и продажбата им на клиенти в нашата страна и в други държави-членки на ЕС

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев - данъчен консултант, разглежда следния казус: Българско търговско дружество, регистрирано по ЗДДС и притежаващо и гръцки ДДС идентификационен номер, извършва внос на стоки от Китай. Стоката се товари в тази...

Справочник

Държавен вестник, бр. 54 - 58/2013 г.

Народно събрание Закон за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС Решение за избиране на...

Европейските регламенти в социалната сфера вече се прилагат и спрямо Хърватия

Националният осигурителен институт информира, че с приемането на Република Хърватия като пълноправен член на Европейския съюз от 1 юли 2013 г. се променят документите, уреждащи взаимодействието на страната с всички страни-членки на съюза в сферата на преноса на осигурителни права...

От 01.07.2013 г. сделките между български и хърватски фирми ще бъдат третирани като вътреобщностни

От 01.07.2013 г. Република Хърватия се присъединява към Европейския съюз, в резултат на което сделките между български и хърватски фирми след тази дата ще бъдат третирани като вътреобщностни. Проверка на валидността на ДДС номерата на хърватските задължени лица, регистрирани за ...

Справочна информация бр. 13/2013

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 - 28 юни 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ме...

Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология в сила от 30.04.2013 г.

Раздел I. Такси за одобряване на типа, за проверка и за експертиза на средства за измерване по Закона за измерванията Чл. 1. За разглеждане на заявление за одобряване типа на средства за измерване (СИ) и на представените документи към него, за продължаване срока на валидност на о...