Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 26, 8 - 14 юли 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 8 - 14 юли 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика

Въпрос: При откриване на нов обект, трябва ли фирмата писмено да уведоми съответната регионална инспекция по труда относно новооткрития обект? Отговаря Дарина Конова - експерт “ТПООУТ” Отговор: Няма изрична разпоредба за писмено уведомяване на ре...

Министерски съвет бр. 26/2013

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Седмичен законник бр. 26, 8 - 14 юли 2013 г. Правителството предлага на парламента да одобри проект на закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. С него се отменя приетият през 2010 г. § 8, който по...

Народно събрание бр. 26/2013

Народното събрание прие два законопроекта за промени в Закона за насърчаване на заетостта. Парламентът прие на първо четене мерки за борба с младежката безработица. Единият предвижда осигуряване на първо работно място на безработни млади хора до 29-г...

Осигурителен статус на лице, управляващо клон на чуждестранно търговско дружество на територията на РБЪЛГАРИЯ

Според чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са управителите, пр...

Разработване на счетоводната политика на предприятието за 2013 година

Счетоводството е система за икономическа информация, която включва както текущото, така и периодичното отчитане. Тази информация се създава на основата на счетоводните документи, в които се отразяват параметрите на осъществените сделки и на станалите...

Въпроси и отговори

Възстановяване на незаконно уволнен работник

На 6 април 2013 г. съдът възстанови наш работник - незаконно уволнен. На негово място имаше назначен друг работник, с трудов договор за неопределено време. Този работник трябваше да уволним на основание чл. 328, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда. Работ...

Месечно сумирано отчитане на работното време

Вече трета година във фирмата е въведено сумирано изчисляване на работното време. Правилно ли е всеки месец да се издава заповед за сумирано изчисляване за едномесечен период? Отговор: Работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното...

Нов стандарт за консолидираните финансови отчети

От 01.01.2013 г. е в сила нов счетоводен стандарт за консолидираните финансови отчети - МСФО 10 Консолидирани финансови отчети. Той бе публикуван от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) на 12.05.2011 г. и приет за приложение в ЕС с Регл...

Резерв от преоценка

Имаме дълготраен актив с отчетна стойност 160 000 лв., амортизация 30 000 лв. и резерви от преоценка 5600 лв. В края на отчетния период нетната реализируема стойност е 144 000 лв. Какво ще се случи в края на отчетния период с преоценъчния резерв? ...

В пресата за вас

Амортизираната стойност като измерител на последващата оценка на финансовите активи и пасиви

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира амортизираната стойност като измерител на последващата оценка на финансовите активи и пасиви. Амортизираната стойност служи за измерител на последващата оценка на фин...

Документи, които са необходими за сключване на трудов договор

В бр. 6 от 2013 г. на дайджест “Труд и право” Атанас Йорданов, юрист, разглежда въпроса какво трябва да съдържа трудовото досие на работника/служителя. Документите, които всеки постъпващ на работа представя за целта, може условно да разделим на две ...

Определяне на датата на сделката при отчитането на сделките в чуждестранна валута

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира определянето на датата на сделката при отчитането на сделките в чуждестранна валута. Определянето на датата на сделката е важен момент при отчитането...

Продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд

В бр. 6 на сп. “Бюлетин по труда” може да се намери отговор на този въпрос: Мога ли да работя по допълнителен трудов договор на 8 часа при друг работодател, при положение че основният ми трудов договор също е с 8-часова продължителност. Аргументът на...

Съпружеската имуществена общност за жилище, придобито чрез кредит по време на брака

В бр. 6 на сп. “Собственост и право” Яница Радева, юрист, и Атанас Йорданов, юрист, разглеждат въпроса кога придобитото чрез кредит жилище е съпружеска имуществена общност. Съгласно чл. 18, ал. 2 от действащия Семеен кодекс (СК) режимът на съпруже...

Цесия за събиране на вземане

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Борислав Найденов коментира цесията за събиране на вземане. Една от разпространените форми на цесията е т.нар. цесия за събиране (инкасо цесия), която притежава белезите както на догов...

Справочник

Държавен вестник, бр. 57/2013 г.

Народното събрание прие Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. Министърът на труда и социалната политика издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за...

Право на медицинска помощ на задължително здравноосигурени български граждани в рамките на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство

Какво представлява координацията на социалното и здравното осигуряване в ЕС Координацията на социалното и здравното осигуряване в Европейския съюз не изисква уеднаквяване на националните осигурителни законодателства на държавите членки. Всяка държав...

Справочна информация бр.26/2013

Централни валутни курсове за периода 01.07.2013 г. - 07.07.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...