Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 13, 1 - 15 юли 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-08-18 от 13.03.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. … е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва търговия на едро с горива и възнамерява да закупува горива (примерно от ОМВ, „Петрол” АД), да организира транспорта с цистерна ...

№ 20-15-235 от 29.04.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДФЛ на изплатени разходи за командировка на едноличен собственик на дружество с ограничена отговорност

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 29.04.2013 г. при Дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка едноличен собственик на дружество с ограничена отговорност, който е самоосигуряв...

№ 20-21-48 от 14.03.2013 г. ОТНОСНО: Отписване на вземане по реда на ЗКПО, прилагане на ЗДДС, прилагане на осигурителното законодателство

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/14.03.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка и са поставени следните въпроси: Българско юридическо лице работи в Кралство Дания - извършва строителни услуги (не цяло строителс...

№ 20-21-52 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Внасяне на здравноосигурителни вноски и подаване на Декларация образец № 3 за лица, навършили 18-годишна възраст и продължаващи обучението си в задочна или самостоятелна форма на обучение до завършване на средно образование

Във връзка с ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. … с вх. № ………… от 19.03.2013 г., ви уведомяваме за следното: Според запитването в ПГМТТ „Н” гр. има ученици, на възраст от ...

№ 20-21-80 от 25.04.2013 г. ОТНОСНО: Възможността за промяна на деклариран вече избор на облагане по реда на чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ

В отговор на направеното от вас запитване, постъпило в Дирекция ОДОП - … с вх. № 20-21-80 от 25.04.2013 г., ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: Вие сте регистриран земеделски производител (ЗП) и на 15....

№ 20-25-78 от 11.04.2013 г. ОТНОСНО: Възстановяване на здравноосигурителни вноски, внесени на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване

Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. от 11.04.2013 г., ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка на 05.03.2013 г. лицето Д.А.К., ЕГН ………… е подало искане за прих...

№ 3-1095 от 15.04.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването с решение на П. окръжен съд № … по описа за 2012 г. дружество е обявено в несъстоятелност и е постановено прекратяване на дейността му. Във връзка с горното се поставя въпросът дали обстоятелството за дължим данък се ...

№ 74-00-32 от 13.03.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

В Централното управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо, заведено с вх. № 74-00-32/05.03.2013 г., в което поставяте въпрос, породен от съдържанието на Част ІІ – „Идентификационни данни за данъчно задълженото лице” на обра...

№ 94-00-77 от 28.03.2013 г. ОТНОСНО: Възстановяване на местен данък по чл. 24 от ЗМДТ по реда на чл. 128 и чл. 129 от ДОПК

В Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика” - гр. ... постъпи ваше запитване с регистрационен индекс вх. № …/28.03.2013 г. В запитването сте изложили, че притежавате етаж от къща в гр. ..., която има статут архитектурно-строителна недвиж...

№ 94-00-89 от 10.04.2013 г. ОТНОСНО: Допусната грешка при изплащане на възнаграждение

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/10.04.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка: По ОП „Развитие на човешките ресурси” през м. 12.2012 г. по граждански договор на физическо лице е изплатена сума в брой, като дъ...

№ 94-В-28от 20.03.2013 г. ОТНОСНО: Осигуряване на собственик на ЕООД

В отговор на ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите, заведено с вх. № 94-В-28 от 2013 г., отговаряме следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е вписано ...

№ 96-00-118 от 14.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО при извършвана на вливане на едно дружество в друго

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/14.03.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка и са поставени следните въпроси: През 2013 г. ще се извърши вливане на едно търговско дружество в друго. През 2013 г. вливащото се...

№ 96-00-145 от 02.04.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС

В Дирекция „ОДОП” - ........... постъпи писмено запитване с вх. № ............/02.04.2013 г. относно прилагане на ЗДДС, в което посочвате, че дружеството извършва преводачески услуги и е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 97а от закона. Зададени ...

Анотации

Възможности за отчитането на загубите от брак в производството

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Актив” доц. д-р Десислава Йосифова - ВТУ „Т. Каблешков“, дава отговор на следния въпрос: Какви са възможностите за отчитането на загубите от брак в производството? В предприятия, чиято основна дейност е промишлена, обект н...

Данъчно третиране на транспортните разходи при ВОП

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Във връзка с ВОП на стоки от Германия германският ни доставчик издава фактура за стоката, в която на отделен ред са посочени трансп...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

В бр. 11 от 2013 г. на в. „Актив” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда следния казус: Служителка работи по трудов договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ, като в това време по основния трудов договор с другия работодател е в неплатен отпу...

Едновременно осъществяване на свободна дейност като физическо лице и ЕТ

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Лице е регистрирано като едноличен търговец с предмет на дейност „Консултант/строителен надзор“. През м. април 2013 г. е реализирал...

Определяне и разпределяне на помощите от ДОО

В бр. 2 от 2013 г. на дайджест „Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, отговаря на следния въпрос: Как се определят и разпределят помощите от ДОО? Паричните помощи за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигу...

Определяне на дохода за изчисляване размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст

В бр. 11 от 2013 г. на в. „Актив” Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, разглежда следния казус: Лице е пенсионерка от 15.07.2006 г. Има осигурителен стаж трета категория - 37 години. За времето от 31.12.1984 г. до 31.12.1986 г. има общо брутно въ...

Определяне на обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане при сменен график и сумирано работно време

В бр. 2 от 2013 г. на дайджест „Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, отговаря на следния въпрос: Как се определя обезщетението за временна неработоспособност, бременност и раждане при сменен график и сумирано работно време? Според чл. 18 НИИПОПДОО ...

Различия между договорите за цесия и за факторинг

В бр. 4/2013 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ивайло Кондарев - данъчен консултант разглежда следния казус: Договорите за цесия и за факторинг имат различно третиране по ЗДДС. От тази гледна точка как би могло да бъде определено дали едно съг...

Счетоводно и данъчно третиране на погинали животни

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Актив” гл. ас. д-р Теодора Рупска – катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС“, дава отговор на следния въпрос: Какво е счетоводното и данъчното третиране на погинали животни (от основните стада или такива, отчитани като кратко...

Третиране по ЗДДС на вноса на стоки в държава членка, различна от България, и продажбата им на клиенти в нашата страна и в други държави-членки на ЕС

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев - данъчен консултант, разглежда следния казус: Българско търговско дружество, регистрирано по ЗДДС и притежаващо и гръцки ДДС идентификационен номер, извършва внос на стоки от К...

Справочник

Държавен вестник, бр. 54 - 58/2013 г.

Народно събрание Закон за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти...

Европейските регламенти в социалната сфера вече се прилагат и спрямо Хърватия

Националният осигурителен институт информира, че с приемането на Република Хърватия като пълноправен член на Европейския съюз от 1 юли 2013 г. се променят документите, уреждащи взаимодействието на страната с всички страни-членки на съюза в сферата на...

От 01.07.2013 г. сделките между български и хърватски фирми ще бъдат третирани като вътреобщностни

От 01.07.2013 г. Република Хърватия се присъединява към Европейския съюз, в резултат на което сделките между български и хърватски фирми след тази дата ще бъдат третирани като вътреобщностни. Проверка на валидността на ДДС номерата на хърватските за...

Справочна информация бр. 13/2013

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 - 28 юни 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...

Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология в сила от 30.04.2013 г.

Раздел I. Такси за одобряване на типа, за проверка и за експертиза на средства за измерване по Закона за измерванията Чл. 1. За разглеждане на заявление за одобряване типа на средства за измерване (СИ) и на представените документи към него, за продъл...