Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 26, 8 - 14 юли 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 8 - 14 юли 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика

Въпрос: При откриване на нов обект, трябва ли фирмата писмено да уведоми съответната регионална инспекция по труда относно новооткрития обект? Отговаря Дарина Конова - експерт “ТПООУТ” Отговор: Няма изрична разпоредба за писмено уведомяване на регионалната инспекция по труда ...

Министерски съвет бр. 26/2013

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Седмичен законник бр. 26, 8 - 14 юли 2013 г. Правителството предлага на парламента да одобри проект на закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. С него се отменя приетият през 2010 г. § 8, който постановява правото на държавата...

Народно събрание бр. 26/2013

Народното събрание прие два законопроекта за промени в Закона за насърчаване на заетостта. Парламентът прие на първо четене мерки за борба с младежката безработица. Единият предвижда осигуряване на първо работно място на безработни млади хора до 29-годишна възраст, завършващи сре...

Осигурителен статус на лице, управляващо клон на чуждестранно търговско дружество на територията на РБЪЛГАРИЯ

Според чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са управителите, прокуристите и контрольорите на ...

Разработване на счетоводната политика на предприятието за 2013 година

Счетоводството е система за икономическа информация, която включва както текущото, така и периодичното отчитане. Тази информация се създава на основата на счетоводните документи, в които се отразяват параметрите на осъществените сделки и на станалите събития в хода на дейността н...

Въпроси и отговори

Възстановяване на незаконно уволнен работник

На 6 април 2013 г. съдът възстанови наш работник - незаконно уволнен. На негово място имаше назначен друг работник, с трудов договор за неопределено време. Този работник трябваше да уволним на основание чл. 328, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда. Работника освободихме считано от 6 ...

Месечно сумирано отчитане на работното време

Вече трета година във фирмата е въведено сумирано изчисляване на работното време. Правилно ли е всеки месец да се издава заповед за сумирано изчисляване за едномесечен период? Отговор: Работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или...

Нов стандарт за консолидираните финансови отчети

От 01.01.2013 г. е в сила нов счетоводен стандарт за консолидираните финансови отчети - МСФО 10 Консолидирани финансови отчети. Той бе публикуван от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) на 12.05.2011 г. и приет за приложение в ЕС с Регламент (ЕС) № 1254/2012 от 11 д...

Резерв от преоценка

Имаме дълготраен актив с отчетна стойност 160 000 лв., амортизация 30 000 лв. и резерви от преоценка 5600 лв. В края на отчетния период нетната реализируема стойност е 144 000 лв. Какво ще се случи в края на отчетния период с преоценъчния резерв? Отговор: От така поставения въ...

В пресата за вас

Амортизираната стойност като измерител на последващата оценка на финансовите активи и пасиви

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира амортизираната стойност като измерител на последващата оценка на финансовите активи и пасиви. Амортизираната стойност служи за измерител на последващата оценка на финансовите активи и пасиви, коит...

Документи, които са необходими за сключване на трудов договор

В бр. 6 от 2013 г. на дайджест “Труд и право” Атанас Йорданов, юрист, разглежда въпроса какво трябва да съдържа трудовото досие на работника/служителя. Документите, които всеки постъпващ на работа представя за целта, може условно да разделим на две групи: задължителни (изискващи...

Определяне на датата на сделката при отчитането на сделките в чуждестранна валута

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира определянето на датата на сделката при отчитането на сделките в чуждестранна валута. Определянето на датата на сделката е важен момент при отчитането на сделките в чуждестранна ва...

Продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд

В бр. 6 на сп. “Бюлетин по труда” може да се намери отговор на този въпрос: Мога ли да работя по допълнителен трудов договор на 8 часа при друг работодател, при положение че основният ми трудов договор също е с 8-часова продължителност. Аргументът на работодателя е, че в случая с...

Съпружеската имуществена общност за жилище, придобито чрез кредит по време на брака

В бр. 6 на сп. “Собственост и право” Яница Радева, юрист, и Атанас Йорданов, юрист, разглеждат въпроса кога придобитото чрез кредит жилище е съпружеска имуществена общност. Съгласно чл. 18, ал. 2 от действащия Семеен кодекс (СК) режимът на съпружеска имуществена общност (СИО) ...

Цесия за събиране на вземане

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Борислав Найденов коментира цесията за събиране на вземане. Една от разпространените форми на цесията е т.нар. цесия за събиране (инкасо цесия), която притежава белезите както на договора за цесия, така и на догово...

Справочник

Държавен вестник, бр. 57/2013 г.

Народното събрание прие Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. Министърът на труда и социалната политика издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за ...

Право на медицинска помощ на задължително здравноосигурени български граждани в рамките на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство

Какво представлява координацията на социалното и здравното осигуряване в ЕС Координацията на социалното и здравното осигуряване в Европейския съюз не изисква уеднаквяване на националните осигурителни законодателства на държавите членки. Всяка държава членка има право да приеме с...

Справочна информация бр.26/2013

Централни валутни курсове за периода 01.07.2013 г. - 07.07.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...