начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 27, 15 - 21 юли 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 15 - 21 юли 2013 г.
Законодателство

Международни организации, освободени от ДДС

В процеса на прилагане на ЗДДС често се поставят въпроси относно условията и изискванията, които трябва да са налице, за да се освободи от ДДС вносът на стоки от отделни международни организации. Следва да се има предвид, че редът за освобождаване о...

Народно събрание - бр. 27/2013

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Предвижда се да бъде увеличен размерът на гарантираните вземания на работници от 3 на 6 начислени, но...

Въпроси и отговори

Данък върху разходите, свързани с експлоатацията на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност

Адвокатското дружество сключва договори за правно съдействие и защита на правата и законните интереси на физически и юридически лица. Тези договори са вид договори за поръчка. Съгласно чл. 285 ЗЗД доверителят (в случая клиентът) е длъжен да заплати н...

Доставка на услуги, представляващи paботa върху движими вещи

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, има договор за ушиване на облекла с фирма от САЩ. Американската фирма купува от испанска фирма, регистрирана по ДДС в Испания, платове, конци, копчета и ципове. Испанската фирма изпраща материалите за ушиване на...

Нов стандарт за консолидираните финансови отчети

От 01.01.2013 г. е в сила нов счетоводен стандарт за консолидираните финансови отчети - МСФО 10 Консолидирани финансови отчети. Той бе публикуван от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) на 12.05.2011 г. и приет за приложение в ЕС с Регл...

Продажна цена на дълготрайния актив

През 2011 г. закупихме климатик за 2000 лв. и е ползван данъчен кредит за 400 лв. Сега остатъчната му стойност е 1700 лв. Може ли да го продадем на свързано лице с данъчна оценка 1700 лв., или трябва да определим пазарна цена? В условията на свобо...

Разлика между фири и количествени намаления

Българско дружество извършва дейност по изкупуване, преработка и продажба на плодове и зеленчуци. Плодовете и зеленчуците се съхраняват в контролирана газообразна атмосфера чрез използване на азот генератор, абсорбатори CO2, SO2, каталитични преобраз...

В пресата за вас

Видове обезпечителни мерки в производството по несъстоятелност и предмет на общата възбрана и запор

В бр. 5 от 2013 г. на списание “Търговско и облигационно право” съдия Диана Митева коментира видовете обезпечителни мерки в производството по несъстоятелност и предмета на общата възбрана и запор. Подобно на индивидуалното принудително изпълнение,...

Данъчно признаване на разходите за консумативи на нает имот

В бр. 7 от 2013 г. на с. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на следния въпрос: Фирмата има сключен договор за наем с физическо лице. Партидата ни за плащане на ток и вода за наетото помещение е на името н...

Пример за попълване на документи за осигурителен стаж при работа на непълно работно време

В бр. 6 на сп. “Труд и право” Вержиния Заркова, началник-отдел в НОИ, дава пример за изчисляването на осигурителния стаж на работниците и служителите, които работят при непълно работно време. Пример: От 03.06.2013 г. до 24.06.2013 г. включително ли...

Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти

В бр. 124 от 28.06.2013 г. на вестник “Инфобизнес” може да се намери информация за Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти. Регламент (ЕС) № 305/2011 е публикуван в Официале...

Счетоводно отчитане на предоставени безвъзмездни средства, свързани с активи - непарични, преки финансирания

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на предоставени безвъзмездни средства, свързани с активи - непарични, преки финансирания. Съгласно определението в ст...

Справочник

Държавен вестник, бр. 60/2013 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител. 2. Решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от За...

Изменения в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013

(изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) Чл. 11. (Изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) Определя се за 2013 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално ос...

От 01.07.2013 г. сделките между български и хърватски фирми ще бъдат третирани като вътреобщностни

От 01.07.2013 г. Република Хърватия се присъединява към Европейския съюз, в резултат на което сделките между български и хърватски фирми след тази дата ще бъдат третирани като вътреобщностни. Проверка на валидността на ДДС номерата на хърватските за...

Право на медицинска помощ на задължително здравноосигурени български граждани в рамките на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство

Какво представлява координацията на социалното и здравното осигуряване в ЕС Координацията на социалното и здравното осигуряване в Европейския съюз не изисква уеднаквяване на националните осигурителни законодателства на държавите членки. Всяка държав...

Промяна в ставката по ДДС в Словения

Считано от 01.07.2013 г. стандартната ставка по ДДС в Словения е увеличена от 20% на 22%....

Справочна информация бр. 27/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 08.07.2013 г. - 12.07.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...