Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 13, 1 - 15 юли 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-08-18 от 13.03.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. … е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва търговия на едро с горива и възнамерява да закупува горива (примерно от ОМВ, „Петрол” АД), да организира транспорта с цистерна ...

№ 20-15-235 от 29.04.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДФЛ на изплатени разходи за командировка на едноличен собственик на дружество с ограничена отговорност

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 29.04.2013 г. при Дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка едноличен собственик на дружество с ограничена отговорност, който е самоосигуряв...

№ 20-21-48 от 14.03.2013 г. ОТНОСНО: Отписване на вземане по реда на ЗКПО, прилагане на ЗДДС, прилагане на осигурителното законодателство

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/14.03.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка и са поставени следните въпроси: Българско юридическо лице работи в Кралство Дания - извършва строителни услуги (не цяло строителс...

№ 20-21-52 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Внасяне на здравноосигурителни вноски и подаване на Декларация образец № 3 за лица, навършили 18-годишна възраст и продължаващи обучението си в задочна или самостоятелна форма на обучение до завършване на средно образование

Във връзка с ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. … с вх. № ………… от 19.03.2013 г., ви уведомяваме за следното: Според запитването в ПГМТТ „Н” гр. има ученици, на възраст от ...

№ 20-21-80 от 25.04.2013 г. ОТНОСНО: Възможността за промяна на деклариран вече избор на облагане по реда на чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ

В отговор на направеното от вас запитване, постъпило в Дирекция ОДОП - … с вх. № 20-21-80 от 25.04.2013 г., ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: Вие сте регистриран земеделски производител (ЗП) и на 15....

№ 20-25-78 от 11.04.2013 г. ОТНОСНО: Възстановяване на здравноосигурителни вноски, внесени на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване

Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. от 11.04.2013 г., ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка на 05.03.2013 г. лицето Д.А.К., ЕГН ………… е подало искане за прих...

№ 3-1095 от 15.04.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването с решение на П. окръжен съд № … по описа за 2012 г. дружество е обявено в несъстоятелност и е постановено прекратяване на дейността му. Във връзка с горното се поставя въпросът дали обстоятелството за дължим данък се ...

№ 74-00-32 от 13.03.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

В Централното управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо, заведено с вх. № 74-00-32/05.03.2013 г., в което поставяте въпрос, породен от съдържанието на Част ІІ – „Идентификационни данни за данъчно задълженото лице” на обра...

№ 94-00-77 от 28.03.2013 г. ОТНОСНО: Възстановяване на местен данък по чл. 24 от ЗМДТ по реда на чл. 128 и чл. 129 от ДОПК

В Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика” - гр. ... постъпи ваше запитване с регистрационен индекс вх. № …/28.03.2013 г. В запитването сте изложили, че притежавате етаж от къща в гр. ..., която има статут архитектурно-строителна недвиж...

№ 94-00-89 от 10.04.2013 г. ОТНОСНО: Допусната грешка при изплащане на възнаграждение

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/10.04.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка: По ОП „Развитие на човешките ресурси” през м. 12.2012 г. по граждански договор на физическо лице е изплатена сума в брой, като дъ...

№ 94-В-28от 20.03.2013 г. ОТНОСНО: Осигуряване на собственик на ЕООД

В отговор на ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите, заведено с вх. № 94-В-28 от 2013 г., отговаряме следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е вписано ...

№ 96-00-118 от 14.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО при извършвана на вливане на едно дружество в друго

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/14.03.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка и са поставени следните въпроси: През 2013 г. ще се извърши вливане на едно търговско дружество в друго. През 2013 г. вливащото се...

№ 96-00-145 от 02.04.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС

В Дирекция „ОДОП” - ........... постъпи писмено запитване с вх. № ............/02.04.2013 г. относно прилагане на ЗДДС, в което посочвате, че дружеството извършва преводачески услуги и е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 97а от закона. Зададени ...

Анотации

Възможности за отчитането на загубите от брак в производството

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Актив” доц. д-р Десислава Йосифова - ВТУ „Т. Каблешков“, дава отговор на следния въпрос: Какви са възможностите за отчитането на загубите от брак в производството? В предприятия, чиято основна дейност е промишлена, обект н...

Данъчно третиране на транспортните разходи при ВОП

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Във връзка с ВОП на стоки от Германия германският ни доставчик издава фактура за стоката, в която на отделен ред са посочени трансп...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

В бр. 11 от 2013 г. на в. „Актив” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда следния казус: Служителка работи по трудов договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ, като в това време по основния трудов договор с другия работодател е в неплатен отпу...

Едновременно осъществяване на свободна дейност като физическо лице и ЕТ

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Лице е регистрирано като едноличен търговец с предмет на дейност „Консултант/строителен надзор“. През м. април 2013 г. е реализирал...

Определяне и разпределяне на помощите от ДОО

В бр. 2 от 2013 г. на дайджест „Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, отговаря на следния въпрос: Как се определят и разпределят помощите от ДОО? Паричните помощи за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигу...

Определяне на дохода за изчисляване размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст

В бр. 11 от 2013 г. на в. „Актив” Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, разглежда следния казус: Лице е пенсионерка от 15.07.2006 г. Има осигурителен стаж трета категория - 37 години. За времето от 31.12.1984 г. до 31.12.1986 г. има общо брутно въ...

Определяне на обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане при сменен график и сумирано работно време

В бр. 2 от 2013 г. на дайджест „Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, отговаря на следния въпрос: Как се определя обезщетението за временна неработоспособност, бременност и раждане при сменен график и сумирано работно време? Според чл. 18 НИИПОПДОО ...

Различия между договорите за цесия и за факторинг

В бр. 4/2013 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ивайло Кондарев - данъчен консултант разглежда следния казус: Договорите за цесия и за факторинг имат различно третиране по ЗДДС. От тази гледна точка как би могло да бъде определено дали едно съг...

Счетоводно и данъчно третиране на погинали животни

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Актив” гл. ас. д-р Теодора Рупска – катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС“, дава отговор на следния въпрос: Какво е счетоводното и данъчното третиране на погинали животни (от основните стада или такива, отчитани като кратко...

Третиране по ЗДДС на вноса на стоки в държава членка, различна от България, и продажбата им на клиенти в нашата страна и в други държави-членки на ЕС

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев - данъчен консултант, разглежда следния казус: Българско търговско дружество, регистрирано по ЗДДС и притежаващо и гръцки ДДС идентификационен номер, извършва внос на стоки от К...

Справочник

Държавен вестник, бр. 54 - 58/2013 г.

Народно събрание Закон за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти...

Европейските регламенти в социалната сфера вече се прилагат и спрямо Хърватия

Националният осигурителен институт информира, че с приемането на Република Хърватия като пълноправен член на Европейския съюз от 1 юли 2013 г. се променят документите, уреждащи взаимодействието на страната с всички страни-членки на съюза в сферата на...

От 01.07.2013 г. сделките между български и хърватски фирми ще бъдат третирани като вътреобщностни

От 01.07.2013 г. Република Хърватия се присъединява към Европейския съюз, в резултат на което сделките между български и хърватски фирми след тази дата ще бъдат третирани като вътреобщностни. Проверка на валидността на ДДС номерата на хърватските за...

Справочна информация бр. 13/2013

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 - 28 юни 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...

Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология в сила от 30.04.2013 г.

Раздел I. Такси за одобряване на типа, за проверка и за експертиза на средства за измерване по Закона за измерванията Чл. 1. За разглеждане на заявление за одобряване типа на средства за измерване (СИ) и на представените документи към него, за продъл...