Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 27, 15 - 21 юли 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 15 - 21 юли 2013 г.
Законодателство

Международни организации, освободени от ДДС

В процеса на прилагане на ЗДДС често се поставят въпроси относно условията и изискванията, които трябва да са налице, за да се освободи от ДДС вносът на стоки от отделни международни организации. Следва да се има предвид, че редът за освобождаване от ДДС при прилагане на междуна...

Народно събрание - бр. 27/2013

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Предвижда се да бъде увеличен размерът на гарантираните вземания на работници от 3 на 6 начислени, но неизплатени месечни трудови в...

Въпроси и отговори

Данък върху разходите, свързани с експлоатацията на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност

Адвокатското дружество сключва договори за правно съдействие и защита на правата и законните интереси на физически и юридически лица. Тези договори са вид договори за поръчка. Съгласно чл. 285 ЗЗД доверителят (в случая клиентът) е длъжен да заплати направените разноски във връзка...

Доставка на услуги, представляващи paботa върху движими вещи

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, има договор за ушиване на облекла с фирма от САЩ. Американската фирма купува от испанска фирма, регистрирана по ДДС в Испания, платове, конци, копчета и ципове. Испанската фирма изпраща материалите за ушиване на облеклата на българската фирм...

Нов стандарт за консолидираните финансови отчети

От 01.01.2013 г. е в сила нов счетоводен стандарт за консолидираните финансови отчети - МСФО 10 Консолидирани финансови отчети. Той бе публикуван от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) на 12.05.2011 г. и приет за приложение в ЕС с Регламент (ЕС) № 1254/2012 от 11 д...

Продажна цена на дълготрайния актив

През 2011 г. закупихме климатик за 2000 лв. и е ползван данъчен кредит за 400 лв. Сега остатъчната му стойност е 1700 лв. Може ли да го продадем на свързано лице с данъчна оценка 1700 лв., или трябва да определим пазарна цена? В условията на свободния пазар размяната на стоки ...

Разлика между фири и количествени намаления

Българско дружество извършва дейност по изкупуване, преработка и продажба на плодове и зеленчуци. Плодовете и зеленчуците се съхраняват в контролирана газообразна атмосфера чрез използване на азот генератор, абсорбатори CO2, SO2, каталитични преобразуватели, етилен и друга специа...

В пресата за вас

Видове обезпечителни мерки в производството по несъстоятелност и предмет на общата възбрана и запор

В бр. 5 от 2013 г. на списание “Търговско и облигационно право” съдия Диана Митева коментира видовете обезпечителни мерки в производството по несъстоятелност и предмета на общата възбрана и запор. Подобно на индивидуалното принудително изпълнение, обезпечителните мерки, предви...

Данъчно признаване на разходите за консумативи на нает имот

В бр. 7 от 2013 г. на с. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на следния въпрос: Фирмата има сключен договор за наем с физическо лице. Партидата ни за плащане на ток и вода за наетото помещение е на името на физическото лице. В договора...

Пример за попълване на документи за осигурителен стаж при работа на непълно работно време

В бр. 6 на сп. “Труд и право” Вержиния Заркова, началник-отдел в НОИ, дава пример за изчисляването на осигурителния стаж на работниците и служителите, които работят при непълно работно време. Пример: От 03.06.2013 г. до 24.06.2013 г. включително лице работи по трудово правоотно...

Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти

В бр. 124 от 28.06.2013 г. на вестник “Инфобизнес” може да се намери информация за Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти. Регламент (ЕС) № 305/2011 е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз ...

Счетоводно отчитане на предоставени безвъзмездни средства, свързани с активи - непарични, преки финансирания

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на предоставени безвъзмездни средства, свързани с активи - непарични, преки финансирания. Съгласно определението в стандарта (§ 3) важни характерис...

Справочник

Държавен вестник, бр. 60/2013 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител. 2. Решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване....

Изменения в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013

(изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) Чл. 11. (Изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) Определя се за 2013 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, както следва: 1. о...

От 01.07.2013 г. сделките между български и хърватски фирми ще бъдат третирани като вътреобщностни

От 01.07.2013 г. Република Хърватия се присъединява към Европейския съюз, в резултат на което сделките между български и хърватски фирми след тази дата ще бъдат третирани като вътреобщностни. Проверка на валидността на ДДС номерата на хърватските задължени лица, регистрирани за ...

Право на медицинска помощ на задължително здравноосигурени български граждани в рамките на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство

Какво представлява координацията на социалното и здравното осигуряване в ЕС Координацията на социалното и здравното осигуряване в Европейския съюз не изисква уеднаквяване на националните осигурителни законодателства на държавите членки. Всяка държава членка има право да приеме с...

Промяна в ставката по ДДС в Словения

Считано от 01.07.2013 г. стандартната ставка по ДДС в Словения е увеличена от 20% на 22%....

Справочна информация бр. 27/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 08.07.2013 г. - 12.07.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...