Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 26, 8 - 14 юли 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 8 - 14 юли 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика

Въпрос: При откриване на нов обект, трябва ли фирмата писмено да уведоми съответната регионална инспекция по труда относно новооткрития обект? Отговаря Дарина Конова - експерт “ТПООУТ” Отговор: Няма изрична разпоредба за писмено уведомяване на ре...

Министерски съвет бр. 26/2013

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Седмичен законник бр. 26, 8 - 14 юли 2013 г. Правителството предлага на парламента да одобри проект на закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. С него се отменя приетият през 2010 г. § 8, който по...

Народно събрание бр. 26/2013

Народното събрание прие два законопроекта за промени в Закона за насърчаване на заетостта. Парламентът прие на първо четене мерки за борба с младежката безработица. Единият предвижда осигуряване на първо работно място на безработни млади хора до 29-г...

Осигурителен статус на лице, управляващо клон на чуждестранно търговско дружество на територията на РБЪЛГАРИЯ

Според чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са управителите, пр...

Разработване на счетоводната политика на предприятието за 2013 година

Счетоводството е система за икономическа информация, която включва както текущото, така и периодичното отчитане. Тази информация се създава на основата на счетоводните документи, в които се отразяват параметрите на осъществените сделки и на станалите...

Въпроси и отговори

Възстановяване на незаконно уволнен работник

На 6 април 2013 г. съдът възстанови наш работник - незаконно уволнен. На негово място имаше назначен друг работник, с трудов договор за неопределено време. Този работник трябваше да уволним на основание чл. 328, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда. Работ...

Месечно сумирано отчитане на работното време

Вече трета година във фирмата е въведено сумирано изчисляване на работното време. Правилно ли е всеки месец да се издава заповед за сумирано изчисляване за едномесечен период? Отговор: Работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното...

Нов стандарт за консолидираните финансови отчети

От 01.01.2013 г. е в сила нов счетоводен стандарт за консолидираните финансови отчети - МСФО 10 Консолидирани финансови отчети. Той бе публикуван от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) на 12.05.2011 г. и приет за приложение в ЕС с Регл...

Резерв от преоценка

Имаме дълготраен актив с отчетна стойност 160 000 лв., амортизация 30 000 лв. и резерви от преоценка 5600 лв. В края на отчетния период нетната реализируема стойност е 144 000 лв. Какво ще се случи в края на отчетния период с преоценъчния резерв? ...

В пресата за вас

Амортизираната стойност като измерител на последващата оценка на финансовите активи и пасиви

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира амортизираната стойност като измерител на последващата оценка на финансовите активи и пасиви. Амортизираната стойност служи за измерител на последващата оценка на фин...

Документи, които са необходими за сключване на трудов договор

В бр. 6 от 2013 г. на дайджест “Труд и право” Атанас Йорданов, юрист, разглежда въпроса какво трябва да съдържа трудовото досие на работника/служителя. Документите, които всеки постъпващ на работа представя за целта, може условно да разделим на две ...

Определяне на датата на сделката при отчитането на сделките в чуждестранна валута

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира определянето на датата на сделката при отчитането на сделките в чуждестранна валута. Определянето на датата на сделката е важен момент при отчитането...

Продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд

В бр. 6 на сп. “Бюлетин по труда” може да се намери отговор на този въпрос: Мога ли да работя по допълнителен трудов договор на 8 часа при друг работодател, при положение че основният ми трудов договор също е с 8-часова продължителност. Аргументът на...

Съпружеската имуществена общност за жилище, придобито чрез кредит по време на брака

В бр. 6 на сп. “Собственост и право” Яница Радева, юрист, и Атанас Йорданов, юрист, разглеждат въпроса кога придобитото чрез кредит жилище е съпружеска имуществена общност. Съгласно чл. 18, ал. 2 от действащия Семеен кодекс (СК) режимът на съпруже...

Цесия за събиране на вземане

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Борислав Найденов коментира цесията за събиране на вземане. Една от разпространените форми на цесията е т.нар. цесия за събиране (инкасо цесия), която притежава белезите както на догов...

Справочник

Държавен вестник, бр. 57/2013 г.

Народното събрание прие Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. Министърът на труда и социалната политика издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за...

Право на медицинска помощ на задължително здравноосигурени български граждани в рамките на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство

Какво представлява координацията на социалното и здравното осигуряване в ЕС Координацията на социалното и здравното осигуряване в Европейския съюз не изисква уеднаквяване на националните осигурителни законодателства на държавите членки. Всяка държав...

Справочна информация бр.26/2013

Централни валутни курсове за периода 01.07.2013 г. - 07.07.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...